Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 9. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Du vælger selv din frihed.
      
     

Valget er dit - så prøv at finde din frihed og bland dig ikke i andres valg af deres friheds valg.

 
 
      
You choose your freedom.
      
 
 

The choice is yours - so try to find your freedom and do not interfere in others' choices of their freedom choices.

                                    
 
  
 
Brun vandbærer krukke
 
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
  
Click Flag
 

Flyd med strømmen, ikke imod den.

Når du føler, det er nødvendigt med en forandring, må du være villig til at ændre dig og ikke prøve på at modsætte dig den.

Vær meget fleksibel. Vær hele tiden åben og lad aldrig din holdning være: „Hvad der var godt nok for mine forældre, er også godt nok for mig."

Der vil aldrig ske en forandring, hvis du har en sådan holdning, og det er nødvendigt, at der sker forandringer.

Det nye kan ikke passe ind i den gamle form, fordi det nye er vokset fra det gamle og kræver mere plads.

Når du udvikler dig i takt med det, giver du det mere plads.

Det behøver ikke at være en smertefuld proces, når der ikke er nogen modstand.

En potteplante må omplantes, for at dens rødder kan udvikle sig.

Når din bevidsthed er vokset fra de gamle normer, har den brug for at kunne udvikle sig på nye områder.

Denne proces kan ske meget naturligt; den behøver ikke at ske på en anstrengt måde.

Giv blot slip, slap af og mærk, hvordan du forandrer dig og udvikler dig lige så naturligt, som du trækker vejret, og bevæger dig væk fra det gamle og ind i det nye.

 
    Eileen Caddy    
 

Flow with the tide, not against it.

When you feel that change is necessary, be willing to change and do not try to resist it.

Be very flexible.

Keep open, and never let your attitude be "What was good enough for my parents is good enough for me."

Change will never come if that is your attitude, and changes must come.

The new cannot fit into the old mould because the new has outgrown the old and needs more room.

Give it more room by expanding with it. It need not be a painful process when there is no resistance.

When a plant is potbound, it needs to be repotted to allow its roots to expand.

When your consciousness has outgrown the old conceptions, it needs to be allowed to expand into new realms.

This process can come about very naturally; there need not be any stress or strain.

Simply let go, relax and feel yourself changing and expanding as naturally as breathing, moving out of the old into the new.

  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
At godkende dig selv.
 
   
Her er en øvelse, som kan hjælpe dig til at begynde at værdsætte og godkende dig selv:

Stå foran et spejl og se dig selv direkte i øjnene. Sig med klar, høj stemme til dig selv: »(dit fornavn), noget, jeg virkelig godt kan lide ved dig, er ....... og fuldfør sætningen med noget, som du sætter pris på ved dig selv.

Det er måske en egenskab ved din personlighed, en side af dit udseende eller noget, du har gjort, som du føler dig stolt over.

Gentag denne øvelse mindst ti gange, idet du nævner en ny positiv egenskab hver gang.

Gør om muligt denne øvelse hver dag i mindst en uge og derefter en gang om ugen.

 
  
Jeg
kan lide
mig selv.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 

Overveje alle objekter, som du indsamler her, i dette liv, som en "given" ting som kan anvendes på denne rejsei, under din pilgrimsfærd i dette handlings liv.

Når du holder en pengeseddel i din hånd og siger stolt, "Dette er min", griner denne seddel af dig at griner på dig, for det siger: "Åh, hvor mange tusinde har jeg kendt, som stolt har sagt sådan!"

Du skal returnere dem, når du forlader livet – de tilhører så en anden.

Kroppen er ikke andet et et telt for dig under dette livs rejse.

Fald ikke for at dyrke illusionen - 'min krop'.

Fyrretræet er til det iboende.

Opdag den udødelige "Jeg" og vid, at det er Guds gnist, der er til stede i dig.

Lev i samkvem med det højeste.

 
 
When you hold a currency note in your hand and say proudly, “This is mine”, that note laughs at you, for it says, “Oh, how many thousands have I known, who have taken pride like this!”

Consider all objects that you collect here, in this life, as given on “trust” to be used in this caravanserai, during your pilgrimage in the field of action (Karmakshetra).

You have to return them when you leave – they belong to another.

The body is but a tent in the journey of life.

Don’t fondle the delusion - ‘my body’.

Pine for the Indweller, Dehi.

Discover the immortal “I” and know that it is the spark of God, present in you.

Live in the companionship of the Supreme.
   
Top
Top
   
     2011     
 

Genkendelsen af ens medfødte guddommelighed og reguleringen af ens daglige liv i overensstemmelse med denne sandhed er vejledende stjerner for dem, der er fanget i strømmene og strømmene af strid og kamp.

Uden at din åndelige bevidsthed bliver aktiveret, er livet en meningsløs farce, en hån.

Det er erhvervelsen af den bevidsthed, der gør livet alvorligt, sødt og frugtbart.

 
 
The recognition of one's innate Divinity and the regulation of one's daily life in accordance with that Truth are the guiding stars for those who are caught in the currents and cross currents of strife and struggle.

Without that Atma Jnana (spiritual awareness), life becomes a meaningless farce, a mockery.

It is the acquisition of that awareness that makes life earnest, sweet and fruitful.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Kig på kranen - det går omkring temmelig hurtigt igennem vandet.

Men i løbet af denne tur, kan det ikke fange nogen fisk.

Det skal til dette formål, bliver langsom og stille og stå ubevægelig.

Sådan er det også, hvis man går fremad med grådighed, vrede og andre onde egenskaber, kan man ikke sikre fisk af sandhed, kærlighed og fred.

Du skal synge Herrens Navn.

Derefter vil du helt sikkert overvinde de naturlige træk af grådighed og vrede.

Hold på Herren som Universal mål og gøre Ham til destinationen for dit livs rejse.

Øv kontrol af tale og konstant kontemplation på Herren.

Så vil du være i stand til at undertrykke dit sind, der gør dig rastløs, og efterhånden vil du blive fyldt med alle de gode kvaliteter!

 
 
Look at the crane - it walks about pretty fast in water.

But, during that walk, it cannot catch any fish.

It must, for that purpose, become slow and quiet and stand motionless.

So also, if one proceeds with greed, anger and other evil qualities, one cannot secure the fish of truth, love and peace.

You must chant the Name of the Lord. Then, you will surely overcome the natural traits of greed and anger.

Hold on to the Lord as the Universal Goal and make Him the destination of your life's journey.

Practice control of speech and constant contemplation of the Lord.

Then you will be able to subdue your mind that makes you restless, and gradually you will be filled with all the good qualities!
   
Top
Top
   
     2009     
 
Det Guddommelige er nærværende i mennesket som den ikke sete tråd der holder en krans af blomster sammen.

Hele kosmos er gennemtrængt af den Guddommelige og er det synlige manifestation af den Guddommelige.

Betragt jer selv som børn af den ene Moder og tilhørende menneskehedens familie.

Giv ikke plads for forskellige racer, tros retninger og nationaliteter.

Tro fast på at alle hører til menneskehedens kaste, følg kærlighedens love og tal hjertets sprog.

Vand er kaldet mange forskellige ting på forskellige sprog.

På samme måde er Gud En, hvad du end kalder Ham, lad det være Allah, Jesus, Buddha eller Rama - hav den tro.

Udvikl det universelle syn og kritisere ikke nogen religion.
 
 
The Divine is present in man like the unseen thread which holds a garland together.

The entire cosmos is permeated by the Divine and is the visible manifestation of the Divine.

Consider yourselves the children of one mother and belonging to the family of humanity.

Do not give room for differences of race, creed and nationality.

Believe firmly that all belong to the caste of humanity, follow the religion of love and speak the language of the heart.

Water is called by different names in different languages. Likewise God is one, whatever name you call Him by, be it Allah, Jesus, Buddha or Rama - have that faith.

Develop this universal outlook and don't criticize any religion.
   
Top
Top
   
     2008    
 
Lotusblomsten i menneskets hjerte længes efter Solen, Herren's storslåede pragt.

Men det er svært at opnå den.

Kun ved at trække sig tilbage fra al kærlighed overfor verden, vil vi vinde den.

Gud er den nærmeste og kæreste eksistens, men uvidenhed gør Ham usynlig.

Den kærlighed som Gud bringer mennesket er uden lige og alligevel så forekommer Han som et fjernt, umådeligt og utilnærmeligt fænomen.

På grund af afstanden ser stjernerne ud som prikker af lys.

Og for mange mennesker virker Gud ubetydelig eller ineffektiv fordi de selv holder afstand til Ham.

Hvis nogle mennesker siger, at der ikke findes en Gud, betyder det blot, at de er for fjernt fra Ham til at have bevidsthed om Ham.
 
 
The lotus in the heart of man pines for the Sun, the splendour of the Lord.

But to attain it is hard.

Withdrawal of all affection towards the world alone can win it.

God is the nearest and dearest entity, but ignorance hides Him from the eye.

The love that God bears man is unequalled; yet, He appears to man as a distant, formidable, unapproachable phenomenon.

The stars appear as dots of light, for they are at a great distance from us.

So too God appears insignificant or ineffective to many, because they are keeping themselves too far from Him.

If some people say there is no God, it only means they are at too great a distanceto be aware of Him.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Mennesket tager over hele verden i sin søgen efter fred, da han ikke er klar over at den er tilstede i ham selv.

Han er som et tåbeligt menneske der leder efter sine briller, mens han har dem på.

Hvad er årsagen til alle de problemer, bekymringer og den uro som mennesket møder i dag?

Grunden til det er, at han har glemte sit sande Selv og at han identificerer sig med noget som han ikke er.

Alle mennesker stræber efter fred.

Er det ikke tegn på uvidenhed at lede efter fred andre steder når man selv er legemliggørelsen af fred?

Du er selv legemliggørelsen af fred.

Al menneskelig form er selve personificeringen af fred.

Alle navne er ligeligt lykkebringende.
 
 
Man is going all over the world in search of peace as he is not aware that it is present within himself.

He is like a foolish person who searches for his spectacles, while wearing them all the time right over his nose.

What is the reason for all the troubles, anxieties and unrest that man is facingtoday?

The reason is that he has forgotten his true Self and is identifying himself with something that he is not.

Every man aspires for peace.

Is it not a sign of one’s ignorance to look for peace elsewhere when one is himself the embodiment of peace?

You are yourself the embodiment of peace.

Sarva Rupa Dharam Shantham (Every human form is the very personification of peace).

Sarva Nama Dharam Shivam (All names are equally auspicious).
   
Top
Top
   
     2006     
 
Hvis I ønsker at leve et ideelt liv må Ifølge Avatar’ernes (Guddommelige inkarnationer) eksempel.

Avatarer kan forekomme i menneskelig form, men I må ikke ligestille dem med almindelige dødelige.

De kan ligne hinanden i fysisk form. Men der er en fundamental forskel.

I skal ikke fejlagtigt antage bomuldsfrugten for en mango.

Når mennesket forvilder sig bort fra retfærdens vej, så kommer Gud i menneskelig form for at forbedre det.

Fugle, dyr og insekter lever liv i overensstemmelse med deres specifikke natur.

Det er kun mennesket der har opgivet al retfærd, glemt sin guddommelige essens og formindsket sin menneskelighed.

Avatar’en må beskytte det gode, reformere dem der tager fejl og straffe de slette.
 
 
If you wish to lead an ideal life, you have to follow the example of the Avatars (Divine incarnations).

Avatars may appear in human form, but you should not equate them with ordinary mortals.

In physical form, both may appear alike.

But there is a fundamental difference.

You should not mistake the cotton fruit for the mango.

When man strays away from the path of righteousness, God comes in human form to reform him.

Birds, beasts and insects lead lives according to their specific nature.

It is only man who has given up all righteousness, forgotten his divine essence and degraded his humanness.

The Avatar has to protect the good, reform the erring and punish the wicked.
   
Top
Top
   
     2005     
 

Vær hele tiden nedsænket i din søgen efter Sandheden; ikke spilde tiden med gentagelsen/multiplikation og tilfredsstillelse af ønsker og begær.

Opfyldelsen af éns ønsker giver kun anledning til yderligere ønsker.

Sindet søger således at erhverve forskellige objekter igen og igen.

Ikke bøje sig for sindets indfald.

Slå tilbage, selv magt fra sanser, tilknytninger og sensationer.

Holde fast i samme sted og planlægning, imens du er virksomhed indenfor spirituel praksis.

Selvet selv vil opretholde åndelige aspiranter og giver ham styrke og fasthed.

 
 
Be ever immersed in the search for Truth; do not waste time in the multiplication and satisfaction of wants and desires.

Satiation of one want only gives rise to further wants.

Thus, the mind seeks to acquire various objects again and again.

Do not yield to the vagaries of the mind.

Turn back, even forcibly, from sensory attachments.

Stick to the same place and schedule while undertaking spiritual practices.

The Atma (Self) itself will sustain the sadhaka (spiritual aspirant) and give him strength and steadiness.
   
Top
Top
   
     2004     
 

Når en stærk smerte torturer dig giver lægen dig en morfin indsprøjtning og derefter lider du ikke mere.

På samme måde, vil Guds nåde borttage elementer af lidelser fra Karma (følgerne af tidligere aktioner/handlinger), som du skal underkastes.

Det er forkert at sige, at en skæbne er fuldstændig fastlagt.

Intet kan stå i vejen for almægtige nåde.

 
 
When a severe pain torments you, the doctor gives you a morphine injection and then you do not suffer any more.

In the same way, the grace of God acts to take away the element of suffering from the Karma (consequences of past actions) which you have to undergo.

It is incorrect to say that one's fate is entirely determined.

Nothing can stand in the way of the grace of the Almighty.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Tanken om, at en stor bungalow med kostbare sofaer etc. eller en stor løn er formålet med uddannelse bør opgives.

Denne idé yngler onde.

Idealet bør være, at hænderne er dedikeret til hårdt arbejde, hoveder dedikeret til service og hjerter fulde af medfølelse.

Hver enkelt er ivrig efter at glæde; hver eneste ønsker at arbejde mindre og få mere, give lidt og få rigeligt i omfang, men ingen eksperimenter med en anden metoden, det vil sige ønsker mindre og giver mere.

Alle ønsker er en bøjle, der hindrer bevægelighed og er en modstand for fodens bevægelighed og smidighed.
 
 
The idea that a big bungalow with costly sofas etc. or a big pay packet is the aim of education should be given up.

This idea breeds evil.

The ideal should be, hands dedicated to hard work, heads dedicated to service and hearts full of compassion.

Every one is eager to be happy; every one wants to work less and gain more, give little and get amply, but no one experiments with the other method, that is, wanting less and giving more.

Every want is a shackle that hinders movement, a drag on the foot.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk