Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 17. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Tirsdag
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
 Frihed.
      
   

Friheden til at vælge er der altid og i dine hænder - selvom dine hænder i nogle perioder opleves som fastspændte.

Men det er dig der skal vælge den.

 
 
      
Freedom.
      
 
 

The freedom to choose is always there and in your hands - even if your hands are perceived as clamped for some periods.

But it is up to you to choose it.

 
 
                                    
 
Følg din ledestjerne

Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi


Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 

Alt er en del af helheden, og du er en del af helheden.

Når du helt har indset det og kan acceptere det, vil du aldrig mere opleve en adskillelse.

Du vil aldrig mere kunne trække dig væk fra denne helhed, for det, der giver den livskraft og gør den til en realitet, er din egen måde at leve livet på, at omsætte det i praksis.

Begynd straks at leve og omsætte alt det i praksis, som du har lært, og lad ikke længere disse lektier sidde i dig som tomme ord uden bund i virkeligheden.

Et frø begynder ikke at spire, før det er blevet lagt i jorden og får de rette betingelser.

Et menneske begynder ikke at udvikle sig og vokse og udtrykke sig selv, før det befinder sig i de rette omgivelser, omgivet af kærlighed og forståelse.

Under disse betingelser begynder tingene at ske, og der kan ske forandringer meget hurtigt.

Det gamle bliver tilbage i lyset af det herlige nye, og bevidstheden kan nu vokse og udvide sig ubegrænset.

 
    Eileen Caddy    
 

All things are part of the whole, and you are part of that whole.

When you fully realise it and can accept it, you will never again experience separation.

You will never again be able to draw apart from that wholeness because it is the living, the putting into practice, that gives it life force and reality.

Start right now living and putting into practice all you have been learning, and let these lessons no longer remain with you as empty words without reality.

A seed does not grow until it has been put into the soil and is given the right environment.

A soul does not expand and grow and find selfenvironment, surrounded by love and understanding.

In those conditions, things begin to happen, and changes come about at great speed.

The old is left behind in the light of the glorious new, and growth and expansion of consciousness can take place without any restrictions.

 
  
Click Flag
 
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
Lær at gøre dig gældende.
 
   

Du forvandler din vrede til personlig styrke ved at lære at gøre dig gældende. Lær at bede om det, du ønsker, og gør, hvad du ønsker at gøre uden i for høj grad at lade dig påvirke af andre.

Når du holder op med at lade din styrke tilflyde andre, vil du ikke længere føle den samme vrede.

I stedet for vil du føle dig klar, stærk og ærlig.
  
Top
I dag
siger jeg, hvad jeg ønsker
at sige, og gør, hvad jeg
ønsker at gøre.
Top
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Herren Buddhas opmærksomhed var helt på renhed i alle aspekter af hverdagen.

Renhed i et syn, renhed i tanke, renhed i tale og renhed i aktion.

Han betragtede offervilje som det sande hellige offer.

Offer er midlet til at opnå Nirvana, frihed fra trældom af verdslige eksistens.

Buddha var fuldstændig imod nogen der blev tvunget til at føre et verdsligt liv mod sin vilje.

Den buddhistiske bøn skal være korrekt forstået.

Når buddhister siger: "Buddham Sharanam gachchaami, Dharmam Sharanam gachchaami, Sangham Sharanam gachchaami" den virkelige betydning af den bøn er: man må omdirigere sit intellekt mod højere adfærd.

Og den rette adfærd bør være rettet mod at betjene samfundet.

Når dette er gjort, bliver samfundet renset.
 
 
Lord Buddha's emphasis was entirely on purity in every aspect of daily life.

Purity in vision, purity in thought, purity in speech and purity in action.

He considered the spirit of sacrifice as the true Yajna (sacred offering).

Sacrifice is the means for attaining Nirvana, freedom from the bondage of mundane existence.

Buddha was totally opposed to anyone being forced to lead a worldly life against his will.

The Buddhist prayer must be properly understood.

When the Buddhists say: "Buddham sharanam gachchaami, Dharmam sharanam gachchaami, Sangham sharanam gachchaami," the real meaning of the prayer is: One must divert one’s Buddhi (intellect) towards Dharma (right conduct).

And right conduct should be aimed at serving society.

When this is done, society gets purified.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Elendighed er ligesom opførslen fra en uopdraget hund.

Det skal transformeres.Vrede er den første fjende fra enhver aspirant.

Og usandhed - det er endnu mere frastødende!

Gennem usandhed, bliver alle de vitale kræfter ødelagt!

Tyvagtighed ruiner livet, det gør den uvurderlige menneskeliv billigere end en tærte.

Moderat mad, moderat søvn, kærlighed og sjælsstyrke - disse vil hjælpe i vedligeholdelse af sundheden for både krop og sind.

Uanset hvem du er, uanset den tilstand, du kan være i, hvis du ikke giver plads til modløshed og frygt og husker Herren med urokkelig tro og uden nogen bagtanke, vil al lidelse og sorg falde væk fra dig!
 
 
Miserliness is like the behaviour of a dog.

It has to be transformed.

Anger is the first enemy of every aspirant.

And untruth - it is even more disgusting!

Through untruth, all the vital powers are destroyed!

Thievery ruins life, it makes the priceless human life cheaper than a pie.

Moderate food, moderate sleep, love and fortitude - these will help in the upkeep of the health of both body and mind.

Whoever you are, whatever condition you may be in, if you give no room for dispiritedness and fear, remember the Lord with unshaken faith and without any ulterior motive, all suffering and sorrow will fall away from you!
   
Top
Top
   
     2009     
 
Hovedårsagen til alle vanskeligheder som mennesket oplever, er hans forglemmelse af hans åndelighed og hans identifikation med kroppen.

Kroppen er blot den ydre form af den indre ånd.

Ved at sænke bevidstheden til krops-tilstand, udvikler mennesket egoisme og besiddertrang, som på en måde giver lys til mange andre laster.

Han glemmer hans iboende guddommelighed og fejler ved at bruge hans sanser og organer, han er beriget med, på den rigtige måde.

Dine sanser er en Guds-given gave.

De skulle bruges udelukkende til hellige formål og skulle ikke blive misbrugt.

Udtryk kun hellige tanker og vær optaget af at involvere dig selv i hellige handlinger.

Igennem dette vil du helligøre dit liv.

Der er kun en kongelig vej til at reliasere Gud.

Det er vejen for Guddommelig kærlighed.

Du er kommet fra den Guddommelige og din skæbne er at smelte sammen med den Guddommelige.
 
 
The root cause of all difficulties experienced by man is forgetfulness of his spiritual reality and identification with his body.

The body is only the vesture of the Indwelling Spirit.

By immersing himself in body-consciousness, man develops egoism and possessiveness, which in turn give rise to many other vices.

He forgets his inherent divinity and fails to use the senses and organs he is endowed with in the right way.

Your senses are God-given gifts.

They should be used only for sacred purposes and should not be misused.

Entertain only sacred thoughts and engage yourselves only in sacred deeds.

Thereby, you will be sanctifying your lives.

There is only one royal road to realizing God. It is the path of Divine love.

You have come from the Divine and your destiny is to merge in the Divine.
   
Top
Top
   
     2008     
 
 
Du er kun vågen når du føler at du er i besiddelse af fuldstændig viden; men når du er vågen er du kun bevidst om de mange, ikke om den Ene.

Det er kun når du befinder dig i dyb søvn, at mangfoldigheden forsvinder; så er du ikke bevidst om verden og dit forvrængede billede af den.

Forsøg at analysere dyb søvn og drømmenes forskellige stader når du er vågen og erkend at denne vågne tilstand vildleder den Sandhedssøgende; sanserne bedrager; de er virkningsløse redskaber.

Sindet har ingen kræfter. Den eneste kraft er Guds kraft, Guds magt.

Sindet har ingen form. Sindet kan siges at være vævet af begær, ønsker.

Gud skinner på hjertet, om hjertet er rent eller uren.

Det ville dog være bedst, hvis hjertet er renset og hvis det stærkeste ønske er for Gud.
 
 
You are awake when you feel that you have full knowledge; but, when awake, you are aware only of the many, not of the One.

It is only when you are in deep sleep that all the multiplicity vanishes; then you are not aware of the world and of your deluded picture of it.

Examine even while awake the stages of dream and deep sleep and realise that wakefulness deludes the seeker of Truth; the senses are deceptive; they are inefficient instruments.

Mind does not have any powers.

The only power is Atma Shakti, the power of Atma.

Mind has no form. Mind can be said to be woven of desires.

The Atma shines on the heart, whether the heart be pure or impure. However, it would be best if the heart is purified and if the strongest desire is for God.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Tungen illustrerer offer.

Når den smager på søde delikatesser, sender den dem videre til maven.

Men er dét den smager på bittert, så spytter den det øjeblikkeligt ud.

Ikke blot det, men tungen opfører sig på den mest hæderlige måde.

Den træder ikke ud af sit hus (munden) under nogen omstændigheder.

Det gør sit arbejde uden at overskride sine grænser.

Mens andre sanser blot udfører en slags arbejde, så har tungen alene evnen til at udføre to slags job, nemlig at smage og at tale.

Derfor er man nødt til at udøve ordentlig kontrol over tungen, for at den ikke involverer sig i syndige aktiviteter som at tale om andre.

I tider med vrede må du observere stilhed.

Vores ældre lærte: Tal mindre, arbejde mere.

Jo mindre du taler, jo renere forbliver dit hjerte.
 
 
The tongue exemplifies sacrifice.

When it tastes sweet delicacies, it sends them to the stomach.

But if the item is bitter, the tongue at once spits it out.

Not merely that, the tongue conducts itself in the most honourable manner.

It does not step out of its house (mouth) under any circumstances.

It does all its work without crossing its limits.

While all other senses do only one work each, the tongue alone has the capacity to do two types of work, namely, to taste and to speak.

That is why one has to exercise proper control over the tongue lest it should indulge in sinful activities like talking ill of others. In times of anger, observe silence.

Our ancients taught: talk less, work more.

The lesser you speak, the purer your heart remains.
   
Top
Top
   
     2006     
 

Det er ikke nødvendigt at være i besiddelse af rigdom, guld, luksus og andre bekvemmeligheder for at erkende Gud; ej heller er det nødvendigt med videnskabelig lærdom.

Alt der behøves er ren hengivelse.

Uden renhed i tanke, ord og handling, så er det umuligt at opleve det Guddommelige.

Gud kan ikke erkendes gennem praleri og indbildskhed.

Den grundlæggende forudsætning er, at give slip på selviskhed og besiddertrang således at man kan engagere sig i handlinger med en neutral indstilling og ånd.

Ethvert menneske er berettiget til at påbegynde denne stræben uanset alder, kaste eller køn.

 
 

To realize God, it is not necessary to have wealth, gold, luxuries and comforts; nor is scholarship a requisite.

All that is needed is pure devotion.

Without purity of thought, word and deed, it is impossible to experience the Divine.

God cannot be realized through ostentation and self-conceit.

The basic requisite is the shedding of selfishness and possessiveness so that one can engage oneself in actions in a disinterested spirit.

Any person is entitled to embark on this quest irrespective of age, caste or gender.

   
Top
Top
   
     2005     
 
Gud er den eneste opretholder, vedligeholder af menneskeliv, dens grundlag, struktur og verificeringen, (opfyldelsen).

Penge kan ikke hjælpe mennesket til at dyrke guddommelighed og sammensmeltningen med Gud.

Skoleuddannelse er også lige så magtesløs.

Upanishads proklamerer at overgang fra cyklussen af fødsel og død kan ikke nås gennem handling eller afkom eller ved akkumulering af rigdom.

Det kan opnås kun gennem afkaldet.

Det er en skam, at der ikke lyttes til denne advarsel og mennesket ikke er engageret i at begribe og forstå.

Som følge heraf lider mennesket mere og mere fra bånd der bliver strammere og strammere.

Det bedste middel til at undslippe fra denne skæbne er at tage tilflugt i selskab med de gode og det gode, og vælger rejsen langs kurven påpeget af dem.
 
 
God is the sole sustainer of human life, its basis, structure and consummation.

Money cannot help man to cultivate godliness and merge in God.

Scholarship too is equally powerless.

The Upanishads proclaim that release from the cycle of birth and death cannot be achieved through action, or progeny, or by the accumulation of riches.

It can be gained only through Thyaga (renunciation).

It is a pity that this warning is not heeded and man is engaged in mere grabbing and grasping.

As a result, he suffers from more and more bonds that get tighter and tighter.

The best means to escape from this fate is to take refuge in the company of the good and godly, and journey along the path pointed out by them.
   
Top
Top
   
     2004     
 
Det er ikke let at forstå karakteren af det guddommelige.

Den verdslige intelligens kan ikke forstå Guds veje.

Du kan være til gavn for Gud, men du kan ikke forklare Ham

Gud er uden for det menneskelige sinds rækkevidde; ved at stå på en sten, kan du ikke løfte den.

Ligeledes når du lever i en illusion, kan du ikke forstå dens karakter.

Men når man opdager den enhed, der ligger bag universet, forsvinder problemerne som følge af den tilsyneladende mangfoldighed.
 
 
It is not easy to understand the nature of the Divine.

Worldly intelligence cannot fathom the ways of God.

You may benefit from God, but you cannot explain Him.

God is beyond the reach of the human mind; by standing on a rock, you cannot lift it.

Similarly, living in Maya (illusion), you cannot comprehend its nature.

But, once man realises the unity that underlies the universe, the problems arising out of the apparent diversity disappear.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Mennesket er født til opnåelse af glæde, ikke for ren spisning og fornøjelse.

Ægte og varig glæde kan kun vinde af et liv levet langs Retfærdighedens vej, som gør at menneskehedens guddommelighed skinner ud; oplysning er formålet med livet, af den tilbagevendende rækkefølge af fødsel og død.

Mennesket har i ham guddommens gnist, som er allestedsnærværende, alvidende, almægtig og immanent i hele universet.

For at blive opmærksom på den medfødte virkelighed, må mennesket lære den teknik, der er nedfældet af skrifterne, afsløret af den samme guddommelighed.
 
 
Man is born for the attainment of Joy, not for sheer eating and revelling.

Real and lasting joy can be won only by a life led along the path of Dharma (Righteousness) which makes the divinity of man shine forth; illumination is the purpose of life; of the recurring sequence of birth and death.

Man has in him the spark of Divinity, which is Omnipresent, Omniscient, Omnipotent and immanent in the entire universe.

In order to become ever aware of the innate Reality, man must learn the technique laid down by the Scriptures, revealed by the same Divinity.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk