Retur:
 Marts oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 4. Marts
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag
Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Fisken

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærke engle

Måne tabelByd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Fri som ørnen (ånden i dig).
      
     
Er i sin begyndelses manifestations fase - så hop med på de nye tiltag dette medfører.

Kræver at du slipper de "gamle" tanke og følelses "bump" du har været en del af.

Erkend dem og giv herefter dem fri - kast dem af dig og dit bevidsthedsfelt.

Du er et frit menneske og det er dig der skal vælge, velvidene at det er ethvert menneskes ret og pligt at følge egen indre vej og sti og så samarbejde med åndelige vejledere, sjæl og ånd og Gud i dig og være fri som ørnen (ånden i dig).
 
 
      
Free as the eagle (the spirit within you).
      
 
 

Is in the phase of manifestation at the beginning - so jump on the new initiatives this entails.

Requires you to let go of the "old" thoughts and emotional "bumps" you have been a part of.

Acknowledge them and then release them - throw them off you and your field of consciousness.

You are a free human being and it is you who must choose, knowing that it is every human being's right and duty to follow his own inner path and path and then cooperate with spiritual guides, soul and spirit and God in you and be free as the eagle (the spirit in you).

 
 
                                
 
 
 
 
 
Overblik
 

Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Fisken

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærke engle

Måne tabelHvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 
Der spildes virkelig megen tid og energi, fordi du ikke tager dig tid til og gør dig umage for at være stille og vente på Mig!

Det er den hemmelige løsning på enhver situation.

Hvorfor ikke bevise det for dig selv og omsætte det i praksis, så du kan se, hvordan det virker?

Alt forbliver en teori, indtil du går i gang og sætter det på en prøve.

Dette liv er meget virkelighedsnært og meget praktisk, et liv hvor der skal handles.

Det er ikke kun en teori, men det er op til dig at gøre noget ved det for at bevise, at det forholder sig sådan.

Det er blevet dag, men hvis du ikke trækker gardinerne fra, bliver du ved med at være i mørket.

Der er vand i vandhanen, men hvis du ikke åbner for hanen og lader vandet strømme, forbliver det statisk.

Der kan ligge mad på din tallerken, men hvis du ikke fører det ind i munden og spiser det, får du ingen gavn af det.

Begynd derfor at handle og gør det nu.
 
    Eileen Caddy    
 

What a lot of time and energy are wasted because you do not take the time or trouble to be still and wait upon Me!

It is the secret solution to every situation. Why not prove it to yourself by putting it into practice to see how it works?

Until you try something and put it to the test, it remains a theory.

This life is a very real, very practical life, a life of action.

There is nothing theoretical about it, but it is up to you to do something about it to prove that it is so.

The daylight is there, but until you pull back the curtains, you remain in darkness.

Water is in the tap, but until you turn on the tap and let the water flow, it remains static.

Food can be sitting there on your plate, but until you put it into your mouth and eat it, it does you no good.

So get into action and do it

 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Alt er energi.
 
     
Alt i den fysiske verden består af energi, og alt svinger med forskellige hastigheder.

Tanken er en forholdsvis fin, let form for energi og er hurtig og nem at ændre.

Materien er en forholdsvis tæt og kompakt energi som bevæger og ændrer sig langsommere.

Alle disse ' energiområder er indbyrdes forbundne, således at vores måde at tænke på konstant påvirker og bliver påvirket af alt omkring os.

Vi er alle dele af én stor energistrøm.
   
 
 
 

Jeg føler
mig som ét med universets
energi.

 
 
 
   
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
     2003     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Krishna fremmede hvad der var virkelig gavnlig for Arjuna; Han gav fuld hensyn til hvad der virkeligt fremmede omdømmet (lyksagelighed) og Dharma (højere adfærd) for Arjuna.

Han havde en tendens og afværgede Arjuna som et pust af sit eget liv; Han overvågede Arjuna som en der overvåger øjet eller hjertet, og derved omdannede ham ved at undervise ham om hellige ting.

Krishna elskede Arjuna ud over alle sammenligninger; det er naturen i en ægte Guru (lærer).

Arjuna var heller ikke et almindeligt væsen; han bøjede sig i ydmyghed for Krishna og gennemførte oprigtigt lektier fra ham.

Uanset hvilke kriser han sidder fast i, holdt han sig til Krishnas råd og ord; han havde et kammeratskab/venskab med Herren som blev det redskab, der vil redde ham fra alle skader, som det legeme, hvor han boede, som noget, som han skal fremme, styrke og vagt.

Dette er, hvordan Guru og Sishya (discipel) bør bindes sammen.

 
 
Krishna fostered what was really beneficial to Arjuna; He paid full consideration to what will really promote the reputation, the Atma-ananda (bliss) and the Dharma (Right Conduct) of Arjuna.

He tended and fended Arjuna as the very breath of His own life; He watched over Arjuna as one watches over the eye or the heart, and thus transformed him by teaching him about holy things.

Krishna loved Arjuna beyond compare; that is the nature of a genuine Guru.

Arjuna too was no ordinary being; he bowed in humility to Krishna and carried out sincerely the assignments from Him.

Whatever the crisis, he stuck to Krishna's command and word; he wore the comradeship with the Lord as the armour that will save him from all harm, as the very body in which he dwelt, as something which he must foster, strengthen and guard.

This is how Guru and Sishya (disciple) should be bound together.
     
Top
Top
     
     2011    
 
Al religiøs fanatisme og kampe vil forsvinde, så snart du forstår virkeligheden.

Tro på Gud er baseret på ægte oplevelse.

Når vi kan acceptere dette, starter introspektion (undersøgelse) og du kan måle, hvor langt du har rejste hen imod målet eller væk fra det.

Du vil derefter indse, at en der famler i mørke, trækker andre ind mørket også.

Først derefter vil mennesker opgive intern had i navn af religiøs krig på disse bekendende forskellige trosretninger.

Dem, der svælger i religiøse krige bør stilles spørgsmålet, "har du set Gud?

Er du blevet opmærksom på den Guddommelige Atma?

Hvis ikke, hvilken myndighed har du til at nedvurderer eller benægte dette Guds navn?

Forsøger du - kæmpende i mørket, at trække mig ind i mørket også?

Kan en blind mand føre en anden blind mand langs vejen?

Det er en umulig opgave.

Derfor forstå din sandhed - før du bagvasker eller fornægter min.
 
 
All religious fanaticism and fights will vanish, as soon as you grasp the Reality.

Faith in God is based on genuine experience.

Once we accept this, introspection starts and one is able to measure how far one has journeyed towards the goal or away from it.

One will then realize that one is groping in the dark and dragging others into darkness as well.

Only then will men give up factional hatred in the name of religious war on those professing different faiths.

Those who revel in religious wars should be asked, “Have you seen God? Have you become aware of the Divine Atma?

If not, what authority do you have to decry or deny this name of God?

Are you, struggling in the darkness, attempting to draw me too into that darkness?

Can a blind man lead another blind man along the road?

That is an impossible task.

Therefore, understand your Truth before you defame or deny mine.”
     
Top
Top
     
     2010     

Født i forskellige dele af verden, igennem forskellige dele af verden - ender alle floder med at ende i oceanet.

På samme måde og i forskellige lande, praktiserende forskellige tilbedelses måder, når mennesket Oceanet af Guds nærværelse.

En sand tilbeder af den evige sandhed vil være sand i sin tale, at sky jalousi og vrede, og altid handle med et kærligt hjerte.

Alle dem der praktiserer det ovenstående uden at vakle er kan kaldes kærlige tilhængere af Gud -‘Bharathiyas’.
 
 
Born in various parts of the world, through various paths, all the rivers, at last reach the ocean.

So too, born in different lands, practicing different modes of worship, people reach the Ocean of the Presence of the Lord.

A true follower of Sanathana Dharma (Eternal Truth) will be truthful in speech, eschew jealousy and anger, and always acts with a loving heart.

All those who practice the above without faltering are entitled to be called ‘Bharathiyas’ (Loving devotees of God).
     
Top
Top
     
     2009     

Et godt helbred er en nødvendig forudsætning for succes i alle livets aspekter og til at erkende de fire idealer der vejleder det menneskelige liv – moralsk levned, fremgang, opfyldelsen af gavnlige ønsker og frihed fra sorg.

Mennesket søger at leve i glæde og i fred, men glæde og fred vindes ikke gennem verdslige handlinger.

Kroppen, der længes efter at være sund og tryg, udsættes for sygdom, forfald og død.

Den Iboende, Selvet, der findes i legemet, fødes eller dør imidlertid ikke.

Legemet er Gud's tempel.

Derfor er det menneskets pligt at holde kroppen ved godt helbred.
 
 
Health is the essential prerequisite for success in all aspects of life, and for realizing the four ideals that guide human life - moral living, prosperity, fulfilling beneficial desires and liberation from grief.

Man seeks to live happily and peacefully, but happiness and peace are not won from worldly activities.

The body that yearns to be healthy and secure is subject to disease, decay and death.

However, the Indweller, the Self, within the body is not born nor does it die.

The body is the temple of God.

Hence, it is the duty of man to keep the temple in good condition.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Opdag for dig selv dit niveau for din åndelige udvikling. og i hvilken klasse i skolen du vil passe ind.

Bestem dig nu for at foresætte fra den klasse og til en højere.

Stræb efter at gøre dit bedste og du vil vinde guds Nåde.

Gå ikke på kompromis – forhandl ikke, fortvivl ikke.

Et skridt af gangen er nok, på betingelse af at det er imod dit mål og ikke væk fra det.

Pas på ikke at blive stolt af skolegang og status, dette vil føre dig til egoisme.

Søg ikke efter fejl i andre, men søg dine egne.

Vær glad når du ser andres fremgang og del din glæde med andre.
 
 
Discover for yourself your stage of spiritual development, to which class in the school you would fit in.

Then determine to proceed from that class to the next higher one.

Strive your best and you will win the Grace of God.

Do not bargain or despair.

One step at a time is enough, provided it is towards the goal, not away from it.

Beware of the pride of wealth, scholarship, status, that drag you into egoism.

Do not seek the faults of others; seek your own.

Be happy when you see others prosper; share your joy with others.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Mennesket er i sandhed Gud, hvilket ligger udenfor sindets grænser.

Gud har hverken begyndelse eller slutning.

Sindet, sanserne og kroppen gennemgår en tilbagegang hvert øjeblik for til slut at gå i opløsning og dø.

Mennesket har tiltro til undersøgelsernes og erfaringens redskaber, sanserne, der er overfladiske og derfor berøves han den højeste lyksalighed der er iboende i Gud.

Ligesom solen der er skjult bag skyerne, gløden der er dækket af aske, vandspejlet dækket af mos, så er menneskets bevidsthed tykt belagt med dét han finder sympatisk og/eller usympatisk, som forhindrer Guds storhed i at skinne igennem.
 
 
Man is in truth God, which is beyond the bounds of his mind.

The Atma has neither beginning nor end.

The mind, the senses, and the body undergo growth or decline every moment and finally disintegrate and die.

Man places faith in the instruments of exploration and experience, his senses, that are superficial and thus deprives himself of the supreme liss inherent in God.

Like the sun hidden by clouds, embers covered by ash, the sheet of water veiled by moss, the consciousness of man is coated thick with his likes and dislikes preventing the splendour of Godf rom shining through.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Ethvert menneske har indeni sig et Kalpatharu (ønske-opfyldende træ).

Men rundt om det vokser der et vildt buskads. Når I får ryddet buskadset af vejen, så kan træet ses. Dette træ er Selvet i alle.

Selvet er dækket af menneskets sensuelle ønsker. Når disse ønsker fjernes genkendes Selvet. Selvom Selvet er iboende, gøres der intet forsøg på at virkeliggøre det.

Hvordan kan et menneske der er involveret i ydre stræben virkeliggøre sin indre Virkelighed? Man må antage den rette metode for at opnå det ønskede mål.

Det første redskab til dette er tro. Man bør dyrke en urokkelig tro på Gud. I dag er menneskets tro flygtig og forsvinder lige så let som tørre blade ved et vindpust.

Mennesket bør stræbe efter at erfare det Guddommelige med fast tro igennem glæde og sorg.

 
 
Every man has within him a Kalpatharu (wish-fulfilling tree).

But around it, there is a wild growth of bushes.

When you clear away the bushes, the tree can be seen.

That tree is the Self within each one.

This Self is covered by man's sensual desires.

When these desires are removed, the Self is recognised.

Although the Self is within, no attempt is made to realize it.

How can a man involved in external pursuits realize his inner Reality?

The right method has to be adopted to attain the desired objective.

The first requisite for this is faith.

One must cultivate an unshakeable faith in God.

Today, Man's faith is fickle and easily blown away like dried leaves in a gust of wind.

Man should strive to experience the Divine with firm faith, through joy and misery.
     
Top
Top
     
     2005     
 

Hav tro på, at sandheden vil redde dig i det lange løb; beslut dig til at holde dig til sandheden uanset hvad der overgår dig.

Hvis du er sand, vil følelsen af skyld vil ikke gnave i dit indre og forårsage smerte.

Det er fejhed, der får dig til at skjule sandheden; det er had, der forøger/skærper løgnen.

Vær modig; og der vil ikke være behov at ytre løgn.

Være fuld af kærlighed, og der vil ikke være behov for krumspring.

At holde sig til sandheden er den sikreste og letteste måde at leve.

 
 
Have faith that truth will save you in the long run; resolve to stick to the truth regardless of what befalls you.

For, if you are true, the sense of guilt will not gnaw at your insides and cause pain.

It is cowardice that makes you hide the truth; it is hatred that sharpens the edge of falsehood.

Be courageous; and there will be no need to utter falsehood.

Be full of love and there will be no need for subterfuge.

Holding on to the truth is the safest and easiest way to live.
     
Top
Top
     
     2004     
 

En anden alvorlig svaghed er stolthed, bekymret, egoisme, ønsket om at være talt om, at blive rost.

Folk ønsker, at deres navne og handlinger skal vises i daglige nyhedsblade i store fede skrifter, så stor som Mit hår på hovedet!

Men det er ikke nyhedsbladende, du skal stræbe efter at give opmærksomhed.

Tjen status i Guds domæne, tjen berømmelse i selskab med de gode og godheden.

Fremskridt i ydmyghed, i ærbødighed for de ældre og dine forældre.

 
 
Another fatal weakness is dambha, concent, egoism, pride, the desire to be talked about, to be praised.

People want that their names and deeds should appear in daily newspapaers in big bold letters, as big as My head of hair!

But, it is not the newspapaers that you strive to get attention.

Earn the status in the realm of God, earn fame in the company of good and the godly.

Progress in humility, in reverence to elders and parents. 
     
Top
Top
 

 

 
     2003     
  
Hengivenhed til Herren er kun en form for disciplin til at nå målet.

Den åndelige søgende skal ikke stoppe med erhvervelse af hengivenhed.

Han skal ikke give så meget opmærksomhed til den kærlighed han har til Herren, men mere til den kærlighed og nåde, som Herren skænker ham.

Han skal altid være ivrig efter at finde ud af, hvilken adfærd af hans, hvad retsakter af hans der vil være mest glædeligt for Herren, vil udfylde Herren med lykke.

Forespørg om dette, længes efter at gøre ting, som vil sikre dette mål - bliv inddraget i handlinger der bidrager til at opnå dette , dette er ren hengivenhed (Bhakti).
 
 
Devotion to the Lord is only a form of discipline to reach the goal.

The seeker should not stop with the acquisition of devotion.

He should not pay so much attention to the love he has towards the Lord, but more to the love and grace that the Lord bestows on him.

He must be always eager to find out which behaviour of his, what acts of his will be most pleasing to the Lord, will fill the Lord with happiness.

Inquire about that, yearn for that, do things that will secure that objective - be engaged in acts conducive to gain it, that is real Bhakthi (Devotion).
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk