Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 3. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Tirsdag
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegnet Tyren

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

MånetabelByd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Åndelig Frihed.
      
     
Vær fri i hjertet, sindet, kroppen og ånden, fri til at gøre Min vilje og gå Mine vegne.

Når du kender og kan acceptere sandheden, er det sandheden der sætter dig fri og du finder ud af hvad der virkelig menes med frihed i ånden.

Alle disse universelle tankeformer, som har holdt dig fangen i så lang tid må knækkes, så at dit sind, din ånd og bevidsthed kan stige til store højder og du får viden uden skyggen af tvivl om, at alle ting er mulige.

Vær aldrig bange for at strække din bevidsthed og forestillelse evne. Hold visionen om altings perfekt i din bevidsthed, uanset hvad du bliver repræsenteret for.

Bekræft det perfekte i Min skabelse. Se efter det bedste alle steder og i alleting og træk det essenstielle/koncentreret over på den positive side. Ignorer det negative og hæv dig over det, så det hurtigt bliver udskiftet af det positive.

 
 
      
Spiritual Freedom.
      
 
 

Be free in heart, mind, body and spirit, free to do My will and walk on My behalf.

When you know and can accept the truth, it is the truth that sets you free and you find out what is really meant by freedom in the spirit.

All these universal forms of thought that have held you captive for so long must be broken so that your mind, spirit and consciousness can rise to great heights and you gain knowledge without the shadow of a doubt that all things are possible.

Never be afraid to stretch your awareness and imagination ability. Keep the vision of everything perfect in your consciousness, no matter what you are represented for.

Confirm the perfect in My creation. Look for the best everywhere and in everything and draw the essential / concentrated on the positive side. Ignore the negative and rise above it so that it is quickly replaced by the positive.

                                    
 
 
 
Frihed og overblik.
 

Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegnet Tyren

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

MånetabelTop
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
  
Click Flag
 

Når du har en positiv indstilling, kan du se igennem det umiddelbare og ind i sagens kerne.

Se dine behov meget klart, og vid så uden at tvivle, at alle disse behov vil blive dækket på den mest vidunderlige måde, og sig tak for, at dette sker.

Undlad aldrig at sige tak.

Loven om taknemmelighed for alt er en fundamental åndelig lov.

Kan du i sandhed være taknemmelig for alt?

Kan du se det gode i enhver situation?

Det er Mit øke, at du mere og mere skal prøve at omsætte denne lov i praksis, især når du står over for en tilsyneladende meget vanskelig situation.

Se ærligt og redeligt på den; se så igennem den, under den, over den og hele vejen omkring den; og når du har gjort det, vil du opdage, at hele dit syn på denne situation fuldstændig har ændret sig.

Det, der i første omgang så ud til at være en katastrofe, er nu blevet til en mulighed, og du vil være fast besluttet på at gøre det til en succes, fordi du får det allerbedste ud af den.

 
    Eileen Caddy    
 

When your attitude is positive, you can see beyond the immediate into the very depths.

See your needs very clearly, and then know without a doubt that those needs will all be wonderfully met, and give thanks that they are being met.

Never fail to give thanks.

The law of gratitude for everything is a fundamental spiritual law.

Can you be truly grateful for everything?

Can you see good in every situation?

I want you to try putting this law into practice more and more, especially when you are faced with a seemingly very difficult situation.

Look at it fairly and squarely; then look through it, under it, over it and all around it; and when you have finished, you will find that your whole outlook towards that situation will have changed completely.

What first appeared to be a disaster has now become an opportunity, and you will be determined to make it a success by drawing the very best out of it.

  
Click Flag
 
   
 
 
 
 
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
Top
Top
 
Indre helhed.
 
   
Vi er måske ikke klar over, at de kvindelige og mandlige energiers basale funktioner findes i det enkelte menneske.

Vi er i reglen tilbøjelige til at forbinde rnandlige og kvindelige energier med deres respektive kropstyper.

Set i dette perspektiv ville hvert menneske kun være et halvt menneske, afhængigt af den anden halvdel for overhovedet at kunne leve.

Eftersom vi ikke kan leve fuldt ud i verden uden hele registeret af mandlige og kvindelige energier, har begge køn følt hjælpeløst afhængigt af det andet for overhovedet kunne overleve.

Men efterhånden som vi nu bliver opmærksomme på både mandlige og kvindelige egenskaber i os, kan en dyb fornemmelse af helhed bryde frem i den enkelte.
 
  
Jeg accepterer både
de mandlige og kvindelige
energier i mit indre.
Jeg føler mig hel.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Dyrk en atmosfære af kærlighed og samarbejde med alle, og du kan sikre dig meget mere glæde.

Søg ikke argumenter til at holde dig væk fra andre, søg snarere måder at arbejde sammen for fælles gode.

«Jeg» og «Mit» forstand forhindrer kærlighed og samarbejde.

Reducerer dem til et minimum, og start derefter med at betjene de trængende og de ulykkelige.

Udvikel karakter samt intelligens og sundhed.

Den mest pålidelige kilde til styrke er ikke i penge, eller frænder eller fysisk skarpsindighed, men Gud "Atman" i dig selv.

Gå i dybden og træk/drag essensen fra det, se det i alle, tjen det i alle.

Disciplin er et anden nøgle - karaktertræk.

Ethvert individ og enhver nation skal lære at styre den vildtlevende art af lidenskaber og følelser; at føje dem bringer kun ruin.

Disciplin, selvkontrol, ønsket om at tjene - disse er de våben, selv de svageste kan bruge, og derved vinde livets slag.
 
 
Cultivate an atmosphere of love and co-operation with one and all, and you can ensure joy for ever more.

Do not seek arguments to keep away from others; seek rather ways of working together for the common good.

The sense of ‘I’ and ‘mine’ scotch love and co-operation.

Reduce them to the minimum and then start serving the needy and the distressed.

Develop character as well as intelligence and health.

The most reliable source of strength is not in money, or kinsmen, or physical acumen, but in yourself, the Atman.

Delve deep and draw sustenance from it; see it in all; serve it in all.

Discipline is another key trait.

Every individual and every nation must learn to control the wild nature of passions and emotions; yielding to them brings only ruin.

Discipline, self-control, desire to serve - these are the weapons that even the weakest can use, and win the battle of life.
   
Top
Top
   
     2011     
 
Kærlighed bør ikke rationeres, på basis af kaste, tro eller økonomiske status eller om nu også modtageren kan modtage den.

Den bør strømme helt og gratis, uanset konsekvenserne, for det er kærligheden natur, at opsøge det tørre og kedelige, som kærlighed kan vand og gøre frugtbare
 
 
Love should not be rationed, on the basis of caste, creed or economic status, or intellectual attainment of the recipient.

It should flow full and free, regardless of consequence, for, it is one's nature of love, to seek out the dry dreary wastes, which love can water and make fertile.
   
Top
Top
   
     2010     
 
En landmand rydder og niveauer jorden, fjerner sten og tjørnekrat, pløjer og forbereder marken, gøder og nærer jorden, vander og anvender gødning på den.

Så transporterer han frøene ud til marken og sår dem. Dette efterfølges af processen med ukrudt og sprøjtning af pesticider.

Endelig høster han efter en lang ventetid høsten. Når høsten er høstet, samler han den, tørrer dem og stabler produktionen.

Alle disse forskellige processer er af hensyn til fodring af maven.

På samme måde må det enkelte menneske føle sult, tørst, glæde og tab, lidelse og vrede, fødevarer og appetit er menneskelige impulser, som får os til søge at opnå Herrens nærhed.

Hvis du har denne indstilling, vil ingen synd aldrig skade dine handlinger.

Over tid, vil disse impulser også forsvinde, uden spor.
 
 
A farmer clears and levels the land, removes the stones and thorns, ploughs and prepares the field, manures and nourishes the soil, waters and applies fertilizers on it.

Then he sows the seeds and transplants the saplings.

This is followed by the process of weeding and spraying of pesticides.

Finally, after a long wait, he reaps the harvest. Once the crop is harvested, he then winnows it, threshes it and finally stacks the produce.

All these various processes are for the sake of feeding the stomach.

So too, one must feel that hunger, thirst, joy and sorrow, grief and loss, suffering and anger, food and appetite are but impulses that impel us towards attaining the Presence of the Lord.

If you have this attitude, no sin will ever tarnish your actions.

Over time, these impulses too will vanish, without a trace.
   
Top
Top
   
     2009     
 
Tjen ikke for at opnå belønning, tiltrække opmærksomhed, eller opnå taknemmelighed eller ud fra stolthed over din egen overlegenhed over dine evner, rigdom eller autoritet eller expertise.

Tjen fordi du er tilskyndet af kærlighed.

Når du har succes tilskriv succesen til Guds Nåde, som inspirerede dig via det Guddommelige princip inden i dig.

Når du fejler, tilskriv fejlen til din egen utilstrækkelighed, uoprigtighed, falskhed eller uvidenhed.

Eksaminerer kilden til handlingen, desinficere den fra alle spor af ego.

Skyld ikke skylden på deltagerne i tjenesten, eller medarbejdere og samarbejds partnere eller Gud.
 
 
Do not serve for the sake of rewards, attracting attention, or earning gratitude, or from a sense of pride at your own superiority in skill, wealth, status or authority.

Serve because you are urged by love.

When you succeed, ascribe the success to the Grace of God, who inspired you as the Love principle within you.

When you fail, ascribe the failure to your own inadequacy, insincerity or ignorance.

Examine the springs of action, disinfect them from all traces of ego.

Do not blame the recipient of the Seva (service), or your collaborators and co-workers, or God.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Livet bliver sødere med en ganske lille dosis af benægtelse; hvis du tilfredsstiller alle dine ønsker så begynder livet at blive intetsigende.

Nægt dig selv mange af de ting som dit sind stiler efter, så vil du opdage at du bliver stærk nok til både at bære både held og uheld.
 
 
Life becomes sweeter with a little dose of denial; if you satisfy all your desires, life begins to turn insipid.

Deny yourselves many of the things your mind runs after and you will find that you become tough enough to bear both good fortune and bad.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Når først mennesket udvikler lige - sindethed vil menneskeligheden blomstre i mennesker.

Fordi mennesket mangler menneskelige værdier så er mennesker ofre for uudtalte lidelser.

Det der har en iboende evne til at brænde kaldes for ild.

På samme måde så er det kun den med menneskelige værdier der kan kaldes menneske.

Én der mangler menneskelige værdier er slet ikke noget menneske.

Du kan være højtuddannet og bestride en topposition, men hvis du mangler menneskelige værdier, så vil du opfattes som umenneskelig.

Derfor må du afvise onde egenskaber lige fra første øjeblik.
 
 
Humanness will blossom in man only when he develops equal-mindedness.

Today man is subjected to untold suffering because he lacks human values.

That which has the innate capability to burn is called fire.

In the same manner, only the one with human values is a human being.

One bereft of human values is not a human being at all.

You may be highly educated and occupying an exalted position, but if you lack human values, you will be considered inhuman.

Hence, drive away evil qualities in the first instance.
   
Top
Top
   
     2006     
 
Alt hvad man i ser i universet er en manifestation af Gud.

Nogle mennesker spørger: ”Hvordan kan vi små mennesker være lige med den altomfavnende God?”

Dette er ikke korrekt.

I er den almægtige, altgennemtrængende God.

På grund af jeres verdslige holdning, erkender I ikke denne Virkelighed.

I adskiller jer selv fra det Guddommelige.

Alt det I ser, erGod..

Det at søge efter Gud som noget der er forskelligt fra jer er en fejltagelse.

Men denne sandhed erkendes ikke så let af mennesker.

Når I ser på havet, dets endeløse rækker af bølger og skum på bølgerne, så synes de alle at være adskilte fra hinanden.

Men sandheden er, at de alle er én.

Vandet i bølgerne og skummet kommer fra det samme hav og har de samme egenskaber som havet.
 
 
All that one sees in the entire universe is a manifestation of Godhead.

Some people ask: "How can we petty human beings be equal to the all encompassing God"

This is not correct.

You are that omnipotent, all-pervading Godan.

Due to your worldly attitude, you are not recognising the Reality.

You are separating yourself from the Divine.

All that you see is Goedhed.

To search for God as something different from you is a mistake.

But this truth is not easily recognised by man.

When you look at the ocean, its endless series of waves and the frothing foam on the waves, they all appear separate from each other.

But the truth is they are all one.

The water in the waves and in the foam comes from the same ocean and has the same qualities as the ocean.
   
Top
Top
   
     2005     
 
Sindet er monarken og sanserne ministrene.

Men hvis menneskets sind tjener sanserne, vil mennesket ikke kende nogen fred

Hver åndelig aspirant, der stræber efter at opnå det guddommelige udtryk og ekspansion i ham, må derfor fortjene mesterskab over sanserne

Det er det første skridt.

Det næste er erobringen af sindet, dets eliminering.

Det tredje er oprivning medfødte tendenser, og den fjerde, opnåelse af åndelig visdom.

Sindet er bagagerummet, sanserne er grene og de medfødte tendenser er rødderne.

Alle tre skal overvindes og ødelægges, så realitetsbevidstheden kan opnås.

 
 
The mind is the monarch and the senses the ministers.

But, if the mind of man serves the senses, man will know no peace.

Every spiritual aspirant who aspires to achieve the expression and expansion of the Divine in him has to therefore earn mastery over the senses.

That is the first step.

The next one is the conquest of the mind, its elimination.

The third is uprooting innate tendencies, and the fourth, attainment of spiritual wisdom.

The mind is the trunk, the senses are the branches and the innate tendencies are the roots.

All three have to be overcome and destroyed, so that the awareness of Reality can be gained.
   
Top
Top
   
     2004     
 
Mennesket skal tilbede Gud, som vises for ham i de utallige menneskelige former omkring ham - som en blind tigger, idiot, en spedalsk, et barn, et affældigt gamle mand eller endda en kriminel.

Du skal se guddommelige bag alle fysiske slør og tilbede ham gennem seva (service).

Alle navne og former, herunder deres, er hans.

Du vises som separate individuelle organer, fordi det øje, ser dem søger kun den ydre fysiske form.

Når din vision er afklaret, vil du se andre som bølger på havet af absolut.
 
 
Man must worship God who appears to him in the myriad human forms around him - as a blind beggar, an idiot, a leper, a child, a decrepit old man or even a criminal.

You must see the Divine behind all the physical veils and worship Him through seva (service).

All Names and Forms, including yours, are His.

You appear as separate individual bodies because the eye that sees them seeks only the outer physical form.

When your vision is clarified, you will see others as waves on the ocean of the Absolute.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Et hædret ordsprog siger - Virkelig og varig lykke kan ikke vindes gennem fysiske fornøjelser.

Varig lykke kan kun opnås ved disciplin i sindet og tro på Herren, som ikke mindskes ved god eller dårlig skæbne.

Mennesket må bruge forskelsbehandlingens - skelneevnens magt til at bekæmpe de onde kræfter i ham og for at fremme de Guddommelige elementer i ham ved sin egen indsats ved at lytte til sin samvittigheds stemme.

Mennesket skal bruge friheden til at diskriminere, skelne mellem rigtigt og forkert, godt og ondt.
 
 
A time honoured proverb says "Na Sukhaath Labhyathe Sukham" - Real and lasting happiness cannot be won through physical pleasures.

Lasting happiness can come only by the discipline of the mind and faith in the Lord which cannot be diminished by good or bad fortune.

Man has to use the power of discrimination given to him to fight the evil forces within him and to foster the Divine elements in him by his own effort, by listening to the voice of his conscience.

Man has to use the freedom to discriminate between right and wrong, good and evil.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk