Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 4. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegnet Tyren

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Forsøg altid at gøre dit bedste i tanke, ord og handling.
      
     
Jeg ved det lyder simpelt, men tro mig når jeg siger at alene det kan skabe uventede udfordringer, mirakler og succes - både for dig og dine omgivelser.

Forvent ikke omgivelsernes godtagelse af din måde at handle og agere på - bare gør det, så længe det gavner helheden.

Så vil det også gavne den enkelte.
 
 
      
Always try to do your best in thought, word and action.
      
 
 

I know it sounds simple, but believe me when I say that alone it can create unexpected challenges, miracles and success - both for you and your surroundings.

Do not expect the environment to accept your way of acting and acting - just do it as long as it benefits the whole.

Then it will also benefit the individual.

                                    
 
 
Underlagt - nedtrykt korkprop (livskraft)
 
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegnet Tyren

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
  
Click Flag
 

Hav fuldkommen fred med dig selv.

Anstreng dig ikke for at forstå noget, som det ikke er meningen, du skal forstå.

Når jeg gerne vil bibringe dig noget, vil det ske uden besvær, fordi Jeg vil lade sandhedens lys skinne på det.

Det vil blive åbenbaret for dig, og du vil ikke være i tvivl om, hvad det skal betyde.

Når Jeg siger, at livet er let og ubesværet, så mener Jeg det.

Der er alt for megen anspændelse og besværlighed i livet.

Hvordan kan du håbe på at have fred med dig selv, når du hele tiden er anspændt og jager af sted?

Lad Min fred, som overgår al forstand, fylde dig og omslutte dig, for når du har fred i dit indre, vil du afspejle freden i det ydre, og alle dem, du møder, vil føle denne fred. Lad intet forstyrre dig eller bekymre dig.

Du skal blot vide, at alt ligger i Mine hænder, og at alt er såre godt.

Opløft derfor dit hjerte i dyb kærlighed, lovprisning og taknemmelighed og gå med fred.

 
    Eileen Caddy    
 

Be at perfect peace. Do not strain to understand that which is not for your understanding.

When I wish to convey something to you, it will be done without effort, for I will throw the light of truth onto it.

It will be revealed to you, and you will be left in no doubt as to the meaning of it.

When I say that life is effortless, that is exactly what I mean.

There is far too much strain and effort in life.

How can you hope to be at peace when you are straining and striving all the time?

Let My peace which passes all understanding infil and enfold you, for when you are at peace within, you reflect peace without, and all those souls you meet will feel that peace.

Let nothing disturb or distress you.

Simply know that all is in My hands, and all is very, very well.

So lift up your heart in deep love, praise and gratitude, and go forth this day at peace.

  
Click Flag
 
   
 
 
 
 
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
At udtrykke styrke direkte.
 
   
Vores kvindelige styrke kan ikke give sig direkte til kende i den fysiske verden uden støtte fra vores mandlige handling.

Uden den bliver vores styrke undertrykt og nødt til at udtrykke sig indirekte gennem manipulerende mønstre, fysiske symptomer eller på pludselige, ukontrollerede måder - følelsesudbrud og måske voldshandlinger.

Efterhånden som vi lærer at udtrykke vores følelser og behov direkte, forsvinder nødvendigheden af at manipulere, og vi begynder at føle vores iboende styrke.
 
  
Nu
anerkender og udtrykker jeg
min styrke direkte.
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
Top
 
Top

Stræb ikke efter at være en tjener for Gud, arbejdene for løn, du vil reducere dit niveau, hvis du beder om dette !

Løs også forhandlingstilstanden i dit sind og føl dig ikke skuffet over, at Gud ikke gav dig ønskelige ting til gengæld for alle de problemer, du har taget for at behage Ham

Beregn ikke overskud, ikke regne med afkast, planlæg ikke for konsekvenserne.

Gør det fordi det er din pligt og det du skal gøre!

Det er sandt puja tilbedelse.

Dediker din gerning samt følgerne af dem til Ham.

Derefter bliver du Hans egen og ikke en arbejdstager - krævende løn.

Det er det højeste niveau en hengivnen kan opnå gennem åndelig indsats.

 
 
Do not aspire to be a servant of God, working for wages; you reduce yourself to that level if you ask for this and that from Him in return for the praise that you offer or the sacrifice you do!

Also, let go of the bargaining attitude in your mind, and do not feel disappointed that God did not give you desirable objects in return for all the troubles you took to please Him.

Do not calculate profit, do not count on returns, do not plan for the consequences!

Do, since it is your duty and you have to do!

That is true worship.

Dedicate the deed as well as the consequences to Him.

Then you become His own and not a labourer demanding wages. That is the highest level a devotee can attain through spiritual effort.
   
Top
Top
   
     2011     
 

Atma er ligesom kontrolrummet.

Når du får adgang til "kontrol rummet", vil alle dine sanser og sindet komme under under dets kontrol.

Når hovedafbryderen på huset er tændt, lyser pærerne i alle rum

Gud er ligesom hovedafbryderen og sanserne er ligesom pærene i de forskellige værelser.

Disse værelser er af din egne skabelser.

Hvert værelse er adskilt fra den anden af en væg.

Når væggene er revet ned, forbliver kun én stor hall.

Kropstilknytningen er ligesom væggene, der adskiller det ene rum fra det andet, og bliver som et rum - på vejen til selvrealisering.

Når denne mur er brudt ned, vil du indse det uendelige og udødelige Selv.

 
 
Atma is like the control room.

Once you gain access to the ‘control room’, all your senses and the mind will be under your control.

When the main switch of the house is turned on, the bulbs in all the rooms will glow.

The Atma is like the main switch and the senses are like the bulbs in different rooms.

These rooms are of your own making.

Each room is separated from the other by a wall.

Once the walls are demolished, only one big hall remains.

Body attachment is like the wall that separates one from the other and which comes in the way of realizing the Self.

Once this wall is broken down, you will realize the infinite and immortal Self.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Din karakter afsløres af dine handlinger, bevægelser, udseende, tale, madvaner, tøj og den måde, hvorpå du opfører dig.

Derfor skal du være opmærksom på sikre, at din tale, dine bevægelser, tanker og opførsel alle er korrekte og fyldt med kærlighed og nobelhed, blottet for vildveje og afveje.

Du er nødt til at udvikle ydmyghed for at tro på, at du har meget godt at lære af andre.

Din entusiasme, aspiration, beslutsomhed, evne til at arbejde, viden og visdom skal være rettet mod velfærd for alle og ikke udnyttede udelukkende til dine egoistiske formål.

Du bør være bredt indstillet og dyrke altomfattende kærlighed.
 
 
Your nature is revealed by your acts, gestures, looks, speech, food habits, dress and the manner in which you conduct yourself.

Therefore, you must pay attention to ensure that your speech, movements, thoughts and behaviour are all correct and filled with love and nobility, devoid of wildness and waywardness.

You have to develop the humility to believe that you have much good to learn from others.

Your enthusiasm, aspiration, resolution, capacity to work, knowledge and wisdom have to be directed towards the welfare of all and not utilized solely for your selfish ends.

You should be broad-minded and cultivate all-embracing love.
   
Top
Top
   
     2009     
 
For at opnå en følelse af overgivelse, af dedikation, må du hav tro på Gud.

Denne verden er hans leg, det er ikke en tom drøm, den har sin egen formål og andvendelse.

Det er meningen at enhver skal opdage Gud, se Ham i skønheden, i det storslåede, i den orden der er, i det kongelige/majestætiske i naturen.

Dette er kun skygger af Hans hæder og Hans herlighed.

Tilbedelse af Gud, fører til viden om at Han er alle, når du erfarer at der ikke er nogen anden, er det åndelig visdom!
 
 
To attain the attitude of surrender, of dedication, you must have Faith in God.

This world is His play; it is not an empty dream; it has its own purpose and use.

It is the means by which one can discover God; see Him in the beauty, the grandeur, the order, the majesty of Nature.

These are but shadows of His Glory and His Splendour.

Upasana (adoration of God), leads to the knowledge that He is all; when you experience that there is no Second, that is Jnana (Spiritual Wisdom)!
   
Top
Top
   
     2008     
 
Medfølelse over for alle skabninger er den største dyd, forsætlig skade på enhver væsen er den værste last.

Vid at dette er sandt; spred kærlighed og glæde igennem medfølelse, vær selv opfyldt af glæde og fred.

Du har ikke glæde og fred nu, hovedsagelig fordi din vision er kæmmet og sløret.

Det er rettet mod fejl og mangler hos andre, i stedet for mod ens egen.

Faktisk bør ens forespørgelser og undersøgelser begynde med sig selv.

For det vi ser i andre er refleksionen af vores egen selv, vores egne fordomme og præferencer.

 
 
Compassion towards all creatures is the greatest virtue; wilful injury to any creature is the worst vice.

Know this to be true; spread love and joy through compassion, and be full of joy and peace yourself.

You do not have joy and peace now, mainly because your vision is warped and blurry.

It is directed towards the faults and failings of others, instead of towards one’s own.

Really speaking, inquiry and investigation should begin with oneself.

For what we see in others is the reflection of our own selves, our own prejudices and preferences.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Enhver der får skænket en fysisk krop kan ikke undfly livets mange omskiftelser.

Ingen kan undgå trængsler i denne verden.

Død følger efter fødsel og med samme vished følger elendighed efter glæde.

Lord Krishna siger, man bør forblive ligesindet i glæde og sorg, gevinst og tab, sejr og nederlag.

Glæde og behag er et mellemrum mellem to smerter.

Det menneskelige livs formål er at undersøge den højeste virkelighed og ikke blot det at spise, drikke og formere sig.

Derfor må alle mennesker gøre en indsats for at lære sin indre natur at kende og at forstå sin sande identitet.
 
 
Anyone who dons a physical body cannot escape the vicissitudes of life.

No one can avoid hardship in this world.

Death follows birth and with the same certainty misery follows happiness.

In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, One should remain equal-minded in happiness and sorrow, gain and loss, victory and defeat.

Pleasure is an interval between two pains.

Human life is for the purpose of investigating the supreme reality and not merely for eating, drinking and procreation.

Hence, every human being must make an effort to know his inner nature and understand his true identity.
   
Top
Top
   
     2006     
 
Den åndelige kærlighed skal skelnes fra kærlighed eller tilknytning i forbindelse med legemet, sindet eller intellektet.

Sidstnævnte er relateret til verden og er en kilde til sorg.

Sand kærlighed er ren, uselvisk, fri for ego'et og er fuld af lyksalighed.

Verdslig tilknytning er slet ikke ægte kærlighed.

De er forbigående, mens den evige, rene kærlighed stammer fra hjertet.

Hvordan kan det være at mennesket ikke er i stand til at genkende denne kærlighed der gennemstrømmer alt?

Er det fordi menneskets hjerte er blevet livsløst og forurenet.

Hjertet er fyldt med alle mulige ønsker og der er ikke plads i det for ren, ubesværet kærlighed at komme ind

Det er først, når verdslige tilknytninger udvises fra hjertet, at der vil være plads til sand kærlighed og at tillade det at vokse.
 
 
Spiritual love has to be distinguished from love or attachment related to the body, the mind or the intellect.

The latter are related to the world and are a source of sorrow.

True love is pure, selfless, free from ego and is full of bliss.

Worldly attachments are not real love at all.

They are transient, whereas the everlasting, pure love arises from the heart.

How is it that man is unable to recognise this all-pervading love?

It is because man's heart has become barren and polluted.

The heart is filled with all kinds of desires and there is no room in it for pure, unsullied love to enter.

It is only when worldly attachments are expelled from the heart that there will be room for true love to abide in it and to grow.
   
Top
Top
   
     2005     
 

De rige, de sunde, de stærke, de magtfulde, indflydelsesrige - alle er lige plaget med utilfredshed, bekymring, frygt og ængstelse og angst.

De har ingen fred i sindet.

Fred kommer inde fra, tilfredshed er en mental tilstand.

Fød ikke rødderne fra tilknytning til verdslige bekvemmeligheder betyde mere end absolut nødvendigt.

De fører kun til angst og frygt, de kan aldrig opfylde den inderste attrå i mennesket.

Før dit sind til stien til hengivenhed og engagement, dette er den sande sti til tilfredshed og glæde.

 
 
The rich, the healthy, the strong, the powerful, the influential - all are equally afflicted with discontent, worry, fear and anxiety.

They have no peace of mind.

Peace comes from within; contentment is a mental condition.

Do not feed the roots of attachment to worldly comforts more than is absolutely necessary.

They lead only to anxiety and fear; they can never satisfy the innermost craving of man.

Lead your mind on to the path of devotion and dedication; this is the true path to contentment and joy.
   
Top
Top
   
     2004     
 

Sandheden er en.

Den er ud over sind og tale.

Det overskrider begrænsningerne i tid og rum.

Utallige søgende har forfulgt forskellige stier til at erkende denne sandhed.

Der er bemærkelsesværdige forskelle blandt søgende af sandheden.

Disse forskelle påvirker ikke arten af virkeligheden.

Tværtimod, er det eksistensen af disse forskelle, der har ansporet til kontinuerlig søgning efter et samlende princip.

 
 
Truth is one. It is beyond mind and speech.

It transcends the limitations of time and space.

Innumerable seekers have pursued different paths to recognise this Truth.

There are notable differences among the seekers of Truth.

These differences do not affect the nature of Reality.

On the contrary, it is the existence of these differences that has spurred the continuous search for a unifying principle.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Fred og lykke kan ikke herske i individet og samfundet før mennesket udvikler tro på menneskehedens enhed, på trods af de tilsyneladende forskelle.

Mennesket må afstå fra alle tanker om forskel og lære at udlede glæde af den ene i det mindste og mest kolossale af Guds skabelse.

Vær glad og gør andre glade.

Lykke er Guds natur.
 
 
Peace and happiness cannot prevail in the individual and society until man develops faith in the unity of mankind, inspite of the apparent differences.

Man has to renounce all thoughts of difference and learn to derive delight from the Vision of the One in the smallest and the most colossal of God's Creation.

Be happy and make others happy.

Happiness in the nature of the God.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk