Retur:
 Januar oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder

Dagens ord - 4. Januar
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )

Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Esoterisk viden om Mandag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Stenbukken

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Ærke Engle

Månetabel


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Miraklernes tid er ikke forbi.
      
     

Bare giv dem en mulighed og dermed en chance - for at virke og komme til i dit liv.

Det er dig der skal vælte de mure, du selv har bygget op.

Som forsvars værn - ( som regel er de ego baserede ) og bygget af dig, på grund af manglende selvværd og kærlighed til dig selv.

Pil dem ned og vis yderverden - den du er og stop med at lade dig forme af dens projektioner af, hvordan de oplever og ser dig, - hvad vedkommer det egentligt dig.

 
 
      
The time of miracles is not over.
      
     

Just give them an opportunity and thus a chance - to work and get into your life.

It is you who must overthrow the walls you have built yourself.

As a defense guard - (usually they are ego based) and built by you, due to lack of self-esteem and love for yourself.

Arrow them down and show the outside world - who you are and stop letting yourself be shaped by its projections of how they experience and see you - what it really concerns you.

 
 
                                    
 
 
Enhjørningen Lupin
 
Esoterisk viden om Mandag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Stenbukken

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Ærke Engle

Månetabel


 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
Hvad betyder det for dig at leve i troen?

Hvor ligger din sikkerhed?

Hos andre mennesker?

På din bankkonto?

Eller er den fast forankret og rodfæstet i Mig, Herren din Gud, det guddommelige i dig?

Tag dig tid til at tænke over dette, så vil du vide uden skygge af tvivl, nøjagtigt hvor din tro og sikkerhed ligger.

Kan du glad og frygtløst tage et stort skridt i dit liv uden tilsyneladende ydre sikkerhed?

Når du ved, at noget er rigtigt, kan du så gøre det uden tøven?

Kan du tillidsfuldt lægge din hånd i Min og sige: „Din vilje ske," og mene det af hele dit hjerte og sjæl, og tage dette skridt ud i det ukendte, villig til at acceptere, hvad der måtte komme?

Den eneste måde, du kan opbygge din tro er ved at tage disse små og mange gange famlende skridt og derefter nogle større, indtil din tro er så stærk, at du kan tage store spring ud i det ukendte, fordi du ved, at JEG ER hos dig altid.
 
    Eileen Caddy    
 
What does it mean to you to live by faith?

Where is your security?

Is it in people?

In your bank account?

Or is it firmly rooted and grounded in Me, the Lord your God, the divinity within you?

Take time to ponder on it, and you will know without a shadow of a doubt exactly where your faith and security lie.

Can you joyously and fearlessly take a big step in your life without any seeming outer security? When you know something is right, can you do it without hesitation?

Can you confidently put your hand in Mine and say, 'Thy will be done," and mean it with your whole heart and soul, and take that step into the unknown, willing to accept whatever comes?

The only way to build up faith is by taking those small and even faltering steps and then bigger ones until your faith is so strong that you can take great leaps into the unknown because you know I AM with you always.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
Top
 
Top
 
Tilbage til børnehaven.
 
     

Vores første opgave i arbejdet med at opbygge den nye verden er at indrømme, at vores »livsuddannelse« ikke nødvendigvis har lært os at leve på en tilfredsstillende måde.

Vi lider under en vag fornemmelse af, at der må være noget mere, en dybere mening.

Vi må vende tilbage til børnehaven og begynde at lære os en måde at leve på, som står i modsætning til den måde, vi greb tingene an på før - en måde at leve på, som er baseret på tillid til vores egen indre sandhed.

Vi kan genopdage den barnlige uskyld og visdom, som ved, at hvad som helst er muligt.

     
Jeg er ved
at lære en ny måde
at leve på.
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
Top
 
Top
Husk, at næsten alle i verden er bundet af reglen om handling.

Men folk er så nedsænket i uvidenhed, at de er uvidende om deres egen moralske eller intellektuelle status og af handlingens hemmeligheder.

Sådanne mennesker kan kun frelses kun ved at være inspireret af eksempler fra de store.

Hvor varm er din krop nu?

Det kan være omkring 98 grader; hvordan skete det?

Fordi solen bærer mange millioner gange denne varme på afstand, er det ikke?

Hvis solen føler, at den ikke vil stille op med ild og bliver kold, hvad vil der sker med menneskeheden?

Hvis Gud afstår fra handling, forestil dig, hvad bliver der af dette enorme univers skæbne?

En af visdom skal også engagere sig i aktivitet, fjern dovenskab og vrangforestilling i almindelige mennesker.

Alle skal overholde reglen om handling, uden nogen afvigelse.
     
     
Remember that almost everyone in the world is bound by the rule of action.

But people are so immersed in ignorance that they are unaware of their own moral or intellectual status and of the secrets of Action.

Such people can be saved only by being inspired by the example of the great.

How warm is your body now?

It may be about 98 degrees; how did it happen?

Because the Sun bears many million times this heat at that distance, is it not?

Now if the Sun feels that it will not put up with all that fire and becomes cool, what will happen to mankind?

If God desists from action, imagine what will be the fate of this vast universe?

The one of wisdom too needs to engage in activity, to remove the sloth and delusion of ordinary men.

All have to obey the rule of action, without any deviation.
     
Top
Top
     
     2011     
 
I er alle udstyret med ubegrænsede beføjelser.

Ikke en eneste person er uden dem!

For at få kendskab til denne magt, skal du deltage i selskab med de hellige, du må stræbe efter i åndelig praksis, og du skal øve gentagelse af det guddommelige navn og meditation.

Hvad nytte er det til, selvom du har et bestemt sted til hvert køkkenredskab i dit køkken, når du ikke ved hvordan man med dem laver velsmagende mad?

På samme måde, når du har i dig selv har alle de nødvendige bestemmelser for din vedligeholdelse og fremskridt, men kasserer dem let og lader dem ubrugte, hvordan vil du da drage fordel heraf?

Du skal stræbe efter at se og forstå den universelle kraft, som er grundlaget for alle de mangeartede manifestationer af navne og former i verden.
     
     
You are all endowed with unlimited powers.

Not a single person is without them!

To gain awareness of this power, you must join the company of the holy, you must strive in spiritual practice, and you must practise repetition of the Divine Name and meditation.

Of what avail is it, even though you have each item of provision in plenty in your kitchen, when you do not know how to cook them into palatable food?

Similarly, when you have in yourself all the provisions needed for your upkeep and progress, but if you discard them lightly and leave them unused, how will you benefit?

You must strive to see and understand the Universal Power, which is the basis of all the multifarious manifestations of name and form in the world.
     
Top
Top
     
     2010     
 
 
Ubevidst kan du komme til at skabe og i dig selv udvikle en overflod af egoistiske vaner og holdninger, der forårsager stor utilfredshed for dig.

Impulsen for dette kommer fra kraftkomplekset; grådigheden for magt og rigdom.

Du kan føle dig opstemt, når du er meget rig, talentfuld og kyndig.

Hvorfra har du erhvervet disse?

Du kan endda hævde at du optjente alt dette gennem dine egne bestræbelser, men du modtog det sikkert fra nogen.

Kilden , hvorfra al magt stammer er fra alles Herre.

Almagt tilhører kun Herren over alle mennesker.

Ignorerer almagten og du bedrager dig selv.

Den lille magt, som mennesket har erhvervet er en egen er faktisk indbildskhed.

Iindbildskhed forårsager sorg og skal være hjemstedsfordreven inden i dig.

Den vil ikke opretholde sig i en person der er fyldt med ægte hengivenhed, som kan kendes ved genkendes ved karaktererne venlighed, kærlighed, tålmodighed, og taknemmelighed.

Søg derfor at udvikle disse dyder i dig.
     
     
Unknowingly, you may create and develop in yourself an abounding variety of selfish habits and attitudes that cause great discontent for you.

The impulse for this comes from the power complex; the greed for power and riches.

You may feel elated that you are very wealthy, talented and knowledgeable.

From where did you acquire these?

You may even claim that you earned all this through your own efforts, but surely, you received it from someone.

The source from which all power originates is Sarweshwara (Lord of All).

Omnipotence belongs only to the Lord of all beings.

Ignoring the Omnipotence and deluding oneself.

That the little power that one has acquired is one's own is indeed Ahamkara (conceit).

Ahamkara causes grief and must be uprooted from within.

It will not subsist in an individual filled with genuine devotion, recognized by the characteristics of kindness, love, patience, forbearance and gratefulness.

Seek therefore, to develop these virtues in you.
     
Top
Top
     
     2009     

Når du er i dyb søvn, hvad sker der så med dine glæder og sorger, gevinster og tab?

De har ingen virkelighed da; og de har heller ingen realitet senere.

På begge tidspunkter er de blot dine indbildningers skabelser.

Den der kender denne hemmelighed jubler i glæden over ens Indre Selv.
     
     
When you are immersed in deep sleep, what happens to your joys and sorrows, your profits and losses?

They have no reality then; nor have they any reality later.

At both times they are but the creations of your fancy.

He who knows this secret will always exult in the joy of one's Inner Self.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Sanskrit-ordet for kultur og civilisation, Samskriti, kommer fra ordet 'Samskara', der står for den dobbelte proces at fjerne støvet og skidtet fra lasterne og så dyderne af Sandhed, Retfærd, Fred og Kærlighed i hjertet.

Handlingens fundament som de gamle vise har belært menneskene om, siger at man ikke bør forvirre sig over sejr eller fortvivlelse over nederlag; begge skal være velkomne som test af ens tro.
     
     
Samskriti, the Sanskrit word for culture and civilization is derived from the word 'Samskara', which means the dual process of removing the dust and dirt of vice and planting the virtues of Truth, Righteousness, Peace and Love in the heart.

The foundation of action laid down by sages teach people that one should not enthuse over victory or despair over defeat; both are to be welcomed as tests of one's faith.
     
Top
Top
     
     2007     
 

I dette umådelige univers lige fra det mindste atom til det største gennemstrømmes alt af den Guddomelige virkelighed.

Det findes som det mindste af det mindste og det største af det største.

Faktisk er det princippet om enhed, der gennemsyrer mikrokosmos og makrokosmos, den grundlæggende virkelighed som man skal undersøge.

Du skal ette din kærlighed til det uforanderlige Guddommelige princip og ikke den krop, der er genstand for fødsel og død.

Den Guddommelige undergår ikke nogen som helst forandring.

Intet kan lægges til det eller trækkes fra det.

Derfor skal du udvikle en fast tro på sådant uforanderligt princip.

Den Guddommelige er den eneste virkelighed.

Gør den Guddommelige til dit mål på dit livs rejse.

     
     
In this vast expanse of the universe, right from the minutest atom to the mightiest, everything is permeated by God´s reality.

It appears as the minutest of the minute and mightiest of the mighty.

In fact, the principle of oneness that pervades the microcosm and the macrocosm is the fundamental reality which you have to enquire into.

You must direct your love to the changeless God princip, not the body which is subject to birth and death.

God does not undergo any change whatsoever.

Nothing can be added to it nor deducted from it.

Therefore, you must develop firm faith in such a changeless principle.

God is the only reality.

Make God as your goal in life's journey.
     
Top
Top
     
     2006     
 

Når arbejdet udføres med en egoistisk holdning, motiveret af selviske interesser og inspireret af håb om at fremme sig selv, så giver det næring til grådighed og stolthed, misundelse og had.

Derpå styrker det båndet og fostrer følelsen af bundethed til mere og mere profitabelt arbejde.

Det fremmer utaknemmelighed overfor de der hjalp fysisk og mentalt og til Gud selv, der begavede personen med evnerne og lysten.

”Jeg gjorde det”, siger man når arbejdet er en succes; eller ”Andre ødelagde det” siger man når arbejdet mislykkes.

Bitterhed, depression og fortvivlelse følger når arbejdet mislykkes.

Jo dybere man er forbundet med frugterne, desto mere intens og smertefuld er ens sorg når man skuffes.

Den eneste måde derfor at undvige både stolthed og smerte er, at overlade resultatet til Guds Vilje, alt imens man glædes over at man har gjort sin pligt med al den pligttroskab og omhu som man er i stand til.

     
     
When work is undertaken with an egotistic attitude, impelled by selfish motives and inspired by hopes of self-advancement, it feeds greed and pride, envy and hatred.

Then, it fastens the bond and fosters the feeling of attachment to more and more profitable works.

It promotes ingratitude to those who lent their hands and brains and to God Himself who endowed the person with the urge and the skill.

"I did it", one says when the work succeeds; or "Others spoiled it" one says when it fails. Resentment, depression and despair follow when the work results in failure.

The more deeply one is attached to the fruits, the more intense and painful is one's grief when one is disappointed.

The only means, therefore, to escape from both pride and pain is to leave the result to the Will of God, while one is happy in the thought that one has done one's duty with all the dedication and care that one is capable of.
     
Top
Top
     
     2005     
 

Bliv ikke til knyttet til denne flygtige krop; udnyt den som et instrument.

Overvej dig selv som værende separat fra det legeme, der er oprettet af sammenhængen af fem elementer.

Vid at du er den uforgængelige Gud - ånd.

Legemet er rodårsagen til alle sorger og elendigheder.

Få kroppen til at adlyde din vilje.

Overvej den sandhed, at legemet og ånden er adskilt.

Denne praksis er uundværlig for at indse sandheden om sin Guddommelighed.

     
     
Do not get attached to this evanescent body; utilize it as an instrument.

Consider yourself as being separate from the body created out of the conjunction of the five elements.

Know yourself to be the indestructible God.

The body is the root cause of all grief and misery.

Make the body obey your will.

Contemplate on the truth that the body and God are separate.

This practice is indispensable for realizing the truth of one's Divinity.

     
Top
Top
     
     2004     
 
Mennesket i dag har glemt sin sande natur og opfatter verden helt gennem sanserne og sindet.

Verden er den effekt, hvor Gud er den primære årsag.

Virkeligt talt, virkningerne ikke forskellige fra årsagen.

Millioner af levende væsener er ligesom grenene, kviste og blade og Gud er det frø, hvorfra træet er kommet ind for at være..

Den der er opmærksom på dette har forstået vedaerne.
     
     
Man today has forgotten his true nature and perceives the world entirely through the senses and the mind.

The world is the effect of which the Brahman is the primal cause.

Truly speaking, the effect is not different from the cause.

The millions of living beings are like the branches, twigs and leaves and the Brahman is the seed from which the tree has come in to being.

He who is aware of this has understood the Vedas.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Uden selvtillid er ingen landvinding muligt.

Hvis du har tillid til din styrke og færdighed, kan du trække på modets indre fjedre og rejse dig til et højere niveau af glæde og fred.

For tillid til jer selv, opstår gennem ånden eller Gud, som er din indre virkelighed.

Gud er fred, den er glæde, den er styrke, den er visdom, så det er fra Gud at du trækker disse redskaber til åndelige fremskridt.

Det første, du skal gøre er at udvikle selvtillid i folk hvem der ikke har tillid til deres eget selv og som begynder at vandre om og at vakle og tage mange forskellige stier.
     
     
Without self-confidence no achievement is possible.

If you have confidence in your strength and skill, you can draw upon the inner springs of courage and raise yourselves to a higher level of joy and peace.

For confidence in yourselves arises through God, which is your inner reality.

God is peace, it is joy, it is strength, and it is wisdom, so it is from God that you draw these equipments for spiritual progress.

The first thing you have to do is develop self-confidence in people who have no confidence in their own self and who begin to wander about and to waver and to take to various different paths.

     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen