Retur:
 Februar oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 4. Februar
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag
Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Vandmanden

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Den Nye Tidsalder.
      
     
Er i sin begyndelses manifestations fase - så hop med på de nye tiltag dette medfører.

Kræver at du slipper de "gamle" tanke og følelses "bump" du har været en del af.

Erkend dem og giv herefter dem fri - kast dem af dig og dit bevidsthedsfelt.

Du er et frit menneske og det er dig der skal vælge, velvidene at det er ethvert menneskes ret og pligt at følge egen indre vej og sti og så samarbejde og være lydhør over for dine hjælpere og skytsånder/åndelige vejledere, din sjæl og ånd og Gud i dig og være fri som ørnen (ånden i dig).
 
 
      
The New Age.
      
 
 

Is in the phase of manifestation at the beginning - so jump on the new initiatives this entails.

Requires you to let go of the "old" thoughts and emotional "bumps" you have been a part of.

Acknowledge them and then release them - throw them off you and your field of consciousness.

You are a free human being and it is you who must choose, knowing that it is every human being's right and duty to follow his own inner path and path and then cooperate and be responsive to your helpers and guardian spirits / spiritual guides, your soul and spirit and God in you and be free as the eagle (the spirit in you).

 
 
                                  
 
   
 
Livets Vand
 
Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Vandmanden

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
Click Flag
 
 
 
 
At leve et åndeligt liv betyder ikke, at du er berøvet alle de verdslige goder, du har behov for, og som gør livet lettere.

Det betyder blot, at du har rådighed over alle de ting, du har behov for, til gavn for helheden og til Min ære og Min pris.

Når du er færdig med at bruge det, hvad det så end måtte være, skal det gives tilbage til Mig i kærlighed og taknemmelighed, fordi du anerkender, at alt, hvad du har, er Mit.

Du vil opdage, at jo mere du giver bort, desto mere plads vil der være til, at mere kan komme til.

Tag imod alt det, du har behov for, men prøv aldrig på at eje det.

Jo mere trang, du har til at eje noget, desto mere sandsynligt er det, at du vil miste det.

Mit lager er fyldt til bristepunktet.

Når du finder ud af, hvad der har værdi for dig, vil du absolut intet mangle.

Men husk altid at sætte Mig først i alt, at sige tak for alt, og at give de ting tilbage til Mig, som du er færdig med.

 
    Eileen Caddy    
 
To live a spiritual life does not mean you are deprived of all those worldly goods you have need of and that make life easier.

It simply means that you have the use of every single thing you need to use for the benefit of the whole and to My honour and glory.

When you have finished with it, whatever it may be, it is returned to Me with love and gratitude, because you recognise that all you have is Mine.

You will find the more you give away, the more room there is for more to enter.

Accept all that you need, but never try to possess it.

The more possessive you are of anything, the more likely you are to lose it.

My store-houses are full to overflowing.

As you get your values right, you will lack absolutely nothing.

But always remember to put Me first in everything, to give thanks for everything, and to return to Me that which you have finished with.
 
Today's Word read out
 
  
Click Flag
 
 
 
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
 
 
Iagttag din indre dialog.
 
     

Enhver der har praktiseret meditation ved, hvor svært det kan være at dæmpe den indre »snak« for at komme i forbindelse med sit dybere, vise, intuitive sind.

En traditionel meditationsøvelse består i simpelt hen at iagttage den indre dialog så objektivt som muligt.

Det er en værdifuld oplevelse, som giver dig mulighed for at blive opmærksom på, hvilken slags tanker du sædvanligvis tænker.

Mange af disse tanker hidrører fra en programmering, vi tilegnede os for længe siden, og som stadig påvirker os.

Når først vi erkender disse tankemønstre, kan vi begynde at ændre gamle vaner.

Vi kan kende forskel på den begrænsende, vanemæssige indre snak og vores indre vejlednings stemme.
   
Jeg er
opmærksom på de tanker,
jeg tænker.
   
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Det er dedikation til Herren, der helliger alle aktiviteter.

Han er den der omgående, er giveren af den nødvendige styrke og dygtighed, og den, der nyder frugten deraf.

Så engagement skal komme naturligt til dig, for alt er hans, og intet er dit!

Din opgave er at tro, at han er pumpehjulet for dine aktiviteter og trække styrke fra denne tro.

Indtil såret heler og den nye hud hærder, skal bandagen beskytte stedet.

På samme skal troen indtil realiteten inden i er realiseret, virke som balsem for tro, hellige selskab og hellige tanker skal anvendes på det ego-ramte sind.

Udvikl gode vaner, vær i selskab med den fromme og gøre gode gerninger og tjene dem i nød - alle disse skridt vil føre dig ind i det strålende vej til selverkendelse.

Tag til denne disciplin op fra nu og spar dig selv fra sorg og lidelse.

Jeg velsigner, at du får viljen hertil og til at fortsætte, indtil succesen er vundet.
 
 
It is dedication to the Lord that sanctifies all activities.

He is the prompter, executor, the giver of the required strength and skill, and the one who enjoys the fruit thereof.

So dedication must come naturally to you, for all is His, and nothing is yours!

Your duty is to believe that He is the impeller of your activities and draw strength from that belief.

Until the wound heals and the new skin hardens, the bandage must protect the place.

So too, until reality within is realized, the balm of faith, holy company and holy thoughts must be applied to the ego-affected mind.

Develop good habits, mix in the company of the pious, do good deeds and serve those in distress - all these steps will lead you into the glorious path of Self-Knowledge.

Take to this discipline from now and save yourselves from grief and distress.

I bless that you get the will to do so and to persist until success is won.
 
 
Top
Top
 
 
     2011     
 
At beskrive noget i ord er vanskeligt; det kan endog forårsage kedsomhed.

Men for at demonstrere det ved gerning er nemmere og mere behageligt!

Gennem meditation bliver åndelige kandidater klædt på til at kunne forstøde lag af uvidenhed, lag efter lag.

De trækker deres følelsesopfattelser tilbage fra kontakt med verdslige oplevelser.

Processen, der sigter mod denne hellige fuldendelse, fortjener at blive kaldt meditation.

Til denne proces skal du være udstyret med gode vaner, disciplin og høje idealer.

Du skal være fuld af afkald mod verdslige ting og deres attraktioner.

Uanset situationen, bør du opføre dig med begejstring og glæde.

Hvad der end er gjort, må være dedikeret til ikke at skaffe sig et levebrød, men for at tjene Guddommelig lyksagelighed.

Du bør træne dig selv for at vedtage en god siddeposition for at undgå spændinger i kroppen og for at lette sindet fra kroppens vægt og pres.

Hvis du så meditere virkelig, vil du opnå enhed med det Guddommelige og opleve glæden ved at realisere Gud inden i dig selv.
 
 
To describe anything in words is difficult; it might even cause boredom.

But to demonstrate it by deed is easier and more pleasant!

Through meditation, spiritual aspirants are able to cast off sheaths of ignorance, layer after layer.

They withdraw their sense perceptions from contact with worldly experiences.

The process that aims at this holy consummation alone deserves to be called meditation.

For this process, you must be equipped with good habits, discipline, and high ideals.

You must be full of renunciation towards worldly things and their attractions.

Whatever the situation, you should conduct yourself with enthusiasm and joy.

Whatever is done must be dedicated not to eke out a livelihood but for earning God´s bliss.

You should train yourself to adopt a good sitting pose to avoid tension of the body, and to ease the mind from the weight and pressure of the body.

If you thus truly meditate, you will achieve oneness with the Divine and experience the joy of realizing God within yourself.
 
 
Top
Top
 
 
     2010     

Gud er sødme.

Han er inkarneret lyksagelighed.

For selv den lille sødehed, som materielle ting giver, er Han årsagen.

Uden Hans sødme vil selv den midlertidige sødme og glæde afledt af verdslige objekter og materialistiske ting smage bittert.

Den vise forstår dette og forbinder sig med de store, der har smagt den guddommelige sødme i en ydmyg og ærbødig ånd.

Udvikle urokkelig og ubegrænset kærlighed til Gud og bliv ikke påvirket af latterliggørelse eller ros, ved vind eller sol eller regn, af ære eller uærlighed.

Denne ene-rettede rejse til målet vil sætte dig fri.
 
 
God is Sweetness.

He is Bliss Incarnate.

For even the little sweetness that material objects give, He is the cause.

Without His Sweetness, even the temporary sweetness and joy derived from worldly objects and materialistic pursuits will taste bitter.

The wise understand this and associate themselves with the great ones who have tasted the Divine Sweetness, in a spirit of humility and reverence.

Develop unwavering love for God and do not be affected by derision or praise, by wind or sun or rain, by honor or dishonor.

This one-pointed journey to the goal will set you free.
 
 
Top
Top
 
 
     2009     

Der findes ingen forskel mellem hengivenhed og visdom.

Ligesom tilbedelse af Gud med egenskaber bliver tilbedelse af Gud uden egenskaber, således bliver hengivenhed til visdom.

Derfor skal hver enkelt handling være fuld af tjeneste, kærlighed og visdom og ånd.

Hvad der sker fra daggry til skumring, skal være rent, ubesmittet og egnet til at blive indviet i tilbedelse af Herren.

 
 
There is no distinction between devotion and wisdom.

Just as worship of God with attributes becomes worship of God without attributes, becomes Wisdom.

Therefore each individual deed must be full of the spirit of service, love and wisdom.

Whatever is done from dawn to dusk must be pure, unsullied and fit to be consecrated in worship of the Lord.
 
 
Top
Top
 
 
     2008     
 

Der findes ingen anden disciplin som tjeneste i forhold til at kvæle egoet og fylde hjertet med oprigtig glæde.

At fordømme tjeneste som nedværdigende eller dårligere er at afstå fra disse fordele.

En bølge af tjenester ville være i stand til at udradere alle bjerge af had, ondsindethed og grådighed der inficerer verden hvis denne bølge fejede henover alle lande og fængede alle med sin begejstring.

Afbalancer jeres hjerter således at de vibrerer i sympati med dine medmennesker.

Fyld verden med kærlighed.

 
 

There is no discipline equal to service for smothering the ego and filling the heart with genuine joy.

To condemn service as demeaning or inferior is to forgo these benefits.

A wave of service, if it were to sweep over all lands, catching everyone in its enthusiasm, it would be able to wipe out the mounds of hatred, malice and greed that infest the world.

Attune your hearts so that they will vibrate in sympathy with the woes of your fellowmen.

Fill the world with love.

 
 
Top
Top
 
 
     2007     
 

Du ser, hører og oplever mange ting i denne verden.

De er intet andet end refleksioner , reaktioner og genklange af din indre væren.

Alt det du ser i den ydre verden er faktisk en del af dig.

Overvej dette eksempel.

Der er en der hader dig.

Faktisk er det hadet i dig der har taget form som hadet i ham/hende.

På samme måde er smiger eller nedrakning, godt eller ondt refleksioner af dit eget selv.

Hvad du end ser i den ydre verden, hvad du end oplever, det være sig nydelse eller smerte, så er det noget der kommer indefra dig selv.

 
 
You see, hear, and experience many things in this world.

They are nothing but the reflection, reaction, and resound of your inner being.

All that you see in the outside world is actually a part of you. Consider this example.

There is someone who hates you.

Actually it is the hatred in you that has taken the form of hatred in him. In the same manner, adulation or denigration, good or evil are reflections of your own self.

Whatever you see in the outside world, whatever you experience, be it pleasure or pain, has in fact come from within you.
 
 
Top
Top
 
 
     2006     
 

Det er kun gennem opdyrkningen af løsrivelse, ved at nægte at give sanserne det de tørster efter og ved at dykke dybt ned i ens væren med den faste overbevisning at der findes en umådelig indre verden der belønner udforskning, at man kan fastholde lyksaligheden af den højeste ro.

Dette er den højeste form for moral, thi, når dette er udført, så er mennesket gennemstrømmet af kærlighed og der findes ingen spor af ondskab, had, grådighed eller begær i ham.

Menneskets vision er renset gennem idealet af enhed med alt i den Ene og udbredelsen af den Ene som alt.

 
 
It is only by the cultivation of detachment, by denying the senses the thrills they thirst for, and by diving into the depths of one's being with the firm belief that there is an immense inner realm that rewards exploration, that one can capture the bliss of the supreme tranquillity.

This is the highest morality, for, when this is done, man is saturated with love and has no trace of malice, hate, greed or lust left in him.

Man's vision is purified by the ideal of the unity of all in.

One and the proliferation of One as all.
 
 
Top
Top
 
 
     2005     
 

Man kan spørge, hvis Gud styrer alt, hvad er så behovet for menneskelig indsats?

Ja, Gud er all mægtig.

Men samtidig er den menneskelige indsats også nødvendig for uden det kan mennesket ikke nyde fordel af Guds nåde.

Det er kun, når du har både den Guddommelig nåde og menneskelig stræben, du kan opleve lyksagelighed, ligesom du kan nyde brisen fra en ventilator, når du har både en ventilator og elektrisk effekt til at betjene den.

 
 
One may ask, if God is controlling everything, what is the need for human effort? Yes,

God is all powerful.

But at the same time human effort is also necessary, for without it man cannot enjoy the benefit of God's grace.

It is only when you have both Divine grace and human endeavour that you can experience bliss, just as you can enjoy the breeze of a fan only when you have both a fan and electric power to operate it.
 
 
Top
Top
 
 
     2004     
 

Mennesket spilder deres værdifulde liv i forfølgelsen af flygtige og smålige fornøjelser.

Gøre den bedste brug af den mulighed, du nu har fået.

Dette er sand hengivenhed.

Du alene er ansvarlig for din tilstand på grund af den måde, dit sind fungerer.

Gør din pligt, erkend sandheden om din væren, og du vil kunne opleve din Guddommelighed.

Der er ikke nogen lyksagelighed der ligner oplevelsen af det Guddommelige.

Du skal rense dit hjerte for alle de andre ønsker, forhåbninger og længsel efter andre lykkeformer for at opleve det Guddommelige.

 
 
Men are wasting their precious lives in the pursuit of fleeting and petty pleasures.

Make the best use of the opportunity you have now got.

That is true devotion.

You alone are responsible for your condition because of the way your mind works.

Do your duty, recognise the truth of your being and you will be able to experience your Divinity.

There is nothing equal to the bliss of experiencing the Divine.

You have to purify your heart of all the other desires, aspirations and yearning for other means of happiness in order to experience the Divine.
 
 
Top
Top
 
 
     2003     
 
Musik, et køretøj for fred, er universelt populært, mænd, kvinder og børn i alle lande er berettiget til dens subtile indflydelse.

Selv dyr og planter er modtagelige for musik.

Herren har sagt - hvor mine hengivne synger, der befinder jeg mig også selv.

 
 
Music, a vehicle of peace, is universally popular, men, women and children of all lands are amenable to its subtle influence.

Even animals and plants are susceptible to music.

The Lord has said - where my devotees sing, there I seat myself.
 
 
Top
Top
 
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen