Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 13. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Husk at blive på egen boldbane - når du er i proces.
      
   

 
 
      
Remember to stay on your own ball field - when you are in the process.
      
 
 

 
 
 
                                    
 
 
                    
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
  
Click Flag
 

Lad være med at gøre dig til en kopi af andre og giv dig tid til at søge i dit indre for at finde ud af, hvordan Jeg har brug for dig, og hvordan du passer perfekt ind i hele billedet.

Vær aldrig som en firkantet pind i et rundt hul, eller ude af samklang og rytme med livet.

Når du kan være dig selv, forsvinder alt pres og al spænding, fordi du ikke længere prøver at være noget, du ikke er.

Ja, faktisk prøver du ikke længere; du er blot.

Derfor har du fuldkommen fred med dig selv i dit indre, og den afspejles i det ydre.

Fred, ro og afklarethed stråler ud fra dig.

Du skaber den rette atmosfære, hvor du end går hen.

Du er en velsignelse, en hjælp og en opløftelse for alle dem, der krydser din vej, og du skaber fred og harmoni i verden omkring dig.

Lad nu Min fred og kærlighed fylde dig og omslutte dig.

Opløft dit hjerte og sig evindeligt tak, fordi Jeg viser dig vejen.

 
    Eileen Caddy    
 

Cease modelling yourself on anyone else and take time to seek within to find how I have need of you and how you fit perfectly into the whole picture.

Never be like a square peg in a round hole, or out of tune and out of rhythm.

When you can be yourself, all stress and strain disappear because you are no longer trying to be something you are not.

In fact you are no longer trying; you just are.

Therefore you are at perfect peace within, and it is reflected without.

Peace, tranquility and serenity emanate from you.

You create the right atmosphere where ever you go.

You are a blessing, a help and an uplift to all those souls who cross your path, and you create peace and harmony in the world around you.

Now let my peace and love infil and enfold you.

Lift up your heart and give eternal thanks that I AM revealing the way to you.

  
Click Flag
 
   
Top
Top
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
 
Udtryk dig direkte.
 
   
Hvis du altid venter på at blive, gøre eller få det, du ønsker, blokerer du for din energi.

Din krop vil måske afspejle det ved overvægt eller andre fysiske problemer.

Udtryk dig direkte.

Sæt klare grænser over for andre mennesker og gør, hvad du er nødt til, for at tage godt vare på dig selv.

Energien vil da strømme frit gennem din krop, og denne cirkulation vil fjerne eventuel overvægt.

Jo mere villig du er til at være dig selv, jo mindre vil du have behov for at bruge mad som et substitut for pleje og omsorg.

Du vil modtage universets naturlige pleje og omsorg.
  
Det er sundt for mig
at udtrykke mig klart
og direkte.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Naturen er grundlaget for alt i universet.

Det er grundlaget for skabelse og eksistens.

Mænd og kvinder, dyr og fugle, træer og planter, er alle uadskillelige fra naturen.

I denne uendelige skabelse, er det aktive element Herren.

Denne sandhed skal opleves, så det ikke glider væk fra bevidstheden, og den nødvendige disciplin til dette er gentagelse af det guddommeliges navn og meditation.

Denne natur er som et hav.

Når havet bliver lidt groft, bliver skibe til hule rør.

Du kan aldrig krydse dette hav alene ved din egen indsats.

Herrens nåde er afgørende.

Så bed om en redningsflåde af guddommelig nåde, og når du fastgør den, kan du nå kysten i en håndevending.
 
 
Prakriti (Nature) is the basis of everything in the universe.

It is the basis of creation and existence.

Men and women, beasts and birds, trees and plants, are all inseparable from nature.

In this endless creation, the active element is the Purusha, the Lord.

This truth has to be experienced, so that it will not slip away from consciousness, and the discipline needed for this is repetition of the Divine Name and meditation.

This Prakriti is like a sea.

When the sea becomes slightly rough, ships turn into hollow reeds.

You can never cross this sea by your own effort, alone.

The Lord’s grace is essential.

So pray for that raft of Divine grace, and when you secure it, you can reach the shore in a trice.
   
Top
Top
   
     2010     
 
I denne verden er der ingen bod højere end fatning, ingen glæde er større end tilfredshed og ingen velsignelse helligere end barmhjertighed, og ingen våben mere effektiv end tålmodighed.

Hengivne bør overveje kroppen som en mark, de gode gerninger er som frø og skal dyrkes, kultiveres i Herrens Navn.

Modtag hjælp fra hjertet som landmanden for at få høsten - som er Herren selv.

Ligesom fløde i mælken, brand i brændstoffet, er Herren i alting.

Har fuld tro på dette.
 
 
In this world, there is no penance higher than fortitude, no happiness greater than contentment and no blessing holier than mercy and no weapon more effective than patience.

Devotees should consider the body as a field, the good deeds as seeds and cultivate the Name of the Lord.

Take the help of the Heart as the farmer in order to get the harvest - which is the Lord Himself.

Like cream in the milk, fire in the fuel, the Lord is in everything.

Have full faith in this.
   
Top
Top
   
     2009     
 
Du har ingen grund til at løbe omkring for at søge efter Gud, for du er selv Gud.

Gud bor i dit hjerte.

Han er den altgennemtrængende og motiverende kraft.

Hav en fast tro på denne sandhed.

Som ilden på en tændstik, er Guddommeligheden latent, skjult i mennesket.

Ilden på tændstikken bliver manifesteret, når den rammer siden af æsken.

Så på samme måde, når den individuelle kontakter Gud, vil flammen fra visdom skinne og stråle.
 
 
You have no need to run about in search of God, for, you are yourself God.

God resides in your heart.

He is the All-pervasive motive force.

Have firm faith in this truth.

Like fire in the matchstick, divinity is latent in man.

The fire in the stick becomes manifest when it is struck against the side of the box.

So too, when the Jivi (individual) contacts Deva (God), the flame of Jnana (Wisdom) shines brilliantly.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Mennesket står over for skuffelse, fordi han bruger sin kærlighed til urene formål.

I virkeligheden er fysiske relationer og tilknyttede egenskaber af hans egne skabelser.

Før ægteskab, hvem er kone og hvem er manden?

Efter døden, hvilket forhold eksisterer? Familielivet er som en forbipasserende sky.

Man bør ikke være uretmæssigt knyttet til det eller bekymret for det.

I stedet bør man gøre en indsats for at elske dem omkring os og dermed opleve lyksalighed.

Men det nuværende menneske, i stedet for at sprede kærlighed, udvikler han had og jalousi over for sine medmennesker.

Det er vores primære opgave at elske alle og tjene alle.

 
 
Man is facing disappointment because he is using his love for impure purposes. Truly speaking, physical relationships and attachment are of his own making.

Prior to marriage, who is the wife and who is the husband?

After death, what relationship exists? The family life is like a passing cloud.

One should not be unduly attached to it or worried about it. Instead, one should make efforts to love those around us and thus experience bliss.

But, the present-day man, instead of spreading love, is developing hatred and jealousy towards his fellowmen.

It is our primary duty to love all and serve all.
   
Top
Top
   
     2007     
 

Mennesket møder skuffelse fordi han bruger sin kærlighed til urene formål.

Sandt at sige så er fysiske forhold og tilknytninger menneskets egen skabelse.

Hvem er manden og hvem er konen før et ægteskab?

Hvilke forhold eksisterer efter døden?

Familielivet er som en sky der driver forbi på himlen.

Man bør ikke være unødigt tilknyttet til det eller bekymret om det.

I stedet bør man stræbe efter at elske mennesker omkring sig og derigennem opleve lyksalighed.

Men nutidens menneske udvikler had og jalousi i stedet for at sprede kærlighed til sine medmennesker.

Det er vores primære pligt at elske alle og at tjene alle.

 
 
Man is facing disappointment because he is using his love for impure purposes. Truly speaking, physical relationships and attachment are of his own making.

Prior to marriage, who is the wife and who is the husband?

After death, what relationship exists? The family life is like a passing cloud.

One should not be unduly attached to it or worried about it. Instead, one should make efforts to love those around us and thus experience bliss.

But, the present-day man, instead of spreading love, is developing hatred and jealousy towards his fellowmen.

It is our primary duty to love all and serve all.
   
Top
Top
   
     2006     
 

Mennesket bør erkende at de fem grundlæggende elementer der udgør det fundamentale universelle stof er fælles for hele menneskeheden.

Han skulle se det guddommelige i ethvert menneske.

Dette er betydningen af bønnen: Buddham Sharanam Gachchaami, Sangham Sharanam Gachchaami, Dharmam Sharanam Gachchaami.

Denne bøn betyder, af hensyn til at opretholde retfærd, så bør man anvende det oplyste intellekt og engagere sig i tjeneste i samfundet.

Mennesket er udrustet med et legeme for i det væsentlige at forfølge retfærd.

 
 
Man should realize that the five basic elements which constitute the fundamental stuff of the universe are common to all mankind.

He should see the divine in every human being.

This is the purport of the prayer: Buddham Sharanam Gachchaami, Sangham Sharanam Gachchaami, Dharmam Sharanam Gachchaami.

The meaning of the prayer is that for the sake of upholding Dharma (Righteousness), one should use one's Buddhi (the enlightened intellect) and engage in service of Sangha (society).

Man has been endowed with a body essentially to pursue Dharma.
   
Top
Top
   
     2005     
 

Du bør mene, at tjeneste er en sti til Gud-erkendelse.

Serviceaktiviteter må tages op, ikke for Sai Sai organisation skyld, og heller ikke for samfundet.

De er rene og til for din egen skyld, for at omdanne eller transformere dit eget liv og genoprette,indløse jer.

Tjenesten til mennesket vil hjælpe din guddommelighed til at blomstre, for det vil glæde dit hjerte og få dig til at føle, at livet har været umagen værd.Tjenesten til mennesket er tjeneste for Gud, for Gud er i hver mand, hvert levende væsen og i hver sten og stub.

 
 
You should believe that service is a path to God-realization.

Service activities have to be taken up not for the sake of Sathya Sai Organization, nor for the sake of the society.

They are purely for your own sake in order to transform your own lives and redeem yourselves.

Service to man will help your divinity to blossom, for it will gladden your heart and make you feel that life has been worthwhile.

Service to man is service to God, for God is in every man, every living being and in every stone and stump.
   
Top
Top
   
     2004     
 

Den Nye År´s dag proklamerer den sandhed, at Gud er Tidens Mester.

Desværre undlader mennesket at forstå Guds magt.

Han spilder tre fjerdedele af sin tid i uværdige jordiske sysler.

Åndelig forfølgelse er den rigtige måde at bruge tiden på.

Det opfordrer til at fremme gode følelser, gøre gode gerninger uden egoistisk motiv og udvide kærlighed og medfølelse over for alle væsener.

Ved at udnytte din tid i åndelige sysler kan du nyde åndelig rigdom.

Hvis du vil helliggøre din hårdt tjente menneskelige fødsel, skal du dyrke guddommelige tanker.

 
 
The New Year Day proclaims the truth that God is the Master of Time.

Unfortunately, man fails to understand the power of God.

He wastes three quarters of his time in unworthy earthly pursuits.

Spiritual pursuit is the right way of making use of time.

It calls for fostering good feelings, doing good deeds without any selfish motive and extending love and compassion towards all beings.

By utilising your time in spiritual pursuits, you can enjoy spiritual wealth.

If you want to sanctify your hard-earned human birth you have to cultivate divine thoughts.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Mennesket mener, tænker at han nyder fornøjelser, men sandt at sige, er det den glæde der nyder mennesket.

For den ødelægger snigende hans energi, svækker hans evne til forskelsbehandling - til det at skelne og opæder hans tildelte tid af liv og træder ind i hans sind uden varsel med egoisme, misundelse og en følelse af utilfredshed, had, grådighed, og lyst.

En person kan være ekspert i mange felter, områder af viden eller har beherskelsen af mange materielle færdigheder, men uden indre renlighed, er hans hjerne ligesom en ørkenen med affald eller en massiv klippe med end ikke det mindste spor af kærlighed, barmhjertighed eller ekspansiv dyd.
 
 
Man thinks he is enjoying pleasure, but really speaking it is the pleasure that is enjoying man.

For, they destroy insidiously his energy, weaken his discrimination faculty, eat up his allotted years of life and enter his mind in a stealthy manner,stealthy it with egoism, envy, malice, hate, greed and lust.

A person might be an expert in many fields of knowledge or have mastery of many material skills, but without inner cleanliness, his brain is like a desert waste or a massive rock with no trace of love, mercy or expansive virtue.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk