Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 14. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Lørdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Lov om tiltrækning.
      
   

Når du begynder at forstå Loven om tiltrækning, og du forstår at lige tiltrækker lige, så bliver det lettere at forstå at du sender et signal og hele universet besvarer det.

Og når du endelig forstår det, behøver du at udøve bevidst kontrol med det signal du udsender, og så bliver det virkeligt sjovt, fordi du så erkender at intet sker udenfor din kreative kontrol.Intet sker tilfældigt eller gennem omstændigheder.

Det sker intet på grund af nogle vibrationer du udsendte for længe siden eller i en anden inkarnation. Det handler ikke om det du blev født ind i.

Det handler kun om det du udstråler, lige her og nu, i dette sprudlende friske øjeblik.

Og du har absolut og fuldkommen kontrol over dette, fordi du kan vælge en tanke der gør dig glad, ting der begejstrer eller tilng der gør dig ked af det.

 
 
      
Law of Attraction.
      
 
 

When you begin to understand the Law of Attraction, and you understand that straight attracts equal, then it becomes easier to understand that you are sending a signal and the whole universe is responding to it.

And when you finally understand it, you need to exercise conscious control over the signal you send out, and then it becomes really fun because you then recognize that nothing happens outside of your creative control. Nothing happens randomly or through circumstances.

It does not happen because of some vibrations you emitted a long time ago or in another incarnation. It's not about what you were born into.

It's just about what you radiate, right here and now, in this bubbling fresh moment.

And you have absolute and complete control over this because you can choose a thought that makes you happy, things that excite or tilng that makes you sad.

 
 
                                    
 
 
 
Glad uendeligheds ring :)
 
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
  
Click Flag
 

Efterhånden som du flittigt søger, vil du helt sikkert finde det, du søger efter, at du bliver ét med Mig, Kilden til alt liv.

Men du må give dig tid til at søge. Det er ikke noget, der bare falder ned i skødet på dig, hvis du ikke først nærer et dybt ønske i dig om at kende Mig, kende sandheden og søge, indtil du finder ud af, hvad det betyder for dig.

Det er kun dem, der ønsker at vide, der får denne dybe åndelige oplevelse af en indre viden; du skal derfor aldrig kun fuske lidt med disse åndelige oplevelser.

Det er op til dig selv at gå igang og opleve dem i dit indre.

Hvor livet dog er tomt og ørkesløst, indtil du begynder at leve det fuldt ud og sætter alt på en prøve for at se, om dette åndelige liv kan praktiseres og er værd at leve!

Begynd straks at gøre noget ved det.

Lad det ikke være en åndelighed, du praktiserer fra din lænestol.

Lad den leve og ånde, så alle kan se det.

Lad Mig se dig begynde at leve dette liv nu.

 
    Eileen Caddy    
 

As you search diligently, you will surely find what you are looking for, your atonement with Me, the Source of all life.

But you have to take time to search. It is something that will not drop into your lap without the deep desire in you to know Me, to know the truth, and to seek until you find what it means to you.

This deep spiritual experience of inner knowing only comes to those souls who want to know; therefore never dabble vaguely in these spiritual experiences.

It is up to you to go forth and experience it within.

How completely empty and futile life is until you start living it to the full and putting everything to the test to see whether this spiritual life is practical and worth living!

Start now doing something about it.

Let there be no armchair spirituality.

Let it be living and vibrating and there for all to see.

Let Me see you start living a life now.

  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
At genvinde vores styrke.
 
   

Når vi undertrykker vores naturlige evne til at udtrykke os og til at træffe valg og tillader andre mennesker at have overdreven magt over os, føler vi os hjælpeløse og som ofre.

Det gør os vrede. Fordi vi er bange for vores vrede, er vi tilbøjelige til at undertrykke den, hvorved vi kvæler vores følelser.

I processen med at blive mere bevidst er det meget positivt at komme i kontakt med og udtrykke vreden.

Det betyder nemlig, at vi er ved at genvinde vores styrke.

  
Efterhånden som jeg
føler min vrede, genvinder jeg
min styrke.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
 
 
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Det Guddommelige er den eneste slægt og ven af Yogis (åndeligt avancerede sjæle).

De kender ingen anden.

De behøver ikke anden underholdning, tilknytninger eller ønsker.

Gud er deres alt i alle.

De vil ikke blive påvirket af sorg eller glæde, fiasko eller succes.

De oplever kun én ubrudt, uantastet strøm af lyksalighed.

For dem der fast etableret i denne tilstand, vises verden og dens op og nedture trivielle og illusoriske.

De modvirker trækket fra sanserne og står over for fascinationer i verden uden nogen uro i sindet.

De er også på vagt over for de fristelser, sanserne fører til dem, og dreje dem til side, de nærmer sig det guddommelige og søger styrke og trøst der.

Deres handlinger, tanker og ord afslører den vision, de har oplevet.

Dette er den Paramartha Drishti Supravision, hvor alle de fem elementer er til stede som den guddommelige selv og alle væsener, mennesker, dyr, fugle og orme er udstrømninger fra Gud og derfor fuldt ud Guddommelige.

 
 
The Divine is the only kith and kin of the Yogis (spiritually advanced souls).

They know no other.

They do not entertain any other urge, attachment, or desire.

God is their all in all.

They will not be affected by grief or joy, failure or success.

They experience only one unbroken, unchallenged stream of bliss.

For those firmly established in this state, the world and its ups and downs appear trivial and illusory.

They counter the pulls of the senses and face the fascinations of the world without any agitation of mind.

They are also vigilant against the temptations held before them by the senses, and turning them aside, they approach the Divine and seek strength and solace there.

Their actions, thoughts, and words reveal the vision they have experienced.

This is the Paramartha Drishti, the Supravision, where all the five elements are present as the Divine itself and all beings, man, beast, bird, and worm are emanations from God and therefore fully Divine.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Der er mange destruktive kræfter i verden.

Men, heldigvis sammen med dem, er der også konstruktive kræfter.

Som studerende på Vidya (Sand Viden) bør du ikke gøre dig selv til tilbeder af bomber og maskiner.

Du skal omdanne dig til en aktiv person, der tilbeder det guddommelige.

Autoritet og magt er stærke rusmidler.

De vil prøve at forurene dig på en kontrolleret og organiseret måde, indtil du er fuldstændig ødelagt.

De fremelsker ulykke og misforståelser.

Men ægte viden vil give fremelske og give helhed og lykke.
 
 
There are many destructive forces in the world.

But, luckily along with them, there are also constructive forces.

As students of Vidya (True Knowledge) you should not turn yourself into worshippers of bombs and machines.

You must transform yourself into active persons, worshipping the Divine.

Authority and power are powerful intoxicants.

They will pollute one until he/she is completely destroyed.

They breed misfortune.

But, genuine knowledge will confer on you fullness and fortune.
   
Top
Top
   
     2009     
 

Det fornemme hus kaldet livet må bygges på et stærkt fundament, jagten på rigdom og opfyldelsen af ønsker bør reguleres gennem Dharma's målestok.

Dharma støtter de der støtter det (Dharma).

Det stærkeste fundament er den altid tilstedeværende Tro på den Almægtige.

Nogle spørger måske, "Hvis Han er Almægtig hvorfor er Han da ikke åbenlys?"

Han åbenbarer sig kun til det menneske der er i besiddelse af længslen, ikke den der spørger i uvidenhed eller frækhed.

Han vil kun være åbenlys for det rene hjerte som ikke er hæmmet af egoisme eller tilknytning til verdslige objekter.

 
 
The mansion called life must be built on strong foundations, the pursuit of artha (wealth) and kama (fulfillment of desires) must be regulated by the yardstick of Dharma.

Dharma fosters those who foster it. The strongest foundation is ever-present Faith in the Almighty.

Some may ask, "If He is Almighty, why then is he not patent?"

Well, He reveals Himself only to the person who has the yearning, not the one who puts questions out of impudence or ignorance.

He will be patent only in the pure heart that is not clouded by egoism or attachment to worldly objects.
   
Top
Top
   
     2008     
 

Du bør aldrig lade nogen form for svaghed føre dig bort fra den rette vej.

Hvis der er et lille hul i en stor beholder, så vil vandet strømme ud.

Det er på samme måde hvis der findes blot et lille sanseligt ønske i dig, så vil alt det du har lært ikke være til nogen nytte.

Tiltrækningen til verden distraherer dig fra virkeligheden.

Du bør beskytte dig selv gennem at afholde dig fra fejltagelser og modstå det onde.

Godt og veludført arbejde og uselvisk kærlighed vil hjælpe dig til at betræde visdommens vej.

 
 

You should not let any weakness in you dissuade you from the right path.

If in a big tank there is a small hole, all the water will flow out.

In the same manner, even if you have a small sensory desire in you, then all that you have learnt will be of no avail.

Attraction for the world distracts you from the reality.

You should guard yourselves by desisting error and resisting evil.

Good work and selfless love will help you to tread the path of wisdom.

   
Top
Top
   
     2007     
 

Selv-virkeliggørelse bør være målet med den menneskelige eksistens.

Det kan nås gennem tre stader:

Selv-tillid, selv-tilfredshed og selv-opofrelse.

Mennesket bør se sig selv som kroppens, sansernes og sindets mester.

Han/hun bør anvende sit intellekt til at erfare enheden med det guddommelige, den altgennemstrømmende kosmiske bevidsthed.

Prajnana’s flamme (konstant integreret bevidsthed) der er i alle er dækket til af de verdslige ønskers aske.

Når asken blæses væk, så afslører Guds ild (Absolut Guddommelighed) sig i al sin pragt.

 
 

Self-realization should be the goal of human existence. It has to be reached through three stages:

Self-confidence, self-satisfaction and self-sacrifice. Man should regard himself as the master of the body, the senses and the mind.

He has to use the intellect to experience his oneness with the divine, the cosmic all-pervading consciousness.

The flame of Prajnana (constant integrated awareness) which is in everyone is covered by the ash of worldly desires.

When the ash is blown off, the fire of God (Absolute Divinity) reveals itself in all its glory.

   
Top
Top
   
     2006     
 

Mennesket bør erkende at sand lyksalighed først kan opleves når sindet er opfyldt med tanker om Gud, ligesom legemet kun kan være sundt når blodet er rent.

Guddommelighed kan ikke opleves gennem et eksperiment.

For at virkeliggøre denne iboende guddommelighed i mennesket må man tage den royale vej, der er den spirituelle vej.

De ni former for fromhed der er nævnt i skrifterne åbenbarer måske ikke Gud; men de viser vejen til Guds realiseringen.

Den enkleste af disse er at messe Herrens navn.

Uanset hvilken form for tilbedelse, om det er bod eller meditation, så er fundamentet i Gud’s navn.

Det er nødvendigt at messe Herrens navn når man skal krydse det turbulente livs have.Det er et skib der kan hjælpe dig over det dybeste hav.

Når I messer Herrens navn, så bør I være rolige og rene i hjertet.

Prætentiøs og egoistisk opførsel bør undgås.
 
 

One should realize that just as the body can be healthy only so long as the blood is pure, real bliss can be experienced only when the mind is filled with thoughts of God.

Divinity cannot be discovered by experiment.

To realize this inherent divinity in man the royal path is the path of spirituality.

The nine forms of devotion mentioned in the scriptures may not directly reveal God, but they do show the path to God-realization.

Of these, chanting the name of the Lord is the simplest.

Whatever form of worship, penance or meditation one may adopt, the foundation is the Lord's name.

Chanting the Lord's name is essential for crossing the turbulent ocean of life.

It is a boat that can carry you across the deepest ocean.

While chanting the Lord's name, one should be tranquil and pure at heart.

Ostentation and egoism should be eschewed.

   
Top
Top
   
     2005     
 

Mennesket lovpriser Gud som allestedsnærværende, alvidende og Almægtige, men ignorerer sin tilstedeværelse i sig selv.

Mange vove at beskrive attributterne for Gud og forkynder Ham til at være sådan og sådan, men disse er blot gæt og en afspejling af deres egne orientering og præferencer.

Hvem kan bekræfte noget om Gud?

Hver enkelt kan erhverve sig viden fra det vidstrakte hav, i den grad som han kan optage/rumme på det jordiske plan.

Fra denne mængde, kan de forstå men kun lidt af det uendelige.

 
 
Man extols God as omnipresent, omniscient and omnipotent, but ignores His presence in himself.

Many venture to describe the attributes of God and proclaim Him to be such and such, but these are mere guesses and a reflection of their own predilections and preferences.

Who can affirm anything about God?

Each one can acquire from the vast expanse of the ocean only as much as can be contained in the vessel one carries to its shore.

From that quantity, they can grasp but little of that immensity.
   
Top
Top
   
     2004     
 

De seks indre fjender - lyst, vrede, grådighed, tilknytning, stolthed og ondskab reducerer mennesket til et dæmonisk niveau.

De skal overvindes og omdannet ved hjælp af den øverste alkymi via guddommelig kærlighed.

Først derefter kan der opnås rensning af sindet og oplysning af sjælen.

 
 
The six inner enemies - lust, anger, greed, attachment, pride and malice reduce man to the level of a demon.

They have to be overpowered and transmuted by the supreme alchemy of Divine Love.

Only then can there be purification of the mind and the illumination of the soul.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Sukkerrør bør bifalde opskæringen, snitningen, knusningen, kogningen og filtreringen, som det er udset til, siden at det - uden disse prøvelser ville udtøre og ikke gøre nogen tunge sød.

Således må også mennesket byde problemer velkommen, for det alene bringer sødme ind til ånden inden i.

Hvis du ønsker at nyde vedvarende lykke, skal du udfylde dit sind med rene tanker og udvikle fine følelser i dit hjerte.

Gennem gode tanker og venlige handlinger, bliver hjertet rent og helliget.
 
 
The sugarcane should welcome the cutting, the hacking, the crushing, the boiling and the straining to which it is subjected; since without these ordeals, the cane would dry up and make no tongue sweet.

So too, man must welcome trouble for that alone brings sweetness to the spirit within.

If you wish to enjoy enduring happiness, you have to fill your mind with pure thoughts and develop fine feelings in your heart.

Through good thoughts and kind actions, the heart gets pure and holy.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk