Retur:
 Marts oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 23. Marts
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Tirsdag
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Vædderen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Ærke engle

Proces siden

Lysets Love

MånetabelByd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Lyt - Lær og døm ikke.
      
     
Men i dit daglige aktive fysiske liv - reflekterer over hvad du har set, hørt, oplevet og træf så dine valg, alt efter hvad der er rigtigt for dig i dit ydre, såvel som indre univers - hold tømmerne, rattet i hænderne fremover - så det er dig der styrer DIT liv.

Hvis du er det mindste i tvivl om dine beslutninger - går du naturligvis i samråd med Chefen ( vores alle sammens oprindelige ophav - Lysets og kærlighedens Gud ) - om dine tanker og valg.

Denne ret er Gudsgivet og derfor ethvert levende menneskes ret uden undtagelse, men det er dig der skal afgøre om du vil benytte dig af den eller ej.
 
 
      
Listen - learn and dont judge.
      
 
 

But in your daily active physical life - reflect on what you have seen, heard, experienced and then make your choices, depending on what is right for you in your outer, as well as inner universe - hold the reins, the steering wheel in your hands in the future - so it is you who controls YOUR life.

If you have the slightest doubt about your decisions - of course you consult with the Boss (the original origin of all of us - the God of Light and Love) - about your thoughts and choices.

This right is God-given and therefore the right of every living person without exception, but it is up to you to decide whether you want to use it or not.

 
 
                                  
 
 
 
David Stjernen / Salomons sejl
 
         
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Vædderen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Ærke engle

Proces siden

Lysets Love

MånetabelHvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
     Eileen Caddy     
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 
 
 
Hvorfor ikke straks begynde at tænke i overflodsbaner?

Indse, at det ikke er nogen dyd at være fattig.

Det er Mit ønske, at du skal forstå, at penge som sådan hverken er gode eller dårlige; de er blot.

De er der for at bruges, og de skal holdes i cirkulation og ikke samles til huse.

De er en kraft, og kraft skal bruges viseligt.

Elektricitet er kraft, og den omgås du ikke letsindigt, for hvis du gør det, vil den ødelægge dig.

Hvorfor så håndtere penge på en uansvarlig måde?

Når du kan acceptere den sande frihed i Anden, kan du ryste enhver fornemmelse af begrænsning af dig, enhver følelse af mangel.

Lær at bruge alt det, du har, med virkelig visdom, fordi du forstår, at alt det, jeg skænker dig, må bruges til Min ære og Min pris, og at du må være en god forvalter af alle Mine gode og fuldkomne gaver.
 
    Eileen Caddy    
 

Why not start right now thinking abundance?

Realise that there is no virtue in being poor.

I want you to understand that money as such is neither good nor bad; it just is.

It is there to be used, and it has to be kept cirkulating and not hoarded.

It is power, and power has to be handled wiseley.

Electricity is power, and you do not handle that foolishly, for if you do did, it would destroy you.

So why handle money in an irresponsible manner.

When you can accept the true freedom of the Spirit, you can shake of all sense of liminations, all sense of lack.

Learn to use all sense you have with real wisdom, understanding that all I bestow upon you must be used to My honour and glory and that you must be a good steward of all My good and perfect gifts.

 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 
 
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
     
 
Ønske, tro og accept.
 
     

Skabende visualisering vil lykkes for dig, hvis du har ønsket om, troen på og accepten af dit mål.

Du må have et stærkt og ægte ønske om at få eller skabe det, du har valgt.

Jo mere du tror på dit valgte mål, i jo højere grad vil du være i stand til at skabe det.

Og du må være villig til at acceptere og til at få det, du søger.

Tilsammen danner disse tre elementer en klar vilje til at manifestere din drøm.

   
Jeg
skaber mit liv på ny
hver dag.
   
Top
Top
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Du vil have fejret mange Nytår´s nytår dage´s festivaler i dit liv.

Visse traditionelle praksis hører til ved hver festival, såsom at tage et helligt bad, iføre dig nye klæder, rengøring af huset og dekorere det med bunter af grønne blade.

Sand storhed ligger i rensning af vores tanker, ikke blot den midlertidige krop.

Betydningen af en festival ligger ikke i at du er iført nye klæder, men i at dyrke nye og ædle tanker.

Huset bør være dekoreret, ikke blot med bunter af grønne blade, men med bunter af kærlighed.

Del din kærlighed med alle du møder.

Kun da vil du fejre festivallen i dens sande ånd.

I dette Nye År skal du helliggøre dine tanker med hellige og vidtstrakte følelser.

Udvikel Guddommelig kærlighed og fremme fred i hvert land.

Start dagen ved at bede, "Må hele verden være lykkelig!"

Derefter vil du føre et lyksagelig og fredeligt liv, fuld af entusiasme og begejstring.
 
 
You would have celebrated many New Year day festivals in your life.

Certain traditional practices go with every festival, such as having a sacred bath, wearing new clothes, cleaning the house and decorating it with buntings of green leaves.

True greatness lies in purifying our thoughts, not merely the transient human body.

The significance of a festival does not lie in wearing new clothes but in cultivating new and noble thoughts.

The house should be decorated not merely with the buntings of green leaves, but with the buntings of love.

Share your love with everyone you meet.

Only then would you be celebrating the festival in its true spirit.

In this New Year sanctify your thoughts with sacred and broad feelings.

Develop divine love and foster peace in every country.

Start the day by praying, “May the whole world be happy! ”

Then you will lead a blissful and peaceful life, full of enthusiasm.
     
Top
Top
     
     2011     
 

Meditation er selve grundlaget for alle åndelig praksis.

Meditation giver dig den første anelse af den Guddommelige Lyksagelighed.

Med denne lyksagelighed som ideal, skal du fortsætte meditation og mental gentagelse af det guddommelige navn fra da af.

Trinnet umiddelbart efter meditation er Samadhi=samlede absorption i selvet.

Meditation er det syvende trin på stien til Yoga=forening.

Opgiv ikke denne kongelige vej, der fører dig til det hellige mål!

 
 
Meditation is the very basis of all spiritual practice.

Meditation gives you the first inkling of the Divine Bliss.

With this Bliss as the ideal, you must carry on meditation and mental repetition of the Divine Name from then on.

The step immediately after meditation is total absorption in the Self=Samadhi.

Meditation is the seventh of the eight-fold path of Yoga.

Do not give up this royal road that leads you on to that sacred goal!
     
Top
Top
     
     2010     

Hvad nytter planlægning af en brønd, når der er ild i huset?

Hvornår vil den være gravet?

Hvornår vil vandet blive tilgængelige, og hvornår vil ilden blive slukket?

Er det ikke en umulig opgave?

Hvis der i starten blev gravet en brønd, hvor nyttigt ville det være under kritiske situationer?

Begynd at tænke på Gud under sidste de øjeblikke er ligesom at begynde at grave efter at huset er gået i brand.

Ingen ved, hvad der er på lager til det næste øjeblik.

Derfor fra nu af, engagere dig i kontemplation på Gud og udfør din åndelige praksis. Fysisk udholdenhed er meget nødvendige for Sadhana=åndelig praksis, så se efter din krop med allerstørste omhu.

Men husk, at over-træning også er skadelig.

 
 
What is the use in planning a well when the house has caught fire?

When will it be dug?

When will water become available and when will the fire be extinguished?

Isn't it an impossible task?

If at the very start, a well was dug, how helpful it would be during critical situations?

Beginning to contemplate on God during one’s last moments is like beginning to dig the well after the house has caught fire.

No one knows what is in store the next moment.

Therefore, from now on, engage in contemplation of God and perform your spiritual practices.

Physical stamina is very necessary for Sadhana=spiritual practice, so look after your body with utmost care.

But remember that over-tending is also harmful.
     
Top
Top
     
     2009     

Tjeneste for Gud er blevet beskrevet som hengivenhed.

Hjertet hos den hengivne - flyder over med kærlighed til Herren ved konstant at minde sig om eller fremsigelse af Hans navn.

Ud af denne strøm af kærlighed, fremkommer hengivenhed.

En som ernærer sig ved hengivenhedens nektar, vil ikke begære nogen ting.

For at være upåvirket af glæde og sorger, gevinster og tab, ros eller skam, at vedblive standhaftig og urokkelig i sin tro er kendetegnet for sand hengivenhed.

Hengivenhed, tilhørsforhold, begær er naturlig for mennesket.

Ikke desto mindre, når disse kvaliteter er rettet mod Gud og når den enkelte kontinuerligt er optaget af gode handlinger, vil disse kvaliteter tiltrække renhed og hellighed.

Da bliver den enkelte ikke blot en stor sjæl, men Gud Ham selv.

 
 
Service to God has been described as devotion.

The heart of the devotee overflows with love for the Lord through constant remembrance and recitation of His name.

Out of this stream of love, devotion emerges.

One who is nourished by the nectar of devotion will not desire anything.

To be unaffected by joy or sorrow, gain or loss, praise or blame, to remain steadfast and unwavering in faith is the hallmark of true devotion.

Affection, attachment, desire are natural to man.

However, when these qualities are directed towards God and when one is continuously engaged in good deeds, these qualities acquire purity and sacredness.

Then one becomes not just a great soul but God Himself.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Når et stykke klæde ses som mere end blot en samling af garner eller mere grundlæggende som bomuld, så vil trenden og islættet (de to trådretninger i vævning) forsvinde fra bevidstheden.

Sindet er sammensat af ønskernes trend og islæt; når et menneske er grundfæstet i oplevelsen af den Ene, så er der ingen ønsker, for hvem ønsker for hvem eller hvad?

Således opnås opløsning eller destruktion af sindet.

Så mennesket må formindske sine ønsker for at blive fri for illusion; ønsker kommer fra tilknytning; udfrielse kommer fra distance.

 
 
When a cloth is recognised as a mere arrangement of yarn or basically as cotton, the warp and the woof disappear from the consciousness.

The mind is composed of the warp and woof of desire; when man is established in the experience of the One, there is no desire, for who is to desire for whom or what?

Thus dissolution or destruction of the mind is accomplished.

So, man has to reduce his desires to become free from delusion; desire comes of attachment; deliverance comes from detachment.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Når man foretager en analyse af videnskabens og spiritualitetens principper vil man finde at atomet er grundlaget for alt i denne verden.

Alt er opbygget af atomer, maden vi spiser, vandet vi drikker og luften vi indånder.

Men der findes noget der finere og mere fundamentalt end selve atomet.

Alt har sin oprindelse i det Fundamentale Princip.

I stedet for at forsøge at lære det Fundamentale Princip at kende, så bliver mennesket revet med af trivialiteter.

Finere end atomet og større end kosmos.

Guddommeligheden er tilstede overalt som det evige vidne.

Prøv at erfare Gud`s princip der overskrider alt.

Med henblik på at erfare Gud, så må du efterstræbe en spirituel uddannelse sideløbende med en verdslig uddannelse.
 
 
A deep enquiry into the principles of science and spirituality will reveal that the atom is the basis of everything in this world.

Even the food we eat, the water we drink, the air we breathe, are all constituted by atoms.

But there is something more subtle and fundamental than even the atom.

Everything has originated from the Fundamental Principle.

Instead of trying to know the Fundamental Principle, man is getting carried away by trivialities.

Subtler than the atom, vaster than the cosmos, Divinity is present everywhere as the eternal witness.

Try to experience the principle of God which transcends everything.

In order to experience God, you should pursue spiritual education along with secular education.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Forædling´s processen er sandt for alle objekter i universet.

Den ris der er dyrket og høstet kan ikke indtages som den er.

Skallen må fjernes og så skal den koges indtil den bliver til spiselig ris.

Selve transformeringsprocessen fra rå uspiselig ris til spiselig ris har forhøjet risens værdi betydeligt.

Transformeringen gør derfor et objekt mere anvendeligt og mere brugbart.

Hvis dette er tilfældet med almindelige objekter, hvor meget mere nødvendigt er dette ikke for mennesket, der er vigtigere end alt andet, at gennemgå en transformation?

Derfor udviklede de gamle vismænd refinement-systemet, hvis intention ikke alene er, at udvikle de menneskelige egenskaber; men også at eliminere alle rester af den dyriske natur hos mennesket.

Det er en spirituel udviklingsproces igennem hvilken menneskets dårlige egenskaber udryddes og de gode egenskaber indskærpes.
 
 
The process of refinement is true for every object in the universe.

The paddy that is grown and harvested cannot be consumed as it is.

The husk has to be removed and then it has to be cooked so that it becomes rice.

In the process of transformation to rice, the original paddy has considerably increased in value.

The transformation process thus makes an object more useful and valuable.

If that is the case with ordinary objects, how much more is it necessary for man, who is more important than all of them, to go through this transformation?

Hence, the ancient sages envisaged a system of refinement intended not only to develop further the human qualities but also to eliminate all remnants of animal nature in man.

It is a process of spiritual development by which the bad tendencies in man are got rid of and good tendencies are inculcated.
     
Top
Top
     
     2005     
 

Ønsker og begær klamrer sig til sindet og tilsøler menneskets indvendige bevidsthed.

Styr sanserne, bøj dig ikke for deres vedholdende krav om tilfredshed.

Når et lig er placeret på et bål og når bålet brænder, bliver både liget og bålet reduceret til aske.

På samme måde vil sanserne når de bliver nægtet eksistens, forsvinde.

Når sindet forsvinder, vil vrangforestilling dø og befrielsen er opnået.

 
 
The desires that cling to the mind are the blemishes that tarnish man's inner consciousness.

Control the senses, do not yield to their insistent demands for satisfaction.

When a corpse is placed on a pyre, and when the pyre is lit, both the corpse and the pyre are reduced to ashes.

So too, when the senses are negated, the mind too disappears.

When the mind disappears, delusion dies and liberation is achieved.
     
Top
Top
     
     2004     
 

Jeg accepterer ikke blomster fra dig, der falmer og frugter der rådner.

Giv mig den lotus, der blomstrer i dit klare og rene vand i søen af din indre bevidsthed; giv mig frugterne af hellighed og stabil disciplin.

Det er nok, hvis du har tro på Gud og frygt for synden; det er i sig selv en stor tjenesteydelse.

 
 
I do not accept from you flowers that fade and fruits that rot.

Give Me the lotus that blooms in your clear and pure waters of the lake of your inner consciousness; give Me the fruits of holiness and steady discipline.

It is enough if you have faith in God and fear of sin; that by itself is a great act of service.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Vi mener af rigdom består af bygninger, ejendom, materielle goder og vi har mistet os selv i den gale forfølgelse af tidsmæssige værdier.

Disse udgør ikke den virkelige rigdom, som er i stand til at give os rig glæde.

Karakter er vores rigdom og god adfærd er vores skat.

Viden om Gud er grundlaget for begge.

Vi bør ikke miste denne blivende, dyrebare og evige rigdom, som er viden om Gud, flygtige og midlertidige ting, er ligesom skyer der passerer os.

Vi skal også vide, at i vores land, er der mange Rajas, som var meget rige engang og som i dag er reduceret til et niveau af almindelige mennesker.

På den anden side er nogle af almindelige mennesker kommet op til en position for konger, nyder større materielle rigdom; derfor bør vi ikke sidestille varig lykke med ændret materiel rigdom.

 
 
We think of wealth as consisting of buildings, property, material goods and we have lost ourselves in the mad pursuit of temporal values.

These do not constitute the real wealth which is capable of giving us abounding joy.

Character is our wealth and good conduct is our treasure.

Knowledge of God is the foundation for both.

We should not lose that abiding, precious and eternal wealth, which is the knowledge of God, for fleeting and temporary things which are like passing clouds.

We should also know that in our country, many Rajas who were very rich at one time are today reduced to the level of the common people.

On the other hand, some of the common people have come up to the position of kings, enjoying greater material wealth; therefore we should not equate lasting happiness with changing material wealth.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk