Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 6. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Frihed i hjerte, sind og ånd.
      
   

Er en væsentlig faktor for "sand" udvikling.

For at opnå og administrere dette, er det nødvendigt - at du kan se dig selv udefra.

Distancere dig fra dine legemer og holde dem i tømmerne samt styre dem i en ønskeværdig retning for dig og dit liv.

 
 
      
Freedom in heart, mind and spirit.
      
 
 

Is an essential factor for "true" development.

To achieve and manage this, it is necessary - that you can see yourself from the outside.

Distance yourself from your bodies and hold them in the reins as well as steer them in a desirable direction for you and your life.

                                    
 
 
 
Styr dit skib af den kurs der er mest ønskelig for dig.
 
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
  
Click Flag
 

Vær ikke tilfreds med dig selv, når dit liv er i oprør, men søg efter hjælp og vejledning fra dit indre, og vær villig til at tage imod hjælp fra din omverden.

Det sker ofte, at Jeg må bruge Mine kanaler for at hjælpe med til at kaste lys på en situation, især når der er blinde pletter, eller når du er for tæt på en situation til selv at kunne se klart på den.

På de tidspunkter må du være villig til at tage imod hjælp fra din omverden, selv om det ikke betyder, at du skal fare hen til en eller anden, hver gang du har brug for at få løst et problem.

Det er vigtigt, at du lærer at stå på egne ben og tænke selv og søge i dit eget indre, hver gang der byder sig en lejlighed.

Du må ikke være åndeligt doven og stole på andre i noget, som du ved, du selv burde finde ud af.

Det kræver tid og tålmodighed at være stille og gå ind i dig selv for at finde svaret, men du kan ikke håbe på at vokse åndeligt, hvis du ikke lærer at omsætte det i praksis.

 
    Eileen Caddy    
 

Be not satisfied with yourself when your life is in turmoil, but seek for guidance and direktion from within, and be willing to accept help from without.

There are many times when I have to use My channels to help to throw light on a situation, especially when there are blind spots og when you are too close to a situatition to be able to view it clearly yourself.

At these time be willing to accept help from without, through it does mean you have rush to someone else every time you need a problem solved.

It is important for you to learn to stand on your own feed and doyour own thinking and seeking within whenever possible.

You must not be spiritually lazy, relying on someone else for somthing you know you should be working out yourself.

It takes time and patience to be still and go go within to find the answer, but you cannot hope to grow spiritually unless you learn to put it into practice.

  
Click Flag
 
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
Omsorg fra det indre.
 
   
Mænd har traditionelt været afskåret fra forbindelse med deres kvindelige energi, hvorved de har været afskåret fra liv, styrke og kærlighed.

Mænd har befundet sig ude i verden med en hemmelig følelse af hjælpeløshed, ensomhed og tomhed, skønt de måtte foregive at have styr på tingene og at være magtfulde.

Mænd søger omsorg og indre sammenhæng igennem kvinder, men efterhånden som de får forbindelse med deres egen indre kvinde, modtager de hendes utrolige kærlighed fra deres eget indre.

 
  
Min indre kvinde
drager omsorg for mig med
utrolig kærlighed.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Skrifterne siger, 'Ærer din mor som Gud'.

Du skal ære din mor, som har opdraget dig med kærlighed, omsorg og offer.

Hvor berømt du muligvis er, hvis du ikke ærer din mor, fortjener du ikke respekt.

En person, hvis hjerte er så hårdt, at det ikke smelte på en bøn fra moderen, fortjener intet undtagen latterliggørelse.

Denne følelse af kærlighed og respekt bør også gælde for det land, der fødte dig.

Du skal holde dit land i agtelse og følge dens kultur.

Ærer dit eget modersmål og lære at bruge det godt.

På samme tid, bør du ikke udvikle modvilje eller had mod andre sprog eller lande.

Gør dig til et egnet instrument til at beskytte, elsker og pasning af din mor og moderlandet.
 
 
The scriptures teach, “Maathru devo bhava”, meaning ‘Revere your Mother as God’.

You must revere your mother, who has brought you up with love, care and sacrifice.

However famous one may be, if one does not honour their mother, they do not deserve respect.

A person whose heart is so hard that it does not melt at the pleadings of the mother, deserves nothing but ridicule.

This feeling of love and respect should also apply to the country which gave birth to you.

You must hold your country in high esteem and follow its culture.

Revere your own mother-tongue and learn to use it well. At the same time, you should not develop dislike or hatred against other languages or countries.

Make yourselves a fit instrument to protect, love and care for your mother and motherland.
   
Top
Top
   
     2011     
 
Respekterer din moder og Moderland.

Dette er den lære, skrifterne har offentliggjort siden tidernes morgen.

Vedaerne siger - ær din moder som Gud.

Dette gælder også det land du er født i - dit Moderland.

Respekter og ær dit fædreland og følg dets kultur.

Respekter din moder, som har bragt dig ind i livet med kærlighed, har plejet dig og sat andet til side for dig.

Hvor kendt du end er , hvis du ikke ærer din moder, fortjener du ikke respekt.

En person, hvis hjerte er så hårdt, at det ikke bliver blødgjort af Moderens bønner, fortjener ikke andet end hån.
 
 
Revere your mother and Motherland.

This is the teaching that our scriptures have been propagating since ages.

The Vedas say “Maathru devo bhava”, revere your mother as God.

This applies even to your country of birth, your motherland.

Revere your country and follow its culture.

Revere your mother, who has brought you up with love, care and sacrifice.

However famous one may be, if one does not revere one’s mother, one is not deserving of respect.

A person whose heart is so hard that it does not melt at the pleadings of the mother deserves nothing but ridicule.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Mere behagelig end end den sødeste duft fra jasmin og Lilium, blødere end smør, skønnere end synet af en påfugl, mere glædeligt end månelyset - er kærligheden fra en moder.

Det menneskelige liv er en rejse fra "Jeg" til "Vi".

På denne korte rejse, må du frigøre dig fra kroppen og udvikle bevidst forbindelse med og imod "selvet".

Til dette er moderens egenskaber meget uundværlig.
 
 
More fragrant than the sweet smelling flowers like jasmine and lily, softer than butter, more beautiful than the eye of the peacock, more pleasant than the moonlight is the love of a mother.

Human life is a journey from 'I' to ‘We’.

In this short journey, you have to detach yourself from the body and develop attachment towards the ‘Self’.

For this, mother's grace is very essential.
   
Top
Top
   
     2009     
 

På dette kritiske tidspunkt i verdens historie hvor de dæmoniske kræfter af frygt og bekymring, uretfærdighed og ulighed raser med vild styrke, da er det ethvert menneskes pligt at være udstyret med spirituel styrke således at det ikke overvældes af stormen.

Dette er en presserende og essentiel opgave og jeg må sige at Indiens kvinder bidrager gennem at yde tjeneste og spiller en nødvendig rolle.

De må bringe Gud ind i barnets hjerte og hjælpe barnet med at holde Ham der. For Tro på Gud er styrken som mennesket har behov for, så de kan få helbredet og glæden tilbage.

 
 
At this critical hour in the history of the world, when the demoniac forces of fear and anxiety, injustice and inequity are raging in wild fury, it is the duty of every human being to be equipped with spiritual strength so that he may not be overwhelmed by the storm.

This is an urgent and essential task and I must say that the women of India have a contribution to render service and a role to play.

They must bring God into the hearts of the child and help it to keep Him there. For, Faith in God is the tonic that men need to get back health and happiness.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Du kan være en stor videnskabsmand eller en embedsmand med stor autoritet, men overfor ens egen mor er man blot et barn.

De, der glemmer deres pligt overfor deres egen mor, er sikre på at fare vild.

Du er blot et spejlbillede af din mor. Derfor må du først og fremmest udføre din pligt overfor din mor og gøre hende glad.
 
 
Be one a great scholar or an officer having high authority, one is but a child to one’s mother.

Those who forget their duty toward their mother are sure to lose themselves in wilderness.

You are but a reflection of your mother. Therefore, first of all you should carry out your duty toward your mother and make her happy.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Mange fremtrædende personer i verden har opnået deres storhed på grund af deres moders kærlige omsorg. Det er derfor vigtigt for alle individer at respektere sin mor.

Børns ideelle opførsel er baseret på det ideal deres mor sætter for dem. Moderskabets hellighed er uden sidestykke over hele verden uanset hvilket land eller tidsperiode.

Det er ikke nødvendigt med materiel rigdom eller en høj uddannelse for dette. Karakteren er det grundlæggende for dette ideal. Enhver moder stræber efter sine børns velfærd.

Der kan findes slette børn, men der kan aldrig findes en slet mor i denne verden. Verden har brug for ideelle børn der adlyder deres mors anvisninger og som følger det ideal der bliver givet herigennem.

De bør gøre et aftryk af deres mors undervisning i deres hjerter.
 
 
Many eminent persons in the world achieved greatness in life due to the loving care of their mothers. It is therefore important for every individual to respect his or her mother.

The ideal conduct of children is based on the ideals set by their mothers. The sacredness of motherhood is unparalleled all over the world irrespective of country or time. Material wealth or high levels of scholarship are not necessary for this. Character is the basis for this ideal.

Every mother aspires for the welfare of her children. There may be bad children but there can never be a bad mother in this world.

The world needs ideal children who obey the instructions of their mothers and follow the ideals set by them. They should imprint the teachings of their mothers on their hearts.
   
Top
Top
   
     2006     
 
Moder princippet er yderst helligt. Moderen opfostrer barnet og gennemgår alle kvaler for at beskytte barnet.

Der findes ingen større kærlighed i verden end den moderlige kærlighed.

Hvert enkelt menneskes første rollemodel, lærer er moderen.

Det er fra moderen at barnet lærer de første ord, tager de første skridt og lærer den første lektie i god opførsel.

Det er derfor de gamle vismænd tildelte den øverste æresplads til moderen og erklærede: Nær agtelse for moderen som Guddommelig.
 
 
The Mother principle is highly sacred. The mother fosters the child in the womb and goes through all travails to protect the child.

There is no greater love in the world than maternal love.

For every person the first preceptor is the mother. It is from the mother that a child learns to speak its first few words, take its first few steps and learn the first lessons in good conduct.

That is why the ancients accorded the highest place of honour to the mother and declared: "Mathru devo bhava" (Esteem the mother as Divine).
   
Top
Top
   
     2005     
 

Moderskab er den mest dyrebare gave fra Gud.

Mødre er skabere af en nations succes eller ulykke, for de former grundlaget for sjælen.

Disse styrker er hærdet ved to lektioner: frygt for synd og henvisning til dyd.

Begge disse kvaliteter er baseret på den indvendige motivator af alle.

Hvis du vil vide, hvor avancerede en nation er, studer mødrene.

Som moderen, så er de fremskridt i nationen; som moderen, sådan er kulturens sødme.

 
Motherhood is the most precious gift of God.

Mothers are the makers of a nation's fortune or misfortune, for they shape the sinews of the soul.

Those sinews are toughened by two lessons: fear of sin and regard for virtue.

Both these qualities are based on faith being the inner motivator of all.

If you want to know how advanced a nation is, study the mothers.

As the mother, so the progress of the nation; as the mother, so the sweetness of the culture.
   
Top
Top
   
     2004     
 

Mennesket bør ikke være en skabning af instinkt ligesom dyrene.

Han bør udvikle sig fra menneske til det Guddommelige.

Den kloge mand betragter ikke sig selv som bundet af verdslige tilknytninger.

Det er ikke den verden, der binder mennesket.

Det har hverken øjne til at se eller hænder til at begribe.

Mennesket er en fange af sin egen tanker og begær.

I sin tilknytning til det kortvarige og skrøbelige, indser mennesket ikke, at alt i universet er kommet fra Guddommelige og kan ikke eksistere uden guddommelige magt.

 
 
Man should not be a creature of instinct like animals.

He should progress from Nara (Human) to Narayana (The Divine).

The wise man does not regard himself as bound by worldly attachments.

It is not the world that binds man.

It has neither eyes to see nor hands to grasp.

Man is a prisoner of his own thoughts and desires.

In his attachment to the ephemeral and the perishable, man does not realize that everything in the universe has come from the Divine and cannot exist without the power of the Divine.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Mennesket bør ikke være en skabning af instinkt ligesom dyrene.

Han bør udvikle sig fra menneske til det Guddommelige.

Den kloge mand betragter ikke sig selv som bundet af verdslige tilknytninger.

Det er ikke den verden, der binder mennesket.

Det har hverken øjne til at se eller hænder til at begribe.

Mennesket er en fange af sin egen tanker og begær.

I sin tilknytning til det kortvarige og skrøbelige, indser mennesket ikke, at alt i universet er kommet fra Guddommelige og kan ikke eksistere uden guddommelige magt.

 
 
Man should not be a creature of instinct like animals.

He should progress from Human to The Divine.

The wise man does not regard himself as bound by worldly attachments.

It is not the world that binds man.

It has neither eyes to see nor hands to grasp.

Man is a prisoner of his own thoughts and desires.

In his attachment to the ephemeral and the perishable, man does not realize that everything in the universe has come from the Divine and cannot exist without the power of the Divine.

   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk