Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 29. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Esoterisk viden om Mandag

Dagnes støttende energi


Stjernetegn Skytten

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Fred.
      
     
Kan blandt andet opnås ved at du mentalt, følelsesmæssigt og fysisk - iklæder dig fredens og kærlighedens kåbe af energi ved dagsbevidst at vælge at ville det - og efterfølgende i tanke, ord og handling øver dig i at praktisere det, ved at udtrykke dig med kærlig omhu.
 
 
      
 Peace.
      
 
 

Can be achieved, among other things, by mentally, emotionally and physically - dressing up the robe of peace and love with energy by choosing to do so day-consciously - and subsequently practicing it in thought, words and deeds by expressing yourself with affection.

 
 
                                  
 
 
Fred og Kærligheds fyldt Hjerte
Esoterisk viden om Mandag

Dagnes støttende energi


Stjernetegn Skytten

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
 
 
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 

Hvad har værdi for dig her i livet?

Hvis det blot er materielle ting, der er her i dag og er borte i morgen, kan du bruge hele dit liv med at fare omkring som et egern i et bur og ikke komme nogen vegne.

Men hvis du søger Åndens veje, må du søge i dit indre for at finde dem, og det kan kun ske, når du bliver stille og finder disse uvurderlige skatte frem, som ligger dybt i dit indre.

Du vil ikke finde dem i det ydre, for du rummer i dig alt det, der betyder noget her i livet.

Du er frit stillet til at træffe dit eget valg med hensyn til de ting, der betyder noget.

Ingen vil prøve på at påvirke dig, for hvert menneske har sin frie vilje.

Det er op til dig, om du får dit liv til at gå i hårdknude, eller om du får det til at lykkes.

Lyset er der; hvorfor ikke følge det?

Kærligheden er der; hvorfor ikke tage imod den?

Der er ikke noget, der fornægtes dig, når du søger det af hele dit hjerte, sind, sjæl og kraft.

 
    Eileen Caddy    
 
What are your values in life?

If they are simply the material ones which are here today and gone tomorrow, you can spend your life rushing around like a squirrel in a cage getting nowhere.

But if you seek the ways of the Spirit, you need to seek within to find them, and it can only be done by being still and drawing forth those priceless treasures which are deep within you.

You will not find them without, for you contain within you all that matters in life.

You are free to make your own choice regarding the things that matter.

No one is going to try and influence you, for every soul has free will. It is up to you whether you make a mess of your life or a success of it.

The light is there; why not follow it?

The love is there; why not accept it?

Nothing is withheld from you when you seek for it with your whole heart, mind, soul and strength.
 
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 
     
 
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
I harmoni med dit højere formål.
 
     

Dette er en god tid til at danne dig et overblik over dine tidligere visualiseringer og bemærke, hvor mange af dem der allerede har manifesteret sig i dit liv.

Idet du bliver ved med at give udtryk for din taknemmelighed i den forbindelse, vil din evne til at bruge skabende visualisering udvikle sig og blive en stærk skabende kraft.

Du vil opdage, at du kommer mere og mere i harmoni med og bliver mere og mere bevidst om dit højere formål.

Læg mærke til de elementer, som har tendens til at vende tilbage i dine drømme, mål og fantasier, og til de særlige kvaliteter ved det, du foretager dig og skaber.

De er betydningsfulde fingerpeg med hensyn til dit livs dybere mening og formål.

   
 
 
 
Jeg har
føling med mit livs
formål.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Tilknytning til kroppen producerer sorg i alle former og sorterer og dets umiddelbare forløber - samt hengivenhed og had.

Disse to er resultaterne af at intellektet overvejer nogle ting og betingelser som gavnlige, og andre som ikke; dette er en illusion.

Trods kendskab til denne kendsgerning, får du til tider tilknytning til objekter, du overvejer gunstige og begynder at hade de andre.

Fra den højeste synspunkt er der ingen; forskellen er blot meningsløs.

Der er ikke to af alle; så hvordan kan der være godt og dårligt?

At se to hvor der kun er ét er uvidenhed.

Den grundlæggende uvidenhed er at tro, at du er kroppen, og denne er årsagen til alle sorger.

Praktisere at leve i Guddommelig bevidsthed i stedet for legemets bevidsthed, og være fri fra sorg og lev i glæde.

 
 
Attachment to the body produces grief of all kinds and sorts, and its immediate precursors - affection and hatred as well.

These two are the results of the intellect considering some things and conditions as beneficial, and others as not; this is a delusion.

Despite the knowledge of this fact, at times, you get attached to objects that you consider favourable and start hating the others.

From the highest point of view, there is neither; the distinction is just meaningless.

There is no two at all; then how can there be good and bad?

To see two where there is only one is ignorance.

The fundamental ignorance is the belief that you are the body, and this is the cause for all grief.

Practise to live in divine consciousness instead of body consciousness, and be free from grief and live in joy.
  
Top
Top
 
     2010     
 
Processen med at rense den indvendige udstyr i mennesket i den smeltedigel af ensrettet - visende tale, følelse og aktivitet, rettet mod Gud kaldes bod.

Den indre bevidsthed vil så blive fri for alle pletter og mangler.

Når den indre bevidsthed er blevet gjort ren og uplettet, vil Gud bor deri.

Endelig vil han opleve visionen om Herren selv, inden i ham.

 
 
The process of purifying the inner equipment of man in the crucible of single-pointed speech, feeling and activity, directed towards God is called penance.

The inner consciousness will then be rid of all blemishes and defects.

When the inner consciousness has been rendered pure and unsullied, God will reside therein.

Finally, he will experience the vision of the Lord Himself, within him.
Top
Top
     2009     

Hvorfor er mennesket født i denne verden?

Er det kun for at flakke rundt og hengive sig til verdens fornøjelser?

Forstå at de verdslige fornøjelser ikke er vedvarende.

Alt hvad der sker for dig i fremtiden vil være i overensstemmelse med din opførsel i dag.

Alle ting er en reaktion, refleksion (et spejlbillede af) og genlyd.

De gode handlinger du udfører i dag vil give gode resultater i tiden der kommer.

Hvis du udfører dårlige handlinger i dag, kan du ikke forvente at blive gengældt med gode resultater i fremtiden.

Resultatet af dine tidligere dårlige handlinger vil altid vedblive at forfølge dig.
 
 
What for is man born in this world?

Is it merely to roam around and indulge in the pleasures of the world?

Understand that worldly pleasures are not permanent.

All that happens to you in future will be in accordance with your conduct today.

Everything is reaction, reflection and resounds.

The good deeds that you perform today will yield good results in the time to come.

If you do bad deeds today, you cannot expect to be rewarded with good results in future.

The results of your past bad deeds will always keep haunting you.
  
Top
Top
 
     2008     
 
Dit legeme må tjene livets formål.

Hvorhen går da rejsen?

Ikke som det er tilfældet nu - til kirkegården.

Du har i sandhed ædlere ting at tage dig til end blot at dø.

Du må kende din egen Virkelighed og forene dig med den højeste glæde, før du dør.

Brug legemet til at opdage Virkeligheden, som en Gud.

Vie hvert øjeblik af dit ophold her til fromme gerninger og hellige tanker.
 
 
Your body must serve the purpose of life.

Journey to where?

Not as it has happening now - to the cemetery.

Surely you have nobler things to do than merely to die.

You must know your own Reality and merge into that supreme joy before you die.

Use the body to discover the Reality, namely God.

Sanctify every moment of your journey here with pious deeds and sacred thoughts.

  
Top
Top
 
     2007     
 
De vigtigste redskaber igennem hvilke du kan distancere dit sind fra verdens distraktioner og forbinde dig i din søgen efter Gud er: Forening og afkald lyst må blives kvit ved afkald og Gud må sikres gennem forbindelsen af alle dine evner i åndeligt øjemed.

Begær og lyst sløver intelligensen; det forvrænger dømmekraften; det skærper sansernes appetit; det giver falske forhåbninger om den objektive verden.

Når lysten forsvinder eller koncentreres om Gud, så stråler intelligensen i sin rene pragt og denne pragt afslører tilstedeværelsen af Gud i det indre såvel som i det ydre.

Dette er Selv-virkeliggørelse.
 
 

The chief means by which you can detach your mind from the distractions of the world and attach yourself to the search for God are : Yoga and Thyaga.

Begær has to be got rid of by renunciation and God has to be secured by Yoga (the conjunction of all your faculties for a spiritual purpose). Desire dulls the intelligence; it perverts judgement; it sharpens the appetite of the senses; it lends a false lure to the objective world.

When desire disappears or is concentrated on God, intelligence shines in its pristine splendour; and that splendour reveals the God present within and outside. That is Self-realization.

  
Top
Top
 
     2006     
 

Hvordan kan et menneske der ikke selv kan svømme lære andre kunsten?

Hvordan kan én hvis kornkammer er tomt give mad som velgørenhed til andre?

Du må først erhverve dig tilbedelsens rigdom, tapperhed og fred før du giver dig i lag med at råde andre om hvordan de skal opnå dette.

Måske er du ivrig efter at sprede Herrens budskab, men den eneste sikre måde at gøre dette på, er at oversætte lærdommen til handling i dit eget liv.

Dine tanker, ord og handlinger må være mættet med Herrens kærlighed og budskab.

Så vil Herrens budskab spredes effektivt over hele verden og transformere alle.

 
 

How can a person who himself cannot swim teach others the art?

How can one whose granary is empty pour out food in charity to others?

Acquire the wealth of devotion, fortitude and peace before venturing to advise others on how to acquire them.

You may be very enthusiastic to spread the message of the Lord, but the one and the only sure way of doing it is by translating the teachings in to action in your lives.

Your thoughts, words and deeds must be saturated with the love and message of the Lord.

Then the message of the Lord will spread effectively throughout the world and transform everybody.

  
Top
Top
 
     2005     
 

Uden selverkendelse ledes mennesket til at tro at det er den objektive verden der er sand og varer evigt og misledes til at tilsidesætte den ægte og evige.

Han ignorerer Gud, det Guddommelige Princip som han er.

At benægte Gud, lade hånt om dets bemyndigelse og ignorere dets eksistens, disse er rødderne til sorg.

Igennem aktivitet bliver man et moralsk individ og starter sin søgen efter moralens grundlag (Gud).

Man opdager at dyd og moral øger ens lyksalighed og at al lykke alle steder flyder fra Gud Selv.

Man erkender at handlen uden denne bevidsthed er ufrugtbart og holder én fastbundet.

 
 

Without self-knowledge, man is led into the belief that the objective world is true and everlasting, and into the neglect of the true and the eternal.

He ignores God, the Divine Principle that he is.

Denying God, disregarding its mandate, ignoring its existence - these are the roots of grief. Through activity one becomes a moral individual and one starts seeking the basis of morality (God).

One discovers that virtue and morality add to one's Bliss and that all happyness everywhere flows from God Itself.

One realises that activity devoid of this awareness is barren and binding.

  
Top
Top
 
     2004     
 
Menneskets hjerte er ligesom rent guld, men som han knytter sig selv til verdslige lyster, mister han sin værdi samt sin udstråling.

Foruren ikke dit sind med verdslige lyster.

Du har nået denne menneskelige fødsel som følge af meritgivende handlinger udført i tidligere liv.

Misbrug den ikke.

Menneskelivet er meget værdifuldt.

Mennesker stræber efter at nå befrielsen.

For at nå befrielsen, bør man have et rent hjerte.

Sand befrielse ligger i at have kærlighed til Gud, frygt for synd og moral i samfundet.
 
 
Man's heart is like pure gold, but as he associates himself with worldly desires, he loses his value as well as his effulgence.

Do not pollute your mind with worldly desires.

You have attained this human birth as a result of meritorious deeds done in past lives.

Do not misuse it.

Human life is highly valuable.

People aspire to attain Liberation.

In order to attain Liberation, one should have a pure heart.

True Liberation lies in having love for God, fear of sin and morality in society.
  
Top
Top
 
     2003     
 
Ret færd er det, der opretholder menneskeheden.

Sand menneskelighed består i at observere enhed tanke, ord og gerning. Alle handlinger udført med denne tredobbelte enhed er retfærds handlinger.

Der er forskellige regler for god forretningsskik, som er relateret til betingelserne for tid og rum.

Sådanne regler kan tænkes at ændre sig fra tid til anden, fra land til land, ifølge de ændrede situationer.

Men hvis den evige retfærd ændres, vil menneskeheden ophøre med at være menneskelige.

Ligesom brændende træ, som mister sin varme og bliver simpelt kul; er mennesket ligeledes fortsat virkelig kun menneskelige så længe han overholder den evige retfærd, som repræsenteres af enhed og renhed i tanke, ord og gerning.

 
 
Fairness is that which sustains mankind.

True humanness consists in observing unity of thought, word and deed.

All actions done with this triple unity are fairness actions.

There are various rules of conduct which are related to conditions governing time and space.

Such rules are liable to change from time to time, and country to country, according to changing situations.

But if the eternal fairness changes, humanity will cease to be human.

Just as burning wood which loses its heat becomes a mere charcoal; likewise man remains truly human only as long as he adheres to the eternal Fairness which is represented by unity and purity of thought, word and deed.
  
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk