Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 27. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Lørdag
Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Skytten

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

MånetabelByd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Hjælp til at få en god dag.
      
     
Når du vågner om morgenen, så brug et par minutter på at have fokus på det, du er glad og taknemmelig for.

Uanset hvad det end måtte være.
Det kan være relationer til andre, dit arbejde, dit helbred, dine dyr, og ja det kan være din varme seng, osv. Det er fuldstændig lige meget hvad du har fokus på bare det fremkalder følelser, der giver kærlighed, glæde og taknemmelighed.

Brug et øjeblik på at tilrettelæge dine hensigter for dagen.

Uanset hvilke planer du har. Hvad ser du frem til?

Hvilke morsomme, opmuntrende, kreative eller glædelige planer har du for dagen?

Hvad vil du bidrage med til andre menneskers liv?

Allerede inden du har sat fødderne på gulvet, kan du sørge for at din dag bliver glad og helsebringende.

Når dagen er ved at være forbi og inden du falder i søvn, så hav fokus på de dejlige øjeblikke, du har haft i dagens løb, alt fra stort til småt.

Et knus fra en ven, et smil fra en forbipasserende, kærlige følelser du mærkede osv.

Giv slip på alt, hvad det end måtte plage dig, og hav bevidst fokus på, hvad du er taknemmelig for i dag.

Fald i søvn med et saligt smil på læben og et varmt hjerte, så vil du også have det godt når du vågner.
     
 
Tak for alt det giver sjælefred.
 
 
 
      
Help to have a good day.
      
 
 

When you wake up in the morning, spend a few minutes focusing on what you are happy and grateful for.

Whatever it may be.

It can be relationships with others, your work, your health, your animals, and yes it can be your warm bed, etc. It completely does not matter what you focus on just it evokes emotions that give love, joy and gratitude.

Take a moment to plan your intentions for the day.

Whatever plans you have. What are you looking forward to?

What fun, encouraging, creative or joyful plans do you have for the day?

What do you want to contribute to other people's lives?

Even before you set foot on the floor, you can make your day happy and wholesome.

When the day is coming to an end and before you fall asleep, focus on the wonderful moments you have had during the day, everything from big to small.

A hug from a friend, a smile from a passerby, loving feelings you felt, etc.

Let go of whatever is bothering you and consciously focus on what you are grateful for today.

Fall asleep with a blissful smile on your face and a warm heart, then you will also feel good when you wake up.

     
 
Thanks for all it gives peace of mind.
 
 
 
                                  
 
   
Hæv dig op over dagens trivialiteter.
Esoterisk viden om Lørdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Skytten

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 

I må nære kærlighed og tillid til hinanden, for det er kærligheden og tilliden til et menneske, der får det til at blomstre og udvikle sig, så det kan påtage sig et ansvar og vokse og blive stærkere og dygtigere.

Du kan ikke forvente, at et barn skal blive dygtigere, hvis alt bliver gjort for det.

Det må lære at tænke selv, at træffe sine egne beslutninger og ikke være afhængig af, at forældrene tænker for sig.

Det er ikke let at se på, at ens kære træffer den forkerte beslutning, og alligevel er det til tider nødvendigt, så de kan lære visse lektier.

Lektier kan læres på den lette måde, men ofte, når de læres på den hårde måde, glemmes de aldrig.

Vær derfor aldrig overbeskyttende; lær at fjerne dine hænder fra de mennesker, der er i din varetægt, ligegyldigt hvem de er, eller hvor gamle de er.

Lad dem lære at påtage sig et ansvar og, hvad der er vigtigere, at nyde at gøre det.

Hjælp hinanden med at vokse.

 
    Eileen Caddy    
 
Have love and confidence in one another, for love and confidence in a soul enable it to flower and develop, so it can take on responsibilities and grow in strength and stature.

You cannot expect a child to grow in stature if everything is done for it.

It has to be taught to think for itself, to make its own decisions and not rely on its parents to do all its thinking for it.

It is not easy to see loved ones making the wrong decision and yet at times it has to be done, so that they learn certain lessons.

Lessons can be learnt the easy way, but often when they are learnt the hard way they are never forgotten.

So never be overprotective; learn to take your hands off those souls under your care, not matter who they are or what age.

Let them learn to shoulder their responsibilities and, what is more, to enjoy doing so, and help each other to grow.
 
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
  
Top
Top
  
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
 
Manifestation.
 

Der er ingen adskillelse mellem os og Gud; vi er gud-dommelige udtryk for det skabende princip på dette tilværelsesplan.

Der er ikke noget, vi er nødt til at prøve på at opnå eller tiltrække; vi rummer et altomfattende potentiel i vores indre.
Manifestation er virkeliggørelsen og synliggørelsen af vores guddommelige potentiel på det fysiske plan.
 

 
Jeg manifesterer
mit guddommelige potentiel i alle
mit livs aspekter.
 
 
 
 
Top
Top
 
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
       
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Som et fremskridt i overgivelse fra scenen, "Jeg er din", til den, "Du er min" og derefter til "Du og jeg er En", har den hengivne efterhånden erhvervet den hengivenhed, der gør en uadskillelig fra Herren.

I denne fase, kan den hengivne ikke mere tilbageholde sig selv og dermed tilbyder alt til Herren - som fuldender ens overgivelse.

Denne tilstand af "Du er jeg", er baseret på erkendelsen af, at alt er Herren selv, intet mindre.

Så længe kropsbevidsthed fortsætter, er den hengivne tjener og Herren, Mesteren.

Og så længe en person føler sig adskilthed fra andre personer, er der kropsbevidsthed.

Når man udvikler sig ud over kroppens grænser, som rækker ud over 'Jeg' og 'Mine', så er der ingen større forskel, den hengivne og Gud er én og samme.

I Ramayana, opnåede Hanumantha denne tredje fase gennem hans hengivenhed.
 
 
As one advances in surrender from the stage, “Ï am Thine”, to that of, “You are mine” and then to “You and I are One”, the devotee has progressively acquired the devotion that makes one inseparable from the Lord.

In this stage, the devotee can no more withhold oneself and hence offers all to the Lord - that completes one’s surrender.

This state of “Thou art I”, is based on the realisation that everything is the Lord Himself, nothing less.

So long as body consciousness persists, the devotee is the servant and Lord, the Master.

And as long as an individual feels separateness from other individuals, there is body consciousness.

When one progresses beyond the limits of the body, beyond that of ‘I’ and ‘Mine’, then there is no more distinction; the devotee and God are one and the same.

In the Ramayana, Hanumantha achieved this third stage through his devotion.
 
Top
Top
 
     2010     
 
Af de instrumenter, der andvendes af alle, udfører kroppen med sine hænder den tanke, der udtrykkes i ord.

Døden, arbejdet, den arbejdskraft, håndens menneske er engageret i, er kilden til al lykke eller elendighed for alle.

Mennesket hævder, at han er glad, eller at han er ivrig og bange, eller at han er i problemer.

Han tilskriver årsagen til disse forhold til nogle andre end ham selv.

Denne tro hviler på et forkert grundlag.

Lykke og elendighed skyldes ens egne handlinger.

Uanset om man accepterer denne sandhed eller afviser det, må man gennemgå alle følgerne af sine handlinger.

Dette er naturens lov.
 
 
Of the instruments used by everyone, the body with its hands ready executes the thought which is expressed in words.

The deed, the work, the labour that the hand of man is engaged in, is the source of all the happiness or misery for everyone.

Man asserts that he is happy, or that he is anxious and afraid or that he is in trouble.

He attributes the cause of these conditions to some person other than himself.

This belief rests on a wrong basis. Happiness and misery are due to one’s own actions.

Whether one accepts this truth or rejects it, one has to go through all the consequences of one’s actions.

This is the law of nature.
 
Top
Top
 
     2009     

Når du bliver konfronteret med problemer og vanskeligheder, bør du ikke blive ked af det, og blive offer for depression, som er et tegn på svaghed.

I en sådan situation skal du bringe tolerance og en tilgivelsesindstilling i spil og ikke blive ophidset og give anledning til vrede, had og hævnfuld holdning.

Du er legemliggørelsen af styrke og ikke af svaghed.

Derfor skal du i tider med fortvivlelse, være fyldt med følelsen af overbærenhed og være klar til at tilgive og glemme.

Denne kvalitet af tilgivelse er den største magt for et menneske.

Hvis mennesket mister denne kvalitet, bliver det dæmonisk.

 
 
When you are confronted with problems and difficulties you should not get upset, and become victims of depression which is a sign of weakness.

In such a situation, you should bring tolerance and an attitude of forgiveness into play and should not get agitated giving rise to anger, hatred and revengeful attitude.

You are embodiments of strength and not weakness.

Therefore, in times of despair, you should be filled with the feeling of forbearance and be ready to forgive and forget.

This quality of forgiveness is the greatest power for a human being.

If one loses this quality, he becomes demonic.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Gud kan kun realiseres gennem kærlighed.

Gud vil ikke opholde sig i et hjerte uden kærlighed, der er som en ørken.

Andre stier udvikler indbildskhed, der adskiller mennesket fra mennesket og mennesket fra dyret.

De kontraherer og strækker sig ikke ud, krymper din bevidsthed om det guddommelige.

Kærlighed er udvidelse og udvidelse er guddommeligt liv.

Kærlighed er ekspansion, og ekspansion er guddommeligt liv.

Så kærlighed - det vil blomstre som medfølelse og tolerance.

Det vil give frugt af fred.

Gud afspejles i naturens medium; i alt kan Hans billede opfattes.

 
 
God can be realised only through love.

God will not reside in a heart devoid of love, which is like a desert.

Other paths develop conceit, separating man from man and man from beast.

They contract and do not reach out, shrinking your awareness of the Divine.

Love is expansion, and expansion is divine life. Sow love – it will blossom as compassion and tolerance.

It will yield the fruit of peace.

God is reflected in the medium of Nature; in everything His image can be perceived.
 
Top
Top
 
     2007     
 
Hengivenhed overfor Herren er i virkeligheden en øvelse til at nå målet.

Den søgende bør ikke stoppe ved opnåelsen hengivenhed, ej heller være så opmærksom på den kærlighed han har for Herren, men snarere på den kærlighed og nåde som Herren giver ham.

Man bør altid være ivrig efter at finde ud af hvilken adfærd og hvilke handlinger som vil behage Herren mest.

Spørg ind til dette, længes efter dette og udfør de ting der vil sikre dig dette.

Men mennesker følger almindeligvis ikke dette ideal.

De er mere optagede af den kærlighed som den hengivne har for Herren og er i denne proces ikke så opmærksomme på den retfærd og det arbejde som Herren værdsætter.

Hvad end den hengivne foretager sig, planlægger eller observerer bør det tiltrække Herrens nåde.

Man bør ikke være mål for ens egen vilje, men være i overensstemmelse med Hans vilje.

Den hengivne skal teste hver tanke og følelse på berøringsstenen til Herrens erklærede præferencer.
 
 

Devotion to the Lord is really a form of discipline for reaching the goal.

The seeker should not stop with the acquisition of devotion, nor pay so much attention to the love he has for the Lord, but rather on the love and grace the Lord bestows on him.

One should always be eager to find out what behaviour and what actions will be most pleasing to the Lord.

Inquire about that, yearn for that, and carry out the things that will secure that objective.

But people do not generally follow this ideal.

They pay more attention to the love that the devotee has for the Lord and, in the process, do not pay much attention to the righteousness and the work that the Lord appreciates.

Whatever a devotee does, plans or observes should draw down the grace of God.

One should not be subject to one’s own will but be in accordance with His Will.

The devotee should test every thought and feeling on the touchstone of the Lord’s declared preferences.

 
Top
Top
 
     2006     
 

Elsk Gud og se Gud i alle skabninger.

En anden måde er at begynde med det der er omkring dig, og så udvide cirklen af kærlighed til den omfatter alle skabninger.

Lad sindet dvæle på Gud; lad den se alt som Guddommeligt.

Dette er det der kaldes for et – rettethed.

Når sindet er fikseret på denne måde, så vil det opgive tendensen til at lede efter fejl og svagheder i andre; det vil ikke løbe efter det fordærvede og intetsigende og vil ikke samle på det trivielle og det flygtige.

Legemet er som en lygtes beholder, sanserne er pæren og sindet er batteriet.

Men hvis du bruger dit intellekt som omskifter, så bliver sindet ikke vendt mod det u-ønskede.

Det vil kun blive anvendt til at hjælpe individets fremgang hen imod hanseller hendes Guddommelige skæbne.

 
 

Love God and you see God in every creature. Another way is to start with those around you, and then widen the circle of love till it envelops all creation.

Let the mind dwell ever on God; let it see everything as Divine. That is what is described as one-pointedness.

When the mind is so fixed, it will give up its tendency to search for faults and foibles in others; it will not run after the foul and the frivolous and it will not accumulate the trivial and the transient.

The body is like the container of the torch, the senses, the bulb and the mind is the battery.

But if you use your intellect as the switch, then, the mind will not be turned towards the undesirable.

It will be used only to help the individual's progress towards his/her Divine destiny.

 
Top
Top
 
     2005     
 

Overvej, menneske, om du overhovedet tjener en varig glæde fra din trang fra det tidspunkt, hvor du vågner om morgenen til at sove om natten, et slid, uophørlig og ubegrænset, et klæde, der ofte ikke efterlader dig en øjebliks interval for at huske Guds herlighed og storhed

Ikke underligt, at selvom Gud er overalt, er de, der har set ham, få og langt imellem. Gud tilhører alle; men der findes næsten ingen der rent faktisk hævder at Han er deres ét og alt.

Tusinder er der, som udmærker Guds skønhed og majestæt i elegant prosa eller poesi, men få er de sjæle, der modtager hans nåde.

For nektarens sødme er kun kendt for dem, der lægger det på tungen, og ikke til dem, der på trods af at de samler i kopper, kasketter eller endda tønder, men ikke selv smager en dråbe!

 
 

Consider, O man, whether you earn any lasting joy at all from your toil from the time of your waking in the morning to that of going to sleep at night, a toil incessant and limitless, a toil which often does not leave you even a moment's interval to call to mind the glory and grandeur of God!

No wonder that even though God is everywhere, those who have seen Him are few and far between. God belongs to all, but there are hardly any who actually claim Him as their everything.

Thousands there are who extol the beauty and majesty of God in elegant prose or poetry, but few are the souls that receive His Grace.

For the sweetness of nectar is known only to those who place it on the tongue, and not to those who in spite of collecting it in cups, caskets or even barrels, but do not taste even a drop!

 
Top
Top
 
     2004     
 
Når vi har overskydende penge, opdrætter det stolthed, dovendyr og foragt for andre.

I efterfølgelsen af penge, stiger mennesket ned til dyrets niveau.

Penge er som arten af gylle.

Stablet på ét sted, forurener det luften.

Sprede det bredt, spred det over markerne og du belønnes med en rekord høst.

Så når pengene bruges til at fremme gode gerninger, giver det også masser af tilfredshed og glæde.
 
 
When we have excess money, it breeds pride, sloth and contempt for others.

In pursuit of money, man descends to the level of the beast.

Money is of the nature of manure.

Piled up in one place, it fouls the air.

Spread it wide, scatter it over fields and you are rewarded with a bumper harvest. So too, when money is spent for promoting good works, it yields contentment and happiness in plenty.
 
Top
Top
 
     2003     
 
Den største hindring for overgivelsens er egoisme.

Det er noget, der har været i besiddelse af din personlighed siden aldre og sender sine tentakler dybere og dybere, med oplevelsen af hvert efterfølgende liv.

Det kan fjernes ved vaske-og forskelsbehandling og afkald.

Hengivenhed er vandet til at vaske tidens snavs væk fra tiden der er gået.

Og sæben af besværgelser Herrens navn, meditation vil bidrage til at fjerne den hurtigere og mere effektivt.
 
 
The greatest obstacle on the path of surrender is egoism.

It is something that has been inhering to your personality since ages, sending its tentacles deeper and deeper, with the experience of every succeeding life.

It can be removed by the twin detergents of discrimination and renunciation. Ddevotion is the water to wash away the dirt of ages.

And the soap of chanting the Lord's Name, meditation will help to remove it quicker and more effectively.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk