Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 8. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Esoterisk viden om Mandag

Dagens støttende energi

 

Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Lov om tiltrækning.
      
   

Læg mærke til at de der taler om velstand, er i besiddelse af den. De der taler mest om sundhed, er i besiddelse af den.

De der taler mest om sygdom, er i besiddelse den. De der taler mest om fattigdom, er i besiddelse af den. Det er en Lov. Det kan ikke være på andre måder…

Den følelse du har er dit tiltrækningspunkt, så Loven om Tiltrækning forstås bedst når du ser dig selv som en magnet der tiltrækker mere og mere af den følelse du har.

Når du føler dig ensom, tiltrækker du mere ensomhed. Når du føler dig fattig, så tiltrækker du mere fattigdom. Når du føler dig syg, så tiltrækker du mere sygdom.

Når du føler dig ulykkelig, så tiltrækker du mere ulykkelighed. Når du føler dig sund og levende og heldig og velstående - så tiltrækker du mere af alle disse ting.
Så tænk dig om og tiltræk det DU ønsker i dit liv.

 
 
      
Law of Attraction.
      
 
 

Notice that those who speak of prosperity are in possession of it. Those who talk most about health are in possession of it.

Those who talk most about disease are in possession of it. Those who talk most about poverty are in possession of it. It's a Law. It can not be in other ways…

The feeling you have is your point of attraction, so the Law of Attraction is best understood when you see yourself as a magnet that attracts more and more of the feeling you have.

When you feel lonely, you attract more loneliness. When you feel poor, you attract more poverty. When you feel sick, you attract more illness.

When you feel unhappy, you attract more unhappiness. When you feel healthy and alive and lucky and prosperous - then you attract more of all these things.
So think about and attract what YOU want in your life.

 
 
                                    
 
  
               
Esoterisk viden om Mandag

Dagens støttende energi

Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
  
Click Flag
 

Dette åndelige liv kræver nogle mennesker, der er fuldkommen hengivne, for uden hengivelse vil du segne hen ad vejen.

Der sker mange ting i livet, som let kan få dig bragt ud af balance, hvis du ikke har et bestemt mål og er fuldkommen hengiven.

At leve sit liv til fulde og på en herlig måde betyder, at du må gøre det hele tiden; det er ikke noget, du kan gøre på deltid.

Du må være på tæerne dag og nat, være årvågen og handle med et øjebliks varsel uden at tænke på dit eget eller bekymre dig om dit eget.

Det kan ske, at du må gå fremad i fuldkommen tro og tillid, uden at du på nogen måde kender årsagen til, at du gør det.

Du må handle ud fra din intuition og inspiration, og på det tidspunkt, du gør det, er det ikke sikkert, du kan se nogen mening med det.

Men når du ved, at noget er rigtigt, må du gå i gang med at gøre det, og så vil du vide, at du vil have alle lysets kræfter bag dig, for JEG ER med dig.

 
    Eileen Caddy    
 

This spiritual life calls for souls who are completely dedicated, for without dedication you will faint along the way.

There are many influences in life which can easily throw you off balance unless you are onepointed and completely dedicated.

To live a full and glorious life means living it all the time; it cannot be parttime.

You have to keep on your toes day and night, to be on the alert and to act at a moment's notice without any thought of the self or selfconcern.

There are times when you will have to go ahead in complete faith and confidence without even knowing the reason why you are doing it.

You will have to act from intuition and inspiration, and when you do there may not appear to be any rhyme or reason for it.

But when you know something is right, go ahead and do it, and know you will have all the forces of light behind you, for I AM with you.

  
Click Flag
 
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
Vi værdsætter os selv.
 
   
Vi har alle, mænd såvel som kvinder, søgt efter ydre godkendelse snarere end at værdsætte, hvad vi ved, og hvem vi er.

Efterhånden som vi lærer at afbalancere den kvindelige intuition med mandlig handling, går vi fra en tilstand af hjælpeløshed til en tilstand af styrke.

Vi er da ikke længere afhængige af andres godkendelse, fordi vi selv giver os den.
 
  
Jeg
Værdsætter
mig selv.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
 
 
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Guddommen udtrykker sig oprindeligt som de fem elementer: himlen, vinden, ilden, vandet og jorden. Alle skabelse er en kombination af to eller flere af disse i forskellige forhold.

Den karakteristiske natur af disse fem elementer er: lyd, berøring, formular, smag og lugt, erkendes ved øret, huden, øjet, tungen og næsen.

Nu, da disse er mættet med det guddommelige, må den enkelte bruge dem ærbødigt og med ydmyghed og taknemmelighed.

Brug dem intelligent, til at fremme velfærden for andre og dig selv, bruge dem med mådehold og i kærlig tjeneste for samfundet.

 
 
Godhead expressed itself initially as the five elements: the sky, the wind, the fire, the water and the earth.

All creation is but a combination of two or more of these in varying proportions.

The characteristic natures of these five elements are: sound, touch, form, taste and smell, cognized by the ear, the skin, the eye, the tongue and the nose.

Now, since these are saturated with the divine, one has to use them reverentially and with humility and gratitude.

Use them intelligently, to promote the welfare of others and yourself; use them with moderation and in the loving service of the community.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Smagen af mad kan ikke blive værdsat, hvis personen er syg eller hvis sindet er nedsænket i noget andet.

Tilsvarende, selvom du er engageret i åndelige praksis, vil du ikke opleve glæde, hvis dit hjerte er fyldt med onde egenskaber. Du kan smage sødme, så længe der er sukker på tungen.

Men hvis der er endda et anstrøg af bitterhed på tungen, vil hele din mund smager bittert.

Derfor skal de, der stræber efter at nå den hellige Herrens nærvær dyrke gode vaner, disciplin og ædle kvaliteter.

De sædvanlige vante livsformer vil ikke føre dig til Gud automatisk.

Du skal udføre åndelige øvelser for at ændre det passende.

 
 
The taste of food cannot be appreciated if the person is ill or if the mind is immersed in something else.

Similarly, even if you are engaged in spiritual practices, you will not experience joy if your heart is filled with evil qualities.

You can taste sweetness so long as there is sugar on the tongue.

However, if there is even a tinge of bitterness on the tongue, your whole mouth tastes bitter.

Therefore, those who aspire to attain the Holy Presence of the Lord must cultivate good habits, discipline and noble qualities.

The usual accustomed ways of life will not lead you to God automatically.

You must perform Sadhana (spiritual practices) to modify it suitably.
   
Top
Top
   
     2009     
 
Legemet er en vogn. Vognstyreren er intellektet (Buddhi's princip).

Sanserne er hestene.

Seletøjet der regulerer og styrer hestene er sindet.

Når sindet vakler og går hid og did uden formålets stabilitet, så løber hestene i vild forvirring og er til fare, selv for vognstyreren intellektet (Buddhi) .

Så man må kontrollere sindet og ikke forurene det med grådighed for at behage sanserne.

Sindet bør være som en partner til intellektet.

Talen må tjene sindet og sindet må tjene intellektet - dette er måden hvorpå den Højeste Fred opstår.

Og langsomt og vedholdende instruere intellektet i at vende sig mod Gud.

Tale der er vejledt af sindet som er på bølgelængde med et intellekt der er oplyst af Gud - dette vil føre os hen til det ultimative mål.
 
 
The body is a chariot.

The charioteer is the principle of Buddhi (intellect).

The senses are the horses.

The reins that regulate and restrain the horses is the Manas (mind).

When the mind wavers and wanders, not having stability of purpose, the horses run helter-skelter, endangering even the charioteer, Buddhi (intellect).

So, one has to control the mind and not pollute it with greed for sense pleasures.

The mind has to act as the associate of Buddhi.

Speech subserving the mind and mind subserving the intellect - this is the way to bring about Prashanthi, the Supreme Peace.

And, slowly and steadily, instruct the intellect to turn towards the Atma.

Speech guided by a mind, which is in tune with an intellect illumined by the Atma - this will lead to us the ultimate goal.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Legemet er et udtryksmiddel som selv guderne higer efter at beherske.

Du ved, at guder forsøger at komme i menneskelig form, så de kan udnytte intelligens, diskrimination, løsrivelse mv., Som menneskekroppen alene er i stand til at udøve, for at realisere den ultimative virkelighed, som når det er kendt, gør alt andet kendt.

Hvis han kun intensiverer sin tørst efter Gud, kan han leve i uforstyrret tilfredshed, i stedet for at leve i evig utilfredshed, og kaste sig for trivielle tilfredsstillelser.

Legemet må næres så mennesket kan nå, den sande iboende.
 
 
The body is a vehicle that even gods aspire to possess.

You know that gods seek to come into human form so that they could utilise the intelligence, discrimination, detachment, etc., that the human body alone is capable of exercising, to realise the Ultimate Reality, which when known makes everything else known.

If only he intensifies his thirst for God, he can live in perpetual content, instead of grovelling in perpetual discontent, pining for trivial satisfactions.

The Deha has to be nourished so that man can reach the real indweller.
   
Top
Top
   
     2007     
 
I dag finder man ikke fred nogen steder i verden.

Man ser kun uro!

Faktisk bryder mennesker deres eget hjerte i stykker.

Hvordan kan fred da opnås?

Der findes kun en løsning på dette problem.

Elsk Gud. Hav tro på Gud og tillid til Ham.

Overgiv dig til Ham.

Tilegn hele dit liv til Gud og udfør alle dine handlinger i Hans ære.

Lad alle dine handlinger være en hjælp til andre.

Hjælp altid, skad aldrig.

Hvis du ønsker at være glad, så må du altid bede for andres velfærd.

Dette er den sande spirituelle stræbelse.
 
 
Today, you do not find peace anywhere in the world.

You see only pieces! In fact, people are breaking their own hearts into pieces.

How then can peace be acquired?

There is only one solution to this problem.

Love God.

Have faith in God. Surrender unto Him.

Dedicate your whole life to God and carry on every activity of yours as an offering to Him.

Let all your activities be helpful to others.

Help ever, hurt never.

If you wish to be always happy, always pray for the welfare of others.

This is the real Sadhana (spiritual endeavour).
   
Top
Top
   
     2006     
 
Gode egenskaber kan kun opnås gennem øvelse.

Selvom det kan synes svært, ligesom at skubbe en ting op ad en bakke, så må indsatsen gøres.

Åndelig praksis må udføres i fuld tro og uden tvivl.

Dyrk kærligheden til Gud.

Der findes intet større end dette.

I takt med at jeres kærlighed øges, så vil Ånden i jer stråle klarere.

Åndelig udvikling indebærer tilbageholdenhed af lysterne.

Udover dette bør I også skille jer af med tilknytning og uvilje.

Menneskets tre store fjender er Lyst, Vrede og Grådighed.

Lyst ødelægger hengivenhed, vrede tilintetgører visdom og grådighed forgifter enhver handling.

Disse tre laster er skadelige for gode handlinger, fromhed og åndelig visdom.

Den enste måde at blive dem kvit er at brænde dem op i den Guddommelige Kærligheds ild (Prema-Agni).
 
 
Good qualities can be acquired only by practice.

Though it may seem difficult, like moving an object uphill, yet the effort has to be made.

Sadhana (spiritual practice) must be done with full faith and without any room for doubt.

Cultivate love for God.

There is nothing greater than that.

As your love grows stronger, the Spirit in you will shine brighter.

Spiritual growth calls for restraint on desires.

In addition, you also have to get rid of attachments and aversions.

The three great enemies of man are Kama (desire), Krodha (anger) and Lobha (greed).

Desire destroys devotion, anger annihilates wisdom, and greed poisons every action.

These three vices are deleterious to Sath-Karma (good deeds), Upasana (devotion) and Jnana (spiritual wisdom).

The only way to get rid of them is to burn them in Prema-Agni (the fire of Divine Love).
   
Top
Top
   
     2005     
 
Offer er sødere end nydelse, fornøjelse.

Offer skal blive livets mål.

Kun gennem offer kan man nå fred.

Sorger flygter ikke fra os, så længe sindet ikke er i fred med sig selv.

Kvaler dvæler for evigt inden for os.

Uden roen i sjælen kan enhver form for rigdom ikke være til nogen nytte.

Overgivelse frugterne af en handling med en nøgtern sind - er alene berettiget til at kaldes et offer.
 
 
Sacrifice is sweeter than enjoyment.

Sacrifice should become the aim of life.

Only through sacrifice can one attain peace.

Sorrows do not flee from us as long as the mind is not at peace with itself.

Agonies dwell forever within us.

Without the tranquility of the soul any amount of wealth cannot be of any use.

Surrendering the fruits of action with a dispassionate mind is alone eligible to be termed sacrifice.
   
Top
Top
   
     2004     
 
Upanishaderne erklærer, at der er to fugle, menneskets ånd og den absolutte Gud, der sidder på træet kaldes organet.

Én fugl spiser frugten af træ, mens den anden blot ser som vidne.

Men forunderligt er, at de to fugle er i virkeligheden en, selvom de måske vises som to.

De ikke kan adskilles, da de to aspekter af den samme virkelighed.

Damp i luften kan være usynlig, men det er af samme art som is, som er fast.

Det ufærdige aspekt af guddommelige og den åbenbarede guddommelighed er blot to måder, hvor ene projekter selv.

 
 
The Upanishads state that there are two birds, the Jivatma and the Paramatma that sit on the tree called the body.

One bird eats the fruit of that tree while the other simply looks on as a witness.

But, the wonder is that the two birds are in reality one, though they may appear as two.

They cannot be separated since they are two aspects of the same reality.

Steam in the air may be invisible, but it is of the same nature as ice which is solid.

The formless aspect of the Divine and the manifest Divinity are just two ways in which the One projects itself.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Liv er en mosaik af glæde og smerte - sorg er et interval mellem to øjeblikke af glæde.

Fred er et mellemspil mellem to krige.

Du har ingen rose uden en torn, den flittige plukker vil undgå brodden og indsamle blomster.

Der er ingen Bi uden Stinget; klogskab består i at samle honningen alligevel.

Problemer og kvaler vil forfølge dig.

Men du må ikke tillade dem at aflede dig fra stien pligt og engagement.

Verden er i dag plaget med bekymring, angst, depression, had, grådighed og mistanke.

Den eneste måde verden kan være rigtig for mennesket er at indse sin høje skæbne; for hver menneske fortjener 2 velsignelser - opnåelse af glæde og flygte fra sorg.
 
 
Life is a mosaic of pleasure and pain - grief is an interval between two moments of joy.

Peace is the interlude between two wars.

You have no rose without a thorn; the diligent picker will avoid the pricks and gather the flowers.

There is no bee without the sting; cleverness consists in gathering the honey nevertheless.

Troubles and travails will haunt you.

But you must not allow them to deflect you from the path of duty and dedication.

The world today is afflicted with anxiety, fear, depression, hatred, greed and suspicion.

The only way the world can be set right is for man to realise his high destiny; for every man yearns for two boons - attainment of joy and escape from sorrow.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk