Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 16. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Tålmodighed og vedholdenhed.
      
   

Ved hurtig at erkende fejltagelser og så rette dem - opøver du fleksibilitet og vedholdenhed.

Ved at lytte til din samvittighed og intuition´s stemme - vinder du.

 
 
      
Patience and perseverance.
      
 
 

By quickly recognizing mistakes and then correcting them - you practice flexibility and perseverance.

By listening to your conscience and the voice of intuition, you win.

 
 
                                    
 
 
 
Gør dig fra af de indre begrænsende ringe.
 
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 

Sørg hele tiden for, at de ord, der kommer ud af din mund, og de meditationer, der foregår i dit hjerte, er acceptable for Mig.

Det er bedre at være stille og ikke sige noget, end at åbne munden og lade ordene ukontrolleret strømme ud over dine læber, for det vil du måske fortryde, lige så snart de er udtalt.

At være frimodig kan måske forårsage unødig smerte og lidelse; lær derfor at kontrollere din tunge og tæl til ti, før du åbner munden.

Det tager kun et flygtigt sekund at sige noget, der sårer, men det tager lang tid at hele dette sår.

Når du lærer at gøre alt for Mig og til Min ære og til Min pris, vil du ikke gøre det forkerte.

Hvis du blot vil give dig tid og være meget tålmodig, vil du finde den guddommelige gnist dybt i hver enkelt.

Så vil du kunne nære denne gnist og aldrig prøve på at slukke den med din kritik, intolerance og mangel på forståelse.

Du vil vide, at alle mennesker er lige for Mit åsyn.

 
    Eileen Caddy    
 

Let the words of your mouth and the meditations of your heart be acceptable to Me at all times.

It is better to be still and say nothing than to open your mouth and allow unguided words to pass your lips which you may regret as soon as they are spoken.

To be outspoken may cause unnecessary pain and suffering; therefore learn to control your tongue, and count up to ten before you open your mouth.

It takes a mere fleeting second to say something hurtful, but it takes a long time to heal that hurt.

When you learn to do everything to Me and to My honour and glory, you will not go wrong.

If you will only take time and be very patient, you will see the divine spark deep within everyone.

Then you will be able to fan that spark and never try to extinguish it by your criticism, intolerance and lack of understanding.

You will know that all souls are equal in My sight.

 
  
Click Flag
 
   
 
 
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
 
At udtrykke vrede på betryggende måde.
 
   
Mennesker er ofte meget bange for deres vrede. De føler, at den vil få dem til at begå noget skadeligt.

Hvis du nærer denne frygt, så skab en betryggende situation, hvor du kan give din vrede udtryk, alene eller sammen med en betroet terapeut eller en ven.

Giv dig selv lov til at tale vredt, råbe, slå til puder - eller hvad du nu føler trang til. Når du først har gjort dette i betryggende omgivelser, vil du have forløst noget af belastningen, og du kan se om bag vreden for at finde ud af, hvad du må gøre for at tage bedre vare på dig selv.

Som enhver anden følelse er vrede et værdifuldt redskab, der lærer os, hvem vi er, og hvordan vi føler.

  
Jeg finder nu
betryggende måder og steder
at udtrykke min vrede på.
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Fra bog:Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 

Mennesket har fået to særlige gaver.

Den første er evnen til at skelne mellem virkeligt og uvirkeligt.

Den anden evnen til at analysere og sammenfatte.

Brug disse evner til at opdage sandheden on dig selv, hvilken også er sandheden om enhver anden og om alt andet.

Alle lande får varme fra den samme sol.

Alle legemer får livsånden fra det samme Guddommelige princip.

 
 
Man is endowed with two special gifts.

The first one is Viveka: the faculty to discriminate between the real and the unreal.

The second is Vijnana: the faculty to analyse and synthesise.

Use the faculties to discover the truth about yourselv which is also the truth of everyone else of everything else.

All countries are warmed by the same sun.

All bodies inspired by the same Divine Principe.
   
Top
Top
   
     2010     
 
De virkelige Tapas eller askese i livet er at observere discipliner og restriktioner som foreskrevet.

Sindet er den yderste af de tre indre instrumenter mennesker.

Vi skal beskytte sindet, så tilknytning, lidenskab og ophidselse ikke kommer ind i det.

Disse ekstremer er naturlige for sindet.

De bølger, der stiger i raseri i sindet er begær, vrede, grådighed, tilknytning, stolthed og misundelse.

Begær og vrede skaber eller genererer de resterende fire.

For at frigøre os fra disse indre fjender og til at fortsætte på vores spirituelle vej, må vi udføre åndelige øvelser.

 
 
The real Tapas or asceticism in life is to observe disciplines and restrictions as prescribed.

The mind is the foremost of the three inner instruments in human beings.

We must protect the mind so that attachment, passion and excitement do not enter in to it.

These extremes are natural to the mind.

The waves that rise in fury in the mind are lust, anger, greed, attachment, pride and envy.

Lust and anger bring on the remaining four.

To release ourselves from these inner foes and to proceed on our spiritual path, we must observe spiritual practices.
   
Top
Top
   
     2009     
 

Olie er tilstede inden i sesam frøene.

Fedt er tilstede i enhver dråbe mælk.

Duften er tilstede i enhver blomst.

En frugt er indeholdende sød saft.

I ethvert stykke træ, er ilden skjult.

På samme måde er den Guddommelige iboende hele kosmos i en subtil/hårfin form som bevidsthed.

Kosmos er manifestationen af det usynlige højeste Selv/Jeg.

Den Guddommelige skinner strålende i ethvert menneske som Sath-Chith-Ananda (Væren - Bevidsthed/erkendelse - Lyksagelighed).

Selv om den Guddommelige er i så tæt nærhed til ham, søger mennesket i hans uvidenhed Gud uden for ham selv.

 
 
Oil is present within the sesame seed. Ghee is present in every drop of milk. Fragrance is latent in every flower.

A fruit is imbued with sweet juice.

In every piece of wood, fire is latent.

In the same manner, the Divine is immanent in the entire cosmos in a subtle form as Chaitanya (Consciousness).

The cosmos is the visible manifestation of the invisible Supreme Self.

The Divine shines effulgently in every man as Sath-Chith-Ananda (Being-Awareness-Bliss).

While the Divine is in such close proximity to him, man in his ignorance goes about seeking God outside himself.
   
Top
Top
   
     2008     
 

I den spirituelle sfære er ansvaret for success eller nederlag helt ens egen.

Du har ingen ret til at skubbe det over på andre.

Branden raser kun, så længe den bliver fodret med brændstof.

Før derfor ikke brændstof til sansens ild.

Forbind sindet med det evige og frigør det fra det flygtige.

Plant et lille frø af hengivenhed, ved i praksis at huske og gentage af Herrens navn.

Dette frø vil vokse sig til et stort træ med grene af dyder, tjeneste, opofrelse, kærlighed, sindsro, styrke og mod.

 
 

In the spiritual sphere, the responsibility for success or failure is entirely one's own.

You have no right to shift it on to others.

The fire will rage only as long as it is fed with fuel. Hence, do not add fuel to the fire of the senses.

Detach the mind from the evanescent and attach it to the eternal.

Plant the seedling of Bhakti (devotion) by the practice of Namasmarana (remembering the Lord's name).

That seed will grow into a mighty tree with the branches of virtue, service, sacrifice, love, equanimity, fortitude, and courage.

   
Top
Top
   
     2007     
 

Onde egenskaber som lyster, vrede og had kan dukke op i dig fra tid til anden, men tillad ikke at disse slår rødder i dit sind.

Når der kommer nogen til din dør med sin bagage så vil han/hun komme ind og slå sig ned i dit hus hvis du modtager ham/hende og udveksler behageligheder.

På den anden side så vil han/hun søge ophold et andet sted hvis du ignorerer ham/hende fuldstændigt. På samme måde skal du ignorere det når onde tanker dukker op. Hvis du begynder at underholde dig med dem, så vil de beherske dig.

Derfor, når du støder på noget der er ondt, så lad være med at se på det, tale om det eller lytte til det; ignorer det blot.

Du bør kun tillade det i dit sind som er helligt. Tillad ikke det onde at komme ind. Først da kan du opnå fred.

 
 

Evil qualities like desire, anger and hatred may arise in you at times but they should not be allowed to take root in the mind.

When someone comes to your doorstep with his baggage, if you receive him and start exchanging pleasantries, he will immediately enter and settle down in your house.

On the other hand, if you ignore him completely, he will seek lodging elsewhere. Likewise, when evil thoughts arise, just ignore them.

On the other hand, if you entertain them, they will rule over you. When you come across something evil, do not look at it, talk about it or listen to it; just ignore it. You should permit entry into your mind only that which is sacred. Do not allow evil to enter.

Only then can you attain peace.

   
Top
Top
   
     2006     
 

I må overskride følelsen af mangfoldighed og dyrke følelsen af enhed – dette vil gøre en ende på strid, sorg, smerte og stolthed.

Se alle eksistenser som manifestationer af den samme Guddommelighed.

Føl at grunden til at I er i stand til at tale og gå, tænke og handle skyldes Gud indeni.

De forskelle der rammer jer når I ser med jeres øjne er illusoriske, I har endnu ikke udviklet den vision der får jer til at forstå den enhed der ligger bag den tilsyneladende forskellighed.

Fejlen ligger hos jer, ikke i verden. Verden er én; men hver enkelt opfatter det på den måde der behager ham/hende bedst.

Hver enkelt ser det på sin egen måde og derfor ser det ud som om der er adskillige facetter.

 
 

Transcend anekathwa bhava (the feeling of multiplicity) and cultivate ekathwa bhava (the feeling of oneness) - that will end strife, grief, pain and pride.

See all beings as manifestations of the same Divinity.

Feel that the reason you are able to talk and walk, think and act is due to the God within.

Differences that strike you where you cast your eyes are illusory; you have not yet developed the vision that makes you comprehend the unity which underlies the apparent diversity.

The fault lies with you, not with the world. The world is one; but each takes it to mean what pleases him most.

Each sees it in his own way and hence, it appears as if it has multiple facets.

   
Top
Top
   
     2005     
 

Når tanker udsendes fra et sind renset i kærlighed, vil de resulterer i Dharma (retfærdighed).

Når kærlighed bliver en del af din erfaring, tanke og handling får du Shanti (fred).

Når du forstår kærlighed klart, medfører det automatisk Ahimsa (ikke-vold).

Kærlighed er så den usynlige understrøm bindende alle fire menneskelige værdier.

Det kan sammenfattes således:
Kærlighed i tanke er Sandheden;
Kærlighed som følelse er Fred;
Kærlighed i aktion er retfærdighed og kærlighed med forståelse er Ikke-Vold.
Kærlighed er fællesnævner for alle disse værdier.

Det er formen for Gud, for Gud er kærlighed.

 
 
When thoughts emanate from a mind purified by love, they will result in Dharma (Righteousness).

When Love becomes part of your experience, thought and action you get Shanti (Peace).

When you comprehend Love clearly, Ahimsa (non-violence) will result automatically.

So Love is the unseen undercurrent binding all four human values.

It can be summarised thus:
Love in thought is Truth;
Love as feeling is Peace;
Love in action is Righteousness and Love with understanding is Non-violence.
Love is the common denominator for all these values.

It is the form of God, for God is love.
   
Top
Top
   
     2004     
 

Der er som grundlag af alt, en magt, som hele tiden er aktivt arbejdene.

Det er den guddommelige vilje, der opretholder balancen i universet.

Du kan spørge, hvis Gud styrer alt, så hvad er behovet for menneskelig indsats?

Gud er ligesom den elektrisk strøm.

Hvis du vil hente lys fra det, skal du en pære og en wire.

Sandheden er nuværende, Retfærdigheden er tråden , Fred er pæren og Kærligheden er lys.

 
 
There is at the basis of everything, a power that is continuously at work.

It is the Will of the Divine that maintains the balance in the universe.

You may ask that if God is controlling everything, then what is the need for human effort?

God is like the electric current.

To obtain light from it, you need a bulb and a wire.

Sathya (Truth) is the current, Dharma (Righteousness) is the wire, Shanti (Peace) is the bulb and Prema (Love) is the light.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Den langklædte stork bliver aldrig ked af at tænke over den triste skæbne af de levende væsener, den svælger.

Studerende af i dag er også ubekymrede om samfundet og de forældre, der fremmer dem.

Det enkelte individ skal forberede sig til at fremme lykken for andre.

Mennesker er sådan, at det oplever lykke,glæde ved at blande sig med andre mennesker.

Ikke at blande sig og at leve et aflukket, afsides liv er et tegn på svaghed og frygt, ikke modigt.

Aktive medfølelse, sympati, kærlighed, tolerance, ro og mange andre er kvaliteter, der hjælper med til at bygge et menneskes karakter.

Du kan ikke være tilfreds, når resten af menneskeheden er ulykkelige.

Du er en organisk del af den menneskelige race.

Del din velstand med andre, gør en indsats for at lindre lidelser for andre.

Det er din pligt.
 
 
The long-beaked stork never gets upset thinking over the sad fate of the living beings it swallows.

Students of today are also unconcerned about the society and the parents who foster them.

Every individual must prepare himself to promote the happiness of others.

The nature of man is such that he experiences ananda (joy) by mixing with other humans.

Not to mix and to lead a secluded life is a sign of weakness and of fear, not of courage.

Active compassion, sympathy, love, tolerance, equanimity and many other qualities that help build man's character.

You cannot be happy when the rest of mankind is unhappy.

You are an organic part of the human race.

Share your prosperity with others; make an effort to alleviate the sufferings of others.

It is your duty.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk