Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 21. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Lørdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Hvis du tror du er noget - så ....
      
   

Så er det du tror ganske rigtigt - du Er skabt af lys, for en kort stund iklædt en fysisk krop.

Du er hernede for at give ditunikke bidrag til verden omkring dig og komme "hjem" med de erfaringer og erkendelser, som du har høstet på Jorden, ifølge din Gudsgivne medbragte frie vilje.

 
 
      
If you think you are something - then ....
      
 
 

Do you really think - you are created by light, for a short time dressed in a physical body.

You are down here to make your unique contribution to the world around you and come "home" with the experiences and realizations you have reaped on Earth, according to your God-given free will.

                                    
 
 
 
Se dig selv - stående midt i Solen, blive healet og fyldt med Gyldent lys
 
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 

Prøv aldrig på at gribe forstyrrende ind i en andens vej.

Alle skal finde deres egen vej og nå målet på deres egen måde.

Nogle gør det måske gennem meditation, nogle ved hjælp af selvfordybelse, andre gennem bøn, nogle via arbejde og atter andre gennem deres kontakt med andre mennesker.

Lad alle finde deres egen vej og følge den.

Lad være med at gå ind i blindgyder, eller vandre afsted på alle mulige slags veje og dermed spilde kostbar tid og energi.

Følg den lige og snævre vej.

Hold dit blik fæstnet på målet, som er en fuldbyrdelse af din enhed med Mig, Herren din Gud, guddommeligheden i dit indre.

Lad dig ikke blive bragt ud af fatning, når vejen bliver hård og tung, men fortsæt, så skal du vide, at du vil nå frem.

Dette liv er ikke for dem, der er forsagte, og som er bange for at se sandheden i øjnene og gå lige ind i lyset.

Vær stærk og ved godt mod.

Læg din hånd i Min, så vil Jeg vejlede dig for hvert eneste skridt på vejen, hvis du blot vil lade Mig gøre det.

 
    Eileen Caddy    
 

Never try to interfere with anyone else's path.

All souls have to find their own path and reach the goal their own way.

Some may do it through meditation, some through contemplation, some through prayer, some through work, and some through contact with people.

Let all souls find their own path and follow it.

Let there be no turning down culdesacs, no wandering off down highways and byways, wasting precious time and energy.

Follow the straight and narrow path.

Keep your eye on the goal which is your realisation of of oneness with Me, the Lord your God, the divinity within you.

Never be put off when the going is hard and rough, but keep on and know you will get there.

This life is not for those souls who are fainthearted and who are afraid to face the truth and walk straight into the light.

Be strong and of good courage.

Put your hand in Mine, and I will guide you every step of the way, if you will only let Me.

 
  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
Overgivelse på et nyt plan.
 
   
Somme tider kan følelser af krænkelse og sorg føre til håbløshed.

Håbløshed kan føre til overgivelse. Når du føler håbløshed, er dit jeg ved at give op, og du er ved at erkende, at ingen af dine gamle mønstre duer.

Efterhånden som du giver dig selv lov til virkelig at give op og føle håbløsheden fuldt ud, vil den efterfølges af overgivelse til universet på et nyt plan, som bringer fred og nyt håb.

  
Jeg
overgiver mig til
universet.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Hver skuespiller skal være bevidst om Guds nærvær bag illusionens skærm (Maya), hver skal være opmærksom på at fange den fjerneste antydning Han kan give og altid holde et hjørne af øjet på Ham og have øret slået ud og at fange Hans røst.

Hvis en person i stedet for glemmer plottet og historien, det vil sige det arbejde, som man er kommet for og de opgaver der hører til hertil og forsømmer at se tilstedeværelsen bag skærmen, og blot står stum på scenen, vil publikum grine af deres dårskab og lade den person ødelægge showet.

Af disse grunde skal enhver aktør, der spiller rollen som en person på den internationale scene først lære linjerne godt og derefter, huske Herren bag skærmen og afvente Hans ordrer.

Den opmærksomhed skal være på begge dele: de linjer man lærte for rollen og scene lederens instruktioner.

Meditation alene giver én denne koncentration, og denne bevidsthed.

 
 
Each actor must be conscious of God's presence behind the screen of Maya (illusion); each must be anxious to catch the faintest suggestion He might give, keeping a corner of the eye always on Him and having the ear pitched to catch His voice.

Instead of this, if a person forgets the plot and the story (that is to say, the work for which one has come and the duties that appertain thereto), neglects to watch the presence behind the screen, and simply stands dumb on the stage, the audience will laugh at their folly and charge the person with spoiling the show.

For these reasons, every actor who has to play the role of a person on the world stage must first learn the lines well and then, remembering the Lord behind the screen, await His orders.

The attention must be on both: the lines one learned for the role and the stage manager’s directions.

Meditation alone gives one this concentration and this awareness.
   
Top
Top
   
     2010     
 
Hvis vedisk filosofi tales papegøje-lignende til andre uden noget forsøg på at omsætte det i praksis i ens egen adfærd, er det ikke bare bedrag af andre, men man bedrager sig selv, hvilket er endnu værre.

Derfor skal du være det, som du ønsker andre skal være.

Det er ikke karakteren i en åndelig aspirant, at søge efter fejl i andre og skjule hans egen.

Hvis dine fejl er påpeget af jer af nogen, må du ikke argumentere og forsøge at bevise, at det er rigtigt eller ikke bære vrede mod ham for det.

Årsagen er inden i dig selv, hvordan du fejler og ret så din adfærd.

I stedet for at rationalisere det for din egen tilfredshed eller skaber hævn over den person, der påpegede det - det er bestemt ikke egenskaberne hos en hengiven.

 
 
If Vedanta (Vedic Philosophy) is spoken parrot-like to others without any attempt to put it into practice in one's own conduct, it is not just deceiving others but deceiving oneself, which is even worse.

Therefore you must be as you want others to be.

It is not the nature of a Sadhaka (spiritual aspirant) to search for faults in others and hide his/her own.

If your faults are pointed out to you by anyone, do not argue and try to prove that it is right or do not bear a grudge against him/her for it.

Reason out within yourself how you are at fault and set right your behaviour.

Instead, rationalizing it for your own satisfaction or wreaking vengeance on the person who pointed it out - these are certainly not the traits of a Sadhaka or Bhaktha (devotee).
   
Top
Top
   
     2009     
 

I gennem den rette handling opnår man renhed I hjertet, som fører til erhvervelsen af visdom.

Det er først, når tilknytning til frugterne af ens handlinger kasseres, at handlingen bliver til et Guddommelig fællesskab.

Man bør overvinde følelsen af 'min' og 'din'.

Når man påbegynder tjenesteaktiviteter, bør man betragte det som et privilegium at tjene andre og betragte det som en form for tilbedelse af det guddommelige

Man bør overveje service til samfundet som et middel til at finde selv opfyldelse i livet.

Du skulle se direkte på ethvert problem der end måtte opstå, med tro, tillid og mod og udføre dine tjenester - aktiviteter uden fanfare, i en ånd af menneskelighed, ydmyghed, hengivenhed og dedikation.

 
 
Through right action, one achieves purity of heart, which leads to the acquisition of Jnana (wisdom).

It is only when attachment to the fruits of one's actions is discarded that the action becomes Yoga (Divine communion).

One should overcome the sense of 'mine' and 'thine'.

When one embarks on service activities, one should regard it as a privilege to serve others and look upon it as a form of worship of the Divine.

One should consider service to society as the means of finding self-fulfilment in life.

One should face whatever problems may arise, with faith and courage, and carry on one's service activities without fanfare, in a spirit of humility and dedication.
   
Top
Top
   
     2008     
 

Ens spirituelle øvelser bør være behagelige og moderate.

Tag den gyldne middelvej, det vil give dig det største udbytte.

Lysten til at tilfredsstille sanserne kan ikke opgives fuldt og helt, så omform dem til redskaber for din hengivenhed.

Tilegn alle dine anstrengelser til Herren.

Accepter alt det du opnår og alle fejltagelserne som bevis på Herren's nåde.

 
 

One’s Sadhana (spiritual exercise) should be pleasant and moderate.

Take the middle course; that will yield maximum benefits.

The craving for sense objects cannot be given up fully; so transform it into an instrument for worship.

Dedicate all efforts to the Lord.

Accept all achievements and failures as proofs of the Lord’s grace.

   
Top
Top
   
     2007     
 

Ord kan forårsage uendelige problemer og besvær, og de kan give grænseløs glæde.

Du bør derfor være meget forsigtig med at de ord du bruger ikke giver andre smerter.

Hvis du gør fysisk skade på et andet menneske, kan det være besværligt for ham et stykke tid og så vil han komme sig.

Men hvis du sårer en andens hjerte med hårde ord, vil det forårsage et sår der ikke kan kureres af nogen læge i verden.

Derfor vær opmærksom på aldrig at såre en andens følelser.

En dag vil de ord du har brugt mod en anden komme tilbage til dig.

Så anvend altid ord der er søde og gode.

 
 

Words can cause endless trouble, and they can give boundless joy.

You should therefore be most careful that the words you use should not give pain to others.

If you physically injure someone. you may inconvenience him for a while and he will soon recover from that.

But, if you were to hurt the heart of another person with harsh words, it will create a wound that cannot be cured by any doctor in the world.

Hence, take care never hurt another’s feelings.

One day, the words you have used against another will come back to you.

So always use words that are sweet and good.

   
Top
Top
   
     2006     
 

I bør dyrke en indstilling af uadskillelig tilknytning til Herren, der er dit eget selv.

Hvis Han er en blomst, bør I føle at I er bien der samler dets nektar, hvis Han er et træ, føl at I er slyngplanten der klynger sig til det, hvis Han er en klippe, så føl at I er et vandfald der strømmer henover den, hvis Han er himlen, så vær en lille stjerne der lyser i den; frem for alt, vær bevidst om den sandhed at I og Han er forbundet af den Højeste Kærlighed.

Hvis du føler det intensivt, vil rejsen være hurtig, og målet kan blive vundet nemt.

 
 

You should cultivate an attitude of inseparable attachment to the Lord, who is your very self.

If He is a flower, you should feel that you are the bee that sucks nectar from it; if He be a tree, feel that you are creeper that clings to it; if He be a cliff, then feel that you are a cascade running over it; if He be the sky, be a tiny star that twinkles in it; above all, be conscious of the truth that you and He are bound by Supreme Love.

If you feel this intensely, the journey will be quick and the goal can be won easily.

   
Top
Top
   
     2005     
 

Hvorfor er mennesket så patetisk ramt i dag med frygt og angst?

Skal vi søge efter årsagerne udenfor os, eller ligger de inden for os?

Årsagen ligger i den falske vægt, vi har lagt på ting i den materielle verden, idet vi ignorerer åndens forhold.

Den krop, som mennesket bærer er hovedsagelig en beholder for Gud.

Det er et tempel, hvor Gud er installeret, og hvor Gud er Mesteren.

Det er derfor ikke nødvendigt/passende, at du bifalder alle dens indfald.

I stedet indse, at den er et meget værdifuldt instrument i din Guddoms rejse.

 
 
Why is man so pathetically afflicted today with fear and anxiety?

Are we to search for the reasons outside us or do they lie within us?

The reason lies in the false emphasis we have laid on things of the material world, ignoring matters of the spirit.

The body that man bears is essentially a receptacle of God.

It is a temple where God is installed, where God is the Master.

Hence, it does not behove you to pander to its every whim.

Instead, realise it to be a very valuable instrument in your Godward journey.
   
Top
Top
   
     2004     
 

Den Ene er grundlaget for mange.

Hvis du vil genkende denne enhed, er der behov for praksis og indsats.

For at ukrudt skal vokse, der kræves ingen indsats fra vores side.

Men hvis kornet skal høstes, skal marken pløjes, gøres fri for ukrudt, vandes, gødes og indhegnes.

Sådan er det også for at få en høst af dyd, at en intens åndelig praksis er nødvendig, selvom ingen sådanne indsatser er nødvendige for at kontakte uvaner.

Mennesket må kæmpe hårdt for at nå de højere stadier af åndelig udvikling.

Han er nødt til at overvinde mange forhindringer og gøre op med, håndtere mange vanskeligheder og skuffelser.

 
 
The One is the basis of the many.

To recognize this unity, one needs practice and effort.

For weeds to grow, no effort is required on our part.

But, if grain is to be harvested, the field must be ploughed, weeded, watered, manured and fenced.

So also, to get a harvest of virtue, intense sadhana (spiritual practice) is needed, though no such effort is necessary to contract vices.

Man has to struggle hard in order to attain the higher stages of spiritual development.

He has to overcome many hurdles and put up with many difficulties and disappointments.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Lyksagelighed er dit største behov.

Men du kan ikke bestille det fra nogen butik.

Det må optjenes være oparbejdet via den hårde måde - ved at gøre gode gerninger, være i godt selskab, afholde sig fra ondt og holde sindet knyttet til Guds herlighed.

God og dårlig kan ikke holdes sammen i samme skib; så vil den gode vilje også blive svag.

Nat og lys kan ikke eksistere sammen.
 
 
Ananda is your greatest need.

But, you cannot order it from any shop.

It has to be earned the hard way - by doing good deeds, moving in good company, desisting from evil and keeping the mind attached to the glory of God.

Good and bad cannot be kept together in the same vessel; then the good will also will turn bad.

Night and light cannot co-exist.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk