Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 1. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Søndag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Ingen snyd og selvbedrag.
      
   
Selv om det kan være fristende, også når det gælder de mere kedelige ting du har som pligter – i forhold til egne og selvvalgte projekter.

Som du sikkert har erfaret i praksis – falder det altid tilbage på dig selv i den sidste ende.
 
 
      
No cheating and self-deception.
      
 
 

Although it can be tempting, even when it comes to the more boring things you have as duties - in relation to your own and self-chosen projects.

As you have probably experienced in practice - it always falls back on yourself in the end.

                                    
 
 
 
Vulcan øvelsen
 
 
Hengivenhed - Offervilje og Samarbejdsvilje
 
  
 
Symbol for Vulcan
 
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
 
 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 

Store døre svinger på små hængsler.

Store begivenheder har sit udgangspunkt i meget små hændelser.

Jeg siger dig, at det, der er startet her i Findhorn i det små, vil vokse og udvikle sig til en verdensomspændende, universel bevægelse; en åbenbaring vil blive til en revolution.

Mine veje er meget mærkelige og meget vidunderlige; det er ikke dine veje.

Følg Mine veje i absolut tillid og tro, så vil du se, hvordan Mine undere og herligheder åbenbarer sig.

Den Nye Tidsalders forår er kommet og vælder frem i fuldendt harmoni, skønhed og overflod; og der er intet, der kan forhindre det i at bryde frem.

Alt sker på rette tid og sted, og tidspunktet er nu kommet, hvor den Nye Tidsalder skal fødes.

Dvæl derfor ikke i fortiden, lad alt det gamle ligge; så vil du se, hvad Jeg har til dig på denne nye og herlige dag.

Se alle Mine vidunderlige løfter gå i opfyldelse, og sig evindeligt tak for alt.

Hold til stadighed fast i visionen om den nye himmel og nye jord.

 
    Eileen Caddy    
 

Big doors swing on small hinges.

Tremendous happenings start from very small beginnings.

I tell you, what has started at Findhorn in such a small way will grow and expand into a worldwide, universal movement; a revelation will become a revolution.

My ways are very strange and very wonderful; they are not your ways.

Walk in My ways in absolute faith and confidence, and see My wonders and glories unfold.

The spring of the New Age is here, bursting forth in perfect harmony, beauty and abundance; and nothing can stop it from coming about.

There is a right time and season for everything, and now is the right time and season for the birth of the New Age.

So dwell not on the past, leave it all behind; and see what I have for you this new and glorious day.

See My wonderful promises all come about, and give eternal thanks for everything. Hold ever before you the vision of the new heaven and new earth.

 
Today's Word read out
 
  
 
Click Flag
 
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
Lad din indre kvinde være vejledende.
 
   
Enhver af os, mand eller kvinde, har i sig en indre mand og en indre kvinde, Den indre kvinde fungerer som din intuition, døren til din højere intelligens.

Din indre mand lytter til hende og handler til støtte for hendes følelser.

Den mandlige energis sande funktion er at frembringe absolut klarhed, direkthed og lidenskabelig styrke baseret på, hvad dit indre univers fortæller dig igennem din indre kvinde.

For at kunne leve et harmonisk og skabende liv er du nødt til fuldt ud at udvikle både dine indre kvindelige og mandlige energier, så de arbejder virkeligt sammen.

For fuldt ud at integrere den indre mand og den indre kvinde er du nødt til at lade den indre kvinde, din intuition, være den vejledende.
 
  
Min indre mand
handler nu til støtte for
min indre kvinde.
 
Top
Top
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Mæt hvert åndedrag med kærlighed.

Kærlighed kender ingen frygt.

Frygt trækker mennesket ind i løgn, uretfærdighed og onde.

Kærlighed beder ikke om ros.

Kun dem, der har ingen kærlighed i sig kræver belønning og agtelse.

Kærlighed er sin egen belønning.

Når du er ivrig efter at placere tilbud for Herren, lad det være kærlighed i stedet for blotte materielle objekter.

Kærlighed er ingen merchandise; ikke forhandle om dens omkostninger

Lad det strømme klart fra hjertet, som en strøm af sandhed, en flod af visdom.

Lad det ikke udsendes fra hovedet, ej heller fra tungen.

Lad det dukke op, fuld og gratis, fra hjertet.
 
 
Saturate every breath of yours with love.

Love knows no fear.

Fear drags man into falsehood, injustice and evil.

Love does not crave for praise.

Only those who have no Love in them itch for reward and reputation.

Love is its own reward.

When you are eager to place offerings before the Lord, let it be love instead of mere material objects.

Love is no merchandise; do not bargain about its cost.

Let it flow clear from the heart, as a stream of Truth, a river of wisdom.

Let it not emanate from the head, nor from the tongue.

Let it emerge, full and free, from the heart.
   
Top
Top
   
     2011     
 
For væsener nedsænket i verden, er der to forhindringer, der skal overvindes: Trang til dyreønsker og tungens trang.

Hver eneste af jer skal erobre disse.

Så længe de vedvarer, giver de sorg.

Det er årsagerne til alle synder, og synd er gødningen, som Maya (vildfarelse) trives.

De, der ønsker at befri, skal undertrykke sanserne.

For at erobre disse ønsker, uanset hvad du gør - spise, gå, studere, tjene eller flytte, bør du udføre dem i troen på, at de fører dig til Guds tilstedeværelse.

Hver handling skal ske i en ånd af dedikation til Herren.
 
 
For beings immersed in the world, there are two obstacles that must be overcome: the craving for animal desires and the craving of the tongue.

Every one of you must conquer these.

So long as they persist, they cause sorrow.

These are the causes of all sins, and sin is the manure on which Maya (delusion) thrives.

Those aspiring for liberation should subdue the senses.

To conquer these desires, whatever activity you do - eating, walking, studying, serving or moving, you should perform them in the belief that they lead you to the presence of God.

Every action should be done in a spirit of dedication to the Lord.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Vidya (sand viden) pålægger dig at reformere dig selv først.

Efter omdannelsen af dig selv, prøv at reformere andre

Det er den rådgivning der tilbydes af Vidya.

Den bedrageriske tilknytning til den objektive verden - kan uddrives ved hjælp af uselvisk tjeneste ved - ved at udføre dem i tilbedelse til Gud - en tjeneste - præsteret som tjeneste til Herren.

Ægte hengivenhed er præget af kærlighed til alle, til alle tider, overalt.
 
 
Vidya (true knowledge) instructs you to reform yourself first.

After transforming yourself, try to reform others.

That is the advice offered by Vidya.

The delusive attachment to the objective world can be uprooted by means of selfless service rendered as worship to the Lord.

Genuine devotion is characterized by love for all, at all times, everywhere.
   
Top
Top
   
     2009     
 
Livet er en lang pilgrimsrejse langs en hård og toturfyldt vej.

Men med navnet på Gud på hans læber, vil pilgrimmen ikke lide nogen tørst, med formen af Gud i hans hjerte vil han ikke føle nogen udmattelse.

Selskabet med den vilje hellige vilje inspirere ham til at rejse i håb og tro.

Forsikringen om at Gud altid er nær vil give styrke til hans lemmer.

Husk at for hver gang du nærmer dig Gud med et skridt, tager Gud ti skridt imod dig.

Denne rejse har ingen stop; det er en uafbrudt og vedvarende rejse, gennem tårer og smil, gennem fødsel og død.

Når vejen ender og målet nås, vil pilgrimmen finde ud af, at han har rejst fra sig selv til ham selv og at den Gud han har søgt, hele tiden har været inde i ham, med ham, og ved siden af ham.

Han selv var altid den Guddommelige.
 
 
Life is a long pilgrimage along the rough and torturous road of this world.

But, with the Name of God on his lips, the pilgrim will know no thirst; with the Form of God in his heart, he will feel no exhaustion.

The company of the holy will inspire him to travel in hope and faith.

The assurance that God is ever near will lend strength to his limbs.

Remember that with every step, you are nearing God; and God too, takes ten steps towards you when you take one step towards Him.

This journey does not have any halts; it is one continuous journey, through tears and smiles, through birth and death.

When the road ends, and the Goal is attained, the pilgrim finds that he has travelled only from himself to himself, thatthe God he sought was all the while in him, around him, with him, and beside him!

He himself was always Divine.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Når jernspåner kommer i kontakt med en magnet, så modtager jernspånerne magnetens egenskaber.

På samme måde bliver én der kender Gud - (det Universelle Absolutte).

I er alle børn af udødelighed, I er alle evige.

Forholdet mellem dig og Gud er evigt.

Legemet ændrer gennem mange fødsler, men sindet og handlingerne fortsætter fra fødsel til fødsel.

Ligesom en bogholder fører dagens regnskab og fører balancen med til næste dags regnskaber, således følger sindet til det næste liv.

Du bør være istand til at kontrollere sindet gennem kontrol af sanserne,så kan du smelte sammen med sandheden og erfare enhed med Gud.
 
 
When an iron filing comes in contact with a magnet, the iron filing also gets the properties of a magnet. Likewise, the knower of God, the Universal Absolute becomes God.

You are all children of immortality, you are eternal.

The relationship between you and God is eternal.

The body changes through many births, but the mind and deeds continue from birth to birth.

Just as an accountant totals the accounts of the day and carries the balance over onto the next day, our mind follows to the next life.

You should be able to control the mind by controlling the senses, then you can merge in truth and experience oneness with God.
   
Top
Top
   
     2007     
 
I denne verden har alle ting fem aspekter, nemlig, væren, bevidsthed, lyksalighed, form og navn.

Væren, bevidsthed og lyksalighed er de tre varige egenskaber i ethvert individ.

Navn og form er flygtige. Mennesket har glemt sit sande Selv og leder sit liv i troen på at navn og form er sande og at den flygtige verden er evig.

Gud er udenfor alle disse egenskaber og følelser.

Det er ret forunderligt at mennesket tildeler kvaliteter og følelser til Ham.

Det er meget nødvendigt for alle individer at lære den uendelige kærlighed, sandhed og medfølelse for Gud at kende.

Selvom mennesket grundlæggende er Guddommelig, så opfører mennesket sig som en dæmon, da han/hun har glemt sin iboende guddommelighed.

Ethvert menneske er begavet med beslutsomhed og behændighed.

Den der gør brug af disse dyder i ædelt øjemed er et sandt menneske.
 
 
In this world every object has got five aspects, namely, being, awareness, bliss, form and name.

Being, awareness and bliss are the three permanent attributes of every individual.

Name and form are transitory.

Man has forgotten his true Self and is leading his life believing the name and form to be real and the ephemeral world to be eternal.

God is beyond all attributes and feelings.

It is rather strange that man attributes qualities and feelings to Him.

It is most essential for every individual to know the infinite love, truth and compassion of God.

Though man is essentially divine, he is conducting himself like a demon as he has forgotten his innate divinity.

Every man is endowed with the qualities of determination and dexterity. One who makes use of these virtues for noble causes alone is a true human being.
   
Top
Top
   
     2006     
 
Essensen i alle religioner, budskabet i alle hellige skrifter og menneskehedens skæbne er den samme.

Men på grund af selviskhed, snæversynethed og selv-interesse, så bliver religion brugt som en forskrift til at fremme forskelle og konflikter.

Moral, integritet, retfærd, velgørenhed, sandhed, overbærenhed og ikke-vold er de grundlæggende læresætninger i alle religioner.

Men i årenes løb har menneskene glemt disse sandheder og har næret tendenser der skaber splittelse i stedet for enhed.

Som et resultat heraf er respekten for de menneskelige værdier gået tabt.

Det er nødvendigt at erkende den Guddommelige enhed der gennemtrænger alle tilsyneladende forskelligheder i den menneskelige eksistens.
 
 
The essence of all religions, the message of all scriptures and the destiny of all mankind is the same.

But because of selfishness, narrow-mindedness and self-interest, religion is used as a pretext for promoting differences and conflicts.

Morality, integrity, righteousness, charity, truth, forbearance and non-violence are basic tenets of all religions.

But over the years, men have forgotten these truths and have fostered divisive tendencies in the place of unity.

As a result, respect for human values has vanished. It is essential to recognise the Divine unity that suffuses all the apparent diversity in human existence.
   
Top
Top
   
     2005     
 
Bierne vil svæve omkring blomster, summende og brummede indtil den sidder stille og drikker nektar fra det.

Når den træder blomst og smager nektaren, vil den ikke brumme mere.

Det vil have nogen fremmed tanke at forstyrre dens lyksagelighed.

Det bliver så beruset med lyksagelighed, at den ikke vil lytte til sin egen sikkerhed; for, når kronblade lukker og blomsten folder, vil den være fængslet inde i blomsten.

På samme måde - når sindet befinder sig ved lotus fødderne - indbegrebet af godhed og skønhed, vil det aldrig acceptere andet undtagen nektar fra lotus fødderne.
 
 
The bee will hover around the flower, humming and droning until it settles down to drink the nectar from it.

Once it enters the flower and tastes the nectar, it will hover, hum and drone no more.

It will have no extraneous thought to disturb its bliss.

It will become so intoxicated with the bliss that it will not heed its own safety; for, when the petals close and the flower folds, it allows itself to be imprisoned inside the flower.

Similarly, once the mind settles on the lotus feet of the embodiment of goodness and beauty, it can never crave anything except the nectar of the lotus feet.
   
Top
Top
   
     2004     
 
Hvis en mor har to børn, og et af dem er syg, vil hun give barnet den foreskrevne medicin selvom det kan være bitter.

Det andet barn kan få att at spise uanset han beder om.

Dette betyder ikke, at moderen elsker et barn mere end den anden.

Hun indser, at hvad hun gør er til gavn for barnet, selvom det måske er ubehageligt for ham.

Gud er ligesom moderen, altid kigge efter velfærdet hos Hans tilhænger og transporterer dem sikkert gennem livet.
 
 
If a mother has two children and one of them is ill, she will give the child the prescribed medicine though it may be bitter.

The other child may get to eat whatever he asks for.

This does not mean that the mother loves one child more than the other.

She realizes that what she is doing is for the good of the child though it may be unpleasant for him.

God is like a mother, always looking after the welfare of His devotees and carrying them safely through life.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Hvis det er oprigtigheden, som er øverst, så vil stien være lige og smal, være retlinet - hvor ord er til at tro på, hvor ord og gerning er sammenflettede.

Hvis det er det verdslige, som er fremherskende, fører stien mod uophørlig aktivitet at samle rigdomme, magt og berømmelse.

Hvis grådighed har den øverste hånd, vil sti føre nedad mod ødelæggelse, mod et liv af skam og perversion.
 
 
If it be truthfulness which is supreme, then the path will be straight and narrow, that of rectitude where thought, word and deed merge.

If it be worldly which is predominant, the path will lead towards ceaseless activity to amass riches, power and fame.

If greed has the upper hand, the path will lead downwards towards destruction, towards a life of shame and perversion.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk