Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 22. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Søndag
Esoterisk viden om Søndag

Dagens støttende energi


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Vær stille, blid og omsorgsfuld.
      
   

Tal sagte og med blid stemme - det er dig selv du taler til, blot i en anden indpakning.

 
 
      
Be quiet, gentle and caring.
      
 
 

Speak softly and in a gentle voice - it's yourself you are talking to, just in a different wrapper.

 
 
                                    
 
 
Symbol billede af Tvillingen
 
Tegnet af Chinette Køhlert Nielsen
 
Esoterisk viden om Søndag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Tvillingen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
 
  
Click Flag
 

Hvis du ikke lader et lille barn gøre tingene selv, spise, gå, klæde sig på, skrive, tegne eller udtrykke sig, vil det aldrig udvikle sig og blive selvstændig og kunne stå på egne ben og træffe sine egne beslutninger.

Du må forholde dig afventende og lade det begå fejl og tage sig lang tid om at mestre, hvad det nu end er ved at lære.

Du skal være meget tålmodig og vente og se på, ligegyldigt hvor fristet du er til at gøre det for barnet for at spare tid.

Åbn dine øjne og indse, at livet er som et klasseværelse i en skole, og at du lærer hele tiden.

Hvor ofte må Jeg ikke forholde Mig afventende og meget kærligt se på, at du famler dig frem og kæmper med livet, for at du kan lære en yderst vigtig lektie, en lektie, der aldrig glemmes, når du først har lært den og mestret den?

Jeg har en grænseløs kærlighed og tålmodighed.

 
    Eileen Caddy    
 

Unless you allow a very small child to do things for itself, to feed itself, to walk, to dress itself, to write, to draw, to express itself, it will never develop and become independent and be able to stand on its own feet and make its own decisions.

You have to stand back and allow it to make mistakes and to take a long time to master what it is learning to do.

You have to be very patient and wait and watch, no matter how tempted you are to do it for the child to save time.

Open your eyes and realise that life is a classroom in a school, and you are learning all the time.

How often do I have to stand back and very lovingly watch you fumbling and struggling with life so that you can learn a vitally important lesson, a lesson never to be forgotten once it has been learnt and mastered?

I have infinite love and patience.

 
  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
Begynd i det små.
 
   
Hvis du lige er begyndt at lære, hvordan du kan stole på og følge din intuition, vil du sandsynligvis ikke forsøge at springe ud fra en bygning i håb om, at du kan flyve. Det er vigtigt, at du begynder i det små.

Øv dig i at følge din intuition i hverdagsanliggender, i at stole på dine inderste følelser fra øjeblik til øjeblik og handle ud fra dem, så godt du kan.

Efterhånden som du lærer at stole på dig selv i mindre sager, vil du opbygge styrke og selvtillid til at vove mere og behandle dit livs større spørgsmål med held
 
  
Skridt for skridt
opbygger jeg tillid til mig selv
og til universet.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Der er mælk i koens krop.

Mælken har afklaret smør latent i det.

Men koen kan ikke udlede nogen styrke gennem denne smør.

Mælken skal tages ud af dyret, det skal være kogt og den lidt sure ostemasse hældes i den for at koagulere det.

Derefter, når mælken er omdannet til kvark, skal det kærnede og smør separeres og valses.

Bagefter skal smørret skal smeltes og afklares, for at få smør.

Smørret således fremstillede kan tilføres til koen og derefter ville det gøre den stærkere.

Så også, Gud er allestedsnærværende.

Men Han er ikke modtagelig for enkeltpersoner, medmindre de udfører åndelige øvelser.
 
 
There is milk in the body of the cow.

The milk has ghee (clarified butter) latent in it.

But the cow cannot derive any strength through that ghee.

The milk has to be taken out of the animal, it has to be boiled, and a little sour curd poured into it in order to curdle it.

Then, when the milk is transformed into curds, it has to be churned and butter separated and rolled.

Afterwards, the butter has to be melted and clarified, to get the ghee.

The ghee thus prepared can be fed to the cow and then, it would be rendered stronger.

So too, God is omnipresent.

Yet, He is not amenable to individuals, unless they undertake Sadhana (spiritual exercises).
   
Top
Top
   
     2010     
 
Når der er hård klippe underneden, må du bore dybere for at få det rene, uudtømmelige grundvand.

Des blødere jorden er under overfladen, des hurtigere resultat.

Gør dit hjerte blødt med mental og træning i det fysiske for at opnå hurtig succes.

Tal blidt og sødt, tal kun om Gud.

Opøv medfølelse og sympati, gå ind i uselvisk tjeneste, forstå smerten ved fattigdom, lidelse og fortvivlelse.

Vær fælles om både tårer og glæder med andre.

Det er et tegn på et blødgjort hjerte.
 
 
When there is a hard rock below, you have to bore deeper for getting the underground pure perennial water.

The softer the subterranean soil the quiker the succes.

Make you heart soft for quick succes in sadhana.

Talk soft and sweet, talk only of God.

Devellop compassion and sympathy, engaga in selfless service, understand the agony of poverty, distress and despair.

Share both tears and cheers with others.

That is the sign of a softened heart.
   
Top
Top
   
     2009     
 
Mennesket skulle føre et uselvisk liv.

Dette ser ud til at være vanskeligt.

Men i realiteten er der ikke noget lettere end det.

Det er selviskhed der skaber alle mulige besværligheder for mennesket.

Uselvisk kærlighed giver ikke rum for ondskab.

Uselvisk kærlighed skulle ikke blive afskrækket af modstand fra ens slægt, venner eller fra verdslige personer.

Lad kærligheden være basis for alle dine handlinger.

Guds kærlighed bør være fri for nogen form for begær til vores fordel.


 
 
Men should lead selfless lives. This may seem difficult.

But, in reality, there is nothing easier than this.

It is selfishness that creates all kinds of difficulties for man.

Selfless love gives no room for any evil.

Selfless love may meet with opposition from one's kith and kin and from worldly persons.

But one should not be deterred by such opposition.

Love should be cherished as one's life breath.

Make love the basis for all your actions.

The love of God should be free from any desire for favours.
   
Top
Top
   
     2008     
 
Forsøg ikke at opdage eller diskutere ondskaben i andre, for forsøget vil forvirre dit eget sind.

Når du er engageret i at søge efter fejl og mangler hos andre, baner du vejen for at udvikle disse fejl og fejl i dig selv.

Dvæl ved det gode i andre og med tiden vil dette vise sig at være en fordel for dig.

Den godhed, der er latent i dig, vil da blive opfordret til at spire og blomstre.

Enhver tanke efterlader et aftryk i sindet.

Idéer, der er imod åndelige tendenser, der indsnævrer kærlighedens grænser, som fremkalder vrede eller grådighed, eller som forårsager afsky - disse skal lukkes.

Dette er en meget vigtig disciplin.
 
 
Do not seek to discover or discuss the evil in others, for the attempt will tarnish your own mind.

When you are engaged in searching for the faults and failings of others, you are paving the way for developing those faults and failings in yourself.

Dwell on the good in others and, in time it will prove to be an asset to you.

The goodness latent in you will then be encouraged to sprout and blossom.

Every thought leaves an impression on the mind.

Ideas that are opposed to spiritual tendencies, that narrow the limits of love, that provoke anger or greed, or that cause disgust – these have to be shut out.

This is a very essential discipline.
   
Top
Top
   
     2007     
 
Forskellen mellem handling og Karma Yoga bør forstås klart.

Handlinger der udføres selvisk med egoistisk ønske om gengæld er handlinger der binder.

Men handlinger der udføres uselvisk uden ego og uden forventning om gengæld og belønning bliver Karma Yoga. Ethvert menneskes liv er fyldt med handlinger.

Men bortset fra handlinger der er forbundet med selviske interesser, så bør man deltage i handlinger der udelukkende er tjenester.

Ethvert menneskes primære mål bør være at hengive sig til uselviske handlinger.

Grunden til at mennesket er blevet skænket et fysisk legeme er, at yde uselvisk tjeneste for andre.

Guddommelighed kan opleves gennem tjeneste til andre mennesker.
 
 
The distinction between action and Karma Yoga should be clearly understood.

Actions performed selfishly with egoism and desire for reward are actions that bind.

However, actions that are performed unselfishly, without ego and any expectation of reward, become Karma Yoga. Every man's life is filled with actions.

But apart from activities associated with self-interest, one should participate in service activities.

Every man's primary aim should be to devote oneself to selfless activities.

The very reason Man has been endowed with the human body is to render selfless service to others.

Through service to others, divinity can be experienced.
   
Top
Top
   
     2006     
 

Den bedste metode til at blive svaghed kvit er at hugge den over ved roden – den misforståede opfattelse at I er legemet, med navn og form, de fem sanser, intelligensen og sindet.

Faktisk er disse ligesom bagage.

Siger I ikke, ”min næse, mit sind, min hånd, min fornuft”, ligesom I siger, ”min bog, min paraply?”

Hvem er det ’jeg’ der kalder alle disse ’mine’?

Det er det sande ’dig’.

Det var der, da du blev født, og også da du sov - glemsom om alt, selv dit legeme.

Det ’jeg’ kan ikke skades; det ændrer sig ikke, det kender hverken til fødsel eller død.

Lær den disciplin, der gør jer bevidst om denne Sandhed og I vil altid være frie og modige.

Det er sand viden om Selvet, som de gamle viise har erkendt for jer efter intens bod og overvejelser.

 
 

The best way to get rid of weakness is to strike at its very roots - the mistaken notion that you are the body, with a name and form, the five senses, intelligence and the mind.

In fact, these are like baggage.

Don't you say, "my nose, my mind, my hand, my reason", just as you say, "my book, my umbrella?"

Who is the 'I' that calls all these 'mine'? That is the real 'you'. It was there when you were born, and also when you were sleeping, forgetful of everything, even your body.

That 'I' cannot be harmed; it does not change, it knows neither birth nor death.

Learn the discipline that makes you aware of this Truth and you will be ever free and bold.

That is real vidya, the Atmavidya (Knowledge of the Self), which the sages have gathered for you after intense penance and contemplation.

   
Top
Top
   
     2005     
 
Mennesket skal altid gå i retning af styrke, han bør ikke tage usandheden, ugudelighed og uhæderlighed, som alle betegner det grundlæggende træk fejhed.

Denne fejhed er født ud af, at acceptere et ringere og falsk billede af sig selv.

Du tror at du er skallerne, den ydre dækning.

Men virkeligheden er du kernen, drivkraften.

Denne falske identifikation er den grundlæggende fejltagelse.

Alle åndelige indsatser skal være rettet mod fjernelse af skallerne og afsløringen af kernen.

Så længe du sige "Jeg er sådan og sådan", er du bundet til frygt, men når du sige og føler "Jeg er Gud", får du uovervindelig styrke.
 
 
Man must always proceed towards 'Balaam' (strength); he should not take to untruth, wickedness and crookedness, all of which denote the fundamental trait of cowardice.

This cowardice is born out of accepting an inferior and false image of oneself.

You believe that you are the husk, the outer covering.

But, truly you are the kernel, the core.

This false identification is the fundamental mistake.

All Sadhana (spiritual effort) must be directed towards the removal of the husk and the revelation of the kernel.

So long as you say 'I am so and so', there is bound to be fear, but once you say and feel 'I am Brahman', you get unconquerable strength.
   
Top
Top
   
     2004     
 
Hvorfor er mennesket så trængt i dag med angst?

Skal vi søge efter årsagerne uden for os, eller bor de i os?

Årsagen ligger i den falske vægt, vi har lagt på ting i den materielle verden, idet vi ignorerer åndens ting.

Kroppen er et tempel, hvor Gud skal installeres og tilbedes.

Det er i det væsentlige et instrument til at gennemføre rejsen til Gud.
 
 
Why is man so afflicted today with anxiety?

Are we to search for the reasons outside us or do they live within us?

The reason lies in the false emphasis we have laid on things of the material world, ignoring the things of the spirit.

The body is a temple where God should be installed and worshipped.

It is essentially an instrument for undertaking the journey to God.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Lykke og fred følger ikke, når mennesket har rigeligt med mad, er klædt godt, har godt indkvartering og uddannet op til en god standard og ansat under behagelige forhold uden sundhedsskader eller sikkerhed.

Der er mange, som har alt dette i stor mængde, men de er alligevel bekymrede eller i smerte eller utilfredse.

Lykke og fred er afhængige af menneskets indre udstyr, ikke på hans ydre færdigheder eller rigdom.
 
 
Happiness and peace do not follow when man is fed well, clothed well, housed well and educated up to a good standard and employed under comfortable conditions, with no injury to health or security.

There are many who have all these in plenty but who are yet worried or in pain or discontented.

Happiness and peace on the inner equipment of man, not on his outer skills or riches.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk