Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 5. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag

Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegnet Tyren

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel 
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Få det bedste ud af hvor du er.
      
   
Få det bedste ud af hvor du er og gør dit bedste for at stramme din energi op fra, hvor du end befinder dig på livets vej.

Dette fordi den mindste kamp eller den mindste del af fortrydelse holder dit kork/livskraft under vandet (følelsernes tyranni) og forhindrer dig i, ikke at blive forbundet med den energi, der ville tillade alle ting at ske.
 
 
      
Get the best out of where you are.
      
 
 

Get the best out of where you are and do your best to tighten your energy up from wherever you are on the path of life.

This is because the slightest struggle or the slightest part of regret keeps your cork / life force under water (the tyranny of emotions) and prevents you from being connected to the energy that would allow all things to happen.

                                    
 
 
 
Træstamme med ansigt ( se midt på stamme )
 

Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi

Stjernetegnet Tyren

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel 
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
 
 
  
Click Flag
 

Se på den overflod, der er i naturen, på al den skønhed, der er omkring dig, og anerkend Mig i alt.

Når du går rundt i løbet af en dag, hvor ofte ser du da på de undere, der er omkring dig, og siger tak for alt?

Meget af tiden har du så travlt, at du går glip af en hel del og ikke suger disse undere og skønheder til dig, som kunne løfte og give nyt liv til hvert eneste menneske.

Det er et spørgsmål om at åbne dine øjne og være sensitiv og opmærksom.

Begynd straks med at blive mere og mere opmærksom på de ting, der betyder noget her i livet, de ting, der gør hjertet glad, giver næring til Ånden og hæver bevidstheden.

Jo mere skønhed du suger til dig, desto mere skønhed kan du udstråle.

Jo mere kærlighed du suger til dig, desto mere kærlighed har du at give ud af.

Verden har brug for mere og mere kærlighed, skønhed, harmoni og forståelse, og det er dig, der må give ud af det.

Hvorfor ikke åbne dit hjerte nu og gøre det?

 
    Eileen Caddy    
 

Look at the abundance of nature, of the besuty all around you, end recognise Me in everything.

How many thimes during the day as you walk to and fro do you look at wonders all around you and gives thanks for everything?

Much of the time you are in such a hurry you miss a great deal and fail to absorb these wonders and beauties which wpuld lift an refresh your very soul.

It si a question of opening your eyes and being sensitive and aware.

Start right now becoming more and more aware of the thingsthat matter in life, the things that gladden the heart, refresh the spirit and life consciousness.

The more beauty you absorb, the more beauty you can reflect.

The more love you absorb, the more love you have to give.

The world needs more and more love, beauty, harmony and understanding, and you are the one to give it forth.

Why not open your heart now and do it?

  
Click Flag
 
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
Ændring af gamle opfattelser.
 
   

Vi er ved at ændre vores syn på verden. I vores kultur har vi brugt vores mandlige energi, vores evne til at tænke og handle, til at undertrykke og forsøge på at beherske vores kvindelige intuition snarere end til at Støtte og udtrykke den.

Denne traditionelle anvendelse af den mandlige energi kalder jeg »den gamle indre mand«, og den findes både i mænd og i kvinder.

Nu kan vi begynde at bruge vores mandlige energi på en anden måde ved at støtte og lytte til vores kvindelige intuition.

 
  
Nu bruger jeg
min mandlige energi til at udtrykke
min intuitive vejledning.
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Hjertet indeholder den dyrebare skat af lyksagelighed men folk kender ikke nøglen til åbne låsen!

Nøglen til at åbne døren for lyksagelighed er gentagelse af navnet på Herren med et rent hjerte.

Rens hjertet med instrumenterne sandhed, højere adfærd, fred og kærlighed.

Bestræb dig på at gøre det godt for andre, til at tænke godt og tale godt om dem.

Denne praksis vil føre dig væk fra egoisme og tilknytning til ting, som appellerer til nydelse og fornøjelser.

Opfør dig ikke som fugle og rovdyr, der altid er involveret i tjene til livets ophold eller opdrætte en familie.

Kæmp for højere og noblere mål ved hjælp af de talenter, som du er udstyret med!
 
 
The heart contains the precious treasure of bliss but people do not know the key to open the lock!

The key to open the door to bliss is repetition of the Name of the Lord with a pure heart.

Purify the heart with the instruments of Truth, Right Conduct, Peace and Love.

Always endeavour to do good to others, to think well and speak well of them.

This practice will wear away your egoism, and attachment to things that cater to your pleasures.

Do not behave like birds and beasts, ever engaged in earning a living or rearing a family.

Struggle for higher and nobler goals using the talents with which you are endowed!
   
Top
Top
   
     2011     
 
Kultiver atmosfæren af kærlighed og samarbejde, og du kan sikre dig glæde for resten af livet.

Søg efter veje til at samarbejde for det fælles gode.

Ahamkaaram og Mamakaaram - sansen af Jeg og Mit - det forsinker kærlighed og samarbejde.

Reducerer dem til et minimum og begynd da at udføre service til de trængende og nødstedte.

Tjeneste er bedst når den bliver udført på det stærke fundament Tat Tvam Asi (Du er dett).

Der er ingen andre - der er kun en.

Mange krager flyver højt, men den samme luft holder dem til vejrs.

I potten med vand, hvor Solen bliver reflekteret i - dem er der mange af, men Solen er den samme og er total uanfægtet af om potten går i stykker og vandet løber ud.

Forstå at al den hjælp du giver, er derfor en hjælp du giver til dig selv, og al tjeneste er tjeneste for selvet.
 
 
Cultivate the atmosphere of love and cooperation, and you can ensure joy for ever more.

Seek ways of working together for the common good.

The sense of I and Mine - these scotch love and cooperation.

Reduce them to the minimum and then start serving the needy and the distressed.

Service is best built on the strong foundation of Tat Tvam Asi (thou art that).

There is no other; there is only One.

Many kites fly high; but the same air keeps all of them aloft.

The pots of water in which the Sun is reflected may be many, but the Sun is One and remains unaffected even when the pots break or the water is dried up.

Understand that all help you render is therefore help given to yourself; all service is to the Self alone.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Du må forstå værdien af en moders kærlighed og bekymring for dig.

Du må give din moder den højeste priotet.

For nogle af de unges vedkommende, tager sig ikke af deres moder.

De tror de er højt uddannede, og at deres moder ikke ved noget som helst.

Det er en stor misforståelse at tænke på denne måde.

Aldrig se ned på din moder.

Mødre skal heller aldrig tvinge deres børn til at tvinge efterkomme alle deres ønsker.

Igennem kærlighed og oprigtighed, skal hun lede hendes børn ind på en korrekt sti.

Enhver moder skulle inspirere hendes børn til at blive gode - og til at de ikke behøver at bliver store.
 
 
You must understand the value of mother's love and her concern for you.

You must give your mother the topmost priority.

Sometimes, modern youth do not care for their mothers.

They think they are highly educated and that their mothers do not know anything.

It is a great mistake to think so.

Never look down upon your mother.

Mothers also should not compel their children to accede to each and every wish of theirs.

Through love and sincerity, she should put her children on the proper path.

Every mother should aspire that her children should be good; they need not be great.
   
Top
Top
   
     2009     
 
Det er kun ved dyrkningen af distance, ved at nægte sanserne deres første glæde, som de tørster efter, og ved at dykke ind i dybet af ens væren, med en solid tro på, at der er et vældig indre domæne, der belønner opdagelse, så at den enkelte kan erobre lyksageligheden fra den højeste stilhed.

Det er den højeste moral, for når dette er gjort, er mennesket mættet med kærlighed og har ingen spor af ondskab, had og grådighed og begær har forladt ham.

Menneskets syn bliver da renset i idealet af enheden af alle i En og En som alle.
 
 
It is only by the cultivation of detachment, by denying the senses the thrills they thirst for, and by diving into the depths of one's being with the firm belief that there is an immense inner realm that rewards exploration, that one can capture the bliss of the supreme tranquility.

This is the highest morality, for, when this is done, man is saturated with love and has no trace of malice, hate, greed or lust left in him.

Man's vision is purified by the ideal of the unity of all in One and the proliferation of One as all.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Den menneskelige eksistens er omsluttet af forgabelse (Moha).

Når man frigør sig selv fra denne forgabelse, bliver man i stand til at opleve sand glæde.

Denne forgabelse avler egoisme og besiddertrang, der fører til tab af navn og omdømme.

Den der er fyldt med ego vil ikke være i stand til at opleve kærlighed fra andre.

Det er derfor nødvendigt at få bugt med denne forgabelse.

Ved at overvinde forgabelse bliver man vellidt af andre.
 
 
Human existence is enveloped in infatuation (Moha).

When one frees oneself from this infatuation, one will be able to experience true happiness.

This infatuation breeds egoism and possessiveness, which bring about the loss of one’s name and fame.

One who is filled with ego will be unable to experience love from others.

It is therefore essential to overcome this infatuation.

By conquering infatuation, one becomes endearing to others.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Storhed ligger i at kunne samle sig rigdom. Den største betydning har det at opdyrke ædle egenskaber. Tal mindre.

Jo mere du taler løs snak, desto mere sårbar bliver du i at indoptage slette tendenser. Nogle mennesker taler sødt, men dybt inde er deres tanker giftige.

En sådan tvedeling vil ikke føre dig nogen steder hen. Du må først og fremmest udvikle mildhed og sødme i dit hjerte. Det siges, Hrid + Daya=Hridaya.

Dit Hridaya (hjerte) må fyldes med Daya (medfølelse). Du fortjener først at blive kaldt et Manava (menneske) når dit hjerte er fyldt med kærlighed og medfølelse.
 
 
Greatness does not lie in acquiring wealth. Cultivation of noble qualities is of paramount importance. Talk less.

For, the more you indulge in loose talk, the more vulnerable you become to imbibing bad tendencies. Some people talk sweetly, but deep within, their thoughts are poisonous.

Such dichotomy will lead you nowhere. You must first develop softness and sweetness in your heart. It is said, Hrid + Daya=Hridaya.

Your Hridaya (heart) must be full of Daya (compassion). You deserve to be called a Manava (Man) only when your heart is filled with love and compassion.
   
Top
Top
   
     2006     
 

Der er fire slags kærlighed. Den første, Svaartha-Prema, er ligesom en lampe der står i et rum; den oplyser kun rummet. Denne type selvisk kærlighed er kun åben for en begrænset gruppe og rækker ikke til andre.

Samanjasa-Prema kan sammenlignes med lyset fra månen. Selvom månens lys er synligt overalt, så er det dæmpet. Denne type kærlighed rækker ud til en større gruppe, men er ikke så intens.

Den tredje er Paraartha-Prema. Den er ligesom sollys – strålende og udspredes overalt. Men ligesom solen der forsvinder om natten for igen at vise sig den næste morgen, så synes denne type kærlighed af og til at være fraværende, men den dukker op igen.

Den fjerde slags er Yarthaartha-Prema eller Atma-Prema. Denne kærlighed er til stede overalt, til alle tider og under alle forhold. Dette er Guddommelig Kærlighed.

Den er evig, uforgængelig og iboende i alle. Når denne kærlighed manifesteres af en person, så opnår han/hun en fred der overgår al forståelse.

 
 
Love is of four kinds. The first one, Svaartha-Prema, is like a lamp kept in a room; it illumines only the room. This kind of selfish love is confined to a limited group and does not extend to others. Samanjasa-Prema may be compared to the light from the moon. Though moonlight is visible everywhere, it is dim.

This kind of love extends to a wider group, but is not very intense. The third is Paraartha-Prema. It is like sunlight - very brilliant and spreads everywhere. But like the sun that disappears at night only to rise again at dawn, this kind of love may appear to be absent at times, but it will appear again.

The fourth one is Yathaartha-Prema or Atma-Prema. This love is present in all places, at all times and under all circumstances. This is Divine Love. It is eternal, imperishable and immanent in everyone.

When this love is manifested by a person, he achieves the peace that passeth all understanding.
   
Top
Top
   
     2005     
 

Altid være mættet med kærlighed; brug ikke ondskabsfulde ord imod enhver én, for ord sår mere dødeligt end selv pile.

Tale blødt og har; sympatisere ved lidelser og tab; prøv dit bedste ved hjælp beroligende ord og rettidig næring.

Ikke skade nogens tro på dyd og guddommelighed.

Opfordre andre til at have tro ved i dit eget liv at demonstrere at dyd er sin egen belønning, at Guddommelighed er alt-gennemtrængende og almægtig.

 
 
Be always saturated with Prema (Love); do not use vicious words against any one, for, words wound more fatally than even arrows.

Speak softly and sweetly; sympathise with suffering and loss; try your best to apply the salve of the soothing word and timely succour.

Do not damage the faith of anyone in virtue and divinity.

Encourage others to have that faith by demonstrating in your own life that virtue is its own reward, that divinity is all-pervasive and all-powerful.
   
Top
Top
   
     2004     
 

Det bliver afgørende at rense sindet gennem regelmæssige åndelige øvelser og dermed justere din vilje til Gud, uendelige vilje, så det bliver flettet i Hans herlighed.

Skoleuddannelser eller færdigheder, hvor dyb og varieret den end er, har ingen rensende magt.

De kun tilføje urenheder af stolthed og konkurrence.

Lærte mennesker ikke er nødvendigvis gode, heller ikke er de mennesker, som besidder magten over naturkræfter.

Sandhed, Retfærdighed, Fred og Kærlighed er kendetegnende for et renset hjerte, hvor Gud er nedfældet, og manifesteret.

 
 
It becomes essential to cleanse the mind through regular sadhana (spiritual exercises) and thereby tune your will to the infinite will of God, so that it becomes merged in His glory.

Scholarship or skill, however deep and varied, have no cleansing power.

They only add the impurities of pride and competition.

Learned men are not necessarily good, nor are the men who possess power over the forces of nature.

Sathya (truth), Dharma (righteousness), Shanti (peace) and Prema (love) are the hallmarks of a purified heart, where God is enshrined and is manifest.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Atma er upåvirket af enhver genstand eller objekt.

Selvom sanserne, øjenene, intelligensen er inaktive, vil ikke påvirke Atma (Gud).

De har intet at gøre med Atma, som du virkeligheden er.

At kende Atma som sådan en enhed, upåvirket og ikke forbundet er hemmeligheden bag Jnana ( Visdom ).

Mennesket er fundamentalt glade og sunde.

Hans karakter er glæde.

Når han er glad og sund, er ingen overraskede eller bekymrede.

Men stærke psykiske smerter og sorg præger/mærker hans udseende.

De er resultatet af en illusion/vrangforestilling, der har overvældet hans karakter.

Så bliver mennesket bekymret og giver sig til at finde ud af, hvordan han blevså vildledt.
 
 
The Atma is unaffected by any subject or object.

Even if the senses, mind, intelligence are inactive, that will not affect the Atma.

They have nothing to do with the Atma, which you really are.

To know the Atma as such an entity, unaffected and unattached is the secret of Jnana (Wisdom).

Man is fundamentally happy and healthy.

His nature is joy.

So when he is happy and healthy, no one is surprised or worried.

But, grief and sorrow are strange to his make-up.

They are the result of a delusion that has overwhelmed his nature.

So people get worried and set about finding out how he got so deluded.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk