Retur:
 Januar oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 29. Januar
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag

Esoterisk viden om Fredag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Vandmanden

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Ærke Engle

Månetabel

Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Kom nu igang med at ..............
      
     
Gøre det du siger - du vil.
 
 
      
Now get started with ..............
      
 
 

Do what you say - you will.

 
 
                                  
 
 
 
Moderskib og Deva
 

Esoterisk viden om Fredag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Vandmanden

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle og Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces Siden

Lysets Love

Ærke Engle

Månetabel

 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
 

Er du parat til at ændre dine forestillinger og ændre din måde at ænke på?

Er du indstillet på at acceptere noget nyt uden forbehold?

Nogle kan være fleksible og gøre det med største lethed, hvorimod andre kan have store vanskeligheder, så det skaber anspændthed og stress i deres liv.

Eller det bevirker, at de går i stå, hvilket er næsten lige så dårligt.

Du må være modig og afprøve nye veje, følge nye og ukendte vande, og ikke være bange.

Jeg styrer dig ind i disse nye og ukendte vande, og så vil Jeg ikke tillade, at der sker dig noget ondt.

Accepter Mig som din faste vejleder og ledsager.

Du bliver ikke bedt om at bevæge dig ind i disse ukendte vande uden din fører.

JEG ER din fører, og Jeg vil aldrig svigte dig. Stol fuldkommen på Mig.

Hvis vejen er hård, så vær ikke bange; hvis den er farefuld, så vær ikke bekymret.

Jeg vil lede dig igennem det hele.

Men husk at give slip og lad Mig gøre det, og gør ikke modstand.

 
    Eileen Caddy    
 
Are you ready to change your ideas and change your thinking?

Are you prepared to accept something new without reservations?

Some souls can be flexible and do it with the greatest of ease, but others have great difficulty, and it causes strain and stress in their lives.

Or it causes stagnation which is almost as bad.

You must be courageous and move forward into new ways, new and even uncharted waters, without any fear.

I AM guiding you into those new and uncharted waters, and I will not let any harm befall you.

Accept Me as your constant guide and companion.

You have not been asked to move into those uncharted waters without your pilot.

I AM your pilot, and I will never let you down.

Trust Me completely.

If the way is rough, be not afraid; if it is dangerous, be not concerned.

I will guide you through it all.

But remember to let go and let Me do it, and resist not.
  
Today's Word read out
  
  
 
Click Flag
 
 
  
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
En kilde i dybet af det indre.
 
     

Efterhånden som vi udforsker den proces, der består i, at vi skaber vores egen virkelighed, begynder vi at indse, at den skabende kraft, vi føler, stammer fra en anden kilde end vores personlighed/jeg.

Den synes at komme fra et sted i dybet af os selv.

Vi bliver interesserede i at opdage, hvad denne skabende kraft er, og hvordan den virker.

Vi indser, at »det« (vores højere selv) ved mere end »jeg« (vores personlige selv).

Vi finder ud af, hvad den indre vejledning meddeler os, og følger det.

   
Jeg føler
skabende kraft fra dybet
af mit indre.
   
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 

Hvad præcist mener folk, når de siger Solen er steget, eller at den er faldet?

Det er så vidt deres vision eller syn der er bekymret, det er alt, er det ikke?

Solen stiger ikke eller falder.

Inkarnationen af Gud er også sådan.

Krishna siger: "Jeg er ikke født, og jeg dør heller ikke.

Mennesker med et almindeligt intellekt mener, at Jeg er født mange gange, og at Jeg gør mange gerninger under hver fødsel.

Når der er behov for verdens opløftelse, bliver jeg åbenbar, idet jeg antager et navn og en form, det er alt.

Så Jeg er bevidst om alle Mine tilsynekomster, alle mine manifestationer.

Jeg er almægtig, jeg ved det hele.

Ikke kun Mig, selv du ved alt.

Men din visdom, er overvældet af uvidenhed.

Jeg er Visdom selv.

Jeg forbliver almægtig og så alvidende som nogensinde.

Jeg fødselsløs, udødelig ".

 
 
What exactly do people mean when they say the Sun has risen or that it has set?

It is so far as their vision is concerned; that is all, is it not?

The Sun does not rise or set.

The incarnation of God is also like that.

Krishna said: “I am not born, nor do I die.

Men of ordinary intellect consider that I am born many times and that I do many deeds during each birth.

Whenever there is a need for the uplift of the world, I become manifest, assuming a name and form, that is all.

So I am conscious of all My appearances, all My manifestations.

I am almighty, I am all knowing.

Not only I, even you know everything.

But your wisdom is overwhelmed by ignorance.

I am Wisdom itself.

I remain as almighty and as omniscient as ever.

I am birthless, immortal”.
 
 
Top
Top
 
 
     2011     
 
Skabelse indebærer sammensætning af stoffer.

Hvad der er sat sammen, skal skilles fra hinanden i løbet af tiden og blive befriet.

Den enkelte er skabt og så en dag han skal foregå.

Nu er nogle født lykkelige; de nyder sunde, lykkelige liv, mens nogle andre er født elendige.

Få andreandre er født med fysiske eller mentale deformiteter.

Hvem sårede dem eller skadede dem?

Gud er ikke årsagen til disse forskelle.

Når en bestemt opgave udføres igen og igen, bliver det en vane, en færdighed, er det ikke?

Lidelse, elendighed, handicap eller helbred og lykke er konsekvensen af de handlinger, som personen i tidligere liv har dyrket.

Andre er født med fysiske eller mentale deformiteter.

Derfor, undgå vold.

Alle skal leve sammen i fred og harmoni, uden at forårsage eller lide skade.
 
 
Creation involves the putting together of substances.

What is put together must come apart, in course of time and get liberated.

The individual is created and so one day he has to perish.

Now, some are born happy; they enjoy healthy, happy lives, while some others are born miserable.

A few others are born with physical or mental deformities.

Who hurt them or injured them?

God is not the cause for these differences.

When a particular task is done again and again, it becomes a habit, a skill; is it not?

Therefore, the skill or habit that a new-born exhibits must be due to constant repetition indulged long, long ago.

The suffering, misery, handicap or health and happiness are the consequence of the acts indulged in by the individual in previous lives.

Hence, eschew violence.

All must live together in peace and harmony, without causing or suffering injury.
 
Top
Top
 
     2010     

Forsagelse skaber frygtløshed.

Den giver styrke og mod, for det er begær, der gør mennesket svagt og får ham til at krybe for dem, der har autoritet og indflydelse.

Ikke tilknytning giver selvrespekt og evne til at være upåvirket af sladder og skriverier.

 
 
Renunciation confers fearlessness.

It gives strength and courage, for it is desire that weakens man and makes him cringe before that in authority and with influence.

Detachment endows you with self-respect and the capacity to stand up against slander and the writings.

Top
Top
 
     2009     
 

Hvis du opnår den rene kærligheds rigdom, så bliver du det rigeste menneske i hele verden.

Det menneske der er tilfreds, er det rigeste menneske i verden og det menneske der har mange behov eller ønsker er det fattigste menneske i verden.

I dag er mennesker fyldt med behov og ønsker fra isse til hæl.

Lige så længe man har begær kan man ikke leve et liv i glæde og fred.

Opgiv ønskerne og oplev selv hvor megen kærlighed og lyksalighed du modtager.

Den lyksalighed du erfarer vil være meget højere end al den glæde du hidtil har oplevet.

Al lyksaligheden er indeni dig.

Men du forestiller dig at den er udenfor dig.

Det der findes udenfor er blot en refleksion, reaktion og genlyd af det der findes inden i dig.

 
 
If you earn the wealth of pure love, you become the richest person in the world.

He who is contented is the richest man in the world and the one who has many desires is the poorest man in the world.

Today, man is filled with desires from top to toe.

As long as one has desires, one can never be happy and peaceful.

Give up desires and see for yourself how much love and bliss you get.

The bliss you experience will be far superior to all the happiness you have experienced before.

All the bliss is within you.

But you are imagining that it is outside.

What is outside is only the reflection, reaction and resound of what is within you.
 
Top
Top
 
     2008     
 

Religion handler om sindet.

Forskellige regler og retningslinier blev nedskrevet, baseret på de forskellige trosretningers lære, der blev taget højde for tidens nødvendighed og de enkelte landes omstændigheder og samtidigt tilgodesås de specielle behov for de pågældende mennesker og menneskegrupper.

På baggrund af dette bør man ikke anse én trosretning som værende mere værd end en anden.

Menneskets primære pligt er at huske den hellige sandhed der er iboende i enhver religion og at praktisere dem i sit liv.

 
 

Religion is a matter of mind.

Based on the teachings of the different faiths, having regard to the requirements of the time and circumstances of different countries, and keeping in view the specific needs of the people concerned, certain rules and regulations were laid down.

On this account, one faith should not be considered superior to another.

Man's primary duty is to bear in mind the sacred truths enshrined in every religion and practise them in his life.

Top
Top
 
     2007     
 

Menneskets liv er bundet af tid, handling, årsag, pligt.

På grund af effekten fra Kali-perioden, så arbejder mennesket ikke hårdt; han lider af sløvhed.

Du må gøre dit liv helligt ved at udføre rette handlinger.

Handling er årsag til alt.

Det er meget uheldigt at mennesket ikke har forstået betydningen af handling.

Han ønsker at leve et let liv.

Der siges at kun hårdt arbejde yder en overflod af belønning.

De belønninger man får svarer til den ihærdighed man lægger i handlingerne.

Man bør erkende denne sandhed og arbejde tilsvarende hårdt.

I Gita siges det: det menneskelige samfund er bundet af handling.

Ingen bør spilde tiden.

Lige fra mennesket står op om morgenen bør han anvende sin tid og energi til samfundets velfærd.

Dette er hans øverste pligt.

Han bør erkende at den enkeltes velfærd er en afspejling af samfundets velfærd.

 
 
Man's life is bound by time, action, cause, duty.

Due to the effect of the Kali age, man does not work hard; he has become lethargic.

You have to sanctify your life by performing righteous action.

Action is the cause for everything.

It is very unfortunate that man has not understood the importance of action.

He wants to lead an easy life.

It is said, hard work alone yields rich rewards.

The rewards that one gets will be commensurate with the efforts one puts in.

One should recognise this truth and work hard accordingly.

It is said human society is bound by action.

Nobody should waste time.

Right from the time he wakes up in the morning, man should utilise his time and energy for the welfare of society.

This is his main duty.

He should realise that his welfare lies in the welfare of society.
  
Top
Top
  
     2006     
 

Kosmos et skabt af det Guddommelige.

Det er opladet med energi.

Denne energi findes ikke på et specifikt sted i tid eller rum.

Selvom denne energi er altgennemtrængende, så er mennesket ikke i stand til at erkende dets guddommelige natur.

Fordi han ikke genkender det, så formoder han at det ikke eksisterer.

Elektrisk strøm flyder til stadighed i ledningerne.

Men dets tilstedeværelse erkendes først når pæren er monteret og tændt.

På samme måde, selvom Gud er allestedsnærværende.

Hans guddommelige glans kan kun stråle i de der tilbeder Ham med et rent hjerte.

 
 

The cosmos is the creation of the Divine.

It is surcharged with energy.

This energy is not localised at a particular point in space or time.

Though this energy is all-pervading, man is unable to recognise its divine nature.

As he cannot recognise it, he presumes that it does not exist.

Electrical energy flows continuously in the wires.

But, its presence is recognized only when a bulb is fitted and switched on.

Likewise, though God is omnipresent.

His divine effulgence will shine only in those who adore Him with a pure heart.

 
Top
Top
 
     2005     
 

Overgivelse af ego, afsætte hvert øjeblik og enhver handling til Ham, som har sikret menneskeheden at Han vil sikre befrielse fra smerte og ondskab.

Når du bliver spurgt hvor Gud er, peger folk mod himlen eller nogle langt og fjerntliggende region; ikke underligt derefter at Han ikke åbenbarer sig selv!

Indse, at Han er i dig, med dig, bag dig og alle omkring dig; og at Han kan ses og mærkes overalt.

Indse også, at Han er alle-barmhjertig, ivrig og ængstelig efter at opfylde dine bønner, hvis de opstår fra et rent hjerte.

 
 
Surrender the ego, dedicate every moment and every act to Him who has assured mankind that He will ensure liberation from pain and evil.

When asked where God is, people point towards the sky or to some far and distant region; no wonder then that He does not manifest Himself!

Realize that He is in you, with you, behind you and all around you; and He can be seen and felt everywhere.

Realize also that He is all-merciful, eager and anxious to fulfill your prayers, if they arise from a pure heart.
 
Top
Top
 
     2004     
 

Det er vigtigt at dyrke tilfredshed og acceptere ting som de sker; Mangfoldiggør ikke dine ønsker og fostre grådighed og fortvivlelse.

Du tager dine varme tøj af, når du begynder at føle varme.

På samme måde må du tage frakken af begær af, når varmen fra hengivelse forøges.

Stræb efter at sikre dig Nåde; ikke stræbe efter at sikre nogen mindre frugt.

 
 
It is important to cultivate contentment and accept things as they happen; do not multiply your wants and foster greed and despair.

You take off your warm clothing when you start to feel warm.

So too, the coat of desire has to be taken off when the warmth of devotion increases.

Strive to secure Grace; do not strive to secure any lesser fruit.
Top
Top
 
     2003     
 
Når du bevæger dig ud på de store dybder af havet, er alt roligt, der er alt fred.

Uro, sindsbevægelse, støj og forvirring - er alle kun på de ydre lag.

På samme måde er det også i de inderste nicher i hjertet, der er også et reservoir for fred, hvor du skal tage tilflugt.

Fred og glæde kan kun sikres ved at indse, at de er ens egen natur.

Så ægte fred er kun i dybderne af ånden, disciplin i sindet, i troen på at der kun er en base i alle de tilsyneladende forskelligheder.

Når dette er sikret er det som at have guld.

Du kan have enhver varition af udsmykning skabt ud fra det.
 
 
Once you enter the depths of the sea, it is all calm, it is all peace.

Agitation, noise and confusion - all are only on the outer layers.

So also in the innermost recesses of the heart, there is a reservoir of shanthi (peace) where you must take refuge.

Peace and joy can be secured only by realizing that they are one's own nature.

So real shanthi is to be had only in the depths of the spirit, the discipline of the mind, in faith in the one base of all this seeming multiplicity.

When that is secured it is like having gold.

You can have any variety of ornaments made from it.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen