Retur:
 Marts oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 7. Marts
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Søndag
Esoterisk viden om Søndag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Fisken

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærke engle

Måne tabel
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Hvad vælger du - det gamle eller nye?
      
     
Er i sin begyndelses manifestations fase - så hop med på de nye tiltag dette medfører.

Kræver at du slipper de "gamle" tanke og følelses og handlings "bump" du har været en del af i fortiden.

Erkend - sådan og sådan har det været, men nu giver jeg slip på dem og hæver mig op over dem.

Det er nu Slut med de gamle, begrænsende tanker, følelser og oplevelser (desuden dybt forældede:) og jeg giver mig selv fri til et nyt og oplevelses rigt liv.

Du er et frit menneske og det er dig der skal vælge, om du vil blive i det "gamle" eller gøre dig fri.

 
 
      
What do you choose - the old or the new?
      
 
 

Is in the phase of manifestation at the beginning - so jump on the new initiatives this entails.

Requires you to get rid of the "old" thoughts and emotional and action "bumps" you have been a part of in the past.

Acknowledge - this and that has been the case, but now I let go of them and rise above them.

It is now over with the old, limiting thoughts, feelings and experiences (moreover deeply outdated :) and I give myself free to a new and experience rich life.

You are a free human being and it is up to you to choose whether you want to stay in the "old" or make yourself free.

 
 
                                
 
 
 
Blomster Deva
 
Esoterisk viden om Søndag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Fisken

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærke engle

Måne tabelHvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 
 
 
Du kan ikke håbe på at skabe fred og harmoni i verden, før du har fundet fred og harmoni i dit indre.

Du må starte hos dig selv.

Du må begynde i det små og lade det vokse og udvikle sig.

Et mægtigt egetræ er på et tidspunkt spiret frem af et lillebitte agern, og dog rummer dette lillebitte agern det hele.

Verdensfreden ligger i dit indre, så hvorfor ikke lade den vokse og udvikle sig i dit indre, indtil den ikke længere kan rummes, og den bryder frem og skaber fred og harmoni i verden?

Den starter i dit indre, så vær derfor bevidst om den uhyre vigtige rolle, du må spille for at hjælpe med til at skabe fred og harmoni i verden.

Forhold dig ikke passiv og giv andre skylden for den tilstand, verden befinder sig i, men begynd at handle og gøre noget ved dig selv.

Find nu fuldkommen fred med dig selv, efterhånden som du gør Min vilje og går Mine veje, medens du priser Mig.
 
    Eileen Caddy    
 

You cannot hope to create peace and harmony in the world until you have found peace and harmony within.

You have to start with yourself.

You have to start in a small way and let it grow and expand.

A mighty oak tree has its beginnings in a tiny acorn, and yet within that tiny acorn it contains everything.

You contain the peace of the world within you, so why not let it grow and expand within until it no longer can be contained and bursts forth, bringing peace and harmony into the world?

It starts within you, so be consciously aware of the vitally important part which you have to play to help bring peace and harmony into the world.

Never stand back and blame anyone else for the state of the world, but get into action and do something about it yourself.

Now, be at perfect peace as you do My will and walk in My ways, glorifying Me.

 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 
 
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Slap fuldstændig af.
 
     
Det er vigtigt at slappe fuldstændig af, når vi begynder at lære at bruge skabende visualisering.

Når vores sind og krop er fuldstændig afslappede og samlede, ændres vores hjernebølger og bliver langsommere.

Idet vi er i stand til at stilne den sædvanlige snakken i sindet, får vi en mulighed for at lytte på et dybere plan.

Vi bliver modtagelige og åbne over for vores skabende fantasi og intuition.
   

Jeg er
fuldstændig afslappet og
samlet.

Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 

Verden er en struktur, der er rejst på en stærk søjle - "I".

Dette "I" er hvilende under din dybe søvn og derfor er der ingen verden så vidt som du ved.

Ligeledes er det før du blev født, og når du dør, er der ingen verden, du ved om.

Hvis du vil anskaffe og holde fast i denne klogskab, må du passere gennem forberedende skoling af dedikeret aktivitet og kontemplation.

Dedikeret aktivitet hjælper du ved rense hjertet af egoistiske impulser.

Kontemplation hjælper dig med konsekvent at fokusere på Universet, det absolutte.

Derefter smelter og bliver ved dig for evigt.

Når du vinder, klogskab, er du på lige med en af de klogeste, for der er intet mere at vide.

 
 
The world is a structure raised on one strong pillar - ”I”.

This “I” is dormant during your deep sleep and hence there is no world so far as you are concerned.

Similarly before you were born, and after you die, there is no world of which you are conscious.

To acquire and stay fixed in this wisdom, you must pass through the preparatory schools of dedicated activity and contemplation.

Dedicated activity helps you cleanse the heart of egoistic impulses.

Contemplation helps you to consistently focus attention on the Universal, the Absolute.

Then Wisdomjnaana emerges and stays within you for ever.

Once you win that wisdom, you are the equal of the wisest, for there is nothing more to know.
     
Top
Top
     
     2011     
 
Den, der har visualiseret Guds-princippet, som animerer alle, kan aldrig fordømme nogen som helst religion.

Han / hun vil aldrig komme ind i nogen religiøs kamp eller konflikt.

De vil aldrig tale på en let eller nedtonende måde om andres tro.

De vil aldrig forstyrre eller foragte den tro, som en anden har.

Kun de uvidende, der ikke har nogen åndelig oplevelse, kun de, der ikke kender sandheden, vil påbegynde fordømmelsen af andres tro.

De er meget ubekymret for mennesker at forkæle eller tilskynde religiøse til konflikter til at latterliggøre ritualerne og ceremonierne, som andre elsker Gud med og mærke andre folks religiøse praksis som "overtro".

For hver har accepteret øvelsen og holder fast i det, da det giver glæde til Ham!

 
 
The One who has visualized God´s principle that animates all can never condemn the religion of anyone.

He/She will never enter in to any religious squabble or conflict.

They will never talk in a light or demeaning manner about another’s faith.

They will never disturb or despise the faith held by another.

Only the ignorant with no spiritual experience, only those who do not know the depths of Truth, will embark upon the condemnation of the faith of others.

It is very unbecoming of man to indulge in or encourage religious conflicts, to ridicule the rites and ceremonies through which others adore God, and to label the religious practices of other people as ‘superstitions’.

For, each one has accepted the practice and holds on to it, since it confers joy on him!
     
Top
Top
     
     2010     

Det virkelige mål for en persons eksistens bør være at give afkald på begær.

At give afkald på begær indebærer at give afkald på lyster, vrede, grådighed, had ect.

Tilstedeværelsen af begær indebærer tilstedeværelsen af lyster, vrede, grådighed etc.

Disse andre følelser og emotioner er reaktioner der naturligt ledsager begær.

Tilsammen udgør de i sandhed portåbninger til helvede.

Misundelse er slåen og stolthed er nøglen til helvedes port.

Åbner du op og løfter slåen og kan du helt sikkert træde ind!

Derfor bør det fundamentale afkald være afkald på begær.

 
 
The real goal of a person's existence should be giving up of desire.

Giving up of desire involves giving up of lust, anger, greed, hatred etc.

Presence of desire implies the presence of lust, anger, greed etc.

These other feelings and emotions are its natural attendant reactions.

These together are veritably the gateways to hell.

Envy is the bolt and pride is the key for the doorway to hell.

Unlock and lift the bolt - you can certainly enter in!

Hence the fundamental renunciation should be that of desire!
     
Top
Top
     
     2009     

Ethvert menneske begår fejltagelser uden at være bevidst om det.

Sort røg udstråler fra enhver ild uanset hvor lys og varm den er.

Således er det også at uanset hvilke gode gerninger mennesket udfører, så vil der være spor af ondt iblandet.

Derfor bør man anstrenge sig for at mindske det onde således at det gode fremkommer mere og mere.
 
 
Every person is likely to commit mistakes without being aware of it.

However bright the fire, black smoke is bound to emanate from it.

So also, whatever good deeds a man may perform, there will be mixed with it, a trace of evil.

Efforts should be made to minimise the evil so that the good is progressively more.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Se Ham i alt, tilbed Ham igennem alt, for Han er alt.

Vær involveret i aktiviteter, men opfyld handlingerne med hengivenhed; det er hengivenheden der gør den hellig.

Det er intention, ikke ydre pragt; følelsen ikke selve handlingen der udføres.

I alle templer og kirker finder du blot en sten der er formet som et afgudsbillede.

Som en sten har den ikke den store værdi.

Men når følelse gennemstrømmer den, når hengivenhed forvandler den, så bliver stenen den højeste skat for menneskets sind.

Mennesket kender ikke til hemmeligheden ved at forvandle enhver af hans handlinger til hellig tilbedelse og derfor lider han under skuffelse og sorg.
 
 
See Him in all, worship Him through all, for He is all. Engage in activity, but, fill the activity with devotion: it is the devotion that sanctifies.

It is intention that matters, not outward pomp; the feeling, not the activity per se that is being performed.

In all the temples, you find only a stone shaped as an idol.

As stone, it is of little value.

But, when feeling permeates it, when devotion transmutes it, the stone becomes the supreme-most treasure to the human mind.

Man does not know this secret of transmuting every act of his into sacred worship and so, he suffers from disappointment and grief.
     
Top
Top
     
     2007     
 
I løbet af vore liv accepterer vi den hjælp der bliver givet af mange tusinde.

Vi må tilbagebetale denne gæld ved at hjælpe så mange mennesker som vi kan.

Når vi er parate til at tjene andre på ægte vis, så kan vi være glade og lykkelige i enhver gruppe eller ethvert samfund.

Få lyksalighed igennem tjeneste der ikke ydes med tanke på gengæld.

Når du får en mulighed for at hjælpe andre, så glæd dig over dit held.

Det at være ivrig efter at tjene andre vil begave dig med den styrke og de evner der er nødvendige til at udføre den ønskede tjeneste.
 
 
During our lives we accept the help rendered to us by many thousands.

We have to pay back this debt by helping as many people as we can.

With genuine keenness or readiness to serve others, you can be happy in any group or community.

Derive bliss through service that is not done with any desire to get something in return.

When you get a chance to help someone, rejoice at your good fortune.

The very eagerness to serve others will endow you with the strength and skill necessary for the required service.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Mennesket må være vagtsom overfor sine tanker fordi de former fundamentet for hans handlinger.

Når hans ønsker opfyldes, så er han/hun tilfreds og ellers bliver han skuffet.

Mennesket spørger ikke ind til årsagerne til disse forskellige resultater.

Når hans hjerte er rent, så vil hans handlinger give velgørende resultater.

Tankerne er årsagerne til succes eller fiasko af hans bestræbelser.

Derfor må mennesket anvende tankerne på den rette måde.

Hans oplevelse af verden afhænger af visionen.

”Som han føler, således bliver han.”

Når tankerne er hellige, så er resultaterne også gode.
 
 
Man has to keep a watch over his thoughts because they form the basis for his actions.

When his wishes are fulfilled, he is content; else, he feels disappointed.

Man does not enquire into the causes of these divergent results.

When his heart is pure, his actions yield beneficial results.

His thoughts are the cause of the success or failure of his efforts.

Hence, man must utilise his thoughts in the proper manner.

His experience of the world depends on his vision.

"As he feels, so he becomes."

When one's thoughts are sacred, the results are also good.
     
Top
Top
     
     2005     
 

Upanishads erklærer at udødelighed kun kan blive oplevet kun gennem afkaldet eller offer.

Dette afkald betyder ikke at du opgiver hjerte og hjem,børn og nærtstående/kære.

Det betyder, at opgive de midlertidige og ikke bestående i verden.

Dette kræver forskelsbehandling/skelneevne mellem hvad der er permanent og hvad der er letfordærveligt, hvad der er godt og hvad er dårlig for dig.

Først derefter kan mennesket opdage det Guddommelige princip inden for ham.

 
 
The Upanishads declare that immortality can be experienced only through renunciation or sacrifice.

This renunciation does not mean giving up hearth and home, kith and kin.

It means giving up the transient and impermanent things of the world.

This calls for discrimination between what is permanent and what is perishable, what is good and what is bad.

Only then can man discover the divine principle within him.
     
Top
Top
     
     2004     
 

Der findes fire typer tilbedelse.

Den første slags af gudstjenester, der iværksættes hver gang man er i nød, men Gud er glemt efter fritagelse er opnået.

Den anden slags gudstjenester udføres ved de tilbedende søger de gode ting i livet fra den Guddom han tilbeder, uden at være uafhængig af andre.

Den tredje type af tilbeder tilbyder gudstjenester for andre,beder for velfærden for alle og i den tro, at hans velfærd er bundet sammen med velfærdet for alle.

Den fjerde art, som er den højeste form for gudstjeneste, er gudstjenester gjort i en ånd af fuldstændige overgivelse til det guddommelige og dedikere alle handlinger til tjenesten af guddommelige.

 
 
There are four kinds of worship.

The first kind of worship is undertaken whenever one is in distress, but God is forgotten after relief is obtained.

The second kind of worship is carried on by the worshipper seeking the good things of life from the deity he worships, without depending on others.

The third type of worshipper offers worship for the sake of others, praying for the welfare of all and holding on to the belief that his welfare is bound up with the welfare of all.

The fourth kind, which is the highest form of worship, is worship done in a spirit of complete surrender to the Divine and dedicating all actions to the service of the Divine.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Selvom vrede og had er flammer der forbruge sindet, kan de også bruges, ligesom hvæsen fra en cobra, for at afværge det onde, der stalker, forhindrer, samt blive vred på ting, der hindrer dig og hade de vaner, der angriber dig på en brutal måde.

I en husstand, hvor konen er en snu spidsmus, kan der ikke være nogen glæde eller fred.

Eller, hvis manden er en dranker og en grusom tyran, vil atmosfæren fyldes med had eller sorg.

Sådan er det også i kroppen, når sindet er en spidsmus/snu, eller når intelligensen er en tyran, kan der ikke blive fred.

 
 
Though anger and hatred are flames of fire consuming the mind, they can also be used, like the hiss of the cobra, to ward off the evil that stalks the sadhaka; be angry at things that hamper you; hate the habits that brutalize you.

In a household, when the wife is a shrew, there can be no joy or peace.

Or, if the husband is a drunkard and a cruel tyrant, the atmosphere is charged with hate or grief.

So, too , in the body, when the mind is a shrew or when the intelligence is a tyrant, there can be no peace.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk