Retur:
 Februar oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 11. Februar
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag
Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Vandmanden

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Prøv at være ærlig over for dig selv.
      
     
Vid - at til tider må du følge strømmen.

At du nogle gange må sluge en "kamel".

Men det er en del af det fysiske "Livs Lektie" - du bliver dygtig af selv at tænke, handle og nogle gange tie stille - at være stille, indtil "stormen" har lagt sig.

 
 
      
Try to be honest with yourself.
      
 
 

Know - that at times you have to follow the flow.

That you sometimes have to swallow a "camel".

But it's part of the physical "Life Lesson" - you become skilled at thinking, acting and sometimes keeping quiet - to be quiet until the "storm" has subsided.

 

 
 
                                  
 
Kinesisk inspireret.
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Vandmanden

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


 
 
     Eileen Caddy     
 
 
Today's Word read out
 
  
Click Flag
 
 
 
 
Før du er villig til at give af dig selv til Mig og give dig tid til at være stille og komme i samklang med Mig, har Jeg ingen kanal at arbejde i og igennem.

Husk altid, at du skal gøre din del.

Du må lære at skelne imellem, hvad der er væsentligt og uvæsentligt, og efterhånden som du gør dette, åbner du alle døre, så JEG ER i stand til at udvirke det ene under efter det andet i og igennem dig.

Uden kanaler forsinkes Mit arbejde.

Jeg har brug for flere og flere kanaler, der er afklaret i forhold til sig selv, så der ikke er noget, der kan standse den frie strøm i og igennem dig.

Jeg kan ikke bruge dig, medmindre du giver af dig selv.

Jeg tager aldrig noget, medmindre det bliver givet frit.

Giv derfor alt, hvad du har, til Mig, hold ikke noget tilbage, og glem fuldstændig dit eget, når du giver.

Kom i samklang med livet, i samklang med Mig, og flyd let og yndefuldt med.

Spild ikke mere tid med at tænke over det, men gør noget ved det nu.
 
    Eileen Caddy    
 
Until you are willing to give of yourself to Me and take time to be still and get into tune with Me, I have no channel to work in and through.

Always remember, you have to do your part.

You have to put first things first, and as you do so, you open up all doors, and I AM able to work wonder upon wonder in and through you.

Without channels, My work is held up.

I need more and more channels cleared of the self so there is nothing to stop the free flow in and through you.

I cannot use you unless you give of yourself.

I never take anything unless it is freely given.

So give your all to Me, withhold nothing, and forget the self completely in your giving.

Get into rhythm with life, into rhythm with Me, and flow with ease and grace.

Waste no more time thinking about it, but do something about it now.
 
 
Today's Word read out
 
  
Click Flag
 
 
 
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Hver af os har enestående evner.
 
     
Mens vi skaber vores nye verden, kan der opstå uventede sammenhænge og fascinerende kombinationer.

Måske har du ikke fundet din levevej, fordi den endnu ikke eksisterer.

Din særlige og enestående udtryksform har aldrig eksisteret før og vil aldrig blive gentaget.
     

Jeg er ved
at opdage min egen
enestående udtryksform.

     
Top
Top
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
     
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Udvikl kærlighed for alle.

Tror ikke, at en person er overlegen eller mere hellige end resten.

Ikke se på nogen som en forstyrrelse og en der gener dig.

Hvis du har kærlighed til Gud, vil du elske alle, for Gud er i hver eneste.

Du synger hengivne sange som siger "Gud er alle, Gud er i alle".

Hvis det er rigtigt, hvordan kan du have kærlighed til Gud alene?

Du har billeder af Gud i dit hjem eller i templet.

Hvis nogen taler dårligt nogen om nogen af dem, kan du lide det?

Det kan du ikke!

På samme måde er det også når du taler hårdt, skarpt til hvilken som helst du møder behandler du Mig hårdt.

Når du fornærmer nogen, fornærmer du Mig.

Jeg ønsker, at du bør opføre dig på en kærlig, harmonisk og fredelig måde på alle tidspunkter!

Tjen alle med glæde, some du ville tjene Mig.

     
     
Develop love for all.

Do not think that a person is superior or more devoted than the rest.

Do not look down upon anyone as a disturbance and nuisance.

If you have love for God, you will love all, for God is in every one.

You sing devotional songs which say “God is all, God is in everyone”.

If that is true, how can you have love for God alone?

You have pictures of God in your home or in the temple.

If anyone speaks ill of any of them, do you like it?

You don’t!

So too, when you treat anyone harshly or speak rudely to anyone, you are treating Me harshly.

When you are insulting anyone, you are insulting Me.

I desire that you should conduct yourselves in a loving, harmonious and peaceful manner at all times!

Serve everyone gladly, as you would serve Me.
 
Top
Top
 
     2011     
 
Hvert minut, inde fra og ude fra, vil tilskyndelser og fristelser opstå og ophobes i mennesker.

Du ikke kan deltage i dem alle samtidig, så du må øve dig i at holde opmærksomheden på den ene vigtigste.

Dette kaldes koncentration.

Koncentration er nødvendig for at forstå ethvert emne godt.

Målrettet at dirigere opmærksomhed til et emne og fastholde det der kaldes en-pointedness.

Dette er også en tilstand afledt af sindet.

Koncentration og en-pointedness hjælper til at fokusere vores indsats på alle markerede, valgte opgaver.

Koncentration er væsentlig for alle.

Det er grundlaget for alle vellykkede bestræbelser.

     
     
Every minute, from inside and outside, promptings and temptations arise and accumulate in people.

One cannot attend to all of them at the same time, so one fixes attention on only the most important one.

This is called concentration.

Concentration is needed to grasp any subject well.

Purposefully directing one’s attention to a subject and fixing it there is called one-pointedness.

This is also a condition of the mind.

Concentration and one-pointedness help to focus our effort on any selected task.

Concentration is essential for all.

It is the foundation of all successful endeavours.
 
Top
Top
 
     2010     
 
 
Hvis du forsøger at bringe din hukommelse tilbage ved sengetid, husker begivenhederne i dag, alt, hvad der skete, vil du kun huske disse begivenheder, som er meningsfulde, dem, der er dybt indlejret i dig.

Resten af de ubetydelige begivenheder stå diset, aftage og forsvinde fra hukommelsen.

Find trøst med den faste tro, at lidelser og modgang i denne verden er illusoriske og forbigående.

Hold dit sind fast på denne store kendsgerning og foresæt tappert på stien til åndelig praksis, på en kontinuerlig rejse af hengivenhed til Herren.

     
     
If you try to bring back to your memory at bedtime, the events of the day, everything that happened, you will recall only those events, which are meaningful, those that are deeply embedded within you.

The rest of the insignificant events turn hazy, recede and disappear from memory.

Be comforted with the firm faith that the suffering and travails of this world are illusory and transitory.

Fix your mind firmly on this great fact and set out bravely on the path of spiritual practice, on a continuous journey of devotion to the Lord.
 
Top
Top
 
     2009     

Form ikke din opførsel efter andres mening.

Følg i stedet tappert, glad og fast dit eget rene sinds søde og behagelige opfordringer, din egne vækkede bevidsthed, dit eget indre selv.

Knyt dig kun til folk, der er sandfærdige.
     
     
Do not shape your conduct with an eye on the opinion of others.

Instead, follow bravely, gladly and steadily the sweet and pleasant promptings of your own pure mind, your own awakened consciousness, and your own inner self.

Associate yourself only with those who are truthful.
 
Top
Top
 
     2008     
 
Som resultat af spirituel træning vil i få kendskab om, at I er en gnist fra den Guddommelige Flamme.

Meget snart vil I erkende, at også andre er en gnist fra selv samme flamme.

Hvordan kan da had, misundelse, vrede, begærlighed ect. overleve i lyset af denne vision.
     
     
As a result of sadhana you will come to know that you are a spark of the Divine Flame.

Very soon you will realize, that others are a spark of the selfsame Flamme.

How can then hate, envy , anger ect. survive in the limination of theis vision.
 
Top
Top
 
     2007     
 

Herrens nåde gives til hver enkelt tilbeder i overensstemmelse med hans plan af spirituel udvikling.

Havet er stort og grænseløst.

Men det kvantum af vand som du kan bære fra det til stranden er afhængig af størrelsen af det kar du anvender.

Er karret lille så kan du ikke fylde det udover det størrelsen tillader.

Hvis dit hjerte på samme måde er begrænset så vil den guddommelige nåde ligeledes være afmålt.

Udvid dit hjerte ved at give slip på snævre forskelle og erkend således den sandhed at det Guddommelige dvæler i alle.

     
     
The Lord's grace is conferred on each devotee according to the level of his spiritual consciousness.

The ocean is vast and boundless. But, the amount of water you can carry from it is determined by the size of the vessel you carry to its shore.

If the vessel is small, you cannot fill it beyond its limited capacity.

Likewise, if your heart is constricted, divine grace will be equally limited.

Broaden your heart by getting rid of narrow differences, and thus recognise the truth that the Divine dwells in everybody.
 
Top
Top
 
     2006     
 

I dag er menneskeheden plaget af allehånde problemer og bekymringer.

Der findes ingen autoritet eller administration der kan løse disse problemer.

Kun Gud kan frelse menneskeheden.

Mennesket bør udvikle tro på Selvet og derigennem opnå det Guddommeliges nåde.

Som helhed betragtet har menneskeheden brug for Gud’s nåde.

For at modtage denne må hvert menneske fylde sit hjerte med kærlighed og yde tjeneste til sine medmennesker og på denne måde redde sit liv.

     
     
Today humanity is being racked by innumerable troubles and worries.

No administration or authority can solve these problems.

God alone can save mankind.

Men have to develop faith in the Self and thereby acquire the grace of the Divine.

Humanity, as a whole, is in need of God's grace.

To receive this, every man has to fill his heart with love and render service to his fellowmen, and thereby redeem his life.
 
Top
Top
 
     2005     
 
Gud lytter bestemt til bønner fra hans tilhængere.

Nogle mennesker tøver med at bede deres bønner fordi de tror måske at de vil medføre ulemper for Gud.

De er forkert at tro, for Gud kan aldrig bringes til nogensomhelst tænkelig situation, som er besværlig.

Gud har ingen lidelse overhovedet.

Han finder/oplever de hengivnes lykke som Hans lykke.
     
     
God certainly listens to the prayers of His devotees.

Some people hesitate to pray lest their prayers should cause inconvenience to God.

They are mistaken in their belief, for God can never be put to any inconvenience whatsoever.

God has no suffering at all.

He considers the devotee's happiness as His happiness.
 
Top
Top
 
     2004     
 
Mere lysende, glimtende, strålende end solen, hvidere og renere end sne, mere nuanceret end nogen luft i rummet, er Gud værende i alle, gennemtrængende hele kosmos og lysende i hvert atom.

Du er i Gud; Gud er i dig.

Du er Gud og Gud er dig.

Der er ingen sandhed større end dette.
     
     
More effulgent than the sun, whiter and purer than snow, subtler than ether in space, God dwells in all, permeating the entire cosmos and shining in every atom.

You are in that God; that God is in you.

You are that God and God is you.

There is no truth greater than this.
 
Top
Top
 
     2003     
 
Jeg må advare dig mod to smitsomme sygdomme, der hærger landet nu: egoisme og for vane at udnytte og misbruge andre.

Undersøge, eksaminere og derefter vil du kunne indse, som det er bedre at tjene det store Selv ved at tjene andre.

Du vil indse, at der er langt mere nyttige måder at benytte tid til, den lille tid, som du har her i dette liv end at misbruge og udnytte andre eller rose dem, eller bekymre dig selv med andres fejl og brillere eller være overlegen over for andre.

Tag dig mere inderligt og oprigtig af dine egne fejl, plej mere omhyggeligt dine egne kvaliteter.
     
     
I must warn you against two infectious diseases that are rampant in the country now: selfishness and the habit of reviling others.

Investigate, examine and then you will realize the Self is better served by serving others.

You will realize that there are far more useful ways of spending time, the little time that you are here in this life, than reviling others or praising them, than concerning yourselves with the faults and excellences of others.

Care more earnestly for your fault, foster more carefully your own excellence.
 
Top
Top
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen