Retur:
 November oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 30. November
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Tirsdag
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Skytten

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
  
      
Hver dag er en ny fødsel.
      
     
Så hvorfor ikke holde op med at nære fortiden og istedet fylde nu´et op med din nærværelse 100 %.

Og samtidig - dagsbevidst - forhøje kvalieterne af dine tanker, følelser og ord. Livet kan være dejligt og smukt.

Hvis det ikke lige skulle være tilfældet hvor du færdes - er der muligheder for dig at ændre det.

Husk på, at der er et hel lysrige på de indre planer der gerne vil hjælpe til med at løfte og inspirere - hvis du kalder på dem og derved giver dem adgang til at hjælpe.
 
 
      
 Every day is a new birth.
      
 
 
So why not stop nurturing the past and instead fill the present with your presence 100%.

And at the same time - day-conscious - elevate the qualities of your thoughts, feelings and words.

Life can be wonderful and beautiful.

If this should not be the case wherever you go - there are opportunities for you.

Keep in mind that there is a whole lot of light on the inner planes that will help to lift and inspire - if you call on them and thereby give them access to help.

 
 
                                  
 
 
Skelneevnens sværd
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Skytten

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 

Du kan ikke gå videre til større arbejdsopgaver, før du har bragt dit forhold til andre i orden, og I følges ad i kærlighed, fred og harmoni, og du ikke bærer rundt på vrede følelser eller ond vilje.

Ukrudtet må luges op af jorden, før det kvæler de planter, der vokser der.

Fjern nu alt det ukrudt, der er i dit liv, før det gror for godt fast og kvæler de smukke planter, der vokser i dit indre.

Du kan ikke vokse og udvikle dig åndeligt, når der er had, jalousi, mishag, intolerance eller misforståelse i dit hjerte.

Få hurtigt bragt orden i dine mellemværender og lad kærligheden blive ved med at strømme.

Vent aldrig på, at andre skal tage det første skridt.

Du kan altid gøre noget ved det, så hvorfor ikke gøre det og gøre det nu?

Udsæt aldrig til i morgen, hvad du kan gøre i dag.

Der er meget, der venter på at folde sig ud, men det må folde sig ud i den rette atmosfære, en atmosfære af kærlighed, kærlighed og atter kærlighed.

 
    Eileen Caddy    
 
You cannot move on to greater works until you have sorted out your relationships, and walk in love, peace and harmony with each other, harbouring no resentments or ill will.

Weeds have to be plucked from the ground before they choke the plants which are growing there.

Pluck out all the weeds in your life now, before they become firmly established and suffocate those beautiful plants which are growing within you.

You cannot grow and expand spiritually when you harbour any hate, jealousy, dislike, intolerance or misunderstanding in your heart.

Sort out your differences quickly and keep the love flowing.

Never wait for the other person to make the first move.

You can always do something about I, so why not do it and do it now?

Never put off until tomorrow what can be done today.

Much is waiting to unfold, but it must unfold in the right atmosphere, the atmosphere of love, love and more love.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Erkend dit højere formål.
 
 

Vi ved alle i vores hjerte, hvad vores højere formål er, men det er ikke så ofte, vi erkender det bevidst.

Faktisk synes mange at strække sig meget langt for at skjule det for sig selv og for verden.

Vi frygter magten, ansvaret og lyset, som følger af at vi erkender og giver udtryk for vores sande formål i livet.

Ofte er vi bange for, at vores højere formål indebærer, at vi må opgive alt det, der giver os velvære og kærlighed.

Faktisk er vores højere formål og vores største glæde altid fuldkommen på linie med hinanden.

 
Jeg kender
og giver udtryk for mit højere
formål.
 
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Hvad eksisterer, er kun opleveren af både drøm og vågen tilstand - "Jeg" ved.

Vid, at "Jeg" er det samme som "Ham" (Gud).

Du kan kun vide dette ved intens. .. åndelig disciplin, som ikke er skæmmet af vrede, misundelse og grådighed - de laster, der spirer fra ego’et.

Du er nødt til omhyggeligt at se og kontrollere disse laster.

Når du bliver vred, handler du som om du er besat af en ond ånd; dit ansigt bliver grimt og skræmmende.

Ligesom den røde pære blinkede, når faren nærmer sig, bliver dine øjne og ansigt rødt og funger som en advarsel til dig.

Tag hensyn til signalet og bevæg dig roligt væk til et ensomt sted.

Giv ikke frit afløb for onde ord.

Når du vokser i visdom, vil ego’et naturligt falde væk.

Så udvikle visdom og skelne ved at kende flygtige karakter i alle objektive ting.

Derefter vil ego’et vil dø en naturlig død fra området for dit hjerte, og du vil opnå frelse.

 
 
What exists is only the perceiver of both the dream and the waking state - the "I”.

Know that “I”; and know that “I” is the same as ”He” (God).

You can know this only by intense spiritual discipline, that is not marred by anger, envy and greed - the vices that sprout from ego.

You have to carefully watch and control these vices.

When you get angry, you act as if you are possessed by an evil spirit; your face becomes ugly and frightful.

Like the red bulb winking when danger is approaching, your eyes and face become red and act as a warning to you.

Heed that signal and quietly get away to a lonely spot.

Do not give free vent to wicked words.

Once you grow in wisdom, ego will naturally fall away.

So develop wisdom and discriminate by knowing the ephemeral nature of all objective things.

Then ego will die a natural death from the field of your heart and you will attain salvation.
  
Top
Top
 
     2010     
 
Enhver sans løber efter den ens eksterne objekt efter den anden, den ene støtter den anden, rastløst og ynkeligt.

Mennesket må bringe sindet under kontrol, den ræsonnerende sans og de betydninger, som strejfer planløst bag de objektive mål og fornøjelser.

Mennesket må træne dem til at påtage sig opgaven med at koncentrere al opmærksomhed på Guds herlighed og majestæt og til at følge en systematisk kurs og en en vejs pegende disciplin.

Tag dem alle, og før dem mod den Højere Sti.

Deres ulicenserede adfærd må begrænses.

De må uddannes ved hjælp af gentagelse Guds navn, meditation eller ædle gerninger, eller nogle andre dedikerede indvielsessessioner aktiviteter, som virker opløftende og som der renser og forædler.
 
 
Every sense runs after external objects one after the other, one supporting the other, restlessly and miserably.

One must bring under control the mind, the reasoning faculty and the senses which roam aimlessly behind objective pleasures.

One must train them to take on the task of concentrating all attention on the glory and majesty of God to follow one systematic course of one-pointed discipline.

Bring them all and lead them towards the Higher Path.

Their unlicensed behaviour has to be curbed.

They must be educated by means of chanting God’s name, meditation or noble deeds, or some other dedicatory and elevating activity that purifies and ennobles.
  
Top
Top
 
     2009     

Vrangforestillinger og selvbedrag forårsager at onde følelser opstår i dit hjerte og sind.

En kan være ondsindet, men med de ældres velsignelse og i selskab med noble sjæle, kan man let komme af med onde tendenser og udvikle gode egenskaber.

Mennesker påtager sig mange forskellige aktiviteter for at opnå Guddommelighed.

Undgå dårlig selskab; søg godt selskab, udfør altid retskafne handlinger og skelnen mellem det vedvarende og det flygtige.

 
 
Delusion causes evil feelings to arise in your heart and mind.

One may be evil-minded, yet with the blessings of elders and in the company of noble souls, one can easily get rid of evil tendencies and develop virtues.

People undertake various spiritual practices to attain divinity.

Shun bad company; seek good company, perform righteous deeds always and discriminate between the permanent and the ephemeral.
  
Top
Top
 
     2008     
 
Gud er ikke en forudindtaget godgører.

Han giver frugt fra alle træer i overensstemmelse med frøets beskaffenhed.

Hvis du har sået et frø fra en syrlig mango, hvorfor så beklage dig over at den frugt der vokser ud ikke er sød?

Gør gode gerninger og stræb efter at høste godhedens frugter – det er tilgiveligt.

I det mindste er det ikke så dårligt som det at udføre slette handlinger og derefter give Gud skylden for dets konsekvenser.
 
 
God is no partial benefactor.

He gives the fruit from every tree according to the seed.

If you had planted the seed of a sour variety of mango, then why lament that the fruit that you got is not sweet?

Do good and aspire to get the fruit of goodness - that is pardonable.

At least, it is not as bad as doing evil deeds and blaming God for its consequences.
  
Top
Top
 
     2007     
 
Du bør være forberedt på at se enhver af livets udfordringer i øjnene med mod.

Mod er nøglen til success.

Livet vil præsentere dig for mange former for besværligheder, men du bør ikke tabe modet.

Se enhver situation i øjnene med styrke.

Nu om dage bliver folk hurtigt deprimerede og forvirrede når de møder besværligheder.

Depression leder til frustration.

Dette er ikke måden at møde livets besværligheder på.

Du bør udvikle modet til at gå gennem livets eventyr.

Hold fast ved sandheden, sæt pris på kærligheden i dit hjerte, opelsk sjælsstyrke, se livet i øjnene med beslutsomhed og et fast blik.

Et sådant liv vil resultere i opfyldelse.

Livets belønninger kan kun opnås gennem ihærdig indsats.
 
 

You should be prepared to face every challenge of life with courage.

Courage is the key to success.

Life is bound to offer all kinds of difficulties, but you should not quail before them.

Face every ordeal with fortitude.

Nowadays, people get easily depressed and confused when they encounter difficulties.

Depression leads to frustration.

This is not the way to face the challenges of life.

You should develop the courage to go through the adventure of life.

Adhering to truth, cherishing love in your heart, cultivating fortitude, face life with firm determination and steady vision.

Such a life will result in fulfilment.

The rewards of life can only be got through strenuous effort.

  
Top
Top
 
     2006     
 

Spejlbilleder af den strålende sol på himlen kan ses i havene, floderne, søerne og brøndene.

Selvom solen spejles flere steder, så findes der kun én sol.

Det guddommelige er til stede i mennesket ligesom den usynlige tråd der holder en perlekæde sammen.

Hele kosmos er gennemsyret af den guddommelige og er den guddommelige synlige manifestation.

Intet i verden, intet objekt, en intet menneske, intet væsen, hvor Gud ikke er til stede.

Der er kun én Gud og Han er Væren - Bevidsthed - Lyksalighed.

 
 

The reflection of the sun shining in the sky can be seen in the oceans, rivers, lakes and wells.

Though the reflections are many, there is only one sun.

The Divine is present in man like the unseen thread which holds a garland of gems together.

The entire cosmos is permeated by the Divine and is the visible manifestation of the Divine.

Nothing in the world, no object, no human being, no creature can be found wherein God is not present.

There is only one God and he is Being-Awareness-Bliss.

  
Top
Top
 
     2005     
 

Det er menneskets bundet pligt at kende og opleve universets grundlæggende årsag og al den kærlighed og sødme, det fremkalder i ham.

Når det er gjort, kan mennesket have ubundet lyksalighed.

Al elendighed skyldes følelsen af adskillelse fra alle menneskers kilde.

Mennesket er Legemliggørelsen af Væren, Bevidsthed og Absolut Lyksalighed og han må blive bevidst om dette således at han kan være lykkelig.

Hvis han tror at han ikke er væren, men et underordnet princip, udsat for svækkelse, opløsning og død, så vil han jages af frygt og usikkerhed.

Hvis han tror at han ikke er Bevidsthed, vil han være omgivet af tvivl og splittethed og vil gå ad illusionens krogede veje.

Hvis han tror at han ikke er absolut lyksagelighed, vil han rammes af skuffelsernes kastevinde og være offer for sorg ved ethvert banalt nederlag.

Universets fundament er Væren - Bevidsthed - Lyksagelighed og fordi mennesket er udsprunget fra denne kilde, så er han også Væren - Bevidsthed - Lyksagelighed.

 
 

It is the bounden duty of man to know and experience the basic cause of the Universe and all the love and sweetness it evokes in him.

When that is done, man can have unbounded bliss.

All misery is due to the feeling of separation from the Source of all.

He is Sath-Chith-Ananda Swarupa (Embodiment of Being, Awareness, Bliss Absolute) and he must become aware of this fact so that he may be happy.

If he believes that he is not Sath, but an inferior principle, subject to decline, decay and death, he will be haunted by fear and uncertainty.

If he thinks that he is not Chith, he will be wrapped in doubt and dialectics and will wander on the devious paths of delusion.

If he imagines that he is not Ananda, he will be struck by every passing gust of disappointment and be subject to sorrow at every trivial defeat.

The basis of the Universe is Sath-Chith-Ananda, and since man has emerged from this basis, he too is Sath-Chith-Ananda.

  
Top
Top
 
     2004     
 
I første omgang står Gud på afstand og ser din indsats.

Han er som læreren, der står til side, mens den studerende besvarer eksamenspapiret.

Når du kaster din tilknytning til den materielle verden og vender sig til at gøre godt og tjene andre, kommer Gud opmuntrende nær.

Han er som Solen, som står og venter udenfor den lukkede dør uden at meddele sin tilstedeværelse eller banke ved døren.

Han venter bare

Men når døren åbnes selv lidt, skynder solens lys på en gang og løber ud i mørket.

Når du beder Gud om hjælp, er han lige ved siden af dig med hænder holdt ud for at hjælpe dig.

Så alt hvad du behøver, er skelnen imellem at bede til Gud og visdom til at huske Ham.

 
 
At first, God stands at a distance watching your efforts.

He is like the teacher who stands aside while the student answers the examination paper.

When you shed your attachment to the material world and turn to doing good and serving others, God comes encouragingly near.

He is like the Sun who stands waiting outside the closed door, without announcing his presence or knocking at the door.

He simply waits.

But, when the door is opened even a little, the light of the sun rushes in at once and drives out the darkness.

When you ask God for help, He is right beside you with hands held out to help you.

So, all you need is the discrimination to pray to God and the wisdom to remember Him.
  
Top
Top
 
     2003     
 
Der er i alle en gnist af Sandheden; ingen kan leve uden den gnist.

Der er i alle en flamme af Kærlighed; livet bliver en mørk tomrum uden det.

Den gnist, den flamme er Gud, for Han er kilden til al Sandhed og alt kærligh.

Mennesket søger Sandheden; han søger at kende virkeligheden, fordi hans natur er afledt fra Gud, som er Sandheden.

Han søger Kærlighed, giver det og deler det, for hans natur er Gud og Gud er Kærlighed.
 
 
There is in everyone a spark of Truth; no one can live without that spark.

There is in everyone a flame of Love; life becomes a dark void without it.

That spark, that flame is God, for He is the source of all Truth and all Love.

Man seeks the Truth; he seeks to know the reality because his very nature is derived from God who is Truth.

He seeks Love, to give it and share it, for his nature is God and God is Love.
  
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk