Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 23. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Ingen gør arbejdet for dig - det må du selv udføre.
      
   

Men du kan hente støtte og opbakning fra dine indre resourser.

Dine åndelige venner, skytsånder/vejledere, lysets engle og Gud vil altid gerne give dig opbakning - bare bed om det.

 
 
      
Nobody does the work for you - you have to do it yourself.
      
 
 

But you can get support and backing from your inner resources.

Your spiritual friends, guardian spirits / guides, angels of light and God will always want to give you support - just ask for it.

 
 
                                    
 
 
Gående mand følger sin sti og solen.
 
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
 
 
 
 
  
Click Flag
 

Ligegyldigt hvad du gør, så gør det med kærlighed; gør det til Min ære og Min pris; og vær aldrig bekymret over det.

Når du gør alt med den rigtige holdning, kan det kun gøres perfekt, så derfor må du have denne rigtige holdning med dig i alt, hvad du gør.

Se til stadighed disse ord for dig: „Arbejde er kærlighed, der er synliggjort"; så vil du arbejde med glæde og tilfredshed, og arbejdet vil aldrig være en vanskelig opgave eller noget, der blot skal gøres.

Hvilken forskel gør det ikke for både dig og alle dem, der er omkring dig, når du har den rigtige holdning til arbejdet!

Hvis du gerne vil have, at det, du er i gang med, skal lykkes, må du lære at elske det og håndtere det på den rigtige måde, med den rigtige holdning.

Ofte er det et spørgsmål om at ændre holdning fra at være negativ til at blive positiv, og dette kan give et løft til selv det mest trivielle arbejde.

Alle har deres specielle arbejde, som de føler sig i harmoni med.

Hvad føler du dig i harmoni med.

Er der noget, du elsker at gøre?

Så gør det!

 
    Eileen Caddy    
 

Whatever you do, do it with love; do it to My honour and glory; and never be concerned about it.

When you do everything with the right attitude, it is bound to be done perfectly, so take this right attitude into everything you do.

Keep every before you the saying "Work is love made visible"; then you will work with joy and contentment, and work will never be a chore or something that has to be done.

What a difference the right attitude to work will make to yourself and to all those souls around you!

If you want to succeed in what you are doing, learn to love it and handle it the right way, with that right attitude.

Often it is a question of changing your attitude from negative to positive which can uplift the most mundane job.

Every soul feels in harmony with a different job.

What do you feel in harmony with? Is there something you love doing?

Then do it!

 
 
 
 
  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
Overgivelse på et nyt plan.
 
   
Penge er en afspejling af den energi, der strømmer igennem din kanal.

Jo bedre du lærer at udfolde dig i den verden, der bygger på tillid til din intuition, jo stærkere vil din kanal være, og jo flere penge vil du få.

Pengestrømmen i dit liv vil afhænge af din evne til at lytte til din indre vejledning og vove at handle ud fra den.

Pengene vil komme på en let, ubesværet og munter måde, fordi der ikke er noget offer forbundet med dem.

Du er ikke længere knyttet til dem.

I stedet kan du opleve glæden ved at lære, hvordan du følger universets energi.

Penge er kun en ekstra bonus i denne udvikling.
 
  
Eftersom jeg
stoler på mig selv, kommer penge
let til mig.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Herren og hans navn er begge en, men sødme af Navnet findes sjældent i formen.

Når navnet på blomsten rose, bliver husket vil dens duft, smukke kronblade og dybe farve dukke op i hukommelsen, vil dens torne og den ulejlighed man har gennemgået for at få blomsten alle blive glemt.

I stedet, hvis oprindelsen og dens tidligere historie betragtes, og hvis planten, bladene og grenene der er taget hensyn til, vil blomsten - det vigtigste, smukkeste og mest attraktive del - sandsynligvis blive glemt, og kun resten af planten diskuteret.

Tørst hellere efter Herrens navn snarere end Formen.
 
 
The Lord and His Name are both one, but the sweetness of the Name is seldom found in the Form.

When the name of the flower, rose, is remembered, its fragrance, tender petals, and deep colour spring to memory; its thorns and the trouble one has undergone to get the flower are all forgotten.

Instead, if its origin and previous story are considered, and if the plant, leaves, and branches are taken into account, the flower —the most important, most beautiful, and most attractive part— is likely to be forgotten and only the rest of the plant is discussed about.

Crave for the Lord's Name rather than the Form.
   
Top
Top
   
     2010     
Som en aspirant, bør du altid være en man kan stole på og være glædesfuld og undgå tanker der er bedrøvende og deprimerende.

Når din hengivelse er fast etableret, selv om depression, tvivl og indbildskhed fremkommer, kan du let kassere dem.

Det er bedst at du som aspirant er glædesfuld, smilende og entusiastisk, begejstret under alle omstændigheder.

Denne rene indstilling er mere ønskelig end selv hengivelse og visdom.

Hvis du er bekymret, deprimeret eller tvivlende kan du aldrig opnå lyksagelighed, uanset hvilken spirituel praksis du udfører.

Så derfor er den første opgave for en aspirant at dyrke entusiasme, begejstring.

Bliv aldrig oppustet når du bliver rost, bliv aldrig nedslået nå du bliver bebrejdet.

Du må analysere dig selv og korrigere dine fejl.

Bliv en Spirituel Løve.
 
 
As an aspirant, you should always seek the truthful and joyful, and avoid all thoughts that are sad and depressing.

When your devotion is well-established, even if depression, doubt or conceit appears, you can easily discard them.

It is best that as an aspirant, you are joyful, smiling and enthusiastic under all circumstances.

This pure attitude is more desirable than even devotion and wisdom.

If you are worried, depressed or doubting, you can never attain Bliss, no matter what spiritual practice you perform.

Hence, the first task of an aspirant is the cultivation of enthusiasm.

Never get inflated when you are praised, never get deflated when you are blamed.

You must analyze yourself and correct your faults.

Be a Spiritual Lion.
   
Top
Top
 
 
     2009     
Du må indse, at dine tjeneste aktiviteter er for din egen sag og for din egen spirituelle renselse og opløftelse. Alle handlinger skulle udføres med den hensigt at rense sindet og fjerne alle urenhederne fra det.

Det er forkert at tænke at du gennem handlinger alene, kan opnå frigørelse og rette op på dit sind.

Handlinger bør udføres udelukkende for at renselses af bevidstheden.

Uden renselse af bevidstheden kan livet ikke blive åndeliggjort.

Menneskelig fødsel er resultatet af handling.

Rigtige, rette handlinger leder til retskaffenhed.

Igennem retskaffenhed (Dharma), vil den Guddommelige blive åbenbaret/realiseret. 
 
You must realize that your service activities are done for the sake of your own spiritual purification and uplift.

All actions should be done with a view to purify the mind and remove all the dross from it.

It is wrong to think that through actions alone you can attain liberation or redeem your lives.

Actions have to be done solely for the purification of the Chitta (consciousness).

Without purity of consciousness, life cannot be spiritualized.

Human birth is the result of Karma (action).

Right action leads to Dharma (Righteousness).

Through Dharma, the Divine has to be realized.
   
Top
Top
   
     2008     
Menneskets højeste mål er at praktisere og udbrede sandhedens princip.

Man må praktisere sandheden før man kan prædike den.

Uanset hvad, så bør man have modet og overbevisningen til at gå ad sandhedens vej.

Selv på bekostning af mad, tøj og husly, selv på bekostning af ens eget liv, så bør man være forberedt på at praktisere sandhed og retfærd.
 
 
The chief goal of man is to practice and propagate the principle of truth.

One has to practise truth before preaching it.

Come what may, one should have the courage and conviction to tread the path of truth.

Even at the cost of food, raiment and shelter, even at the cost of one’s own life, one should be prepared to practise truth and righteousness.
   
Top
Top
   
     2007     
Når du mødes af modgang og skuffelse, så må du ikke gøre plads for svaghed eller fortvivlelse.

Fordøm aldrig dig selv som mindreværdig eller uværdig. Analysér situationen og find årsagen til nederlaget, så du kan undgå dette en anden gang.

Du må have muskler af jern og nerver af stål. Så vil din beslutning afføde den nødvendige selvtillid og dette vil overvinde modstanden.

Mod og selvtillid er den bedste gødning for livets afgrøder.

Vær ligesom løver på den spirituelle mark, regér over sansernes skov og bevæg dig frygtløst med fuld tro på at opnå sejr.
 
 
When defeat and disappointment stare you in the face, you must not give way to weakness or despondency.

Never condemn yourself as inferior or useless. Analyse the situation and find out the reasons for defeat so as to avoid it next time.

You should have muscles of iron and nerves of steel. Then your resolution will generate the necessary confidence, and that will win over opposition.

For the crop of life, courage and confidence are the best fertilizers.

Be like lions in the spiritual field, rule over the forest of the senses and roam fearlessly with full faith in achieving victory.
   
Top
Top
   
     2006     

Befrielse er kun bevidstheden om sandheden, den falder af skyggen af vildfarelse fra øjet; Det er ikke bevaret for et par ekspertiske åndelige aspiranter.

Ligesom floden mister sin form, dets navn og dets smag i havet løser befrielsen navn og form, evner og holdninger.

Du er ikke mere et særskilt individ. Regndråben har slået sammen i havet, hvorfra dråbet opstod. Selvfølgelig var der til enhver tid ingen fængsel, der var kun en fiksering i sindet, at man var bundet, den ene var i fængsel, den enkelte var begrænset og endelig!

 
 

Liberation is just the awareness of Truth, the falling off of the scales of delusion from the eye; it is not the preserve of a few expert spiritual aspirants.

Like the river losing its form, its name and its taste in the sea, liberation dissolves the name and form, aptitudes and attitudes.

You are no more a separate individual. The rain drop has merged in the sea, from where the drop arose.

Of course there was no bondage, at any time, and no prison; there was only a fixation in the mind that one was bound, that one was in prison, that one was limited and finite!

   
Top
Top
   
     2005     
Buddhas vægt var helt på renhed i ethvert aspekt af daglige liv.

Renhed i vision, renhed i tanke, renhed i tale og renhed i handling.

Han betragtede offer ånden som det sande hellige offer.

Offer er midlerne til at nå Nirvana, frihed fra trældom af trivielle eksistenser.

Buddha var fuldstændig imod at nogen tvinges til at føre et verdsligt liv mod sin vilje.

Buddhistiske bøn skal være korrekt forstået.

Buddhisterne siger: den reelle betydning af bøn: du skal aflede dit sind mod højere adfærd.

Og højere adfærd bør sigtes imod at betjene samfundet.

Når dette er gjort, bliver samfundet renset.
 
 
Buddha's emphasis was entirely on purity in every aspect of daily life.

Purity in vision, purity in thought, purity in speech and purity in action.

He considered the spirit of sacrifice as the true yajna (sacred offering).

Sacrifice is the means for attaining Nirvana, freedom from the bondage of mundane existence.

Buddha was totally opposed to anyone being forced to lead a worldly life against his will.

The Buddhist prayer must be properly understood.

When the Buddhists say: "Buddham sharanam gachchaami, Dharmam sharanam gachchaami, Sangham sharanam gachchaami," the real meaning of the prayer is: You must divert your Buddhi (mind) towards Dharma (right conduct).

And right conduct should be aimed at serving society.

When this is done, society gets purified.
   
Top
Top
   
     2004     
Guds nåde er den største rigdom.

At overveje at indsamle penge, guld eller andre materielle objekter som det endelige mål er ikke rigtige.

Målet med livet bør i stedet være erhvervelse af den guddommelige rigdom af Guds nåde.

Forsøg at vinde Hans nåde ved at reformere dine vaner, reducere dit begær og raffinering/forfinelse af din karakter.

Ét trin gør et næste lettere; det er den entydige/unikke kvalitet på den åndelige sti.

Med hvert trin vil du føle din styrke og tillid øges, og du føler Herrens nåde meget mere.
 
 
God's grace is the greatest wealth.

To consider the amassing of money, gold or other material objects as the ultimate goal is not right.

The goal of life instead, should be the acquisition of the divine wealth of God's grace.

Try to win His grace by reforming your habits, reducing your desires and refining your nature.

One step makes the next one easier; that is the unique quality of the spiritual path.

With each step, your strength and confidence increases and you feel the Lord's grace all the more.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Ethvert menneske ønsker at erhverve lyksagelighed.

Fra hvor kan lyksagelighed erhverves?

Tro alene kan vinde lyksagelighed.

Fred kan kun erhverves gennem tro; tro er som forårets glæde.

Men nu ser vi sorg, uanset hvor vi kaster vores øjne.

Hvorfor sker dette?

Fordi mennesket har mistet troen.

Han har ingen tro på sig selv.

Hvordan kan han da erhverve lyksagelighed?

Hvordan kan en person, som ikke har fået tro nok til at leve lykkeligt i et par dage, vinde Guds nåde?
 
 
Every man desires to acquire Ananda.

From where can Ananda be acquired?

Faith alone can win Ananda.

Peace can be got only through faith; faith is the spring of joy.

But now we see sorrow, wherever we cast our eyes.

Why does this happen?

Because man has lost faith.

He has no faith in himself.

How can he acquire Ananda?

How can a person, who has not got faith enough to live happily for a few days, win the grace of God?
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk