Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 10. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag

Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi

 
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Freden dit indre
      
   

Kan opnås ved at du byder din sjæls og ånds egenart velkommen og siger NEJ TAK til hvad der er forkert for dig og JA til hvad der rigtigt for dig - det vil tilføre dig fornyet fysisk og åndelig energi, samt know how/viden om hvordan DU bedst tackler nu´et.

 
 
      
The peace within you.
      
 
 

Can be achieved by welcoming the uniqueness of your soul and spirit and saying NO THANK YOU for what is wrong for you and YES to what is right for you - it will give you renewed physical and spiritual energy, as well as know how / knowledge of how YOU best tackles the present.

                                   
 
 
Hvis du har lyst, er her nogle foreslag til Solmeditationer:
1. Sol meditation
2. Lys og Farvemeditationer 
 
 
Lad solen´s energi skærme og opløfte dig.
 
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi


 
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
  
Click Flag
 

Undlad aldrig at sige tak for hver eneste lektie, du lærer, ligegyldigt hvor vanskelig den måske er.

Indse, at kun det allerbedste kan komme ud af det, og at enhver vanskelig situation kun er et trin på vejen.

Der ligger nogle vigtige lektier, der må læres, og jo før du lærer dem, desto bedre.

Prøv aldrig på at snyde dig fra dem eller liste udenom dem, men se dem som det, de er, og mød dem ærligt og redeligt.

Vær aldrig som en grammofonstift, der er kørt fast i en rille og gentager de samme gamle fejl den ene gang efter den anden.

Når du gerne vil forandre dig, kan du gøre det.

Når du gerne vil være anderledes og leve et sejrrigt liv, behøver du blot at beslutte dig til at ville gøre det, så vil det også ske.

Hvorfor ikke straks begynde at se det allerbedste i livet og nyde livet, sådan som det bør nydes?

 
    Eileen Caddy    
 

Never fail to give thanks for every lesson you learn, no matter how difficult it may be.

Realise that only the very best is bound to come out of it, and that every difficulty is but a stepping stone along the way.

There are important lessons which have to be learnt, and the sooner you learn them, the better.

Never try to shirk them or get around them, but see them for what they are and face them fairly and squarely.

Never be like a gramophone needle that is stuck in a groove, repeating the same old mistake over and over again.

When you want to change, you can do it.

When you want to be different and live a victorious life, you simply have to make up your mind that you are going to do it, and you will do it.

Why not start right now seeing the very best in life, and enjoy life as it should be enjoyed?

  
Click Flag
 
 
 
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
 
Dit forhold til dig selv.
 
   
I kærlighedsforhold af den »gamle verden« lå hovedvægten på den anden person og på forholdet i sig selv. Du meddelte dig med det formål at få den anden til at forstå dig og i højere grad opfylde dine behov.

I forhold af den »nye verden« ligger hovedvægten på din opbygning af forholdet til dig selv og til universet.

Du udtrykker først og fremmest dine følelser for at holde din kanal klar, så livskraften kan blive ved med at strømme frit igennem dig.
  
Jeg er nu ved
at opbygge et kærligt forhold
til mig selv og
universet.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2012     
 
Kærlighed til Herren bør ikke degenerere til fanatisme og had af andre navne og former.

I de nuværende tider påvirker denne type kræft mange fremtrædende mennesker, du skal gøre det godt for at undgå det.

Tro på, at alle, der ærer Herren og går i frygt for synd, er dine brødre og søstre, din nærmeste børn og familie.

Deres kjole eller sprog eller hudfarve eller de metoder, de vedtager for at udtrykke deres ærbødighed og frygt for det guddommelige, er slet ikke vigtige.

Sukkerdukker er værdsat for sukkeret, ikke for de former, som producenten har givet, det være sig elefant, hund, løve, kat, rotte, eller hvad som helst.

Folk køber sukkerdukken for sin sødme, ikke formen.

På samme måde er mennesker trukket til den samme Gud, da han er sød og giver stor lykke.
 
 
Love for the Lord should not degenerate into fanaticism and hatred of other names and forms.

In the current times, this type of cancer is affecting many eminent people; you must do well to avoid it. Believe that all who revere the Lord and walk in fear of sin are your brothers and sisters, your nearest kith and kin.

Their dress or language or skin colour or the methods they adopt to express their reverence and fear to the Divine are not at all important.

Sugar dolls are valued for the sugar, not for the shapes given by the manufacturer, be it elephant, dog, lion, cat, rat, jackal or whatever. People buy the sugar doll for its sweetness, not the shape.

So too, people are drawn to the same God, as He is sweet and grants bliss.
   
Top
Top
   
     2011     
 
Det er ren kærlighed, der skænker befrielse. Du bør bestræbe sig på at nå denne holistiske kærlighed.

For at opnå befrielse, foretager folk sig alle former for åndelig praksis, men kærlighed er understrømmen i alle åndelige bestræbelser.

Bhakti (hengivenhed) er en åndelig praksis baseret på kærlighed.

Devotion er ikke blot synge Bhajans eller udfører hellige ritualer.

Sand hengivenhed er en direkte strøm af uselvisk og ubetinget kærlighed fra dit hjerte til Gud.

I de åndelige øvelser, som folk foretager sig, er der en vis mængde af egoisme.

Tilbyd din kærlighed til Gud blottet for den mindste spor af selviskhed eller lyst.

Udslettelse af ønske er sandelig befrielse.
 
 
It is pure love that bestows liberation.

You should endeavour to attain this holistic love.

To attain liberation, people undertake all sorts of spiritual practices, but love is the undercurrent of all spiritual endeavours. Bhakti (devotion) is a spiritual practice based on love.

Devotion is not merely singing Bhajans or performing sacred rituals.

True devotion is a direct flow of selfless and unconditional love from your heart to God.

In the spiritual practices that people undertake, there is some amount of selfishness.

Offer your love to God devoid of the least trace of selfishness or desire.

The annihilation of desire is verily liberation.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Spise mad er en hellig ritual, en ofring.

Det bør ikke udføres under øjeblikke af angst eller følelsesmæssige omvæltninger.

Fødevarer bør betragtes som medicin for sygdommen sult og som næring for livet.

Behandl hver ulejlighed du støder på, som en heldig mulighed for at udvikle din styrke i sindet og stramme dig op åndeligt.
 
 
Eating food is a holy ritual, a Yajna.

It should not be performed during moments of anxiety or emotional upheavals.

Food should be considered as medicine for the illness of hunger and as the sustenance for life.

Treat each trouble you encounter as a fortunate opportunity to develop your strength of mind and toughen you spiritually.
   
Top
Top
   
     2009     
 
Menneskets pligt er at helliggøre hans dage og nætter med uafbrudt erindring af Guds navn.

Erindre med glæde og sand længsel.

Hvis du gør sådan, står Gud på spring foran dig i den form og med det navn du tilbedt ham i.

Gud er i alle Navne og former, en blanding som alle danner en harmonisk skønhed!

Guderne tilbedt i forskellige trosretninger, tilbedt af forskellige menneskelige samfund, er alle varierede manifestationer af det Ene Guddommelige princip, som virkelig findes.

På samme måde som den fysiske form er en blanding af sanserne og lemmerne, er Gud i harmoni med alle disse former og navne, som menneskene tilbeder ham i.
 
 
Man's duty is to sanctify his days and nights with the unbroken smarana (recollection) of the Name.

Recollect with joy and with true yearning.

If you do so, God is bound to appear before you in the Form and with the Name you have adored Him.

God is all Names and all forms, the blending of all these in harmonious beauty!

The Gods worshipped in different faiths, adored by different human communities, are all various manifestations of the one Divine principle that really is.

Just as the body is the harmonious blending of the senses and the limbs, God is the harmony of all the forms and names that mankind worships.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Veda'erne er for alle mennesker; de har bønner for fred der undertvinger den vrede der kommer fra elementerne og de menneskelige samfund, de fremmaner naturens kræfter til ro og godgørenhed; derfor fremmer (gentagelse) af Veda'erne verdensfred og velfærd blandt mennesker.
  
  
The Vedas are for all mankind; they have prayers for peace, subjugating the anger of the elements and of human communities; they invoke the forces of nature to be calm and beneficent; so, the paaraayanam (recitation) of the Vedas promotes world peace and human welfare.
   
Top
Top
   
     2007     
 

Hvad du end søger i den ydre verden er tilstede indeni dig.

Der findes intet udenfor dig, der ikke er tilstede i dig.

Når dine øjne er åbne kan du se tusindvis af hoveder.

Når dine øjne er lukkede ser du ingen.

Fra dette er det meget tydeligt at det du ser med dine fysiske øjne er flygtigt.

Så længe dine fysiske øjne kan se, ser du verden.

Når de ikke længere kan se, ser du intet.

Men der findes noget du kan se uanset dine øjne er åbne eller lukkede.

Det er Guddommelighed.

Det er uforanderligt og evigt.

Det har hverken fødsel eller død.

Faktisk er du legemliggørelsen af det samme guddommelige princip.

Forstå denne sandhed.

 
 
Whatever you seek in the external world is present in you.

There is nothing outside which is not within.

When you open your eyes, you are able to see thousands of heads. Once you close your eyes, you cannot see anyone.

From this, it is clear that all that you see with your physical eyes is transient.

So long as the physical eyes are functional, you are able to see the world.

Once they become non-functional, you cannot see anything.

But there is something that you can see whether you open your eyes or shut them.

That is Divinity. It is changeless and eternal.

It has neither birth nor death.

In fact, you are the embodiment the same divine principle.

Understand this truth.
   
Top
Top
   
     2006     
 

Selv-erkendelse burde være målet for den menneskelige eksistens.

Det må opnås gennem tre trin: selvtillid, selvtilfredshed og selvopofrelse.

Mennesker bør anse sig selv som legemets, sansernes og sindets mester.

Det bør anvende intellektet til at opleve enheden med det guddommelige, den kosmiske altgennemtrængende bevidsthed.

Prajnaana’s flamme (vedvarende integreret bevidsthed) der findes i alle er tildækket af asken af de verdslige lyster.

Når asken pustes væk, så åbenbarer Brahman’s ild (Absolut Guddommelighed) sig i al sin pragt.

 
 
Self-realization should be the goal of human existence. It has to be reached through three stages:

Self-confidence, self-satisfaction and self-sacrifice.

Man should regard himself as the master of the body, the senses and the mind.

He has to use the intellect to experience his oneness with the divine, the cosmic all-pervading consciousness.

The flame of Prajnaana (constant integrated awareness) which is in everyone is covered by the ash of worldly desires.

When the ash is blown off, the fire of Brahman (Absolute Divinity) reveals itself in all its glory.
   
Top
Top
   
     2005     
 
Af alle de gaver, du modtager fra Gud, er den største gave tilfredshed.

Modsat af tilfredshed er sorg, som er frugten af et ønske om, at vækker håb og næsten altid resulterer i skuffelse eller fortvivlelse.

Ét ønske skaber en anden og formerer sig til hundrede, selv når det er opfyldt.

Det kender ingen begrundelse og har ingen ende.

Så, tilfredshed er den højeste/øverste velsignelse af Herren, som Hans Uendelige Kærlighed, og sætter en stopper for denne uudslukkelige tørst.

Ingen rigdom eller verdslige opfyldelse kan på måle sig med det i effektivitet; tilfredshed er kulminationen på ønsket om fuld tilfredshed og hellige mæthedsfornemmelse.
 
 
Of all the gifts you receive from God, the greatest gift is Santosham (contentment).

The opposite of Santosham is sorrow, which is the fruit of desire that arouses hope and almost always results in disappointment or despair.

One desire engenders another and proliferates into a hundred, even when it is fulfilled.

It knows no justification and has no end.

So, Santosham is the supreme blessing of the Lord, who, in His infinite Love, puts an end to that unquenchable thirst.

No wealth or worldly attainment can equal it in efficacy; Santosham is the culmination of desire in full contentment and sacred satiety.
   
Top
Top
   
     2004     
 
Overhold din tro og tradition, men giver ikke plads til religiøse forskelle.

Når du kan opfatte enhed for alle religioner, vil kærlighed udvikle sig inden i dig og du vil have en direkte vision af Gud.

Indse, at kærlighed er til stede i alle.

Det er enheden, motivatoren og kilden til glæde for alle.

 
 
Adhere to your faith and traditions, but do not give room for religious differences.

When you can perceive the unity of all religions, love will develop within you and you will have a direct vision of God.

Realize that love is present in everyone.

It is the unifier, the motivator and the source of joy for every being.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Mennesket, i sin uvidenhed, finder tilfredshed i adskiller sig fra resten i sin søgning efter sin egen lykke, glemmer, at han ikke kan være tilfreds, medmindre alle glade.

Han sig snyder sig selv gennem dyrkning af stolthed.

Han bruger sin tid for at nedværdige selv til det umenneskelige niveau.

Tiden er en uvurderlig gave, der skal behandles ærbødigt.

Folk måler normalt tiden fra solopgang til solnedgang, og solnedgang til solopgang.

Men det er kun lignende den illusion, som får os til udlede, at Månen bevæger sig, når vi ser forbi passerende skyer.
 
 
Man, in his ignorance, finds contentment in separating himself from the rest for the search of his own happiness, forgetting that he cannot be happy unless all are happy.

He deludes himself through the cultivation of pride.

He uses time for degrading himself to the bestial level.

Time is an invaluable gift that has to be reverentially treated.

People usually measure time as from sunrise to sunset, and sunset to sunrise.

But that is only similar to the illusion which makes us infer that the moon is moving, when we see passing clouds.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk