Retur:
 Februar oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 26. Februar
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag

Esoterisk viden om Fredag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Fisken

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Hold ud - uanset hvor slemt det ser ud.
      
     
Vid at også dette vil gå over.

Smil i dit indre:
Eventuelt se/visualisere en strålende gylden/hvid sol ovenover dig, som sender sine varme gyldne stråler af lys ned over dig i en uafbrudt strøm af liv og lys.

Genoptag kontinuerligt forbindelsen - når du oplever at den er blevet afbrudt af dagligdagens/horisontale tidslinjes opgaver, krav.

Ydre (horisontale) som indre (vertikale/lodrette) forbindelser - gerne være etableret samtidigt.

Lad din intuition vejlede dig, være dirigenten, der har til opgave at få det hele til at gå op i en større helhed.
 
 
      
Hold on - no matter how bad it looks.
      
 
 

Know that this too will pass.

Smile inside:
Possibly see / visualize a radiant golden / white sun above you, which sends its warm golden rays of light down upon you in an uninterrupted stream of life and light.

Continuously resume the connection - when you experience that it has been interrupted by everyday / horizontal timeline tasks, requirements.

External (horizontal) as well as internal (vertical / vertical) connections - preferably established at the same time.

Let your intuition guide you, be the conductor who has the task of making it all go up into a larger whole.

 
 
                                  
  
   
 
Fakkel - ( af ældre dato )
 
 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
Click Flag
 
 
 
Det sker ofte, at det nye folder sig så gradvist ud, at du ikke bemærker de forandringer, der sker, før du pludselig opdager, at det hele er sket, uden at du har været klar over det.

Andre gange kan du se forandringerne ske lige for øjnene af dig, efterhånden som de folder sig ud trin for trin.

Så er der de gange, hvor tingene sker fra den ene dag til den anden - næsten som når du om vinteren går i seng om aftenen, og verden udenfor er helt normal, og når du så vågner om morgenen, er alt dækket af sne.

Du har slet ikke skullet foretage dig noget; det er alt sket på den mest mirakuløse måde.

Der er mange forskellige måder, det nye vil komme frem på.

Det eneste, du skal gøre, er at gå med det og ikke have modstand imod det.

Forandring behøver ikke at være smertefuld.

Den er uundgåelig, for intet kan forblive det samme; og hvis du mærker efter i dit hjerte, ville du heller ikke ønske, at dette skulle være tilfældet.

 
    Eileen Caddy    
 

There are times when the new unfolds so gradually that you are not aware of the changes which are taking place until you suddenly realise it has all happened without your being aware of it.

At other times you can see the changes taking place in front of your eyes as they unfold step by step.

Then there are times when things happen overnight-rather as in winter, when you go to bed at night and the world outside is normal, and when you wake up in the morning, everything is covered with snow.

You have not had to do a thing about it; it has all happened in the most miraculous way.

There are many different ways in which the new will be revealed.

All you have to do is go along with it and not resist it.

Change need not be painful. It is inevitable because nothing can remain the same; and if you look into your heart, you would not want it to do so.

 
Today's Word read out
 
  
Click Flag
 
 
 
     
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Enhver er en kanal for universet.
 
     
Når du retter opmærksomheden mod kanalen i hvert menneske, du er sammen med, vil du opleve, at hver udveksling, du har med dem, er universet, der taler til dig.

Efterhånden som du erkender både din egen og andres sande kraft, vil lyset tage til.

Du vil begynde at se lyset og gaven i enhver situation.

Føl og anerkend dette hele dagen i dag sammen med alle dem, du møder.

   

Jeg er i kontakt
med min kilde og skaber
mit liv, som jeg ønsker, at
det skal være.

 
 
     
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Meditation, den person, der forpligter sig til meditation, mener virkeliggørelsen af Guddommelig Lyksagelighed er vigtigt, men fremme af velfærd i verden er også et lige så vigtigt et mål.

For at gennemføre dette mål, skal han bringe visse fysiske, verbale og mentale færdigheder under kontrol.

Disse er kendt som den tidobbelte synd: tre fysiske, de fire verbale og de mentale tre.

De fysiske tendenser: skade nogen i livet, uægteskabelige - utro ønsker og tyveri.

De verbale synder er: falske alarmer, grusom snak, jaloux tale og løgne.

De mentale holdninger er: grådighed, misundelse og fornægtelse af Gud.
     
     
The person, who undertakes meditation, considers the realization of God bliss as important, but the promotion of the welfare of the world is also an equally important aim.

For carrying out that aim, he must bring certain physical, verbal, and mental proclivities under control.

These are known as the tenfold sin: the three physical, the four verbal, and the three mental.

The physical tendencies are: injury to life, adulterous desire, and theft.

The verbal sins are: a false alarm, cruel speech, jealous talk, and lies.

The mental attitudes are: greed, envy, and denial of God.

     
Top
Top
     
     2010     
 
 
Dem, der kæmper for at forsvare sandheden er ægte hengivne.

Vedasens essens ligger i at etablere denne sandhed.

Sandheden er grundlaget for alle andre menneskelige værdier såsom kærlighed, fred, retfærdighed og ikke - vold.

Kærlighed falder ikke ned fra et sted ovenover dig.

Kærlighed stammer fra menneskers hjerter.

Det er også understrømmen i alle mennesker.

Kærlighed er sandelig kilden til alle dyder og alle dyder smeltet sammen i kærlighed.

Faktisk gennemsyrer Gud alle mennesker i form af kærlighed.

Leve et liv gennemtrængt med kærlighed.
     
     
Those who struggle to uphold truth are the real devotees of God.

The essence of the Vedas lies in establishing this truth.

Truth is the basis for all other human values such as love, peace, righteousness and non-violence.

Love does not descend from somewhere above.

Love emerges from the hearts of people.

It is also the undercurrent in all human beings.

Love is verily the source of all virtues and all virtues merge in love.

In fact, God permeates all beings in the form of love.

Live a life suffused with love.
     
Top
Top
     
     2009     

Enhver tilhænger håber på at opleve den Højeste lyksaligheds glæde.

Men denne lyksalighed er ikke noget der opnås på ny, eller er en ny oplevelse der vindes gennem spirituelle øvelser.

Den er altid med dig, i dig, blot er du ikke i stand til at få smagen af det nu på grund af det ego der virker som en skærm og skjuler det for dig.

Man må rive dette slør istykker.

Så kan det evigtvarende erkendes.

Det der kommer og går er skærmen fra 'jeg' og 'mit' der dækker denne lyksalighed.
     
     
Every devotee hopes to experience the joy of Supreme bliss.

But that bliss is not something to be acquired newly, or some new experience to be won by spiritual exercise.

It is always with you, in you, only you are not able to taste it now due to the ego which acts as a screen, hiding it from view.

One has to rend that veil asunder.

Then the ever-existing can be cognised.

What comes and goes is the screen of 'I' and 'mine' which covers the bliss.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Gennem aktivitet opnår mennesket renhed af bevidsthed.

Faktisk bør mennesket byde handlinger velkomne med dette mål for øje.

Og hvorfor stræbe efter en ren bevidsthed?

Hvis en spand er fyldt med forurenet og mudret vand, kan du se bunden?

På samme måde, i menneskets hjerte, dybt ned i hans bevidsthed, har vi Atma.

Men det kan kun erkendes, når bevidstheden er afklaret.

Dine forestillinger, dine afledninger, dine domme og fordomme, dine lidenskaber, følelser og egoistiske begær, mudder bevidstheden til og gør den uigennemsigtig.

Hvordan kan du da blive bevidst om Gud som er selve grundlaget?

Gennem uselvisk tjeneste gengivet uden et ønske noget for det og med kun andres velfærd i lyset, er det muligt at rense bevidstheden og få Atman åbenbaret.

     
     
Through activity, man attains purity of consciousness.

In fact, man has to welcome activity with this end in view.

And why strive for a pure consciousness?

If a bucket is filled with polluted and muddy water, can you see its bottom?

Similarly, within man's heart, deep down in his consciousness, we have the Atma.

But it can be cognized only when the consciousness is clarified.

Your imaginations, your inferences, your judgements and prejudices, your passions, emotions and egoistic desires, muddy the consciousness and make it opaque.

How, then, can you become aware of the Atman, that is at the very base?

Through Seva (selfless service) rendered without any desire to placate one's ego and with only the well-being of others in view, it is possible to cleanse the consciousness and have the Atman revealed.
     
Top
Top
     
     2007     
 

Den sande åndelighed ligger i at tilintetgøre ens dyriske natur og hæve sig til det guddommeliges plan.

Men i stedet for at hæve sig til guddommelighed så sænker mennesket sig til den dyriske natur.

Han har glemt åndelighedens principper.

Han fejrer festligheder ved blot gennem at indtage søde sager og spilder sin tid med opblæsthed.

Man bør overveje den indre betydning af hver festival og fejre den på en meningsfuld måde.

Mennesket bør have fuldkommen tro på at han, hun ikke blot er et menneske, men at Gud findes i det indre.

Først da vil den dyriske natur i ham, hende formindskes. Fordi mennesket har glemt sin sande natur er han blevet dyrisk.

Du kan tilhøre et hvilket som helst land, religion, kaste, race eller køn, men du bør fastholde din menneskelighed.

     
     
True spirituality lies in destroying one’s bestial nature and rising to the level of the divine.

But instead of ascending to divinity, man is degenerating to animal nature.

He has forgotten the principles of spirituality.

He celebrates festivals by merely partaking of sweets and wastes his time in pomposity.

One should ponder over the inner significance of each festival and celebrate it in a meaningful manner.

Man should have total faith that he is not just a human being but there is God within.

Only then will the animal nature in him be subdued.

As man has forgotten his true nature, he has become bestial.

You may belong to any country, religion, race, caste or gender, but you should firmly hold on to humanness.
     
Top
Top
     
     2006    
 

Månen er den præsiderende guddommelighed i sindet.

Sindet er kilden til alle sammenfaldende begær og følelser.

I dag er den fjortende dag af den mørke halvdel af måneden, hvor månen næsten er usynlig; blot en lille del er synlig for øjet.

Sindet er derfor næsten magtesløs sådan en dag; hvis blot denne nat tilbringes årvågen og i tilstedeværelse af det Guddommelige, så kan den overvindes og mennesket kan virkeliggøre sit sande selv.

Man bør opretholde nattegudstjeneste på denne hellige nat ved spirituelle sange, eller ved at læse eller lytte til hellige tekster.

Gør også dette til en praksis for hele dit liv.

     
     
The moon is the presiding deity of the mind.

The mind is the source of all entangling desires and emotions.

Today is the fourteenth day of the dark half of the month, when the moon is all but invisible; just a minute fraction remains visible.

The mind is, therefore, almost powerless this day; if only this night is spent in vigil and in the presence of the Divine, it can be fully conquered, and man can realize his true self.

One must maintain vigil on this sacred night by means of Bhajans, or the reading or listening of sacred texts.

Make this the practice for your entire life too.
     
Top
Top
     
     2005     
 

Mennesket er fange af sine sanser, så længe følelsen af «JegI» og «Mit» forbliver.

Mennesket strider i elendighed og smerte, fordi han stræber efter det midlertidige og det trivielle.

Han ignorerer Guds stemme, der advarer og vejleder ham inde fra og betaler straffen for overtrædelsen.

Livet er ikke kun at være dedikeret blot til mad og drikke og føde kravene fra sanserne.

Det må være hengiven til virkeliggørelsen af den lyksagelighed, som Gud alene kan give.

     
     
Man is a prisoner of his senses as long as the feelings of 'I' and 'mine' remain.

Man strays into misery and pain, because he aspires for the temporary and the trivial.

He ignores the voice of God that warns and guides from within, and pays the penalty for the transgression.

Life is to be dedicated not to mere food and drink and catering to the cravings of the senses.

It has to be devoted to the attainment of the bliss that God alone can confer.
     
Top
Top
     
     2004     
 

Mennesker er meget ivrige efter at få lykke og når der er udsigt til det, springer han på ideen, men er snart træt af indsatsen.

Han søger genveje og aspirerer til megen frugt til gengæld for en lille indsats.

Men ubøjelig disciplin og støt tro er absolutte nødvendigheder for succes i spiritualitet.

Mere lytten eller levere åndelige prædikener vil ikke gøre det.

For at have disciplin, må mennesket styre sanserne som trækker sindet mod midlertidige attraktioner fra den ydre verden.

For at have konstant tro, skal du styre det egensindige sind, der maler attraktive billeder i falske farver.

     
     
Man is very eager to get happiness and when there is a prospect, he jumps at the idea, but is soon tired of the effort.

He seeks shortcuts and aspires for much fruit in return for little effort.

But, rigorous discipline and steady faith are absolute necessities for success in spirituality.

Mere listening or delivering spiritual discourses will not do.

To have discipline, man has to control the senses which drag the mind towards ephemeral attractions of the external world.

To have steady faith, one must control the wayward mind that paints attractive pictures in false colours.

     
Top
Top
     
     2003     
 
Hvordan kan mennesket komme ud over de farlige skader af jalousi og had?

Dette er muligt, når du gør alle fornemmelsesorganerne funktionsdygtige.

Når sindet opfatter en tanke, er alle legemer koordinerende til at få tanken udført.

Hvis sanser ikke ville følge tankerne, vil livet blive elendigt.

Når der er overbærenhed, koordinerer alle organer harmonisk og arbejder sammen.
     
     
How can man get over the dangerous pests of jealousy and hatred ?

This is possible when you make all the sense organs function in unison.

When mind conceives a thought, all the organs are co-ordinating to get the thought executed.

If senses would not follow thoughts, life will become miserable.

When there is forbearance, all organs co-ordinate harmoniously and work in unison.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Børge Nielsen