Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 15. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Søndag
ør
Esoterisk viden om Søndag

Dagens støttende energi


  

'
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Drag omsorg for dig og dine.
      
   

Ved efter bedste evne at være ærlig og autentisk.

Ved efter bedste evne at handle efter din intuition/indre vejledning.

Ved at øve dig i at se Gud i hver eneste du møder på din vej - uanset hvor, hvem, status osv.

 
 
      
Take care of yourself and yours.
      
 
 

By being honest and authentic to the best of my ability.

By acting to the best of your ability according to your intuition / inner guidance.

By practicing to see God in every single one you meet on your way - no matter where, who, status, etc.

 
 
                                    
 
 
 
Husk at drage omsorg for dig selv og dit indre.
 

 

Esoterisk viden om Søndag

Dagens støttende energi
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 

Du må tro på dig selv og på din evne til at kunne gøre alt med Min hjælp.

Så vil alt, hvad du foretager dig her i livet, gå op i en højere enhed og være til virkelig glæde.

Livet må nydes, så hvorfor gå igennem det og slæbe benene afsted, som om du bar på en tung byrde og var tynget af den?

Der hviler måske et stort ansvar på dig, men der er ingen grund til at være nedbøjet over det.

Når du har en positiv holdning til det, kan du helhjertet nyde dette ansvar, fordi du ved, at du ikke skal bære det alene.

For JEG ER her, og du kan dele alle ting med Mig.

Du er aldrig alene.

Jo før du indser det og accepterer det som en kendsgerning, desto hurtigere vil hele din holdning til alt, hvad du gør, ændre sig, og desto hurtigere vil du kunne indrette dig efter den situation, du er i, og nyde alt, hvad du gør.

 
    Eileen Caddy    
 

Have faith in yourself and in your ability to do all things with My help.

Then everything you undertake in life will be completed in true perfection and with real joy.

Life is to be enjoyed, so why go though it dragging one foot after another as if you were carrying a heavy burden and were being weighed down by it?

You may have heavy responsibilities, but there is no need to be bowed down by the.

When your attitude towards them is positive, you can enjoy those responsibilities wholeheartedly, with the knowledge that you do not have to carry them alone.

For I AM here and you can share all things with Me.

You are never alone.

The sooner you realise it and accept it as fact, the sooner will your whole attitude change to everything you undertake, and the sooner will you be able to adjust yourself to the situation you are in and enjoy everything that you are doing.

 
  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
 
Herredømmet over vores liv.
 
   

Når du føler dig vred, så tag 'de forholdsregler, der er nødvendige for, at du kan tage vare på dig selv, give udtryk for dine behov eller sætte dine grænser.

Men fokusér ikke overdrevent på de ydre problemer. Giv i stedet dig selv lov til at erkende, at det er tabet af din styrke, du er vred over.

Efterhånden som vi kommer mere i kontakt med vores styrke og udtrykker den direkte og vægtigt, føler vi os ikke længere hjælpeløse og vrede.

Snarere accepterer vi, at vi har herredømmet over vores eget liv.

 
Jeg er
herre over
mit liv.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Top
Top
Alt i denne verden er flygtig, forbigående, det er her i dag, men måske ikke i morgen.

Så hvis du ønsker og tørster efter noget helhjertet, søg Herren, som ikke har nogen tilbagegang.

I denne forbigående liv er glæde og smerte også uundgåeligt forbigående.

Den selv samme Herre giver og tager, når og hvis Han vil.

Alt er hans, så hvor er det tåbeligt at beklage, når tingende der tilhører Ham bliver taget tilbage af Ham!

Derfor bliver den kloge person ikke pint over nogen eller noget eller føler unødig tilknytning til noget.

Lad al pine og al den tilknytning være for Herren, Han alene er evig, kilden til al glæde.

Elsk en person som en person, ikke mere.

Hvis du elsker dem mere, er det et tegn på at du er blevet bedraget om deres sande natur.

Du kan kun i kort tid opføre dig som ejer, på samme måde som hvis du havde lejet et hus.

For ligesom så snart at lejeperioden er slut, går huset over til en anden.

 
 
Everything in this world is ephemeral, transitory; it is here today but may not be here tomorrow.

So, if you want to crave something wholeheartedly, seek the Lord, who has no decline.

In this transitory life, joy and pain are also perforce transitory.

The self-same Lord gives and takes as and when He wishes.

Everything is His, so how foolish it is to lament when things belonging to Him are taken back by Him!

Therefore, the wise person doesn’t pine over anyone or feel undue attachment to anything.

Let all the pining and all the attachment be for the Lord; He alone is eternal, the source of all joy.

Love a person as a person, not more.

If you love them more, it is a sign that you have been deceived about their real nature.

You can behave only for a short time as if the house you have rented is your own!

For, as soon as the lease period is over, it passes on to another.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Ligesom creme er til stede i mælk, ild i brændstof, så er også opnåelsen af den guddommelige en sikker resultat for dem, der udfører åndelige praksis.

Selv om opnåelse af befrielse ikke direkte realiseres som en konsekvens af at tage Herrens navn, er følgende frugter er tydelige:
(1) selskab med de store
(2) sandhed
(3) tilfredshed
(4) kontrol af sanserne.

Gennem alt efter hvilken af disse porte du træder ind i, om man er husejer eller eneboer eller et medlem af en anden klasse, kan man helt sikkert nå Herren.

Dette er sikkert!

 
 
Just as cream is present in the milk, fire in the fuel, so also is the attainment of Divine a sure result for those who perform spiritual practices.

Even if the attainment of Liberation is not directly realized as a consequence of taking the Lord's Name, the following fruits are clearly evident:
(1) the company of the great
(2) truth
(3) contentment and
(4) control of the senses.

Through whichever of these gates one may enter, whether one is a householder or a recluse or a member of any other class, one can certainly reach the Lord.

This is certain!
   
Top
Top
   
     2009     
 

Du har måske lyttet til et antal spirituelle foredrag, men du skulle ikke fylde dig med flere ord, for kun at glemme dem bagefter.

Du skulle spørge dig selv om hvor meget du har fået transformeret ved at deltage i disse foredrag.

Du skulle hellere prøve at praktisere i det mindste en eller to af de ting du har hørt, gradvis befri dig for verdslige hengivenheder og gå fremad på stien til den Guddommelige.

Hvis du gør det, vil det Guddommelige udfolde sig i dit hjerte.

Hvis du gør det modsatte, altså foresætter med at mangedoble dine verdslige virksomheder og begær, vil du bevæge dig mod det dyriske niveau.

Alt hvad du har - brug det til at gøre godt med i troen på Gud.

 
 
One may have listened to a number of spiritual discourses, but one should not be content with mere listening only to forget them later.

One must enquire as to how much one has been transformed by attending these discourses.

One must try to put into practice at least one or two of the teachings, get rid of worldly attachments gradually and progress on the path towards the Divine.

In due course, divinity will surely blossom in the heart.

If, on the contrary, one goes on multiplying one's worldly concerns and desires, one will go down to the animal level.

One must be content with what one has and put it to good use with faith in the Lord.

   
Top
Top
   
     2008     
 

Uddannelse består ikke af at samle sig informationer eller fakta fra mange forskellige bøger.

Det at læse bøger beriger dig kun i den information som du modtager, men den hverken giver eller fremmer gode egenskaber.

En god uddannelse er en proces hvor ens karakter forbedres og igennem hvilken man bliver i stand til at skærpe sindet og anvende sin intelligens, så man kan skelne mellem hvad der er rigtigt og hvad der er forkert.

Ungdommen vil først få gavn af uddannelse når dens indhold er tæt forbundet med disse idealer: opofrelse, overbærenhed, sandhed og kærlighed.

Eleverne vil aldrig få gavn af en uddannelse, når den mangler disse ædle principper.

 
 

Education does not consist in the accumulation of information and facts from a multitude of books.

Reading of books can only enrich you in the information that you may gather but can never give or promote good qualities.

Good education is a process by which character is improved and by which one will be able to use one's intelligence and sharpen one's mind so as to distinguish right from wrong.

It is only when the contents of education are closely linked with ideals of sacrifice, forbearance, truth, and love that the youth will get the benefit of education. Students will never get any benefit out of education if it is devoid of these noble principles.

   
Top
Top
   
     2007     
 

Mennesker bør vise medfølelse for deres medmennesker og opgive snæversynede ideer og følelser.

Medfølelse er kendetegnet for hengivenhed.

Ingen kan håbe på at glæde Gud uden at vise medfølelse overfor sine medmennesker.

Et kærligt hjerte er Guds tempel.

Gud kan ikke dvæle i et hjerte uden medfølelse.

Der er intet større i verden end følelsen af universel kærlighed.

De alene er gode der ser enheden i den tilsyneladende mangfoldighed.

Menneskene skal indse, at de er gnister af det Guddommelige.

De skal udvikle hellige tanker og leve ideelle liv.

De skal forsøge at fremme samfundets velfærd.

 
 

Giving up narrow ideas and feelings, people should show compassion towards their fellow-beings.

Compassion is the hallmark of devotion.

No one can hope to please God without showing compassion towards his fellow-men.

A loving heart is the temple of God. God cannot dwell in a heart without compassion.

There is nothing greater in the world than feeling of universal love.

They alone are good who see the unity in the apparent diversity.

Men have to realize that they are sparks of the Divine.

They have to develop sacred thoughts and lead ideal lives.

They must seek to promote the welfare of society.

   
Top
Top
   
     2006     
 

Det sande mål for menneskets liv er at få en vision af Guddommelighed og smelte sammen med det.

De gamle vismænd erklærede at der findes tre stadier på vejen mod målet: at søge spirituel viden gennem fortjenstfuld handling, ret adfærd og guddommelighed.

Igennem handling, følger man retfærdighed og moral og søger derefter at finde grundlaget for moral der er Gud.

Man opdager at moral og retfærdighed føjer lyksalighed til sig og at lyksagelighed overalt strømmer fra Gud selv.

Den enkelte oplever derefter, at enhver aktivitet uden denne bevidsthed er ufrugtbar og forårsager slaveri.

 
 

The true goal of human life is to have the vision of Divinity and merge in it.

The ancients declared that there are three stages in the path towards the goal: seeking spiritual knowledge through meritorious acts, right conduct and divinity.

Through action, one follows righteousness and morality and then seeks to find the basis of morality that is God.

One discovers that morality and righteousness add to one's Bliss and that all Bliss everywhere flows from God itself.

One then realizes that any activity devoid of this awareness is barren and causes bondage.

   
Top
Top
   
     2005     
 

Mennesker lider, fordi de har alle slags urimelige begær og de pines, når de prøver at få opfyldt dem og fejler.

De tillægger den objektive verden for megen værdi.

Det er kun når der er for høje tilknytninger til den objektive verden at du lider smerter og sorg.

Hvis du ser på alt med visdom afledt af indre vision, syn, vil tilknytninger kunne skubbes væk og du vil se alt det med større klarhed og omgivet af den Guddommelige herlighed og stråleglans.

 
 
People suffer because they have all kinds of unreasonable desires and they pine to fulfill them and fail.

They attach too much value to the objective world. It is only when attachment increases that you suffer pain and grief.

If you look upon everything with the wisdom derived from inner vision, then attachment will slide away and you will see everything with greater clarity and with a glory suffused with Divine splendour.
   
Top
Top
   
     2004     
 

Når du har opnået sand visdom, vil du finde ud af, at lykke ikke bør være noget mennesket hoverer over og ej heller blive bedrøvet over den manglende lykke.

Den kloge behandler både gode og dårlige med lige stor ubekymrethed.

De er de blide briser og storme, der ikke kan påvirke dybderne i Lyksagelighedens hav i menneskets hjerte.

 
 
When you have attained true wisdom, you will find that good fortune should not be gloated over, nor bad fortune grieved over.

The wise one treats both the good and the bad with equal unconcern.

They are the gentle breeze and storms that cannot affect the depths of the Ocean of Bliss in the heart of man.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Mennesket er født for opnåelse af glæde, ikke for kun at spise, drikke, danse og opføre sig støjende.

Reel og varig glæde kan kun vindes ved et liv ført langs stien til retfærdighed som får det Guddommelige menneske til at stråle, oplysningen er formålet med liv, af de tilbagevendende sekvens af fødsel og død.

Mennesket har i ham guddommens gnist, som er allestedsnærværende, alvidende, almægtig og immanent i hele universet.

For at blive evig klar over den iboende Virkelighed, må mennesket lære teknikken fastsat af skrifterne, afsløret af den samme Guddommelighed.
 
 
Man is born for the attainment of Joy, not for sheer eating and revelling.

Real and lasting joy can be won only by a life led along the path ofRighteousness which makes the divinity of man shine forth; illumination is the purpose of life; of the recurring sequence of birth and death.

Man has in him the spark of Divinity, which is Omnipresent, Omniscient, Omnipotent and immanent in the entire universe.

In order to become ever aware of the innate Reality, man must learn the technique laid down by the Scriptures, revealed by the same Divinity.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk