Retur:
 April oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 20. April
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Tirsdag
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Vædderen

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle - Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces siden

Lysets Love

Måne tabel

Ærke engle

Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Egen indre og ydre netværk.
      
     

At give dig over til eget indre lys-netværk - er at give dig selv fri. Du er en selvstændigt Gudsbevidsthed - i fysisk inkarnation. Så husk at tænk selv og så handle efter eget indre drive og energi flow – lyttende til din egen indre bevidstheds kilde af Lys og Kærlighed.

 
 
      
Own internal and external network.
      
 
 

To give yourself over to your own inner light network - is to give yourself free. You are an independent God-consciousness - in physical incarnation. So remember to think for yourself and then act on your own inner drive and energy flow - listening to your own inner consciousness source of Light and Love.

 
 
                                
 
 
 
Du har valget hvert eneste øjeblik.
 
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegn Vædderen

De 12 Stjernetegn

Kursus Materialer

Engle - Deva´er

Energi Øvelser

Lysets Mestre

Proces siden

Lysets Love

Måne tabel

Ærke engle

 
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
 
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 
 

Hvad du end gør, må du gøre det med Min velsignelse.

Du må aldrig fare blindt afsted og begynde på noget, før du har bedt om Min velsignelse.

Gå ind i stilheden og mærk, hvordan der kommer en fred og afklarethed over dig, og i denne dybe fred må du bede om og modtage Min velsignelse.

Gå så fremad i absolut tro og tillid og gør det, der skal gøres.

Vid, at JEG ER med dig hele vejen, og at alt vil falde perfekt på plads.

Jo større den opgave er, der skal fuldføres, desto mere har du brug for Min velsignelse.

Hvorfor ikke begynde med at tage Mig med ind i hvert eneste lille område i dit liv og efterhånden tage Mig med på flere og større felter, indtil du til sidst ikke tager et skridt uden først at have søgt Mig og Min fulde velsignelse?

Vær forberedt på at gøre store fremskridt i tilsyneladende umulige situationer, men vær ikke bange, for Jeg går foran dig for at bane vejen.

Hold din bevidsthed hævet, bevar din kontakt med Mig, og vær absolut frygtløs i alt, hvad du gør, ligegyldigt hvad det måtte være.

 
    Eileen Caddy    
 

Whatever you undertake, do it with My blessing.

Never rush madly into something first seeking My blessing.

Go into the silence and feel peace and serenity enfold you, and in that state of perfect peace ask and recive My blessing.

Then go forward in absolut fait and confidence and do what has to be done.

Know that I Am whit you all the way, and everthing will work out perfectly.

The greater the task to be acccomplished, the greater your need for My blessing.

Why not start off by bringing Me into every small area of your live, and gradually include Me in more and greater areas until eventually you take no step without first seeking Me and My full blessing?

Be prepared to take big strides forward into seemingly impossible situations, but be not afraid, for I go before you to prepare the way.

Keep your consciousness raised, keep ypur contact with Me, and be absolutely fearless in everything you undertake, whatever it may be.

 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
 
Selvopfattelse.
 
     
Forestil dig, at du er din egen bedste ven.

Beskriv dig selv nøjagtigt som din ven ville gøre, hvis han eller hun fortalte en anden om dig.

Brug dit eget navn og fortæt om alle dine gode egenskaber og særlige kendetegn. »Jeg kan altid regne med John, når jeg har brug for hjælp« eller »John har en dejlig sans for humor og får mig altid til at le, når jeg tager mig selv for højtideligt.«

Når du gør denne øvelse, så få enten en anden til at tage notater eller nedskriv selv, hvad du beskriver om dig selv.

Nu har du begyndelsen på din selvagtelses-liste og kan dagligt føje noget til.

Jo mere vi elsker os selv, jo nærmere er vi vores højere selv.
   
 
 
 
Jeg er ved
at blive min egen
bedste ven.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Sand viden er det, der vil føre dig over dette strømmende hav af fødsler og dødsfald.

Viden af to slags - den første er objektiv viden eller den der hører verden til; det andet er Integreret Viden, forståelsen af, at det Guddommelige Selv og den enkelte Sjæl er en.

Integreret viden ødelægger Vildledelsen, som opstår af at betragte denne konstante strøm af relitater som virkelighed, det fjerner frygt fra hjertet og afslører for en, at hvert væsen er virkelig guddommelig.

Der er to stier, hvormed man kan nærme sig denne viden - det indre og det ydre.

Den ydre sti er den uselviske handling, og den indre vej er dyb meditation og ligevægt.
 
 
True knowledge is that which takes you across this sea of flux, of births and deaths.

Knowledge is of two kinds - the first is Objective Knowledge or that of the world; the second is Integral Knowledge, the understanding that the Divine Self and the individual soul are one.

Integral Knowledge destroys the delusion of considering this constant flux as reality; it removes fear from the heart and reveals to one that every being is truly Divine.

There are two paths by which one can approach this Knowledge - the inner and the outer.

The outer path is that of selfless actions and the inner path is deep meditation and equanimity.
     
Top
Top
     
     2010     

Den, som tildeler sin rigdom, styrke, intellekt og hengivenhed til fremme af menneskeheden, er ærbødig værd.

Det er dem der er født til et ædelt mål.

De observerer det hellige løfte om tjeneste, ubesværet af tanker om sig selv.

Dette ideal for tjeneste og trangen til at praktisere den udgør selve kernen i al undervisning.

Det er ren kærlighed i sin vigtigste manifestation.

Disse er ideelle brødre og søstre for deres landsmænd.
 
 
Whoever assigns his wealth, strength, intellect and devotion towards the promotion of humankind is worthy of reverence.

They are those who are born for a noble purpose.

They observe the holy vow of service, unsullied by thoughts of self.

This ideal of service and the urge to practice it forms the very heart of education.

This is Pure Love in its chief manifestation.

These are ideal brothers and sisters for their countrymen.
     
Top
Top
     
     2009     

Alle de utallige forskelle, man ser i verden, er kun forskellige manifestationer af den ene grundlæggende enhed - Brahman (Gud).

En mand, der søger at nyde frugter af et træ, kan ikke være tilfreds med at nære blomsterne med sin energi.

Han må også nære rødderne, stammen, grenene og blomsterne.

På samme måde må den som søger det højeste Jnana (visdom) given næring til kroppen, sanserne og følelserne på en hensigtsmæssig måde.

Gud er den evige Realitet, uden fødsel, vækst eller død, uden en begyndelse eller ende og som er uforanderlig.

Det er kun kroppene, der er udsat for forandring.

Den uforanderlige Hellige erfarer ved at benytte kroppene, der er foranderlige.
 
 
All the myriad differences that one sees in the world are only varying manifestations of the one basic entity - Brahman (Godhead).

A man who seeks to enjoy the fruit of a tree cannot be content with nourishing only the flowers.

He has also to nourish the roots, the trunk, the branches, the leaves and the flowers.

Likewise, the man who seeks the highest Jnana (wisdom) has to nourish the body, the senses and the feelings appropriately.

God is the eternal Reality, without birth, growth or death, without a beginning or an end, and who is immutable.

It is only bodies that are subject to change.

The immutable Divine has to be experienced by making use of the body that is mutable.
     
Top
Top
     
     2008     
 
Forfining af livet kræver kontinuerlig åndelig praksis.

Uden sådan praksis bliver livet forringet.

For eksempel bliver en diamant forbedret i værdi, når den går igennem skære- og facetteringsprocessen.

På samme måde bliver guld, taget ud som malm fra jorden, rent og værdifuldt efter forfining.

På samme måde er Sadhana (åndelig praksis) nødvendigt for at hæve livet fra det trivielle til det sublime.
 
 
The refinement of life calls for continuous spiritual practice.

Without such practice, life gets degraded.

For instance, a diamond gets enhanced in value when it goes through the process of cutting and faceting.

Likewise, gold, taken out as ore from the earth, becomes pure and valuable after refinement.

In the same manner, Sadhana (spiritual practice) is necessary to elevate life from the trivial to the sublime.
     
Top
Top
     
     2007     
 
Enkel tro på de vises ord er mere givende end årelange studier og diskussioner.

Overvej den Vediske erklæring – Tat Twam Asi (Du er Det).

Mens du funderer på det så vil der dukke betydninger op uden hjælp af kommentarer og bemærkninger.

Kommentarer har en tendens til at forvirre dig.

Tænk på 'Tat' (”Det”, står for Guddommelighed), analysér 'Twam' (dig), og så vil du blive overbevist om at 'Asi' (er) er den eneste løsning.

Du er i Lyset; Lyset er i dig; du er Lyset – dette er tre på hinanden følgende trin til erkendelse.
 
 
Simple faith in the words of the wise is more profitable than years of study and discussion.

Contemplate on the Vedic dictum - Tat Twam Asi (You are That).

As you ruminate over it, meanings will dawn upon you without the help of any commentary.

Commentaries only tend to confuse you.

Think of 'Tat' ("That" standing for Divinity), analyse 'Twam' (you), and then you will be convinced that 'Asi' (are) is the only solution.

You are in the Light; the Light is in you; you are the Light - these are three successive steps to realisation.
     
Top
Top
     
     2006     
 
Den primære nødvendighed for mennesket er, at virkeliggøre det guddommelige potentiale i sig selv, der er kilden til alle evner og talenter i mennesket.

Dette er en sandhed uanset man er ateist, teist eller agnostiker.

Ingen i verden kan overleve uden denne energi.

Den kan kaldes ved forskellige navne.

Navne er ikke vigtige.

Energien er én.

Det er denne guddommelige energi der leder menneskeheden på den rette vej.

Mennesket bør stræbe efter at erkende tilstedeværelsen af det Guddommelige i alle ting.
 
 
The primary requisite for man is to realize the divine potency in him that is the source of all the faculties and talents in him.

This is true whether one is an atheist, a theist or an agnostic.

No one in the world can survive without this energy.

It may be called by different names.

Names are not important.

The energy is one.

It is this divine energy which directs mankind on the right path.

Men should strive to recognise the presence of the Divine in everything.
     
Top
Top
     
     2005     
 
Mennesket er i sandhed Gud, som er ud over grænserne af hans sind.

Atma har hverken begyndelse eller slutning.

Sindet, sanserne og kroppen undergår nedgang eller vækst hvert øjeblik og til sidst opløses og dør.

Mennesket sætter sin tro på instrumenterne til udforskning og erfaring, hans sanser, der er overfladiske og berøver sig derfor af den øverste salighed der er forbundet med Gud.

Ligesom solen er skjult af skyer, det glødende ild af aske, vandoverfladen dækket af mos, er menneskets bevidsthed belagt, dækket af et tykt lag - kan lide og kan ikke lide - hvad der forhindrer lysets pragt fra Atma i at lyse gennem.
 
 
Man is in truth God, which is beyond the bounds of his mind.

God has neither beginning nor end.

The mind, the senses, and the body undergo decline or growth every moment and finally disintegrate and die.

Man places faith in the instruments of exploration and experience, his senses, that are superficial and thus deprives himself of the supreme bliss inherent in God.

Like the sun hidden by clouds, embers covered by ash, the sheet of water veiled by moss, the consciousness of man is coated thick with likes and dislikes preventing the splendour of God from shining through.
     
Top
Top
     
     2004     
 
Nogle mennesker spørger-"Hvordan kan vi finde tid for åndelig praksis når vi har arbejder hvert øjeblik for føde og og beklædning til os selv?"

De glemmer, at Herren vil give disse materielle bekvemmeligheder og endda udødelighed, hvis de kun stoler helt på ham.

Uanset hvad du gør, hav altid navnet på Herren på dine læber, du behøver ikke at bruge ekstra tid eller energi.

Når du vågner op om morgenen og glider ind i søvnen om aftenen, gør det med Guds navn på dine læber.
 
 
Some people ask - "How can we find time for spiritual practice when we have to toil every moment for feeding and clothing ourselves?"

They forget that the Lord will grant these material comforts and even immortality, if only they completely rely on Him.

Whatever you do, always have the name of the Lord on your lips, you do not have to spend extra time or energy for that.

When you rise in the morning and slide into sleep in the night, do so with the name of God on your lips.
     
Top
Top
     
     2003     
 
Tjeneste er selve essensen af hengivenhed, dens åndedrag af hans natur.

Den udspringer fra de faktiske erfaringer af Guds natur…. En oplevelse, der overbeviser ham om, at alle mennesker er Guds børn, at alle kroppe er altre, hvor Gud er installeret, at alle steder er Hans boliger.
 
 
Service is the very essence of Devotion, the very breath of his very nature.

It springs from the actual experience of his Nature….. An experience that convinces him that all beings are God's Children, that all bodies are altars where God is installed, that all places are His residences.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk