Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 28. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Søndag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
 Gud - Universets Fader - Moder.
      
     

Afstanden til Gud er aldrig længere væk fra dig - end tanken og følelsen rækker.

Der er ikke nogen højere autoritet end Gud i dig.

Husk at invitere Gud i dig velkommen ind i dit univers - åbne dørene for denne universelle skabende og kærlige lysbevidsthed.

Den universelle bevidsthed har mange former, så bind ikke din dagsbevidsthed til at skulle se - høre - opleve den i en bestemt form eller tro at der skal en bestemt metode eller form til for at den manifesterer sig.

Den er i dig og du i den.

Inden for og udenfor. Men det er dig der skal åbne døren - ved enten at du sagte banker på eller når den sagte banker på.

Da alt er af Gud - kan du ved at åbne dine øjne (ydre som indre) - se Gud - Ham - Hende - den - det alle steder.

Da alt er af Gud - kan du ved at åbne dine ører (ydre som indre) - lytte til Guds stemme i enhver du møder.

Da alt er af Gud - kan du ved at åbne dit hjertecenter midt på brystkassen - møde Gud i alle.

     
 
Tak for alt det giver sjælefred.
 
 
 
      
God - Father of the Universe - Mother.
      
 
 

The distance to God is never further away from you - than the thought and feeling suffice.

There is no higher authority than God in you.

Remember to welcome God in you into your universe - open the doors to this universal creative and loving consciousness of light.

The universal consciousness has many forms, so do not bind / maintain your day consciousness to have to see / hear / experience it in a certain form or believe that it takes a certain method / form for it to manifest.

It is in you and you in it. Inside and outside. But it is you who must open the door - by either knocking softly or reaching the soft knocker.

Since everything is of God - you can by opening your eyes (outer and inner) - see God - Him / Her - it / it everywhere.

Since everything is of God - by opening your ears (outer as well as inner) - you can listen to the voice of God in everyone you meet.

Since everything is of God - you can by opening your heart center in the middle of the chest - meet God in all.

     
 
Thanks for all it gives peace of mind.
 
 
 
                                 
 
 
Lys ror
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
 
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
Dagen i dag er en ny dag, og det er op til dig, hvad du gør ved den.

De første tanker, du har, når du vågner, kan farve hele dagen.

Det kan være lykkelige, positive tanker eller ulykkelige, negative tanker.

Lad dig aldrig påvirke af ydre forhold - af vejret for eksempel.

Det kan øse ned, men hvis dit hjerte er fyldt med kærlighed og taknemmelighed, vil hele din holdning være præget af solskin og blå himmel.

Kan du se, hvilket stort ansvar der hviler på dine skuldre?

Livet er, hvad du gør det til, så giv derfor aldrig andre skylden for den tilstand, du befinder dig i, men du må vide, at du selv har været årsag til den.

Få en anden holdning, så kan du forandre hele din indstilling.

Indtag en konstruktiv holdning til livet.

Opbyg det allerbedste ud fra det, du ser omkring dig, og tag dig ikke af resten; giv det ikke næring, så vil det forsvinde.

Vent på Mig i dag i ro og tillid, så må du vide, at denne dag har Min velsignelse.
 
    Eileen Caddy    
 
Today is a new day, and it is up to you what you make of it.

Your first waking thoughts can colour the whole day.

They can be happy, positive thoughts or miserable negative ones.

Never be influenced by outer conditions - by the weather, for example.

It can be pouring with rain, but if your heart is filled with love and gratitude, your whole attitude will be of sunshine and blue skies.

Do you see what tremendous responsibility rests upon your shoulders?

Life is what you make it, so never blame anyone else for the state you are in, but know that it is of your own making.

Change your attitude and you can change your whole outlook.

Adopt a constructive attitude towards life.

Build up the very best from what you see all around you, and ignore the rest; give it no life force and it will disappear.

Wait upon Me this day in quietness and confidence, and know that this day has My blessings.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
Top
Top
 
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Taknemmelighed.
 
     

På vores vej mod lyset undersøger vi ofte vores udvikling med en skelen til, hvad vi mangler at nå. Det imidlertid meget vigtigt at blive bevidst om, hvad vi allerede har fuldført.

Lav en taknemmeligheds-liste. Nedskriv, hvor du har forandret dig og hvilke gaver, du har givet inpas i dit liv. Giv dig selv anerkendelse for at have helliget dig åndelig udvikling.

Betænk, hvordan din familie og dine venner har bidraget til at føre dig til det sted på din vej. Inddrag de mennesker, der har tjent som vigtige spejle og lærere i forbindelse med din helbredelse.

Luk øjnene. Føl og visualisér alle de vidunder ting, der er sket, alle de gaver, du nu har i dit liv, og tak for hver enkelt af dem af hele dit hjerte.

   
Jeg
er
taknemmelig!
 
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     

Udfør handlinger uden længsel efter resultaterne.

Klag ikke, at du ikke får offentlig anerkendelse for de gaver, som du gav til nogle i tillid.

Frugter af handlinger, hvad enten de er gode eller dårlige, må helt være dine og dine alene.

Det bedste middel til at befri dig selv fra konsekvenserne af dine handlinger, er at udføre dem kun for handlingens skyld.

Du vil derefter ikke blive belastet, hverken med synden ej heller fortjeneste.

Hvis du sukker efter fortjeneste, bør du være rede til at acceptere tab samtidig.

Hvis du konstruerer en brønd, hvor fire veje mødes, og forventer at erhverve fortjeneste for tørsten fra mænd og kvæg, kan du ikke løbe væk fra den fortjeneste du vil blive krediteret med, når en person falder i det og drukner.

Hemmeligheden bag et lykkeligt liv er at opgive ønsket om frugten af handling.

 
 
Perform action without hankering after the results.

Do not complain that you did not get public recognition for the donations you gave to some Trust.

Fruits of action, whether good or bad, have to be wholly consumed by you and you alone.

The best means of liberating yourself from the consequences of your actions, is to perform them only for the sake of action.

You will then be burdened neither with sin nor merit. If you crave for profit, you should be prepared to accept loss as well.

If you construct a well where four roads meet, expecting to acquire the merit for quenching the thirst of men and cattle, you cannot run away from the demerit you will be credited with, when someone falls into it and drowns.

The secret to a happy life is to give up the desire for the fruit of action.
  
Top
Top
 
     2010     
 
Som lærer må du spørge dig selv, "Har eleverne forstået den lektie, okay?

Hvilke fag er nødt til at blive undervist på hvilken måde, gennem hvilken metode?"

Disse problemer skulle genere dig som lærer.

Desuden bør du opfører dig på samme måde som du rådgive og forventer, at eleverne skal opføre sig.

Når de bliver undervist gennem ærbødighed og kærlighed, vil deres ærbødighed for læreren også blive videreudviklet.

Hver lærer bør stræbe efter at fremme den alsidige udvikling af den studerende.

Du skal udvide dit hjerte gennem kærlighed, og ikke spilde år af dit liv på at fremme dine egne interesser.
 
 
As a teacher, you must ask yourself, "Have the pupils grasped the lesson alright?

Which subject has to be taught in which way, through which method?”

These problems should bother you as a teacher.

Moreover you should conduct yourself just in the same manner as you advise and expect the students to behave.

When they are taught the lessons through love, their reverence for the teacher will also be deepened.

Each teacher should strive to encourage the all-round development of the student.

You must expand your heart through love, and not waste the years of your life in furthering your own interests.
  
Top
Top
 
     2009     

Skyerne af illusion kan ikke formørke den indre bevidsthed af følgende fire kategorier af ædle personer:

(1) dem, der svælger i herlighed og mysteriet om Gud,

(2) dem, der kender og gør kendt, at Gud er herre over Maya og håndterer de kræfter, der ødelægger illusion,

(3) dem, der er engageret i gode gerninger udført med tro og hengivenhed, og

(4) dem, der bestræber sig på at opretholde Sathya (sandhed) og dharma (retskaffenhed).
 
 
The clouds of Maya (delusion) cannot darken the inner consciousness of the following four categories of noble persons:

(1) those who revel in the glory and mystery of God;

(2) those who know and make known that God is the master of Maya and the wielder of the forces that destroy delusion;

(3) those who are engaged in good deeds executed with faith and devotion; and

(4) those who endeavour to maintain Sathya (Truth) and Dharma (Righteousness).
  
Top
Top
 
     2008     
 
Gud kan ikke kendes uden tro og standhaftighed.

Kun gennem kærlighed kommer tro, gennem tro kommer visdom, igennem den højeste hengivenhed kan kendskab til Gud opnås.
 
 
God cannot be known without faith and steadfastness.

Only through love comes faith, through faith comes wisdom, through wisdom comes highest form of devotion; God is attained.
  
Top
Top
 
     2007     
 
Åndelig stolthed er den mest giftige af alle stolthedens varianter; det kommer snigende og ødelægger den person der har det.

Vær altid bevidst om at du blot er et redskab i den Guddommelige Mission retfærdens gendannelse.

Søg at blive et bedre og mere effektivt instrument i det Guddommeliges hænder.

Den hånd der fører instrumentet ved når og hvor det skal anvendes.
 
 

Spiritual pride is the most poisonous of all varieties of pride; it works insidiously and ruins the person harbouring it.

Always be aware that you are but an instrument in the Divine Mission of re-establishment of righteousness.

Try to become better and efficient instruments in the Divine hands.

The hand that wields the instrument knows how and when it has to be applied.

  
Top
Top
 
     2006     
 

Menneskets pligt er at helliggøre dagene og nætterne med vedvarende ihukommelse af Navnet. Kom dette i hu med glæde og ægte længsel.

Hvis du gør dette så er Gud forudbestemt til at komme til syne foran dig i den Form og i det Navn du tilbeder Ham i.

Gud er i alle Navne og Former, sammensmeltningen af alle disse i harmonisk skønhed!

De Guder der tilbedes i forskellige trosretninger og forskellige samfund, er alle variationer af manifestationer af det ene Guddommelige princip der er i virkeligheden.

Ligesom legemet er en harmonisk blanding af sanserne og lemmerne, så er Gud harmonien af alle former og navne som menneskeheden tilbeder.

 
 

Man's duty is to sanctify his days and nights with the unbroken smarana (recollection) of the Name.

Recollect with joy and with true yearning. If you do so, God is bound to appear before you in the Form and with the Name you have adored Him.

God is all Names and all forms, the blending of all these in harmonious beauty!

The Gods worshipped in different faiths, adored by different human communities, are all various manifestations of the one Divine principle that really is.

Just as the body is the harmonious blending of the senses and the limbs, God is the harmony of all the forms and names that mankind worships.

  
Top
Top
 
     2005     
 

Tro er på alle områder et nødvendigt element i den menneskelige fremgang.

Viden og derefter visdom kan kun fortjenes gennem tro og anstrengelse.

Udstyret med disse egenskaber kan mennesket bestige store højder og komme sejrrigt frem. Imidlertid må der advares mod at udvise for megen tro i ting der blot er materielle.

Man bør fæstne troen dybt i den evige ægte Sandhed, Gud. Tro er kraft.

Uden tro er livet umuligt. Vi tror på at imorgen følger efter idag.

Det er grundlaget for at vi engagerer os i aktiviteter der rækker ud over dagen idag.

Mennesker uden tro kan ikke lægge planer; de bejler til lidelse i mangel på tro.

 
 

Faith is essential for human progress in every field. Knowledge, and hence, wisdom can be earned only by means of faith and effort.

Equipped with these, man can scale great heights and emerge victorious. However, one has to be warned against cultivating too much faith in things that are merely material.

One has to root it deep in the eternally valid Truth, God. Faith is power. Without faith, living is impossible.

We have faith in tomorrow following today. That is what makes us take up activities that extend beyond this day.

People with no faith cannot plan; they court misery by their want of faith.

  
Top
Top
 
     2004     
 
Mennesket har valget af to veje - den ydre sti til indblanding, engagement eller den imdre sti og ikke-deltagelse.

Når man er involveret i verden, står mennesket med de seks indre fjender - lust, vrede, grådighed, tilknytning, stolthed og had.

Når man løsriver sig fra verden, hjælpes mennesket af seks interne venner - følelse og sinds kontrol, tapperhed, tilfredshed, tro og roen.

Det menneskelige legeme skal forgudes som Guds tempel, men fjender skal udvises og vennerne findes, før det Guddommelige kan etablere sig der.
 
 
Man has the choice of two paths the outward path of involvement or the inward path and non-involvement.

When involved in the world, man is confronted with the six internal foes - lust, anger, greed, attachment, pride and hatred.

When detached from the world, man is helped by six internal friends - sense and mind control, fortitude, contentment, faith and equanimity.

The human body is deified as the temple of God; but the foes have to be evicted and the friends admitted before the Divine can establish itself there.
  
Top
Top
 
     2003     
 
Mennesket søger altid lykke ved at forsøge at opfylde sit begær.

Hvis et ønske er opfyldt, føler han sig festlig og når det ikke er, han føler modløse.

Men problemet er at begæret er et bål der brænder og beder/begærer om mere brændstof hele tiden.

Ét ønske fører til ti mere; og mennesket udtømmer selv i forsøget på at opfylde sit begær.

Han må gå væk fra denne vej med de uendelige ønsker og begær, til stien for indvendig tilfredshed og glæde.
 
 
Man always seeks happiness by trying to satisfy his desires.

If a desire is fulfilled, he feels joyous and when it is not, he feels disheartened.

But the trouble is, desire is a bonfire that burns with greater fury asking for more fuel everytime. One desire leads to ten more; and man exhausts Himself in trying to fulfil his desires.

He has to be turned back from this path of never-ending desire, to the path of inner contentment and joy.
  
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk