Retur:
  Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 20. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Lidt om skelneevne.
      
   

Lær nu at lytte og at skelne til, hvilke der er dine "sande" venner. Det gælder både dem på det fysiske og de mere subtile planer.

Er der ingen kærlighed/varme i deres øjne og i deres stemme, føles eller opleves energien forkert i og omkring dem/situationen - bør du måske lige "chekke" dem af og eventuelt finde nogle andre venner:)

 
 
      
A little about discernment.
      
 
 

Now learn to listen and to discern who your "true" friends are. This applies to both the physical and the more subtle levels.

If there is no love / warmth in their eyes and in their voice, the energy is felt or experienced incorrectly in and around them / the situation - maybe you should just "check" them off and possibly find some other friends :)

                                    
 
 
 
 
 
 
Udvid og udvikel din skelneevne - ud fra egen erfaringsdannelse
 
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 

Hvor JEG ER, er der frihed. Hvor JEG ER, leves livet fuldtud, er der en usigelig glæde.

Alle kan finde denne bevidsthedstilstand, hvis de blot ville give sig tid til at være stille og søge i deres indre.

JEG ER i dig, hold derfor op med at søge i det ydre.

Hold op med at jagte det sted, hvor regnbuen ender, og find det, du søger efter, dybt i dit indre.

Hvad nytter det, at du ved alt dette i teorien?

Hvorfor ikke holde op med at beskæftige dig med teorien og så gå i gang med at omsætte alt det, du ved, i praksis?

Hvorfor ikke begynde straks og blive bevidst om Mig og Min guddommelige tilstedeværelse?

Hvorfor ikke opfordre Mig til at dele alt, hvad du har, med dig og give dig tid til at gå med Mig og tale med Mig og lytte til Min tyste lille stemme?

Kom nærmere, stadigt nærmere.

Føl denne enhed, det under det er at have fuldkommen fred dybt i dit indre, fordi du er opmærksom på din enhed med Mig.

 
    Eileen Caddy    
 

Where I AM, there is freedom, there is liberty. Where I AM, there is fullness of life, there is joy unspeakable.

All souls can find this state of consciousness if only they would take time to be still and to seek within.

I AM within you, so cease seeking without.

Cease chasing the end of the rainbow, and find that which you are looking for deep within you.

What good does it do you knowing all these facts and theory?

Why not cease dealing in theory and get down to putting all you know into practice?

Why not start right now and become consciously aware of Me and of My divine presence?

Why not invite Me to share your all with you and take time to walk and talk with Me and to listen to My still small voice?

Come closer, ever closer.

Feel that oneness, the wonder of being at perfect peace deep within because you are aware of your oneness with Me.

 
  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
 
Giv dig selv lov til at sørge.
 
   

Sorg er en intens form for sørgmodighed, som er forbundet med, at noget dør eller afsluttes.

Det er meget vigtigt, at vi giver os selv lov til at sørge fuldt ud og ikke afkorter denne proces.

Den kan somme tider vare længe eller genopstå periodisk igennem meget lang tid. Acceptér den og giv dig selv så megen støtte, som du har brug for, hvornår sorgen end opstår.

Det er et paradoks, at vi ikke virkelig kan frigøre os fra eller afslutte noget, uden at sørge over det.

Tårerne strømmer igennem os, vasker os rene og skaber plads for noget nyt

 
  
Mens jeg giver
mig selv lov til at sørge, helbreder
jeg min sørgmodighed og skaber
plads for det nye.
 
 
 
   
Top
Top
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Nogle er født sunde og nogle andre usunde.

Nogle fører velstående, sorgløse liv, mens andre udfolder sig i deres liv i dyb fattigdom.

Det kan helt sikkert hævdes, at der er tegn nok af den partiskhed, som skabelsen eller skaberen afslører.

En sådan slutning kan endda synes berettiget ud fra den almindelige menneskes synspunkt.

Den rene strøm af åndelig kultur erklærer at dette slet ikke er sandt

Gud er ikke årsagen til enten elendighed eller glæde, held og lykke!

Så hvem bringer det onde og det gode?

Svaret er, vi selv!

Regn falder ligeligt på pløjet og upløjet jord.

Kun den pløjede jord får nytte af det!

Skyerne er ikke skyldige.

Fejlen ligger i den uvidendes skødesløshed, der lader sin jord ligge brak.

Guds nåde er altid ved hånden.

Den har ingen 'mere eller mindre '- ingen opture eller nedture.

Vi tiltrækker det, mere eller mindre, eller lader det gå forbi eller bruger det til vores gode.

 
Some are born healthy and some others, unhealthy.

Some lead prosperous, carefree lives, while others toil throughout their lives in dire poverty.

Certainly, it can be argued that there are signs enough of the partiality that the Creation or Creator reveals.

Such inference may even appear justified from the ordinary man’s point of view.

The pure stream of spiritual culture declares that this is not true at all!

God is not the cause of either misery or joy, of good fortune or bad!

Then, who brings about the evil and the good?

The answer is—we ourselves!

Rain falls equally on ploughed land and on unploughed.

Only the ploughed land derives benefit there from!

The clouds are not to blame.

The fault lies in the ignorant idler who lets his land lie fallow.

The grace of God is ever at hand.

It has no ‘more or less,’ no ups or downs.

We draw upon it, more or less, or let it go by, or use it for our good.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Bevidstheden skal først trækkes fra den objektive verden og vendes indad mod bevidstheden om den Evige Selv.

Frø kan kun spire hurtigt, når de er plantes i godt pløjet jord.

Således kan det Guddommelige frø kun spire i hjerte området, når det har gennemgået den nødvendige forfinnings og raffinement proces.
 
 
The consciousness (Chittha) must first be withdrawn from the objective world and turned inwards towards the awareness of the Eternal Self, Atma.

Seeds can sprout fast only when planted in a well-ploughed land.

So too, the seed of Atmic Vidya (Self-Knowledge) can sprout in the field of heart only when it has undergone the necessary Samskaras (refinement process).
   
Top
Top
   
     2009     
 

Åndelig ofring er nødvendig for at yde hellig og hengiven service.

At slippe af med dårlige kvaliteter er et sandt offer; det er også yoga (åndelig fællesskab).

Indse at for hvem du end yder tjeneste for, så tjener du Gud i forskellige menneskelige former.

Dem som tjener skal værne om denne storslåede og hellige følelse.

De må bestræbe sig på at se Gud i alle og enhver.

 
 
Tthe spirit of sacrifice is essential for rendering dedicated service.

Getting rid of bad qualities is true sacrifice; it is also Yoga (spiritual communion).

Realize that whoever you may be serving, you are indeed serving the Divine in various human forms.

Those who serve have to cherish this sublime and sacred feeling.

They must strive to see God in everyone.
   
Top
Top
   
     2008     
 

Vi bør forsøge at søge opfyldelse i vores hverdag ved at støbe vores jordiske aktiviteter på åndelige værdier.

Du bør have dine hænder i samfundet og dit hoved i skoven.

Det vil sige, uanset de aktiviteter, som du er optaget af, skal du være fast i at holde fast i åndelige idealer.

Dette alene er den sande åndelige øvelse, som vil give varig fred på dig.

Husk at du er ånd.

Alle dine åndelige øvelser skal rettes mod at etablere dig selv i denne faste overbevisning og ubevidste tro, der kulminerer i dit livs opfyldelse.

Alle dine sanser skal helliggøres ved at tilbyde de handlinger, der udføres gennem dem til Gud.

 
 

We should try and seek fulfilment in our everyday life by moulding our mundane activities on spiritual values.

You must have your hands in society and your heads in the forest.

That is to say, whatever the activities with which you are occupied, you must be steadfast in holding on to spiritual ideals.

This alone is the true spiritual exercise, which will bestow lasting peace on you.

Remember that you are the spirit. All your spiritual exercises should be directed towards establishing yourself in this firm conviction and unwavering faith, culminating in your life’s fulfilment.

All your senses should be sanctified by offering the actions performed through them to God.

   
Top
Top
   
     2007     
 

Det er ikke let at frigøre sig fra aktiviteter, sindet klamrer sig til den ene eller den anden aktivitet.

Få sindet til at klynge sig til Gud, lad det gøre alle ting for Gud og overlad tingenes success eller fejlslag til Gud - tab og gevinst, opløftelse eller nedtrykthed.

Så vil du have hemmeligheden med fred og tilfredshed.

For at få denne overgivelsesindstilling, dedikation, skal du have tillid til Gud

Denne verden er Hans spil, det er ikke en tom drøm; den har formål og nytte.

Det er midler hvormed du kan opdage Gud.

Så se Ham i skønhed, storhed, orden, naturens majestæt.

 
 

It is not easy to detach oneself from activity; the mind clings to one thing or another.

Make it cling to God, let it do all things for God and leave the success or failures of the things done, to God - the loss and the profit, the elation or the dejection.

Then you will have the secret of peace and contentment. To get this attitude of surrender, of dedication, you must have faith in God.

This world is His play; it is not an empty dream; it has purpose and use. It is the means by which one can discover God.

So see Him in the beauty, the grandeur, the order, the majesty of Nature.

   
Top
Top
   
     2006     
 

Enhver må søge og opdage svaret på spørgsmålet, "Hvem er jeg?"

Sanserne er magtesløse når det gælder svaret på dette spørgsmål, faktisk er de begrænsede i deres egen funktion - der findes lyde som øret ikke kan høre, farver som øjet ikke kan opfatte, og smag der går udover smagsløgenes opfattelse.

De er ufuldkomne redskaber til studier af den eksterne verden.

Hvorledes kan de så tjene os i vores forespørgsel i Selvets ubegribelige indre verden?

Overvej den sandhed at kroppen og Guds selvet er adskilte.

Denne øvelse er uundværlig når man skal erkende sandheden om ens egen Guddommelighed.

 
 

Everyone must seek and discover the answer to the question, "Who am I?"

The senses are powerless to give the answer; indeed they are limited in their own functioning - there are sounds the ear cannot hear, colours the eye cannot perceive, and tastes beyond the ken of the tongue.

They are imperfect instruments for the study of the external world.

How then can they serve us in our enquiry into the intangible, inner world of the Self?

Contemplate on the truth that the body and the Atma (Self) are separate.

This practice is indispensable for realizing the truth of one's Divinity.

   
Top
Top
   
     2005     
 

Yoga betyder (at forene) og er mysteriet over sindets luner.

Du kan ikke praktisere yoga (forening), når sindet har frie tøjler til at at udføre sine løjer og tricks.

Sindet leder dig dig ud i begærets vildmark og kaster dig ud i jaget efter forbigående og flygtige, ydre fornøjelser.

Dette blokerer vejen til himmelens port.

Giv derfor ikke frie tøjler til nogen af sanserne.

 
 
Yoga is the mystery over the vagaries of tthe mind.

You cannot practice yoga when the mind is let loose to play its pranks and tricks.

The mind draws you into the wilderness of desires and plunge you into the pursuid of transistory and fleeking outside plesures.

This blocks the road to heavens gate.

Therefore do not give free rein to any sence.
   
Top
Top
   
     2004     
 

Mennesket i dag undlader at genkende det guddommelige kraft på grund af sin egoisme og selvcentrering.

Kun når han slipper af med urenheder, der dækker hans hjerte, vil han kunne opleve Guddommelighed.

Menneske og Gud er ligesom jernfilen og magneten.

Gud tiltrækker sig af sin natur, naturen til sig selv, for mennesket er det den guddommelige.

Ofte føler vi, at Gud har forladt os, og vi skynder os at bebrejde ham og undlader at indse vores egne fejl.

Når jernet er omgivet og tæt dækket af rust og støv, kan det da blive tiltrukket af magneten?

 
 
Man today fails to recognise the power of the Divine because of his selfishness and self-centredness.

Only when he gets rid of the impurities encrusted in his heart, will he be able to experience Divinity.

Man and God are like the iron filing and the magnet.

God by His very nature attracts man to Himself, for in man there is the Divine.

Often we feel that God has forsaken us and we rush to blame Him, failing to realise our own defects.

When the iron filing is too thickly covered by rust and dust, can it get attracted to the magnet?
   
Top
Top
   
     2003     
 
Slutningen af visdom er frihed.

Kulturens afslutning er perfektion.

Slutningen af viden er kærlighed.

Afslutningen af uddannelse er karakter.

Der er et ønske for os alle at erhverve disse fire kvaliteter, nemlig visdom, kultur, uddannelse og nå deres afslutninger, nemlig frihed, perfektion, kærlighed og karakter.

Men eleverne skal indse, at hvis disse kvaliteter ikke udnyttes korrekt, så kan de ikke kalde sig selv elever.

Som studerende og fremtidige borgere i dette land har du ansvaret for udformningen af fremtiden for dette land.

Sæt dit hjerte på den rigtige vej ved at lytte opmærksomt til de mere erfarne mennesker.
 
 
The end of wisdom is freedom.

The end of culture is perfection.

The end of knowledge is love.

The end of education is character.

There is a desire on the part of all of us to acquire these four qualities, namely wisdom, culture, education and reach their ends, namely freedom, perfection, love and character.

But students should realize that if these qualities are not properly utilised, then they cannot call themselves students.

As students and future citizens of this country, you have the responsibility for shaping the future of this country.

Put your hearts in the right path by listening attentively to the more experienced men.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk