Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 12. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag

Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi

 
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Eksempler på, hvad der fremmer den åndelige udvikling.
      
     

At du følger din intuition (betragter den som en åndelig vågen dirigent), bevidst åbner op for engle/devariget, dine åndelige vejledere/skytsånder og din Gud.

At du i din fysiske hverdag bevidst og jævnligt/kontinuerligt genopretter lodrette forbindelse indad/opad, når forbindelses linjen ind imellem bliver forstyrret/knudret/forskubbet af den ydre verdens mange krav og opgaver/pligter.

 
 
      
Examples of what promotes spiritual development.
      
 
 

That you follow your intuition (consider it a spiritual awake conductor), consciously open up to angels / devotees, your spiritual guides / guardian spirits and your God.

That in your physical everyday life you consciously and regularly / continuously restore vertical connection inwards / upwards, when the connection line is occasionally disturbed / knotted / displaced by the many demands and tasks / duties of the external world.

 
 
                                    
 
 
Kærlighedsfyldt Hjerte.
 

Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi

Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 

Du kan ikke komme til at lære Mig at kende og gå Mine veje og gøre Min vilje, hvis du ikke elsker Mig; og du kan ikke elske Mig, hvis du ikke elsker dine medmennesker.

Mange taler om deres kærlighed til Mig, og alligevel ved de ikke, hvad det vil sige at elske sig selv og at elske deres medmennesker.

Nøglen er altid kærlighed, og den vigtigste lektie, der skal læres, er at elske.

Du skal lære at elske, hvad du foretager dig, elske de mennesker, du er sammen med, elske dine omgivelser, elske det sted, du bor, elske selve den luft, du indånder, selve den jord, du går på.

Elsk alt det, du kaster dine øjne på. Det er ikke nok at kunne lide noget; du må elske det og elske det helhjertet.

Det er godt engang imellem at gøre status over dig selv og finde ud af, hvor megen kærlighed der er i dig.

Tag dit daglige liv og find ud af, hvor megen kærlighed du lægger i alt, hvad du gør, siger og tænker.

 
    Eileen Caddy    
 

You cannot know Me and walk in My ways and do My will if you do not love Me; and you cannot love Me unless you love one another.

Many souls talk about their love for Me, and yet they do not know what it means to love themselves and to love their fellow human beings.

The key is always love, and the most important lesson to learn is to love.

You have to learn to love what you are doing, to love those souls you are with, to love your surroundings, to love where you live, to love the very air you breathe, the very ground you walk upon.

Love everything you set your eyes upon. Liking something is not enough; you have to love it and love it wholeheartedly.

It is good every now and again to take stock of yourself and see how much love there is in you.

Take your everyday living and see how much love you are putting into everything you do, say and think.

 
  
Click Flag
 
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
At elske alle sider af os selv.
 
   

Det er vigtigt at acceptere og opleve alle vores følelser, inklusive de såkaldt negative, uden at forsøge at ændre dem.

Samtidig kan vi skabe et nyt syn på os selv ved at tage imod og elske alle sider af os selv og ikke bare de sider, vi allerede kan lide.

Efterhånden som vi tager imod og udtrykker alle vores følelser, skaber vi et inderligt og kærligt forhold til os selv.

  
Jeg accepterer
og oplever alle mine
følelser.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Top
 
Top

Lad altid sindet dvæle ved Gud. Lad det se alt som Gud.

Det er det, der beskrives som eet-punktethed.

Hvis sindet er således fikseret, vil det opgive tendensen til at søge sfter fejl og tåbeligheder hos andre.

Det vil ikke opsøge det fordærvede og frivole.

Det vil ikke knytte sig til det trivelle og forbigående.

 
 
Let the mind ever dwell on God.

Let it see all as God.

That is what is described as one-pointedness.

If it so fixed, it will give up its tendencis to search for faults and follies of others.

It will not run after the foul and the passing.
   
Top
Top
   
     2010     
 
I dit hjerte´s have, skal du plante og fremme den Guddommelige Rose, Jasmin af ydmyghed og lilje af Generøsitet.

I din medicinkiste skal du holde dig i beredskab med, diskriminerende tabletter, dråber med selvkontrol og tre vigtige pulvere af tro, hengivenhed og tålmodighed.

Gennem brug af disse stoffer, kan du slippe for alvorlig sygdom kaldet uvidenhed.

 
 
In the garden of your heart, you must plant and foster the rose of Divinity, the jasmine of humility and the lily of generosity.

In your medicine chest, you must keep in readiness, the tablets of discrimination, drops of self-control and three key powders of faith, devotion and patience.

Through the use of these drugs, you can escape the serious illness called Ajnana (ignorance).
   
Top
Top
   
     2009     
 

I Bhagavad Gita beder Herren Khrisna Arjuna om at anse sig selv som et instrument for det Guddommelige.

Ethvert menneske er i sandhed et instrument af Gud.

Som sådan skulle han udføre sine pligter, og overlade resultaterne til Gud.

Mennesket bør udføre deres pligter; succes eller fejltagelser fastslås af det Guddommelige.

Anerkend ikke dig selv som den der udfører.

Du må udvikle den overbevisning, at den Iboende Ånd i dig styrer dig og gør dig istand til at handle.

 
 
In the Bhagavad Gita, Lord Krishna calls upon Arjuna to regard himself as an instrument of the Divine.

Every human being is indeed an instrument of God.

As such, he should carry out his duties, leaving the results to God.

Men have to do their duties; success or failure is determined by the Divine.

Do not esteem yourself as the doer.

Develop the conviction that the Indwelling Spirit in you is directing you and enabling you to act.
   
Top
Top
   
     2008     
 

Det første stade er udførelsen af handling på ret måde, med den rette mentale holdning, så kommer overholdelsen af moralske regler til samfundets vedligeholdelse
og opfyldelse af ens opgaver og forpligtelser, til slut kommer værdsættelse af gentagelse af Herrens Navn som den primære øvelse.

 
 

The first stage is the execution of action on proper lines, with proper mental attitude; then comes the observance of moral codes for the upkeep of society and the discharge of one's duties and obligations; last comes resulting in the appreciation of repetition of the Lord's Name as the primary sadhana.

   
Top
Top
   
     2007     
 

Man bør ikke opholde sig ved tvivl eller misforståelser på den spirituelle vej.

Så længe tvivlen er der, kan man aldrig erfare eller opleve sandheden.

Tro er essentielt.

En uden tro er det samme som en blind person.

Den hellige Surdas sagde, ”Åh Herre! Selvom mennesket har øjne er de blevet blinde, da de ikke er interesserede i at se din smukke form.

Selvom de har ører er de blevet døve, da de ikke er interesserede i at høre din melodiske stemme.

De har glemt Gud og stræber efter det verdslige liv.”

Vær ikke afhængig af de fysiske øjne, udvikl din indre vision.

Vend dit sind til det guddommelige lys der er tilstede i alle og enhver.

 
 

One should not entertain doubts or misunderstanding in the spiritual path.

So long as there are doubts, one can never experience truth.

Faith is very essential.

One without faith is equivalent to a blind person.

Saint Surdas said, “Oh Lord! Having eyes, people have become blind, as they are not interested in seeing your beautiful form.

Having ears, they have become deaf as they are not interested in listening to your melodious voice.

They have forgotten God and are craving for worldly life.”

Do not depend on the physical eyes, develop divine vision.

Turn your mind towards the divine light that is present in one and all.

   
Top
Top
   
     2006     
 

Årsagen til al sorg er den at udvikle tilknytninger til personer og ejendele.

Gennem at reducere tilknytninger og at udvikle kærlighed til Gud, så kan man formindske elendighed og opleve mere glæde.

Jo mere man elsker Gud, desto mere lyksalighed oplever man.

Mennesket kastes ud i elendighed fordi de tørster efter det fysiske i stedet for at længes efter Gud.

Hvis mennesket transformerer deres lyst efter materielle objekter til ønsket efter det Øverste, så vil de nyde umådelig glæde.

Alt hvad der behøves er, at se det Guddommelige i alt.

Dette er sand fromhed.

Arbejdet vil således vendes til gudsdyrkelse og alle handlinger vil blive hellige.

 
 

Developing attachment to persons and possessions is the cause of all sorrow.

By reducing attachments and developing love for God, one can reduce misery and experience more happiness.

The more one loves God, the more the bliss one experiences. Men are plunged in misery because they hanker after the physical instead of yearning for God.

If men transform their desire for material objects into the desire for the Supreme they will enjoy immense happiness.

All that is necessary is to see the Divine in everything.

This is true devotion.

Work will then turn into worship and every act rendered holy.

   
Top
Top
   
     2005     
 

Den største enkelte årsag til elendighed i verden er i dag misundelse.

Når man er glad og tilfreds, misunder andre ham og bestræbe sig på at ødelægge hans ro i sindet.

Når nogen er hyldet som stor, forsøger ondskaben at få andre at opfinde bagvaskelse for at tilsøle hans omdømme.

Dette er verdens måde.

Dette er tragedien af uvidenhed og egoisme/selviskhed - de tvinger mennesket til at tage en forkert sti og lider katastrofe.

Tag den rigtige vej; vær glad og gøre andre glade.

Derefter vil dit navn vedvare, selv efter kroppen opløses.

 
 
The greatest single cause for misery in the world today is envy.

When one is happy and contented, others envy him and strive to ruin his peace of mind.

When anyone is acclaimed as great, malice moves others to invent calumny in order to tarnish his reputation.

This is the way of the world.

This is the tragedy of ignorance and selfishness - they force men to take the wrong path and suffer calamity.

Take the right path; be happy and make others happy.

Then your name will last even after the body disintegrates.
   
Top
Top
   
     2004     
 

Arbejde er for det fysiske niveau/plan

Gudstjenester til det psykiske/mentale niveau og visdom er for det åndelige niveau.

Hver enkelt må passere disse tre etaper.

Det er derfor jeg siger, "du er ikke en, men tre."

Den du tror du er - kroppen eller den fysiske person, den de andre tror du er - sindet eller den mentale person bestående af følelser, holdninger og overbevisninger og den ene du virkelig er - Gud eller ånd, kernen i din personlighed.

 
 
Work is for the physical level.

Worship for the mental level and wisdom is for the spiritual level.

Each one has to pass through these three stages.

That is why I say, "You are not one, but three."

The one you think you are - the body or the physical person; the one others think you are - the mind or the mental person consisting of emotions, attitudes and beliefs and the one you really are - the Atma or spirit, the core of your personality.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Mennesket vil aldrig få lykke ved at give en frie tøjler til sine sanser.

Mennesket tillader sindet - blotte bundter af tanker og ønsker - at vejlede sine handlinger i stedet for intellekt, som kan diskriminere/skelne, sondere og analysere.

I mens sindet vil følge hvert indfald og fantasi, hjælper intellektet mennesket til at identificere pligt og ansvar.

To ting er afgørende for lykkeligt liv: kernen i opretholdelse af kroppen og kontemplation til at træde ind i Herren`s tempel og sammensmelte med Hans herlighed.
 
 
Man will never gain happiness by giving a free rein to his senses.

Man allows the mind - mere bundle of thoughts and desires - to guide his actions, instead of the intellect, which can discriminate, probe and analyse.

While the mind will follow blindly every whim and fancy, the intellect helps man to identify one's grains duty and responsibility.

Two things are crucial to happy life: the core of maintaining the body and contemplating entering the temple of the Lord and fusing with His glory.

   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk