Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 7. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Lørdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Følg dit hjerte og sunde fornuft.
      
     

Friheden til at være den du er - skal du selv vælge.

Følg dit hjerte og sunde fornuft.

Og lad andre om at følge deres.

Uddybende fortolkning:

Husk i hverdagen at holde HJERTET varmt og HOVEDET koldt.

Dette at holde HOVEDET koldt, skal forstås som at bevare det mentale overblik over dine følelser (dit følelses legeme) og tanker (dit mentale tanke legeme ) - så du kan styre dine tanker og følelser i retning af en konstruktiv og positiv aktivitet / handling for dig og dine medmennesker.

 
 
      
Follow your heart and common sense.
      
 
 

Friheden til at være den du er - skal du selv vælge.

Follow your heart and common sense.

And let others follow theirs.

Detailed interpretation:

Remember in everyday life to keep your HEART warm and cool.

Keeping YOUR COOL should be understood as maintaining the mental overview of your emotions (your emotional body) and thoughts (your mental thought body) – so that you can steer your thoughts and feelings towards a constructive and positive activity/action for you and your fellow human beings.

                                    
 
 
 
( Det er Buddha´s fødselsdag inorgen )
 
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 

Lad dette indre center være lige så stille som overfladen på en skovsø, så du kan genspejle det allerbedste uden forvrængninger, og så vil du kunne udstråle dette allerbedste til verden omkring dig.

Lad ikke noget bekymre dig eller forstyrre dig; vid blot, at alt udvirker sig til det bedste og klar det hele med lethed uden overhovedet at bekymre dig.

Lær at le ad dig selv, især når du synes, du er ved at blive for alvorlig og nedtynget af verdens gang.

Når du synes, du er ved at blive for alvorlig, må du give slip, slappe af og begynde at nyde livet, så vil du opdage, at alt jag og al spænding vil forsvinde.

Hvis du kan se, at du er tynget af at bære for tung en byrde på dine skuldre, må du straks lægge byrden fra dig og hvile dig og slappe af.

Du vil opdage, at du vil kunne gøre langt mere, når du er udhvilet og afslappet, end når du er så spændt som et stykke elastik, der er spændt helt ud og snart brister.

 
    Eileen Caddy    
 

Keep that centre within you as still as a millpond, so that you can reflect all the very best without any distorsions, and them you will be able to radite that very best outward.

Allow nothing to distress or disturb you; simple know that all is working out perfectly, and take all in your stride without a worry in the world.

Learn to laugh at yourself, especially when your find yourself becoming too serious and weighed down by the ways of the world.

When your find yourself becoming too serious, let go, relax and begin to enjoy life, and you will find all strain and tension will vanish.

If you see yourself weighed down from carrying too heavy a burden on your shoulders, immediately release that burden and rest and relax.

You will find you will be able to do far more in that state of rest and relaxation than when you are as taut as a piece of elastic, fully stretched ready to snap.

 
  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
 
Støtte fra det indre.
 
   
Kvinder har traditionelt stået i forbindelse med deres kvindelige energi - intuition og følelser, men de har ikke understøttet den med deres mandlige energi.

Mange anerkender ikke deres indre viden.

De handler, som om de er magtesløse, mens de vitterlig er meget magtfulde.

De søger ydre støtte og godkendelse fra mænd.

Efterhånden som kvinder gør deres indre mand gældende og lader ham støtte deres kvindelige energi, kommer de til at føle sig både kvindelige og magtfulde
 
  
Min indre mand
støtter og godkender
mig.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
 
Retfærd er universel.

Der er en test, der kan anvendes til enhver aktion/handling til at bestemme, om den er ifølge Retfærd.

Lad ikke dine gerninger skade eller såre en anden.

Dette strømmer fra den erkendelse, at den guddommelige gnist er den samme i enhver form, og hvis du sårer en anden, sårer du den samme guddommelighed, som er i dig selv.

Retfærd gør det muligt for dig at komme til den erkendelse, at noget, der er dårligt for en anden form, også dårligt for dig.

Test af en retfærdig handling er meget klart ved at sige: "Gør mod andre, som du ville have dem til at gøre dig".
 
 
Dharma is universal.

There is a test that may be applied to any action to determine if it is according to Retfærd.

Let not your deeds harm or injure another.

This flows from the recognition that the divine spark is the same in every form, and if you injure another you are injuring the same divinity that is in yourself.

Dharma enables you to come to the recognition that anything that is bad for another form is also bad for you.

The test of Dharma action is stated very clearly in saying: "Do unto others as you would have them do unto you".
   
Top
Top
   
     2010     
 
Af alle laster er ego og stolthed de vanskeligste at udslette.

Kærlighed alene kan fjerne egoets og stolthedens frø fra hjertet.

Elsk alle som værende Guds manifestationer i alle disse forskellige roller.

Et hjerte uden kærlighed er lige så trist som en by uden tempel.

Åndelig stolthed er den giftigste af al slags stolthed.

Den gør blind, og den person der lider af den, går sin ødelæggelse i møde.

Vær altid bevidst om det faktum, at du bare er instrumentet.
 
 
Of all vices, ego and pride are the most difficult to eradicate.

Love alone can root out the seeds of ego and pride from the heart.

Love all as so many forms of God appearing in these different roles.

A heart without Love is as dreary as a town without a temple.

Spirituel pride is the most poisonous of all varieties of pride.

It blinds and leads the person suffering from it to ruin.
   
Top
Top
   
     2009     
 
Elsk Gud og du vil se Gud i ethvert væsen.

En anden vej er at starte med dem omkring dig, og så udvide cirklen af kærlighed til den indhyller alle væsner. Lad sindet dvæle hele tiden på Gud, lad det se alle ting som Guddommeligt.

Det som er beskrevet er en-punktethed. Når sindet er så fastgjort, vil det opgive dets tendens til at søge efter fejl og mangler i andre, det vil ikke løbe efter det fordærvede og overfladiske og det vil ikke samle, akkumulere det ubetydelige og det flygtige.

Kroppen er ligesom en beholder for en lampe, sanserne er pæren og sindet er batteriet.

Men hvis du benytter dit intellekt som en kontakt, så vil sindet ikke blive drejet mod det uønskede.

Det vil kun blive brugt til at hjælpe den udøvende fremad imod hans Guddommelige skæbne.

 
 
Love God and you see God in every creature.

Another way is to start with those around you, and then widen the circle of love till it envelops all creation.

Let the mind dwell ever on God; let it see everything as Divine.

That is what is described as one-pointedness.

When the mind is so fixed, it will give up its tendency to search for faults and foibles in others; it will not run after the foul and the frivolous and it will not accumulate the trivial and the transient.

The body is like the container of the torch, the senses, the bulb and the mind is the battery.

But if you use your intellect as the switch, then, the mind will not be turned towards the undesirable.

It will be used only to help the individual's progress towards his/her Divine destiny.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Du føler Gud's tilstedeværelse når stilheden regerer.

Du kan ikke høre Hans Fodtrin i markedspladsen larm og forvirring.

Han er transcendental lyd , genlyder når alt er opfyldt af stilhed.

Det er derfor jeg insisterer på stilhed, rolig tale og et minimum af lyd.

Tal lavt, tal lidt, lad din tale være en hvisken, lad den være sød og være sand.
 
 
You feel the presence of God when silence reigns.

In the excitement and confusion of the marketplace, you cannot hear His Footfall.

He is Shabdabrahma, resounding when all is filled with silence.

That is why I insist on silence, the practice of low speech and minimum sound.

Talk low, talk little, talk in whispers, sweet and true.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Du må fortjene hver og ens kærlighed.

Gud er elsket af alle.

Han er altid glad og lyksalig.

Han bærer ikke had mod nogen.

Alt hvad Han gør er til verdens bedste.

Alle må dyrke en sådan guddommelig kærlighed overfor andre.

Betræd altid sandhedens og moralens vej. En nation uden moral er dømt til at degenerere og opløses.

Det er ikke nok blot at være i besiddelse af patriotisme; du bør være i besiddelse af moral også.

Det er ikke tilstrækkeligt blot at holde foredrag om moral; det må gennemstrømme enhver af dine handlinger.
 
 
You must earn the love of one and all.

God is loved by everyone.

He is always happy and blissful.

He has no hatred towards anybody.

Whatever He does is for the good of the world.

Everyone must cultivate such divine love towards others.

Always tread the path of truth and morality.

A nation without morality is bound to degenerate and disintegrate.

It is not enough if you have patriotism; along with it you should have morality too.

Merely giving lectures on morality will not suffice; it must permeate every activity undertaken by you.
   
Top
Top
   
     2006     
 
Sindet bør vendes bort fra verdslige lyster gennem vedvarende kontemplation på Gud.

Dette er måden at hæve sig over dualiteterne af smerte og behag.

Mennesket bør vågne fra sin uvidenheds søvn og erkende sin guddommelige essens.

Når de verdslige lyster reduceres, så vil lyksalighed erfares.

Mennesket bør også blive Ahamkara (ego) kvit sammen sideløbende med kontrollen af lysterne.

I dag er mennesket fyldt med frygt fordi de ikke har selvtillid.

En fugl kan være uanfægtet af stormen fordi den har tillid til sine vinger.

Men mennesket bukker under for den mindste af skæbnens luner fordi han ikke stoler på Åndens kraft.

Mennesker må primært have tillid til det Guddommeliges kraft.

Med tillid til Selvet bør de hellige sig gode gerninger.

Dette er livets formål.

Hvert skridt I tager må bringe jer nærmere til Gud.
 
 
By constant contemplation on God the mind should be turned away from mundane desires.

That is the way to transcend the dualities of pain and pleasure.

Man has to wake up from the sleep of ignorance and realize his divine essence.

When worldly desires are reduced, bliss will be experienced.

Along with the control of desires, men should also get rid of Ahamkara (ego).

Men today are filled with fear because they have no confidence in themselves.

A bird can brave a storm because it has faith in its wings.

But man succumbs to the slightest reverses of fortune because he does not rely on the power of the Spirit.

People must rely primarily on the power of the Divine.

With confidence in the Self, they should devote themselves to good deeds.

This is the purpose of life.

Every step you take must bring you nearer to God.
   
Top
Top
   
     2005     
 

Den Guddommelige ånd hviler i templet kroppen.

Kroppen skal derfor holdes ren og hellig.

Ved badning, kan legemet renses eksternt; ved at tale sandheden, er tungen renset.

Gennem undersøgelse og bodsøvelse opnår du åndens renhed.

Intellekt erhverver renhed gennem åndelig visdom.

Legemett må således gøres til en helligdom for det guddommelige via rene tanker, rene gerninger og meditation.

Det er derfor, at mennesket primære pligt er at sikre, at legemet ikke forfalder i fejlagtig praksis, og at blive ofre for løgn og usandhed.

Han bør bruge kroppen til at fremme guddommelige kvaliteter og forfølge den guddommelige sti.

 
 
The Divine Spirit dwells in the temple of the body.

The body must hence be kept pure and sacred.

By bathing, the body can be purified externally; by speaking the truth, the tongue is purified.

Through study and penance, the spirit is rendered pure.

The intellect acquires purity through Jnana (spiritual wisdom).

Thus, the body has to be made a shrine for the Divine by pure thoughts, pure deeds and by meditation.

It is, therefore, the primary duty of man to ensure that the body does not indulge in wrongful practices, and fall prey to falsehood and unrighteousness.

He should use the body to promote divine qualities and pursue the divine path.
   
Top
Top
   
     2004     
 

Du kan få følelsen af længsel for guddommelige, hvis du får en smag af kærlighed fra den Guddommelige.

Det er derfor, jeg er kommet blandt dem - at give dig en smag af denne kærlighed så længsel for Gud vil blive plantet i dit hjerte.

Beherskelse over bjerge af oplysninger, der er opnået ved menneskeheden nu, men visdom har haltet bagefter.

Det er derfor menneskets kapacitet til at skelne og fremskridt i det reelle universelle og det absolutte skal udvikles.

Han må erkende den Sandhed, at menneskets afstands tagen fra det guddommelige er den samme som hans afstand fra selv.

 
 
You can get the feeling of yearning for the Divine only if you get a taste of the Prema (Love) of the Divine.

That is why I have come among you - to give you a taste of that Love so that the yearning for God will be planted in your hearts.

Mastery over mountains of information has been attained by man now, but wisdom has lagged behind.

Hence, man's capacity to probe and progress into the realm of the universal and the Absolute has to be developed.

He must realize the Truth that Man's distance from Divinity is the same as his distance from himself.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Ligesom et barn ikke kan være uden sin mor, må en flod søge havet som er dens kilde.

Ligesom en fisk ikke kan overleve uden vand, kan mennesket - som kommer fra Gud, have en r reel lykke, indtil han vender tilbage til Gud.
 
 
Just as a child cannot be without its mother, a river must seek the ocean of its source.

Just as a fish cannot survive outside water, man who has come from God cannot have real happiness until he returns to God.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk