Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 19. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag

Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi
 
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
I følge de energimæssige love vil det man fokuserer på, øges.
      
     

Dét du tænker på er dét der planlægger en fremtidig oplevelse.

Når du bekymrer dig, så planlægger du.

Når du værdsætter noget, så planlægger du…Hvad planlægger du?

 
 
      
According to the energy laws, what you focus on will increase.
      
 
 

What you think about is what plans a future experience.

When you worry, you plan.

When you value something, you plan… What do you plan?

                                    
 
 
Hold hovedet klart.
 

Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi

 
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
  
Click Flag
 

Læg dagen i går bag dig og spild ikke mere tid med at dvæle ved de fejl og mangler, der måske har spoleret dagen; de er slut og borte.

Sig tak for en ny dag, for en dag, der ikke er spoleret af noget.

Den er ren og herlig nu, og det er op til dig selv at få den til at blive ved med at være det.

Det er op til dig, om du vil gå støt og roligt ind til den i absolut tillid og tro på, at det bliver en vidunderlig dag.

Alt vil falde fuldkommen på plads; alt vil gå glat.

Dem, du møder, vil det være en glæde og fornøjelse at tale med, og ikke en eneste negativ eller ubehagelig tanke eller idé vil trænge ind i bevidstheden.

Ved dagens spæde start vil alt være såre godt.

Alt er fuldkomment, og det vil du lade det blive ved med at være med Min konstante hjælp og vejledning, fordi du er bevidst om Mig og Min guddommelige tilstedeværelse, og fordi du venter på Mig i ro og tillid.

 
    Eileen Caddy    
 

Leave yesterday behind and waste no more time dwelling on the faults and failures which may have marred the day; they are finished and done with.

Give thanks for a new day, for a day unmarred by anything.

It is pure and glorious now, and it is up to you to keep it so.

It is up to you to advance steadily into it in absolute confidence and faith that it is going to be a wonderful day.

Everything is going to fall into place perfectly; everything is going to run smoothly.

Everyone you meet will be a joy and delight to talk to, and not one negative or unpleasant thought or idea will enter your consciousness.

In the newness of the day, all is very, very well.

All is perfect, and you are going to keep it so with My constant help and guidance, by being consciously aware of Me and of My divine presence, and by waiting upon Me in quietness and confidence.

  
Click Flag
 
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
Udtryk følelser af krænkelse direkte.
 
   
At føle krænkelse er et udtryk for sårbarhed. Vi er til bøjelige til at maskere den med selvforsvar og beskyldninger,

Det er vigtigt at udtrykke følelser af krænkelse direkte, og, hvis det er muligt, på en ikke-klagende måde.

»Jeg følte mig virkelig krænket, da du ikke bad mig om at tage med dig,« i modsætning til:

Du er ligeglad med mine følelser.« Det kan være foruroligende at risikere at blotlægge fine sande følelser, tilmed sårede eller sørgmodige følelser, men det skaber den åbenhed, det fællesskab og en inderlighed, vi længes efter.

 
  
Jeg tager
imod og udtrykker
min sårbarhed.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Alle levende væsener er aktører på denne scene.

De gør deres entre, når tæppet bliver ringet ned eller når deres del er overstået.

På denne scene, kan man spille en del som en tyv, en anden blive en konge, mens en tredje vil være en klovn, og en anden en tigger.

For alle disse figurer i stykket, er der kun én, der giver påmindelser!

Der vil ikke komme en sufflør op på scenen og give påmindelser i fuld visning af alle.

Hvis han gør det, vil dramaet miste interessen.

Derfor stod de bag en skærm på bagsiden af scenen og giver påmindelser til alle aktører, uanset deres rolle - det være sig dialog, tale eller sang - lige når de hver og især har mest behov for hjælp.

På samme måde er det Herren bag skærmen på scenen i skabelsen, der giver påmindelser til alle aktører for deres forskellige dele.
 
 
All living beings are actors on this stage.

They make their exit when the curtain is rung down or when their part is over.

On that stage, one may play the part of a thief, another may be cast as a king, a third may be a clown, and another a beggar.

For all these characters in the play, there is only One who gives the cue!

The prompter will not come upon the stage and give the cue, in full view of all.

If He does so, the drama will lose interest.

Therefore, standing behind a screen at the back of the stage, He gives the cue to all the actors, regardless of their role — be it dialogue, speech, or song— just when each is in most need of help.

In the same way, the Lord is behind the screen on the stage of Prakriti (Creation), giving the cue to all the actors for their various parts.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Hver person er tilbøjelig til at begå fejl uden at være opmærksom på det.

Men uanset hvor lys ilden er, er lidt røg bundet til at komme fra det.

Så også, hvad god gerning man kan gøre, er der sandsynligvis et spor af ondskab i det.

Der skal imidlertid gøres en indsats for at sikre, at ondskaben minimeres, så det gode er mere og dårligt er mindre i tidens løb.

Du skal også nøje tænke over konsekvenserne af, hvad du gør, taler om eller udfører.

Først da vil de ære dig.

I stedet, hvis du ikke elsker og ærer andre, og klager over, at de ikke behandler dig ordentligt, er det helt sikkert en forkert konklusion.
 
 
Every person is prone to commit mistakes without being aware of it.

However bright the fire some smoke is bound to emanate from it.

So also, whatever good deed one might do, there is likely to be a trace of evil in it.

However, efforts should be made to ensure that evil is minimized so that the good is more and bad is less in due course of time.

You must also carefully think over the consequences of what you do, talk or execute.

In whatever way you want others to honour you, or to behave with you, in the same way, you should first behave with others, love and honour them.

Then only will they honour you.

Instead, if you don’t love and honour others, and complain that they are not treating you properly, it is surely a wrong conclusion.
   
Top
Top
   
     2009     
 

Ren og uselvisk kærlighed til alle levende væsner, betragtende enhver som legemliggørelsen af Gud, uden at forvente belønning, er sand kærlighed.

Med denne holdning, når man ser guddommelighed som til stede i alle væsener, oplever han sand kærlighed.

Uanset hvad der er af omskiftelser, man måtte stå over for, uanset hvad de personlige sorger og hemmeligheder man må gennemgå, vil ægte kærlighed forblive upåvirket.

I dette øjeblik og det´s svære kriser, bliver kærlighed vendt til had.

Sand kærlighed er den søde frugt der gror ud af de velduftende blomster af gode gerninger.

Kærlighedens regler er uden sværd. Den knytter bånd uden love.

Kun den der har sådan sand kærlighed kan beskrives som menneske, for guddommelig kærlighed er den grundlæggende kvalitet af et sandt menneske.

 
 
Pure and selfless love towards all living beings, considering everyone as embodiments of the Divine, with no expectation of reward, is true Love.

With this attitude, when one regards divinity as present in all beings, he experiences true love. Whatever be the vicissitudes one may face, whatever be the personal sorrows and privations one may undergo, true love will remain unaffected.

Today, the moment a difficulty arises, love turns into hatred.

True love is the sweet fruit that grows out of the fragrant flower of good deeds.

Love rules without recourse to the sword. It binds without laws.

Only one who has such true love can be described as human, for, divine love is the basic quality of a true human being.
   
Top
Top
   
     2008     
 

Buddha udførte forskellige spirituelle øvelser så han kunne virkeliggøre sit sande Selv.

Men ingen af disse øvelser kunne vise ham vejen til Nirvana (frihed).

Til syvende og sidst erkendte han at Nirvana er at gøre brug af de fem sanser på en hellig måde.

Han forstod at:
Gentagelse af Gud's navn,
Meditation,
Ofringens ritual,
Yoga osv. blot var fysiske aktiviteter.

Disse spirituelle øvelser behøves kun for de der er knyttet til kroppen.

En der hviler i Selvet behøver ikke at anvende disse øvelser.

Buddha underviste i at Nirvana kun kan opnås ved at udvikle:
Hellig vision,
Hellig tale,
Hellig lytten,
Hellig følelse,
Hellig handling.

 
 

Buddha undertook various spiritual practices in order to realize his true Self. But none of these practices could show him the path to Nirvana (liberation).

Ultimately, he realized that Nirvana lies in making use of the five senses in a sacred manner.

He understood that:
Japa (repetition of God’s name),
Dhyana (meditation),
Yajna (ritual of sacrifice),
Yoga, etc. were mere physical activities.

These spiritual practices are needed only for those who are attached to the body. One who abides in the Self need not undertake any of these practices.

Buddha taught that Nirvana can be attained only by cultivating:
Samyak Drishti (sacred vision),
Samyak Vaak (sacred speech),
Samyak Shravanam (sacred listening),
Samyak Bhavam (sacred feeling)
Samyak Kriya (sacred action).

   
Top
Top
   
     2007     
 

Hellig tale er det guddommeliges manifestation.

Gud eksisterer i form af lydens guddommelige princip.

Lad under ingen omstændigheder din stemme blive mærket af bitterhed.

Bliv aldrig ophidset. Når du forstår at alle er én så vil der ikke være nogen grund til at blive ophidset.

Alle kroppe er som spejle, og det du ser er din egen refleksion.

Hvordan kan du da være ophidset og vred på dit eget spejlbillede?

Forstå at intet er større end kærlighed.

Når du fylder dit hjerte med kærlighed, så vil dine tanker, dit syn, dine ord og handlinger alle være gennemstrømmet med kærlighed.

 
 

Sacred speech is the manifestation of divinity. God exists in the form of Sabda Brahman (the divine principle of sound).

Under any circumstances, do not let your speech be tainted by harshness.

Never become agitated. When you understand that all are one, there will be no reason to get agitated.

All bodies are like mirrors, and what you see is your own reflection.

How then can you become angry with your own reflection?

Understand that there is nothing greater than love.

When you fill your heart with love, your thoughts, vision, words and deeds will all be suffused with love.

   
Top
Top
   
     2006     
 

Giv sindet den opgave at tjene Herren og I vil tæmme det.

I giver også kun ornamenter der har brug for at blive repareret eller omformet til guldsmeden.

På samme måde giver I jeres sind til Herren, der har brug for reparation hvis ikke fuldstændig rekonstruktion.

Den brist der påvirker sindet er en illusion.

Den er som en bidsk hund der ikke tillader nogen at komme sin herre nær.

Illusionen er Herrens kæledyr og den vil ikke skade dig hvis Han beordrer den til ikke at skade dig.

Måden til at undgå hunden er derfor, at påkalde jer Herren højt, således at Han selv byder jer velkommen, det betyder at bede til Herren således at Han overøser jer med sin nåde.

 
 

Assign to your mind the task of serving the Lord and it will grow tame. You hand over only ornaments that need repair or reshaping to the goldsmith.

So too, give the Lord your mind that certainly needs repair, if not complete reconstruction.

The blemish that affects the mind is illusion. It is like a fierce dog that will not allow any one to approach the master.

Illusion is the Lord's pet and so, it will not harm you if He orders it not to.

Hence, the way to avoid the dog is by calling out to the master loudly, so that he comes to welcome you himself, that is to say by praying to the Lord to shower His grace upon you.

   
Top
Top
   
     2005     
 

Ens handling bestemmer ens skæbne.

Det er ikke til nytte at bebrejde andre for ens ulykke og elendighed.

Det er heller ikke korrekt at bebrejde Gud som delvist eller grusomt.

Når man planter frøet af en bitter frugt, kan man kun forvente en bitter frugt til at vokse

Gud er kun et vidne til kæden af årsager og konsekvenser.

Vejen til at undslippe dette problem er ved at dedikere hver handling til Gud i en frigørelses ånd.

 
 
One's actions decide one's destiny.

It is of no avail to blame others for one's misfortune and misery.

Nor is it correct to blame God as being partial or cruel.

When one plants the seed of a bitter fruit, one can only expect a bitter fruit to grow.

God is only a witness to the chain of causes and consequences.

The way to escape this predicament is by dedicating every act to God in a spirit of detachment.
   
Top
Top
   
     2004     
 

Ved meditation, udvikler du åndelig visdom og ved recitering af Guds navn udvikler du hengivenhed og ved begge, renser du dit hjerte for ego´ets fordærv.

Du kan knytte dig selv til Gud ved en kærlighedskæde, gennem genkendelse af navnet fra dit hjertes dybder og med fuld bevidsthed om betydningen og dens nuancer.

 
 
By Dhyana (meditation), you develop Jnana (spiritual wisdom) and by Japa (recitation of God's name) you develop Bhakthi (devotion) and by both, you cleanse your heart of the canker of ego.

You can link yourself to God by a chain of Love, through the recitation of the Name from the depths of your heart and with full awareness of the meaning and its nuances.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Husk altid, at det er let at gøre, hvad er behagelig; men det er vanskeligt at blive deltager i hvad der er gavnligt.

Ikke alt, der er behageligt er rentabelt.

Succes kommer til dem, der opgiver stien der er oversået med roser og imponerende hammer slag og sværd-fremstød i stien der er fuld af fare.

Faktisk, er ingen vej oversået med roseblade.

Livet er en slagmark, hvor pligter og begær altid er i konflikt.

Kvæle de glødende dampe af ønsker, had og vrede, der stiger op i dit hjerte.

Det er ren og skær fejhed og vil forvandle dig til rovdyr.
 
 
Remember always that it is easy to do what is pleasant; but it is difficult to be engaged in what is beneficial.

Not all that is pleasant is profitable.

Success comes to those who give up the path strewn with roses, and brave the hammer blows and the sword-thrusts of the path fraught with danger.

As a matter of fact, no road is strewn with rose-petals.

Life is a battlefield: a Dharmakshetra, where duties and desires are always in conflict.

Smother the fiery fumes of Desire, Hatred and Anger, that rise up in your hearts.

It is sheer cowardice to yield to turn you into beasts.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk