Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 11. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi


 
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Hav tålmodighed.
      
   

Med dig selv og andre - vi er alle under udvikling, afvikling og indvikling: i den Nye Tidsalder´s energier.

 
 
      
Have patience.
      
 
 

With yourself and others - we are all under development, settlement and entanglement: in the energies of the New Age.

 
                                    
 
 
 
Gylden Kristus Lysvæsen
Buddha
 
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi


 
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
 
 
  
Click Flag
 

JEG ER Kilden til alle ting.

JEG ER Kilden, som forsyner dig til overflod.

Tænk i overflodsbaner; tænk i velstandsbaner.

Du må aldrig et eneste sekund tænke på mangel eller fattigdom.

Når du tænker på begrænsning, skaber du begrænsning; du tiltrækker det.

Før du ved af det, vil du opdage, at du har dæmmet op for den frie strøm, som forsyner dig med alle ting fra Min uendelige kilde.

Næste gang du synes, at du mangler et eller andet, må du ikke kaste skylden på omgivelserne, dine levevilkår eller din situation, men du må give dig tid til at gå ind i dig selv og finde ud af, hvad det er i dig, der skaber denne blokering.

Er det angsten for at mangle noget, angsten for ikke at have nok?

Angst kan bevirke, at der meget hurtigt skabes en blokering.

Kast al din angst og alle dine bekymringer over på Mig og lad Mig forsyne dig.

Lad Mig fylde dig med kraft og styrke, med tro og tillid.

Når du først har fundet ud af, hvad der åndeligt set har værdi for dig, vil du opdage, at dit øvrige liv vil falde på plads i sand fuldkommenhed.

 
    Eileen Caddy    
 

I am the Source of all things.

I AM the Source of your abundant supply.

Think abundance; think prosperity. Never for one second think lack or poverty.

When you think limitation, you create limitation; you draw it to you.

Before you know it, you will find that you have dammed up the free flow of My limitless supply of all things.

Next time you find yourself suffering lack of any sort, do not blame your circumstances, your conditions or your situation, but take time to look within and see what there is in you which is causing the blockage.

Is it fear of lack, fear of being short of something?

Fear can cause a blockage quicker than anything else.

Cast all your fears and worries upon Me and let Me sustain you.

Let Me infil you with power and strength, with faith and belief.

Once you have your spiritual values right, you will find that the rest of your life will fall into place in true perfection.

 
 
  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
Ingen grund til ofre.
 
   
De fleste tror, at ofre og kompromiser er nødvendige for at bevare et kærlighedsforhold.

Dette bygger på en fejlopfattelse af universets natur.

Universet er kærligt og overdådigt, og vi kan alle få alt, hvad vi behøver, uden ofre.

Efterhånden som vi lærer at føle og udtrykke vores behov ærligt og klart over for os selv og dem, vi elsker, begynder vi helt naturligt at være mere lydhøre over for andres behov.

På overfladen synes der ofte at være konflikter mellem vores og andres behov, men med tålmodighed og ærlighed vil vi opdage en grundlæggende sandhed, som giver hver af de implicerede mulighed for at få sine behov opfyldt.
  
Jeg udtrykker
mine behov ærligt, lytter til
andres behov og søger den
dybeste sandhed.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2013     
Top
 
Top
Dvæl altid på ædle tanker.

Når luften fyldes i en ballon, tager den form af en ballon.

Sindet antager form af de genstande, som det er knyttet.

Hvis det bliver fikseret på smålige ting, bliver det småligt, hvis det bliver fikseret på store ting, bliver det stort.

Kameraet tager et billede af, hvad det er rettet mod, og så pas på - før du klikker.

Skeln før du udvikler tilknytninger.

Når du udvikler tilknytning til familie, rigdom, egenskaber, etc., vil du komme til sorg, når disse forsvinder.

Men hvis du udvikler tilknytning til Gud, vil du vokse i kærlighed og pragt.

 
 
Dwell always on noble thoughts.

When air fills a balloon, it takes the form of the balloon.

The mind assumes the form of the objects with which it is attached.

If it gets fixed on petty things, it becomes petty; if on grand things, it becomes grand.

The camera takes a picture of whatever it is pointed at; so take care before you click.

Discriminate before you develop attachment.

When you develop attachment towards family, wealth, properties, etc., you will come to grief when these decline.

But if you develop attachment towards God, you will grow in love and splendour.
   
Top
Top
   
     2010     
 
God karakter er den dyrebareste juvel i et menneskeliv.

Den menneskelige fødsel i sig selv er en følge af utallige gode gerninger, og det bør ikke klattes væk.

Denne chance skal udnyttes i videst muligt omfang.

Med dyb længsel og urokkelige disciplin, skal du forsøge at opleve det guddommelige og indløse dig selv.

 
 
Good character is the precious jewel of human life.

Human birth itself is the consequence of countless good deeds and it should not be frittered away.

This chance must be utilized to the fullest extent.

With deep yearning and steadfast discipline, you must endeavour to experience Divinity and redeem yourself.
   
Top
Top
   
     2009     
 
Ved moral menes ikke kun det at være opmærksom på forskellige regler i arbejde i dagens verden.

Ved moral menes det at være tilhænger af den ærlige og hellige stil/vej af rigtig oprørsel.

Æren i et samfund hviler på moral. Uden moral vil et samfund gå i forfald.

Kun i et individ, der har en moral der er stærk, vil den menneskelige personlighed finde hans bedste udtryk.

Udtrykket personlighed kan kun anvendes for den som manifesterer den skjulte umanifesterede guddommelighed inden i ham - igennem hans opførsel.

Kun dem der lever et rigtig reguleret liv og manifesterer deres sande guddommelige natur kan anses som ægte menneskelige væsner/eksistenser.
 
 
Morality does not merely mean the observance of certain rules in the work-a-day world.

Morality means adherence to the straight and sacred path of right conduct.

The honour of the community rests upon morality.

Without morals, a community decays.

Only in an individual who is morally strong does the human personality find its best expression.

The term 'personality' can be applied only to one who manifests the hidden unmanifested divinity within him by his conduct.

Mere human form does not make one a human personality.

It is the behaviour that counts.

Only those who lead well-regulated lives and manifest their true divine nature can be regarded as real human beings.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Et grønt græskar synker ned i vandet, men et tør græskar flyder ovenpå.

Du må blive tør, befri dig selv for tilknytninger, ønsker, undgå bekymringer og frygt.

Så kan du flyde upåvirket på tilfældighedernes og forandringernes vande.

Selv vand, i form af damp, stiger op i himlen.

Bliv let, befri dig for tyngde, så du kan hæve dig højere og højere.

Yoga defineres som chiththa vriththi nirodha – forebyggelse af de impulser der foruroliger menneskets indre bevidsthed.

Disse impulser øger ballasten.

Bliv fri for de ønsker der trækker dig ned; vær kun i besiddelse af længslen efter at stå ansigt til ansigt med Sandheden.

Denne Sandhed stråler indeni dig, og venter på at blive opdaget.
 
 
A green gourd sinks in water; but a dry one floats.

Become dry, rid yourselves of attachments, desires, avoid anxieties, worries.

Then you can float unaffected on the waters of change and chance.

Even water, when it becomes steam, can rise into the sky.

Become light, lose weight, bale out so that you may rise higher and higher.

Yoga is defined as chiththa vriththi nirodha-the prevention of impulses that agitate the inner consciousness of man.

These impulses add to the ballast.

Be free from desires that drag you down, have only the yearning to come face to face with the Truth.

That Truth is shining inside you, waiting to be discovered.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Først og fremmest må du spørge ind til din sande identitet, som er kærlighed.

Kærlighed er nærværende i alle navne og former.

Den er evig, ikke dobbelt og lyksalighed.

Mennesket er udvælgende i hans kærlighed, han er ødsel overfor den som er nære og kære for ham, men er ligegyldig over for andre.

Så længe han er fordybet i en sådan dualistisk følelse, kan han ikke opleve den enhedens lyksagelighed.

Et menneske med et dobbelt sind, er halvblind.

Han er rolig i hans tro på den fysiske krop og higer efter verdslige gevinster.

Giv op for din kropslige afhængighed.

Forstå den sandhed, at alle er en del af dig og du er i alle.

Gud som opholder sig i dig, er den samme Gud som opholder sig i alle andre.

Se denne enhed og oplev lyksagelighed.

I samme grad som du er ude af grad til at opleve denne enhed, giver du plads for had og jalousi.
 
 
First of all, you have to enquire into your true identity, which is love.

Love is present in all names and forms.

It is eternal, non-dual and blissful.

Man is selective in his love, he lavishes it on the near and dear ones but is indifferent about others.

So long as he is immersed in such a dualistic feeling, he cannot experience non-dual bliss.

A man with a dual mind is half blind.

He reposes his faith in the physical body and craves for worldly gains.

Give up body attachment.

Understand the truth that all are in you and you are in all.

The Atma that dwells in you is the same as the one that dwells in others.

Visualise such oneness and experience bliss.

As you are unable to experience this oneness, you are giving room to hatred and jealousy.
   
Top
Top
   
     2006     
 
Når man opgiver snæversynede idéer bør folk vise medfølelse overfor deres medmennesker.

Medfølelse er Hengivenheds fromheds kendemærke.

Ingen kan blot håbe på at behage Gud uden at visemedfølelse overfor sine medmennesker.

Et kærligt hjerte er et Guds tempel. Gud kan ikke dvæle i hjertet uden medfølelse.

Der findes intet større i verden end at føle universel kærlighed.

De alene er gode, der ser enheden i den tilsyneladende mangfoldighed.

Mennesket skal indse at de er gnister af det Guddommelige.

De må udvikle hellige tanker og lede ideelle liv.

De må søge at fremme samfundets velfærd.
 
 
Giving up narrow ideas and feelings, people should show compassion towards their fellow-beings.

Compassion is the hallmark of devotion.

No one can hope to please God without showing compassion towards his fellow-men.

A loving heart is the temple of God. God cannot dwell in a heart without compassion.

There is nothing greater in the world than feeling of universal love.

They alone are good who see the unity in the apparent diversity.

Men have to realize that they are sparks of the Divine.

They have to develop sacred thoughts and lead ideal lives.

They must seek to promote the welfare of society.
   
Top
Top
   
     2005     
 

Mennesket lider under to slags onder, fysisk og psykisk.

Et besynderligt faktum om disse to typer sygdomme er, at dyrkning af dyd kurerer begge.

En holdning af generøsitet, styrke i sindet, der tillader en at udholde smerter eller modgang med mod - i tilstedeværelse af sorg og tab, en ånd af entusiasme til at gøre godt og at være til tjeneste, med så god en kapacitet, som man kan - dette vil opbygge sindet og kroppen.

Glæden afledt fra at udføre tjeneste reagerer på kroppen og gør du fri for sygdomme.

Kroppen og sindet er således tæt indbyrdes forbundne.

 
 
Man suffers from two kinds of ills, physical and mental.

One peculiar fact about these two types of illnesses is that cultivation of virtue cures both.

An attitude of generosity, of fortitude in the presence of sorrow and loss, a spirit of enthusiasm to do good and to be of service to the best of one's capacity, these build up the mind as well as the body.

The joy derived from service reacts on the body and makes you free from disease. Thus, the body and the mind are closely interrelated.
   
Top
Top
   
     2004     
 

Gud er et ekko fra bakkerne, flagren af blade, hvisken fra mennesket, pludren fra børnene og det 'Om', der lyder i luften overalt.

Han er giver af alle gaver, forsyner og giver os alle, att det vi har brug for.

Gud er til stede/nærværende alle steder, men hvis du vil anerkende Ham, har foreskrevet mange tusind metoder.

Han er i alle, men Han undviger opdagelse af alle, undtagen få.

 
 
God is the echo of the hills, the flutter of the leaves, the whisper of men, the babble of children and the 'Om' that is wafted everywhere.

He is the giver of all gifts, the Providence bestowing us all that we need.

God is present in all places; but to recognise Him, saints have had to prescribe a thousand methods.

He is in everyone, yet He evades discovery by all but a few.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Mennesket vil aldrig få lykke ved at give en frie tøjler til sine sanser.

Mennesket tillader sindet - at udsende bundter af tanker og ønsker - istedet for at blive vejledt af sit intellekt, som kan skelne, sondere og analysere.

Imens sindet vil følge hver indfald og fantasi, hjælper intellektet mennesket til at identificere ens pligt og ansvar.

To ting er afgørende for lykkeligt liv: føde for opretholdelse af kroppen og kontemplation for at træde ind i Herren´s tempel og forenes med Hans herlighed.
 
 
Man will never gain happiness by giving a free rein to his senses.

Man allows the mind - mere bundle of thoughts and desires - to guide his actions, instead of the intellect, which can discriminate, probe and analyse.

While the mind will follow blindly every whim and fancy, the intellect helps man to identify one's duty and responsibility.

Two things are essential for happy life: Dhaanya or grains for sustenance of the body and Dhyana or contemplation for entering the temple of the Lord and merging in His glory.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk