Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 18. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
 Hvad planlægger du?
      
   

Dét du tænker på er dét der planlægger en fremtidig oplevelse.

Når du bekymrer dig, så planlægger du.

Når du værdsætter noget, så planlægger du…Hvad planlægger du?

 
 
      
What are you planning?
      
 
 

What you think about is what plans a future experience.

When you worry, you plan.

When you value something, you plan… What do you plan?

                                    
 
 
 
Følg din ledestjerne
 
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi


 
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
 
 
 
  
Click Flag
 

Gør mod andre, som du vil, at de skal gøre mod dig.

Tag dig tid til at tænke over denne lov og gå så i gang med at handle ud fra den.

Efterhånden som du omsætter den i praksis, vil du opdage, at al selviskhed og selvoptagethed vil forsvinde, og din kærlighed til dine medmennesker vil indtage førstepladsen.

Først når du lever og ånder for andre, vil du finde sand frihed og lykke.

Når du befinder dig i en sådan hævet bevidsthedstilstand, kan alt ske, for livet kan strømme frit uden forhindringer.

Nægt at se, at der er forhindringer; se kun muligheder.

Når du har gjort eller sagt noget forkert, må du få det bragt på plads, så du kan se, hvad du skulle lære af det.

Der findes en løsning på alle problemer; søg, indtil du har fundet det.

Du behøver aldrig at søge forgæves, for efterhånden som du omhyggeligt leder efter hvert svar, vil du helt sikkert finde det.

Men husk, forvent aldrig, at noget falder ned i skødet på dig, uden at du har spillet din rolle og gjort, hvad du ved, der må gøres.

Jeg hjælper dem, der hjælper sig selv.

 
    Eileen Caddy    
 

Do unto others as you would have them do unto you.

Take time to think on this law and then take action on it.

As you put it into practice, you will find all selfishness and selfconcern will disappear, and your love for your fellow human beings will take first place.

It is when you are thinking and living for others that you find true freedom and happiness.

When you are in that raised state of consciousness anything can happen, for life can flow freely without any obstructions.

Refuse to see obstruction; see only opportunities. When you are wrong, set yourself right, and learn from everything.

There is an answer to every problem; seek until you have found it. You need never search in vain, for as you seek diligently for every answer, you will surely find it.

But remember, never expect everything to fall into your lap without playing your part and doing what you know must be done.

I help those souls who help themselves.

 
 
 
  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
Find det sårede barn.
 
   
Hvis du er et menneske, der i løbet af livet har følt og givet udtryk for en masse vrede, kan du nu forsøge at finde den krænkelse, der ligger bag, og give udtryk for disse følelser.

Du behøver ikke længere at bruge vrede som en forsvarsmekanisme for at undgå at vise din sårbarhed.

Prøv, for at helbrede din vrede, at komme i kontakt med det sårede barn i dit indre.

Lær at elske, pleje og beskytte det lille barn.

  
Det er
ufarligt for mig
at være sårbar.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Skrifterne fra de hellige tekster beskriver de adfærdskodekser for mennesker i de forskellige faser af livet, såvel som når de optager forskellige statusser i samfundet.

Disse er tilbedt af tilhængere af alle religioner.

Alle bør overveje sociale koder og de individuelle retningslinjer, givet af profeterne og seere som værdifulde og bindende.

Vi skal fortsætte med at ære dem som reglerne er oprettet til gavn for samfundet og fremskridt for menneskeheden.

For, må vi erkende, at de var indrammet af udestående vismænd og velyndere for folket.

 
 
The scriptures from the sacred texts describe the codes of conduct for the people during the various stages of life as well as when they occupy various statuses in society.

These are adored by followers of all religions.

Everyone should consider social codes and individual guidelines given by the prophets and seers as valuable and binding.

We must continue to revere them as regulations set up for the good of society and the progress of mankind.

For, we must admit that they were framed by Mahapurushas, outstanding sages and well-wishers of the people.
   
Top
Top
   
     2010     
 
 
Den fordel, vi kan udlede fra noget er proportional med den tro, vi lægger i det.

Fra tilbedelse af guder, pilgrimsrejser til hellige steder, udgivelse af Mantras (salmer), eller ty til læger, udlede vi ydelser udelukkende i henhold til mål for vores tro.

Når nogen giver en diskurs, jo mere tro, vi har i det enkelte menneske som en lærd og ekspert, jo mere klart og direkte kan vi drage emnet ind i vores hjerter og forstå det dybt.

For væksten af tro og fremme af klar forståelse, er den mest afgørende krav til renheden af hjertet.

 
 
The benefit we can derive from anything is proportional to the faith we place in it.

From adoration of Gods, pilgrimages to holy places, uttering of Mantras (hymns) or resorting to doctors, we derive benefits only according to the measure of our faith.

When someone gives a discourse, the more faith we have in the individual as a scholar and expert, the more clearly and directly we can draw the subject into our hearts and understand it deeply.

For the growth of faith and the fostering of clear understanding, the most essential requirement is the purity of the heart.
   
Top
Top
   
     2009     
 

Små børn bliver trænede vi til at gå, ved hjælp af en gående, som holder og skubber dem fremad.

Lyden af “Om” er sådan indrettet, med 3 hjul bestående af ”A”, ”U”, og ”M”.

Holder man lydende, kan man bruge de to fødder af Bhakti (Hengivenhed) og Vairagya (Distance).

Hvis han holder op med at fremsige Omkara, vil han vælte ned på grunden - hjælpeløs.

Hvis han går med hjælp af gentagelse af ”Om” kan han med sikkerhed opleve Gud og hans storhed, som er hele substansen af Universet.

 
 
Little children are trained to walk, by means of a walker, which they hold and push along.

The Pranava (the sound of "Om") is such a contraption, with the three wheels of 'A', 'U' and 'M'.

Holding it, man can learn to use the two feet of Bhakti (Devotion) and Vairagya (Detachment).

If he gives up his hold on the Omkara, he plumps down on the ground helplessly.

If he walks on with the help of the Pranava Japa (repetition of "Om"), he can certainly realize the glory of the Brahman (God), which is the very substance of the Universe.

   
Top
Top
   
     2008     
 

En god natur er en af de mest vigtige kvaliteter at du skulle besidde, og det er absolut en grundlæggende kvalitet at besidde på den åndelige vej.

Det er ved vanskelighederne i dit liv at du kan kultivere disse kvaliteter af god natur.

Der er ikke noget ekstraordinært ved at returnere god for god, men at returnere godt for ondt, dette er noget stort og at praktisere en sådan dyd, viser et stort indhold af evner.

Hvad enten folk måske kritiserer dig, hvor meget kommenterer dig og fordømmer dig, skal du aldrig tabe din gode natur af syne.

Du skal forblive uberørt og foresætte med at nyde den indre fred.

 
 

Forbearance is one of the most important qualities that you should posses, and it is absolutely essential on the spiritual path.

It is by putting yourself under test in difficult circumstances that you can cultivate this quality of forbearance.

There is nothing extraordinary about returning good for good, but doing good in return for bad, that is something great, and the practice of such a virtue requires a great deal of skill.

However much other people may criticise you, however much they may comment and condemn, you should never lose your forbearance. You should remain unperturbed and continue to enjoy inner peace.

   
Top
Top
   
     2007     
 

Tungen illustrerer offer. Når den smager på søde delikatesser, sender den dem videre til maven. Men er
dét den smager bittert, så spytter du det øjeblikkeligt ud.

Ikke blot det, men tungen opfører sig på den mest hæderlige måde. Den træder ikke ud af sit hus
(munden) under nogen omstændigheder. Den udfører alt sit arbejde uden at overskride grænser.

Mens andre sanser blot udfører en slags arbejde, så har tungen alene evnen til at udføre to slags job,
nemlig at smage og at tale.

Dette er grunden til at man må opøve kontrol over tungen for at undgå at den hengiver sig til syndefulde
handlinger som dét at tale ondt om andre. I vrede øjeblikke, så vær stille.

Vore gamle vise lærte os, tal mindre, arbejd mere. Jo mindre du taler, desto renere forbliver dit hjerte.

 
 

The tongue exemplifies sacrifice. When it tastes sweet delicacies, it sends them to the stomach. But if the item is bitter, the tongue at once spits it out.

Not merely that, the tongue conducts itself in the most honourable manner. It does not step out of its house (mouth) under any circumstances. It does all its work without crossing its limits.

While all other senses do only one work each, the tongue alone has the capacity to do two types of work, namely, to taste and to speak.

That is why one has to exercise proper control over the tongue lest it should indulge in sinful activities like talking ill of others. In times of anger, observe silence.

Our ancients taught: talk less, work more. The lesser you speak, the purer your heart remains.

   
Top
Top
   
     2006     
 

Når forhindringerne på sandhedens vej fjernes opnås udfrielse.

Det er derfor at frihed er noget der kan vindes her og nu, man behøver ikke at vente på det fysiske legemes opløsning.

Handlingen bør ikke føles som en byrde, thi dette er et sikkert tegn på at den bestemte handling er uklog.

Ingen handling der hjælper til i din fremgang vil føles tungtvejende.

Det er kun når du går imod din inderste natur at det føles som en byrde.

Der kommer et tidspunkt hvor du ser tilbage på det du har opnået og sukker ved meningsløsheden af det hele.

Betro dit sind til Herren, før det er for sent og lad Ham forme det som Han finder det bedst.

 
 

When the obstacles in the path of truth are laid low, deliverance is achieved.

That is why moksha (liberation) is something that can be won, here and now; one need not wait for the dissolution of the physical body for that.

Action must not be felt as a burden, for that feeling is a sure sign that the particular action is ill-advised.

No deed that helps your progress will weigh heavily on you.

It is only when you go counter to your innermost nature that you feel it a burden.

A time comes when you look back on your achievement and sigh at the futility of it all.

Entrust your mind to the Lord, before it is too late, and let Him shape it as He thinks best.

   
Top
Top
   
     2005     
 

Mennesket er født med en stor tørst og en dyb sult efter lykke.

Han ved, lykke er inden for hans rækkevidde, men han ved ikke, hvor der skal søges.

Dybe inden ved han, at han er arving til et Kongerige af lykke, men han kender ikke til hvordan at kan opnå hans arv.

Noget i ham modsætter sig når han er dømt til at dø, lider og hader.

Hans hjerte hvisker til ham, at han er barn af udødelighed og lyksagelighed.

Men mennesket ignorerer disse signaler og som én, der udveksler diamanter for snavs, rander han søgende efter ondere fornøjelser og tarvelige bekvemmeligheder.

 
 
Man is born with a great thirst and a deep hunger for bliss.

He knows that happiness is within his reach, but he does not know where to search.

Deep within, he knows that he is heir to the kingdom of Bliss, but he knows not how to lay claim to his heritage.

Something in him revolts when he is condemned to die, to suffer and to hate.

His heart whispers to him that he is the child of Immortality and Bliss.

But, man ignores these promptings, and like one who exchanges diamonds for dirt, runs in search of meaner pleasures and sordid comforts.
   
Top
Top
   
     2004     
 

Ritualer og bønner er nødvendigt i de indledende stadier af den åndelige rejse.

De er børnehave af spirituel uddannelse.

De regler og bestemmelser for udøvelsen af det foreskrevne må udvides og instrueres til mere socialt konstruktive indhold af tanker, ord og handlinger, som fremmer ydmyghed og roen.

 
 
Rituals and prayers are necessary in the initial stages of the spiritual journey.

They are the kindergarten of spiritual education.

The rules and regulations governing the performance of rites have to be extended and directed to more socially constructive ends by thoughts, words and deeds which promote humility and equanimity.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Jo større de ønsker og begær du har, jo mindre lykke vil du vil opleve.

Frem følelsen af tilfredshed.

Det utilfredse menneske mister alt, kun tilfredse mennesker kan opleve ægte glæde.

Lykken i livet vil være omvendt proportional med dine ønsker.

I livets rejse, som i en jernbane rejse, jo mindre bagage (begær), du bærer, jo større komfort.

Hvad er det, der forhindrer mennesket fra at sikre uendelig lykke?

Der er fem typer af lidelser.

Først er der uvidenhed, for det andet er der manglende vedholdenhed, for det tredje er der umodenhed, den fjerde er tilknytning og femte er had.
 
 
The greater the desires, the lesser the happiness you will experience.

Promote the sense of contentment.

The discontented man loses everything; only the contented man can experience real joy.

The happiness in life will be in inverse proportion to your desires.

In the journey of life, as in a railway journey, the lesser the luggage (desires) you carry, the greater the comfort.

What is it that prevents man from securing never-ending happiness? There are five kinds of sufferings (kleshas).

First is ignorance (avidya klesha); second is unsteadiness (asthitha klesha); third is immaturity (abhinava klesha); fourth is attachment (raaga klesha) and fifth is hatred (dwehsa klesha).
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk