Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 2. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag

Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.

      
Hvem uden dig - kan befri dig selv?
      
     
Hvem uden dig - kan befri dig selv?

Kun du ved - hvor skoen rigtig trykker.

Du kunne jo eventuelt spørge dig selv, om du lever i overensstemmelse med hvad du inderst inde virkelig vil og ønsker - omgås du mennesker der fremmer eller hæmmer din vækst?

Hvis ikke - så gør noget ved det og du er med til at skabe noget nyt.

Træd på spederen og se at komme igang, med det du er kommet herned for.

Udvalget af muligheder er enestående her påJorden.

Konferer lige med "Gud" - før du agerer - den bevidsthed har det STORE overblik.

 
 
      
Who without you - can liberate yourself?
      
 
 

Who without you - can liberate yourself?

Only you know - where the shoe really presses.

You could possibly ask yourself if you live in accordance with what you deep down really want and want - do you associate with people who promote or inhibit your growth?

If not - do something about it and you will help create something new.

Step on the pacifier and watch to get started, with what you have come down here for.

The range of options is unique here on Earth.

Just confer with "God" - before you act - that consciousness has the BIG overview.

                                    

 

 

 
Giv den pedal/Give it pedal.
 
 
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
   
 
     Eileen Caddy     
   
 
 
 
 
  
Click Flag
 

Hvis der ikke er kærlighed i dit hjerte, kan du ikke gå denne åndelige vej, for kærlighed er nøglen.

Kærlighed viser vejen.

Kærlighed er vejen.

Det er spild af tid at tale om kærlighed.

Lev den og vis den i dit liv.

Glem fuldstændig dit eget, og øs i stedet kærlighed ud til dine medmennesker.

Jo mere du elsker dem, desto mere elsker du Mig.

Tolerance er ikke nok; det er ægte kærlighed, der er brug for.

Kærligheden vil aldrig eje.

Kærligheden sætter de elskede fri.

Du kan aldrig håbe på at hjælpe et menneske, når du vil eje det, for alle mennesker må være fuldkommen frie, så de kan finde sig selv og leve deres eget liv, styret af Mig.

Når du vil eje et menneske, sinker du dette menneskes åndelige udvikling, og det er noget, du aldrig må gøre, for det er et meget tungt ansvar at påtage sig.

Frihed i Ånden er livsvigtig for hvert eneste menneske.

 
    Eileen Caddy    
 

Without love in your heart, you cannot travel this spiritual path, for love is the key.

Love points the way.

Love is the way. It is a waste of time talking about love.

Live and demonstrate it in your life.

Forget the self completely by pouring out love to your fellow human beings.

The more you love, the more you love Me.

Toleration is not enough; genuine love is what is necessary.

Love is never possessive.

Love sets free the loved ones.

You can never hope to help a soul when you are possessive, for all souls must be completely free to find themselves and live their own lives, directed by Me.

When you are possessive of a soul, you hold up that soul's spiritual progress, and it is something you must never do, for it is a very heavy responsibility you take on if you do so.

Freedom of the Spirit is essential for each and every one.

 
 
 
  
Click Flag
 
       
   
 
Top
Top
   
 
       
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
       
     Shakti Gawain     
   
Omslag fra frygt til tillid.
 
       
Den kvindelige kraft, åndskraften, er altid i os. Det er op til den mandlige energi, jeget, at bestemme, hvordan vi skal forholde os til denne kraft.

Vi kan bekæmpe den, blokere den, forsøge at kontrollere den og prøve på at holde os adskilt fra den, eller vi kan stole på den og åbne os for den, lære at støtte dens udfoldelse og at følge den.

Individuelt og kollektivt er der ved at ske et omslag fra en indstilling præget af frygt og kontrolbestræbelser til en indstilling præget af overgivelse og tillid til det intuitive.
  
Min indre mand
støtter, elsker og udtrykker fuldt ud
min kvindelige intuition.
 
   
 
       
   
 
Top
Top
   
 
   
 
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
       
     
     Don Miguel Ruiz     
 
   
De Fem Leveregler
 
       
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
       
   
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
       
   
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
       
       
   
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
       
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
       
       
Top
The Five Agreements.
Top
       
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
       
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
       
   
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
       
       
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
       
   
 
Top
Top
   
 
       
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
       
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Mange drager kan flyve højt i luftrumet, men de er alle ophævet og holdes højt med den samme vind; dragerne har ingen særskilt vilje som er deres egen.

Potter med vand afspejler solen som mange, men Solen er en!

Den selvsamme elektricitet løber gennem ledningerne og aktiverer alle apparater.

Dette er meningen med skrifterne der siger"Ïsaavaasyam idam sarvam" - Gud er til stede i alle i lige foranstaltning, intet mere intet mindre!

Service er bedst bygget på dette stærkt fundament af "Thath-Thwam-asi"-, og dette er det samme; der er kun én, der er ingen andre!

Al den hjælp, som du giver, er hjælp givet til dig selv; alle tjenester du udfører er til dig selv.

Når en anden er fattig, ikke kan du være rig.

Når en anden er i nød, kan du ikke have glæde.

Altid huske at hjælpe og service/tjenste der er udført til støttetrængende, er gjort til Selvet eller Gud.
 
 
Many kites may fly high in the sky, but they are all lifted and kept high by the same air, the same wind; the kites have no separate will of their own.

Pots of water in which the Sun is reflected may be many, but the Sun is one!

The very same current runs through and activates all appliances.

This is the meaning of the scriptures quote “Ïsaavaasyam idam sarvam” - God is present in everyone in equal measure, nothing more nothing less!

Service is best built on this strong foundation of “Thath-Thwam-asi” - That and This are the same; there is only One, there is no other!

All help that you give, is help given to yourself; all service is to the Self alone.

When another is poor, you cannot be rich.

When another is in distress, you cannot have joy.

Always remember that help and service that is rendered to the deserving, is done to the Self or God.
       
Top
Top
       
     2011     
 

Ligesom mad til et sultende menneske, ligesom brusere på en udtørrede område, er den Vedisk videnskab af åndelige selv-erkendelser den liv-givende næring til et samfund, der er ved at glide ned til ødelæggelse efter at have mistet sit greb om sandhed, moral, fred og kærlighed.

Du er instrumenter i udbredelsen af Vedisk sandhed ud blandt de længst hjørner af dette enorme land; du er den udvalgte!

Du er nødt til, ved forskrift og eksempel at vise, at stien til selv-realisering er stien til perfekt glæde.

På dig ligger et stort ansvar; ansvaret for påvisning af din ro, sindighed, ydmyghed, renhed, dyd, mod og overbevisning under alle omstændigheder, at den Sadhana (spirituelle praksis), du følger har gjort dig til en bedre, gladere og mere nyttige person.

Praktisere og demonstrere, ikke bare hævde i ord og nægte i gerninger.

 
 
Like food to a starving man, like showers on a parched field, the Vedic science of spiritual self-discovery is the life-giving succour for a society that is sliding down to destruction having lost its hold on truth, morality, peace and love.

You are the instruments in the spread of Vedic truth among the farthest corners of this vast land; you are the chosen ones!

You have to show by precept and by example that the path of self-realization is the path to perfect joy.

On you lies a great responsibility; the responsibility of demonstrating by your calmness, composure, humility, purity, virtue, courage and conviction under all circumstances, that the Sadhana (spiritual practices) you follow has made you a better, happier and more useful person.

Practice and demonstrate, do not simply assert in words and deny in deeds.
       
Top
Top
       
     2010     
 
Vidya (sand viden) pålægger dig at reformere dig selv først.

Efter omdannelsen af dig selv, prøv at reformere andre

Det er den rådgivning tilbydes Vidya.

Den bedrageriske tilknytning til den objektive verden - kan uddrives ved hjælp af uselvisk tjeneste ved - ved at udføre dem i tilbedelse til Gud - en tjeneste - præsteret som tjeneste til Herren.

Ægte hengivenhed er præget af kærlighed til alle, til alle tider, overalt.
 
 
Vidya (true knowledge) instructs you to reform yourself first.

After transforming yourself, try to reform others.

That is the advice offered by Vidya.

The delusive attachment to the objective world can be uprooted by means of selfless service rendered as worship to the Lord.

Genuine devotion is characterized by love for all, at all times, everywhere.
       
Top
Top
       
     2009     
 
Menneskets første pligt er at gøre rigtig brug af tiden - igennem den fysiske krop som er given ham.

Mennesket er bundet af handlinger i denne fænomenale verden.

Den Guddommelige er altgennemtrængende/allestedsnærværende, mennesket fejler ved ikke at kunne genkende Ham.

Han er ude i stand til at se lyset inde i ham.

Den realitet, som som du søger allesteder i verden, er inde i dig.

Mennesket søger kun i den ydre verden; det er en dyre mentalitet.

At søge indvendig er kendetegnet for det sande menneske.

Besat af det ydre og ignorerende han indre syn/vision, har han mistet hans evne til at skelne.
 
 
Man's foremost duty is to make right use of the time through the bodily vesture given to him.

Man is bound by actions in this phenomenal world.

While the Divine is all-pervasive, man fails to recognise it.

He is unable to see the light that is within him.

The Reality which you seek everywhere in the outside world is within you.

Man today looks only at the outside world; this is an animal quality.

To look inward is the mark of the true human being.

Obsessed with the external and ignoring his inner vision, man has forfeited his power of discrimination.
       
Top
Top
       
     2008     
 
Årsagen til menneskets lidelser er, at han/hun begrænser sin kærlighed til sig selv og sin familie.

Han/hun bør udvikle en bredere følelse af at alle er hans brødre og søstre.

Livet er udvidelse af kærlighed; indskrænkning af kærlighed er døden.
       
       
The cause of man’s suffering is that he has constricted his love to himself and his family.

He should develop a broad feeling that all are his brothers and sisters.

Expansion of love is life; contraction of love is death.
       
Top
Top
       
     2007     
 
Ingen Avatar (Guddommelig inkarnation) har været fri for falske anklager.

Selv Herren Buddha var mål for kritik fra sine samtidige.

Dette er overhovedet ikke ualmindeligt i en Avatar’s liv.

Alle gode sager lider også under kritik.

På trods af disse angreb og hindringer giver Avatarens arbejde i fred og gode resultater.

Det er en af egenskaberne hos mægtige mennesker at skulle møde hindringer og modstand med mod og ro.

Det er ikke let at forstå Avatarens indre tilskyndelser eller motiver og handlinger.

Avatarernes principper er uforståeligt storslåede.

Når man sammenligner så er det almindelige menneskes kapacitet ganske lille.

Hvordan kan et atom forstå uendeligheden?

Kan en myre måle havets dybde?

Umuligt!

På samme måde ligger det Guddommeliges natur udenfor den menneskelige forståelse.
 
 
No Avatar (Divine incarnation) was free from calumny.

Even Lord Buddha had to face criticism from his contemporaries.

This is by no means uncommon in the life of an Avatar.

All good causes also suffer from criticisms.

Peace and good result from the work of the Avatars in spite of these attacks and impediments.

It is the quality of great men to face obstacles and opposition with courage and calmness.

It is not easy to understand the inner promptings of great men or the motives and actions of Avatars.

The principle of Avatars is incomprehensibly magnificent.

Compared to it, the capacity of the ordinary man is infinitesimal.

How can the atom comprehend the infinite?

Can an ant measure the depth of the ocean?

Impossible!

Likewise, the nature of Divinity too is beyond human comprehension.
       
Top
Top
       
     2006     
 
Fred kan ikke findes i den eksterne verden; men inden i jer selv.

Man bør erkende at hele universet er gennemstrømmet af det Guddommelige.

I dag er verden fyldt med strid.

Det er ikke muligt at lave en distinktion (se forskel) mellem et menneske og en ond ånd.

Mennesket der har udviklet sig fra dyr og går tilbage til dyriskhed - i stedet for at fortsætte frem mod Guddommelighed.

Menneskets primære pligt er at opretholde de menneskelige værdier af Sandhed, Retfærdighed, Fred og Kærlighed.

Imidlertid så er mennesket i dag optaget af tilknytning og had.

I det øjeblik han forkaster disse vil han erkende sin guddommelighed.
 
 
Peace cannot be found in the external world but within oneself.

One should realize that the whole universe is pervaded by the Divine.

Today the world is filled with strife.

It is not possible to make a distinction between a human being and a demon.

Man, who evolved from the animal, instead of proceeding towards Divinity, is regressing to animality.

Man's primary duty is to uphold the human values of Truth, Righteousness, Peace and Love.

However, man today is enveloped in attachment and hatred.

The moment he casts them off, he will realize his divinity.
       
Top
Top
       
     2005     
 

Når du forsøge at dæmpe andres lidelser, er det i virkeligheden dine egne lidelser, som du afbøder.

Når dit medmenneske er frigjort af hans smerte, er det virkelig dig der føler lettelse.

Tjeneste kan kun være effektiv når følelsen af «Jeg» og «Mit» giver plads til 'Gud' og 'Guds'.

Det er kun når din opmærksomhed er fokuseret på kroppen og dens behov, at egoisme vokser i styrke.

Når du i stedet leder din opmærksomhed på Antaratma (indre-self), som er Gud, erkender du den samme Gud at være til stede i alle og en flodbølge af ærbødighed fylder dig og helliggør hver af dine handlinger.

 
 
When you seek to assuage the suffering of others, it is really your own suffering that you mitigate.

When your fellow being is relieved of his pain, it is truly you who feel the relief.

Service can be effective only when the feelings of 'I' and 'Mine' give place to 'God' and 'God's'.

It is only when your attention is focussed on the body and its needs that egoism grows in strength.

When you instead direct your attention to the Antaratma (Inner-self), which is God, you perceive the same God to be present in all and a flood of reverence fills you and sanctifies every act of yours.
       
Top
Top
       
     2004     
 
Den person, der er en slave sindet vil ikke finde fred eller glæde i livet.

Kroppen er et fængsel, som har er blevet skabt af sindet for dens egen glæde.

Nogle spilder deres liv ved at bruge deres energi på at se efter deres krop.

Nogle andre øger deres tilknytning gennem tankeløse gentagelser af spirituelle øvelser, reducerer dem til det blotte ritual.

Den kloge mand er ham, der styrer sindet og renser hjertet ved at fylde det med gode tanker.
 
 
The person who is a slave to the mind will not find peace or happiness in life.

The body is a mansion which has been projected by the mind for its own joy.

Some waste their lives by expending their energy in looking after the body.

Some others increase their attachment through thoughtless repetition of spiritual exercises, reducing them to mere ritual.

The wise man is he who controls the mind and purifies the heart by filling it with good thoughts.
       
Top
Top
       
     2003     
 
Glæden er ikke andet intervallet mellem to øjeblikke af smerte, og smerte er intervallet mellem to øjeblikke af glæde.

Tæl ikke dine tårer af smerte; ikke dvæle ved dine sorger.

Lad dem passere gennem dit sind, som fugle flyver gennem luften, uden at efterlade nogen spor.

Du skal ikke miste modet, når du er skuffet.

Måske dit ønske i sig selv var forkert eller at dets realisation kan have medført, at du kom i en værre situation.

Alligevel er det Herrens vilje, og han kender bedst.
 
 
Joy is but the interval between two moments of pain, and pain is the interval between two moments of joy.

Do not count your tears of pain; do not dwell on your grief.

Let them pass through your mind, as birds fly through the sky, leaving no trail behind.

You must not lose heart when you are disappointed.

Perhaps your wish itself was wrong or its realisation may have landed you in a worse situation.

Anyway it is the will of the Lord and He knows best.
       
Top
Top
       
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk