Retur:
 Januar oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder

Dagens ord - 11. Januar
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )

Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Esoterisk viden om Mandag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Stenbukken

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Ærke Engle

Månetabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Tag en slapper og gør hvad du har lyst til.
      
     

Måske det kunne frembringe forøget ........... :)

Eller måske nogle nye inspirationer eller lignende ......... :)

 
 
      
Take a relaxer and do what you feel like.
     
     

Maybe it could produce the increased ............ :)

Or maybe some new inspirations or similar........... :)

 
                                  
 
 
 
Om tegnet
 
Esoterisk viden om Mandag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Stenbukken

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Ærke Engle

Månetabel
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
 
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
  
Der kan være mange veje, men målet er det samme for dem alle.

Der er altid den lette vej eller den vanskelige vej til at nå frem til målet.

Der er den direkte rute eller den snoede vej, der fører ad mange hoved- og biveje, før den når dertil.

Valget er altid op til hver enkelt.

Du er absolut frit stillet til at vælge din egen vej.

Derfor må du søge og følge den, selv om du til sidst indser, hvor megen tid, du har spildt ved at tage den snoede vej, når du så let kunne have taget den direkte vej.

Ved du, hvor du går hen, og hvad du gør?

Ved du, at du befinder dig på det rigtige sted, og har fred i dit indre?

Det er vigtigt, at du ransager dit eget hjerte og finder ud af dette, for du kan ikke give af dit allerbedste, når du ikke føler, du befinder dig på det rigtige sted, og gør det, du ved, du skal gøre, med glæde og kærlighed.
 
    Eileen Caddy    
 
There may be many paths, but the goal is the same in each.

There is always the easy way or the hard way of reaching the goal.

There is the direct route or the devious route which leads up highways and byways before getting there.

The choice is always up to the individual.

You are absolutely free to choose your own path.

Therefore seek and follow it, even if in the end you realise how much time you have wasted taking the devious route when you could so easily have taken the direct one.

Do you know where you are going and what you are doing?

Do you know that you are in the right place and at peace within yourself?

It is important that you search you own heart and find out, for you cannot give your very best when you do not feel you are in your rightful place doing what you know you should be doing with joy and love.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
  
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
<
     
     Shakti Gawain     
Top
 
Top
 
Det intuitive sind.
 
     

Det intuitive sind har adgang til en uendelig mængde af information.

Det kan øse af et rigt lager af viden og visdom - det universelle sind.

Det er også i stand til at udvælge denne information og forsyne os med nøjagtig det, vi behøver, på det tidspunkt vi har brug for det.

Vores rolle er at lytte til vores intuition, stole på dens vejledning og lidt efter lidt lære at handle ud fra den i vores liv.

     
Jeg stoler på
min intuitive
vejledning.
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Selv om fødevarer og vaner kan være forskellige blandt nationer, er ånden i harmoni og enhed vist i sport et glædeligt eksempel for alle.

Det er et særpræg kvalitet af sport at forskelle er glemt og personer engagere sig i spil i en guddommelig ånd af venlighed og kammeratskabs.

Sport hjælper spillere ikke blot til at forbedre deres sundhed, men også at opleve glæden.

Mennesket bør dog ikke kun have indhold med realiseringen af disse ydelser alene.

Menneskeheden har et andet legeme udover det fysiske.

Det er det subtile organ, ellers kendt som sindet.

Det er lige så vigtigt at fremme renhed i sindet og udvikle store lydhørhed.

Sand medmenneskelighed blomstrer kun når legemet, sind og ånd er udviklede harmonisk.

Den entusiasme og indsats, hvor du får vist i sportsgrene bør også være manifesteret i områderne moral og spiritualitet.

 
 
Although the food and habits may be different among nations, the spirit of harmony and unity displayed in sports is a gratifying example to all.

It is a distinctive quality of sports that differences are forgotten and persons engage themselves in games in a divine spirit of friendliness and camaraderie.

Sports help the players not only to improve their health but also to experience joy.

However, one should not be content with realising these benefits alone.

Mankind has another body besides the physical. It is the subtle body, otherwise known as the mind.

It is equally essential to promote purity of the mind and develop large heartedness.

True humanness blossoms only when the body, the mind and the spirit are developed harmoniously.

The enthusiasm and effort which you display in sports should also be manifested in the spheres of morality and spirituality.
 
Top
Top
 
     2011     
 
Gud er som ild og du er som kul.

Når kul kommer i kontakt med ild, bliver kul bliver ét med ild.

På samme måde, når du kommer i kontakt med Gud, bliver du ét med Ham.

Legemliggørelse af kærlighed!

I er alle Guds budbringere.

Gud alene er vigtig.

Nul har kun værdi, når det numeriske 1 er forud for det.

Månen er nul, sol er nul, verden er nul, kun Gud er Helten.

Alt bliver til intet i mangel af denne Helt.

Hav total tro på helten, Gud.

En helt bliver nul, hvis han glemmer Gud.

Giv aldrig plads til tvivl på Gud.

Så er du bundet til at være en vellykket.
 
 
God is like fire and you are like coal.

When coal comes in contact with fire, coal becomes one with fire.

Similarly, when you come in contact with God you become one with Him.

Embodiments of Love!

All of you are messengers of God.

God alone is important.

Zero gains value only when the numeral one precedes it.

Moon is zero, sun is zero, world is zero, only God is the Hero.

Everything comes to nought in the absence of this Hero.

Have total faith in the Hero, God.

A hero becomes zero if he forgets God.

Never give scope for any doubt in God.

Then you are bound to be successful.
 
Top
Top
 
     2010     

Det er ofte sagt at Gud er inkarneret i menneskelige former.

Guddommelighed er ikke en separat enhed.

Det er indeholdende i menneskeheden.

Gud inkarnerer som et menneske for at mindes dette og forløse menneskeheden.

Derfor anses menneskelig fødsel for at være meget hellig.

Den menneskelige form er en kombination af de 4 elementer jord, vand, ild, luft og æter.

Den Guddommelige kraft som udfører de 4 elementer er kaldet Gud, det Højeste Selv.

Gud har ingen form.

Den overskrider alle navne og former.

Derfor skal du ikke være bærer af den forkerte forestilling om, at Gud er begrænset til en bestemt form.

Husk altid, at Gud er kærlighed og Kærlighed er Gud.

 
 
It is often said that God incarnates in the form of human beings.

Divinity is not a separate entity.

It is immanent in humanity.

God incarnates as a human to remind this and redeem mankind.

That is why human birth is considered to be highly sacred.

The human form is a conglomeration of five elements, namely earth, water, fire, air and ether.

The Divine Power which makes the five elements function is called God, the Supreme Self.

God does not have any form.

It transcends all names and forms.

Hence, do not be under the mistaken notion that God is confined to a specific form.

Always remember, God is Love and Love is God!
 
Top
Top
 
     2009     

Mennesket har brug for en sund krop for at få et sundt hjerte fyldt med gode tanker.

Det må erkendes, at formålet med sport og musik er at give sundhed og lykke til mennesket.

Der er tre fordele ved sport og spil: holdånd, gensidig forståelse og glæde.

Selvom mennesker taler forskellige sprog og adskiller sig i deres vaner og kulturer, har de på det sportslige område et fælles bånd, og kammaratskab.

Sand uddannelse består i dyrkning af gode tanker og erhvervelse af gode kvaliteter som sandhed, hengivenhed, disciplin og dedikation.

Disse er også de kvaliteter, der skal erhverves gennem sport og spil.

Disse kvaliteter tjener til at give sundhed og glæde til den subtile krop.

 
 
Man needs a healthy body in order to have a healthy mind filled with good thoughts.

It must be recognised that the purpose of sports and music is to confer health and happiness on man.

There are three benefits to be derived from sports and games: team spirit, mutual understanding and joy.

Even if men speak different languages and differ in their habits and cultures, in the field of sports they have a common bond, a spirit of camaraderie.

True education consists in the cultivation of good thoughts and acquiring good qualities like truthfulness, devotion, discipline, and dedication.

These are also the qualities that should be acquired through sports and games.

These qualities serve to impart health and joy to the subtle body.
 
Top
Top
 
     2008     
 

Livet er et spil, spil det!

For at opnå success og berømmelse i dette spil skal må du opøve gode vaner.

Gode tanker, god tale og gode handlinger er de discipliner der kræves i dette spil.

Når så meget øvelse og indsats er påkrævet for at opnå succes i spil som tennis, kan du forestille dig, hvor meget mere indsats der er behov for for at lykkes i livets spil!

I dette spil, hvis du ønsker at opnå et godt navn, opretholde dine idealer og indse det guddommelige.

Du skal overholde den rigtige tænkning, den rette adfærd og den rigtige holdning i dit daglige liv.

 
 

Life is a game, play it!

To achieve fame and success in this game, you have to cultivate good habits.

Good thoughts, good speech and good actions are the disciplines required in this game.

When so much practice and effort is required to achieve success in games like tennis, imagine how much more effort is needed to succeed in the game of life!

In this game, if you wish to achieve a good name, uphold your ideals, and realise the Divine.

You must observe right thinking, right conduct and right attitude in your daily life.

 
Top
Top
 
     2007     
 

Hvis bare mennesket kendte vejen til permanent glæde og fred, ville de ikke vandre distraheret blandt de følsomme nydelses bjerge.

Ligesom drømmens glæder forsvinder når du vågner, således forsvinder også glæden følt i den vågne tilstand, når du vækkes til en højere bevidsthed.

Gør det bedst i nutiden til at blive opmærksom på den Guddommelige latente i alle.

Når du dør, så må du ikke dø som et dyr eller en orm, men som et Menneske, der har erkendt at han er Gud.

Det er fuldbyrdelsen af alle de år du tilbringer i menneskelig skikkelse.

 
 

If only men knew the path to permanent joy and peace, they would not wander distracted among the bye-lanes of sensual pleasure.

Just as the joy felt in dreams disappears when you wake, the joy felt in the waking stages too disappears when you wake into the higher awareness.

Make best use of the present moment to become aware of the Divinity latent in all.

When you die, you must not die like an animal or a worm, but as a Man who has realised that he is God.

That is the consummation of all the years you spend in the human frame.

 
Top
Top
 
     2006     
 

Mennesket har brug for en sund krop for at få et sundt hjerte fyldt med gode tanker.

Det må erkendes, at formålet med sport og musik er at give sundhed og lykke til mennesket.

Der er tre fordele ved sport og spil: holdånd, gensidig forståelse og glæde.

Selvom mennesker tale forskellige sprog og har forskellige vaner og kulturer, så har de indenfor sport et fælles bånd, en samhørigheds ånd.

Sand uddannelse består i dyrkning af gode tanker og erhvervelse af gode kvaliteter som sandhed, hengivenhed, disciplin og dedikation.

Disse er også de kvaliteter, der skal erhverves gennem sport og spil.

Disse kvaliteter tjener til at give den subtile krops sundhed og glæde.

 
 

Man needs a healthy body in order to have a healthy mind filled with good thoughts.

It must be recognised that the purpose of sports and music is to confer health and happiness on man.

There are three benefits to be derived from sports and games: team spirit, mutual understanding and joy.

Even if men speak different languages and differ in their habits and cultures, in the field of sports they have a common bond, a spirit of camaraderie.

True education consists in the cultivation of good thoughts and acquisition of good qualities like truthfulness, devotion, discipline, and dedication.

These are also the qualities that should be acquired through sports and games.

These qualities serve to impart to the subtle body health and joy.

 
Top
Top
 
     2005     

Sport og spil må ikke betragtes som en eneste verdslig aktivitet.

De lærer os mange moralske og åndelige principper.

En sand studerende er, der opnår en forøgelse på det fysiske, psykiske og de åndelige felter.

Mennesket bør ikke stræbe efter fysiske styrke og lykke alene.

Mennesket bør stræbe hårdt efter at opnå at kunne kontrollere sindet.

Mennesket der bliver en slave sindet er bundet til at blive svag, hvor kraftfuld det end kan være fysisk.

Sindets magt er uforlignelig.

Det er fra sindet, at de mest dyrebare dyder stammer.

Hvis menneskelige værdier går tabt, bliver livet værdiløst.

Værdier kan heller ikke erhverves ved blotte undersøgelse af hellige tekster heller kan de blive videregivet ved lærde experter/lærere.

De stammer inde fra.

Når vi udvikler ædle tanker og følger sandhedens vej i vores dagligdag, vil menneskelige værdier blomstre i os og beskytte os under alle omstændigheder.

 
 
Sports and games must not be considered as mere worldly activity.

They teach us many moral and spiritual principles.

A true student is one who achieves excellence in physical, mental and spiritual fields.

One should not strive for physical strength and happiness alone.

One should strive hard for the control of the mind.

One who becomes a slave to the mind is bound to become weak, however powerful one may be physically.

The power of the mind is matchless.

It is from the mind that the most precious virtues originate.

If human values are lost, life becomes worthless.

Values can neither be acquired by mere study of sacred texts nor can they be passed on by learned preceptors.

They originate from within.

When we develop noble thoughts and follow the path of truth in our daily life, human values will blossom in us and protect us under all circumstances.
 
Top
Top
 
     2004     

Gud og djævelen, gode og dårlige er borgere af ens eget hjerte.

Hvor Gud er, kan Djævelen ikke være.

Du kan ikke vide, hvad der kan ske til enhver tid, i enhver situation.

Det der er bundet til at ske, kan ikke forhindres.

Derfor bør du overveje alt, der sker som en gave fra Gud.

 
 
God and the devil, good and bad are denizens of one's own heart.

Where God is, the devil cannot be.

You cannot know what may happen at any time, in any situation.

What is bound to happen cannot be prevented.

Hence, you should regard anything that happens as a gift from God.
 
Top
Top
 
     2003     
Jeg kommer kun, hvor oprigtighed, tro og overgivelse er værdsat.

Så bruger de tavse timer i meditation og syngende Herrens navn i dit eget hjem og uddyb din tro.

Når livet flyder glædeligt, hævder folk, at det skyldes deres egen indsats, og de glemmer Gud.

Når svigt besøger den "rene strøm", begynder de at forbande og tabe troen.

Ligesom du må kærne mælken for at adskille smørret i det, så skal du også foresætte visse tanker og handlinger, for at for at få den hårde kerne af troen.
 
 
I come only where sincerity, faith and surrender are valued.

So, spend the silent hours in meditation and chanting the Name of the Lord in your own homes and deepen your faith.

When life flows merrily, people claim it is due to their own effort, and they forget God.

When failure visits the 'smooth flow', they start cursing and lose faith.

Just as you have to churn the milk to identify the butter in it, so too, you have to carry on certain processes of thoughts and actions in order to get the hard core of faith.
 
Top
Top
 
     Sendt Fra Sathya Sai Baba´s Ashram - 11.1. - 2018l     
 Oprindeligt fra (Divine Discourse, Januar 14, 1990)

Populære cricket og tennis kampe i dag involverer flere mængder af rupees.

Da sport bliver forretning uden plads til menneskelige værdier, bliver freden skadet.

Sport og atletik skal praktiseres med en følelse af åndelig enhed, der overskrider nationalitetsforskelle, sprog og religion for at opleve god sundhed, fred og lyksalighed.

Siden tidens ældste var sport og atletik hovedsagelig beregnet til at fremme sundhed og oplevelse glæde.

I dag bliver disse mål glemt og erstattet med kommercielle motiver og selvinteresser.

Folk værdsætter kropstilknytninger, hvilket resulterer i, at ens udsigter er meget smalle og begrænsede.

Følgelig er fred og lykke gået tabt.

I hver eneste handling i dit daglige liv bør du være sporlig og samarbejde med og i enhed og harmoni.

Du må erkende, at den indlevende Ånd (Atma) er den samme i alle væsener og udvikler enheden af enhed og lighed.

Derefter vil den guddommelighed, der er til stede i dig, manifesteres, og din menneskelige natur bliver guddommelig.

[Guddommelig diskurs, 14. jan 1990]

 
 
Popular cricket and tennis matches today involve several lakhs of rupees.

As sports become business with no room for human values, peace becomes a casualty.

Sports and athletics must be practiced with a sense of spiritual oneness, transcending differences of nationality, language and religion to experience good health, peace and bliss.

Since time immemorial, sports and athletics were intended mainly to promote health and experience joy.

Today these objectives are being forgotten and replaced with commercial motives and self-interests.

People cherish body attachment, resulting in one's outlook being very narrow and limited.

Consequently, peace and happiness are lost. In every action in your daily living, you should be sportive and cooperative with unity and harmony.

You must recognise that the indwelling Spirit (Atma) is one and the same in all beings and develop the spirit of oneness and equality.

Then the Divinity present within you will be manifested and your human nature will become divine.

[Divine Discourse, Jan 14, 1990]

 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen