Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 24. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Tirsdag
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Tvillingen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

MånetabelByd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Gud er allestedsnærværende og evig.
      
     

Da Gud er allestedsværværende og indeholdende i alt uden undtagelse, er muligheden for kontakt med Guds bevidstheden i alt - altid tilstede i nuet.

Men det er dig der skal være vågen over for muligheden i din fysiske hverdags gøremål og dig der enten verbalt, følelsesmæssigt, mentalt eller via hjertecentret skal oprette den dagsbevidste kontakt.

Mulighederne for kontakt med Guds bevidsthed er ubegrænsede og allestedsnærværende. Dette er en åndelig lov - og da den er det - så kan den afprøves af enhver, der ønsker dette.

 
 
      
God is omnipresent and eternal.
      
 
 

Since God is omnipresent and containing everything without exception, the possibility of contact with God's consciousness is in everything - always present in the now.

But it is you who must be alert to the possibility of your physical daily chores and you who must either verbally, emotionally, mentally or via the heart center make the day-conscious contact.

The possibilities for contact with God's consciousness are limitless and ubiquitous. This is a spiritual law - and since it is - it can be tested by anyone who wants it.

                                    
 
 
 
Givende håndmed Den Gyldne Portals´symbol.
 
Esoterisk viden om Tirsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Tvillingen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
  
Click Flag
 

Kom op af din lille mudderpøl og udvid din bevidsthed, så du bliver klar over, at der ingen begrænsning findes.

Mange mennesker kan ikke se ud over deres egen næsetip eller den gruppe eller det samfund, de lever i.

De bliver så knyttet til små, ubetydelige ting, at de har svært ved at udvikle sig på nogen måde.

Det er her, det er nødvendigt med omfattende ændringer, og det må ske hurtigt.

Stil dig ikke tilfreds med kun at acceptere det, du kan forstå, men vær villig til at gå et skridt længere og helt ud, hvor du ikke kan bunde og gøre det tilsyneladende umulige.

På denne måde skærper du din ydeevne.

Lad den blive skærpet så meget, at du til sidst føler, at nu kan den ikke klare mere, og giv den så lige en ekstra tand.

Vær med i den indledende fase af noget helt nyt.

Vær ikke bange for det nye og ukendte, men tag blot ét skridt ad gangen i absolut tro og tillid, fordi du ved, at hvert skridt vil føre dig til den vidunderlige nye himmel og nye jord.

 
    Eileen Caddy    
 

Move out of your little puddle and expand your consciousness, realising that there is no limitation.

Many people can see no further than themselves or the group or community that they are living in.

They get so tied up by small, petty things that they have difficulty in expanding in any way.

Here is where tremendous changes have to come and come quickly.

Do not be satisfied to accept just what you can understand, but be willing to go further and step right out of your depth and do the seemingly impossible.

In this way your capacity is stretched. Let it be stretched until you feel it is going to snap, and then let it stretch even further. Live on the brink of something completely new.

Be not afraid of the new and the unknown, but simply take one step at a time in absolute faith and confidence, knowing that every step will lead you to the wonderful new heaven and new earth.

  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
Før dit checkregnskab korrekt.
 
   

Penge er en afspejling af den energi, der strømmer igennem din kanal. Jo bedre du lærer at udfolde dig i den verden, der bygger på tillid til din intuition, jo stærkere vil din kanal være, og jo flere penge vil du få.

Pengestrømmen i dit liv vil afhænge af din evne til at lytte til din indre vejledning og vove at handle ud fra den.

Pengene vil komme på en let, ubesværet og munter måde, fordi der ikke er noget offer forbundet med dem.

Du er ikke længere knyttet til dem.

I stedet kan du opleve glæden ved at lære, hvordan du følger universets energi.

Penge er kun en ekstra bonus i denne udvikling.

 
  
Jeg nyder
at forvalte penge omhyggeligt
og dygtigt.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Der er olie i sesamfrø. Der er smør i mælken. Der er vand i undergrunden. Der er ild latent i træ.

Ligeledes er den allestedsnærværende Gud i menneskekroppen og det menneskelige sind.

Når man forsøger at adskille ham og identificere ham, må man gøre en indsats og udøve åndelig øvelser.

Så, som en konsekvens af indsatsen og øvelserne vil man indse, at Gud er én selv, og der er ingen forskel mellem de to.
 
 
There is oil in the sesame seed. There is butter in milk. There is water underground. There is fire latent in wood.

Similarly, the Omnipresent God is in the human body and the human mind.

When one seeks to separate Him and identify Him, one has to make efforts and do Sadhana (spiritual exercise).

Then, as a consequence of the effort and the Sadhana one will realise that God is oneself and there is no difference between the two.
   
Top
Top
   
     2010     
Tro er meget vigtig.

Når lyst, vrede og andre onde kvaliteter formindskes og forsvinder, vil troen på det evige selv og i den rigtige åndelige undersøgelse vokse og blive bekræftet.

Ikke-tilknytning er selve fundamentet for at opnå det universelle absolutte.

For at lave en krans, kræver vi en streng, en nål og blomster, gør vi ikke?

Så også, når visdom skal vindes, er strengen af hengivenhed, nålen med ikke-tilknytning og blomsterne af stabilt, ensrettet fokus vigtigt.
 
 
Faith is very important.

When lust, anger and other evil qualities diminish and disappear, faith in the Eternal Self and in the rightness of spiritual inquiry will grow and get confirmed.

Non-attachment is the very foundation for attaining the Universal Absolute.

Even for a small structure, the foundation has to be stable and strong, or else, it would fall in a heap pretty soon.

To make a garland, we require a string, a needle and flowers, don't we?

So too, when Jnana (wisdom) has to be won, the string of devotion, the needle of non-attachment and the flowers of steady, single-pointed focus are essential.
   
Top
Top
   
     2009     

Kosmos er skabt af Gud.

Kosmos er opladet af energi.

Denne energi er ikke lokaliseret et bestemt sted i rum og tid.

Selvom denne energi er alt-gennemstrømmende, er mennesket ude af stand til at opdage hans guddommelige natur.

Da han ikke kan genkende det, antager han, at den ikke eksisterer.

Elektrisk energi strømmer kontinuerligt i ledningerne.

Men dens tilstedeværelse er kun genkendt, når en pære er monteret og en kontakt monteret og tændt.

Ligeledes, selv om Gud er allestedsnærværende.

Den Guddommelige vil kun skinne på dem der elsker og tilbeder Ham med et rent hjerte.

 
 
The cosmos is the creation of the Divine.

It is surcharged with energy.

This energy is not localised at a particular point in space or time.

Though this energy is all-pervading, man is unable to recognise its divine nature.

As he cannot recognise it, he presumes that it does not exist.

Electrical energy flows continuously in the wires.

But, its presence is recognized only when a bulb is fitted and switched on.

Likewise, though God is omnipresent.

His divine effulgence will shine only in those who adore Him with a pure heart.
   
Top
Top
   
     2008     

Dvæl altid ved ædle tanker.

Når luft fylder en ballon, så tager luften form af ballonen.

Sindet antager form af de objekter, som det er knyttet til.

Hvis det bliver rettet på smålige ting, bliver det småligt.

Hvis det rettes mod storslåede ting så bliver det storslået.

Kameraet tager et billede af det det rettes mod, så vær opmærksom før du trykker på udløseren.

Anvend din skelneevne før du udvikler tilknytninger.

Når du udvikler tilknytning til familien, rigdom, ejendele osv., så vil du sørge når du oplever nedgang på disse områder.

Men hvis du udvikler tilknytning til Gud, så vil du vokse i kærlighed og pragt.

 
 

Dwell always on noble thoughts.

When air fills a balloon, it takes the form of the balloon.

The mind assumes the form of the objects with which it is attached.

If it gets fixed on petty things, it becomes petty; if on grand things, it becomes grand.

The camera takes a picture of whatever it is pointed at; so take care before you click.

Discriminate before you develop attachment.

When you develop attachment towards family, wealth, properties, etc., you will come to grief when these decline.

But if you develop attachment towards God, you will grow in love and splendour.

   
Top
Top
   
     2007     

Man bør være agtpågiven overfor sine tanker, fordi de er grundlaget for ens handlinger.

Når ens ønsker opfyldes er man tilfreds.

Når de ikke opfyldes bliver man skuffet.

Men ingen undersøger årsagerne til sådanne forskellige følelser.

Det er ens egne mangler der er årsag til fejltagelser.

Når hjertet er rent, så vil handlingerne automatisk give gode resultater.

Vore tanker er årsagen til vor stræbens succes eller fejlslag.

Derfor må man anvende tankerne på en ordentlig måde.

Når ens tanker er ædle, så vil de opnåede resultater også være ædle.

 
 

One needs to keep watch over one’s thoughts, because they form the basis for one’s actions.

When one’s wishes are fulfilled, one is content.

When they are not realised disappointment ensues.

But no one inquires into the causes for such divergent feelings.

Failures are the result of one’s own shortcomings.

When the heart is pure, actions will automatically yield beneficial results.

Our thoughts are the cause of the success or failure of our efforts.

Hence one must utilise thoughts in a proper manner.

When one’s thoughts are sublime, the results one achieves are also sublime.

   
Top
Top
   
     2006     

Tungen er hjertets skjold, det beskytter ens liv.

Høj og uansvarlig tale, der er fuld af had og vrede påvirker menneskets helbred.

Det skaber vrede og had i andre.

Tavshed er guld siges det.

Det tavse menneske har ingen fjender, selvom han måske heller ikke har nogen venner.

Han har muligheden for at gå dybt i sig selv og undersøge sine fejl og fejltagelser.

Han har ikke længere behov for at søge dem hos andre.

Snubler I med foden så får I et brud, snubler jeres tunge så giver I en anden et brud på deres tro eller glæde.

Dette brud kan ikke genoprettes; dette brud vil altid være der.

Så derfor anvend tungen med omhu.

Jo blødere jeres tale er, jo mindre I taler, jo sødere bliver jeres tale og jo bedre bliver verden.

 
 

The tongue is the armour of the heart; it guards one's life.

Loud and irresponsible speech, full of anger and hate, affects the health of man.

It breeds anger and hate in others.

Silence is said to be golden.

The silent man has no enemies, though he may not have many friends either.

He has the opportunity to dive within himself and examine his own faults and failings.

He has no more inclination to seek them in others.

If your foot slips, you suffer a fracture; if your tongue slips, you fracture some one's faith or joy.

That fracture can never be set right; that wound will fester for ever.

Therefore, use the tongue with great care.

The softer your speech, the lesser you talk, the sweeter you talk, the better the world will be.

   
Top
Top
   
     2005     

Mennesket har i sig enorme ressourcer af magt.

Når han ikke udnytter dem til at udføre sine pligter over for samfundet, der opretholder ham, bliver han et mål for latterliggørelse.

Når et tog ankommer for sent, hvordan reagerer du?

Du slynger misbrugende ord efter toget.

Når disse livløse turistbusser modtager sådan behandling, hvor meget fortjener du ikke irettesættelse - fordi du ikke opfylder dine opgaver og forpligtelser.

Udnyt dine færdigheder og lær at være konsekvent og så effektivt som pligterne kræver.

 
 
Man has in him vast resources of power.

When he does not utilize them in discharging his duties to the society which sustains him, he becomes a target for ridicule.

When a train arrives late, how do you react?

You fling abusive words at the train.

When those inanimate coaches receive such treatment, how much more rebuke do you deserve for not fulfilling your duties and obligations.

Utilize your skills and learning as consistently and as effectively as duty demands.
   
Top
Top
   
     2004     

Lyden af mantraer - Vedisk salmer har kraft til at omdanne de onde impulser og tendenser.

Ordet 'mantra' betyder at det redder - når det bliver sagt i sindet.

Gentag hele tiden altid mantraet i sindet, det vil holde sindet fri for den vilde snak, formålsløse snak, sladder og skandaler.

Tal kun når det er absolut nødvendigt.

Tal så lidt som muligt.

 
 
The sound of mantras (Vedic hymns) has the power of transforming the evil impulses and tendencies.

The word 'mantra' means that which saves when turned over in the mind.

Revolve the mantra ever in the mind, that will keep off wild talk, purposeless conversation, gossip and scandal.

Talk only when absolutely necessary.

Talk as little as possible.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Livet på jorden er som på havet, altid rastløs, med bølgerne af glæde og sorg, og af tab og gevinst, svirvende strømme af begær og bølgende lidenskab, grådighed og had.

For at krydse havet er det eneste pålidelige flåde et hjerte fyldt med Guds og menneskers kærlighed.

Mennesket er født til en høj skæbne, som indebærer en nedarvet fødselsret/kulturarv.

Han bør ikke sprede/spilde hans dage i lave handlinger og vulgære bekvemmeligheder.

Hans skæbne er at kende sandheden, leve i det og for det.

Sandheden alene kan gøre mennesket fri og glad.

Hvis han ikke er opmærksom omkring dette høje formål, er livet spildt og er blot kastet rundt omkring på bølgerne, for livets hav er aldrig roligt.
 
 
Life on earth is, as on the ocean, ever restless, with the waves of joy and grief, and of loss and gain, the swirling currents of desires and the whirlpools of passion, greed and hate.

To cross the ocean, the only reliable raft is a heart filled with the Love of God and man.

Man is born for a high destiny, as the inheritor of a rich heritage.

He should not fritter away his days in low pursuits and vulgar vanities.

His destiny is to know the Truth, live in it and for it.

The Truth alone can make man free and happy.

If he is not prompted by this high purpose, life is a waste and a mere tossing on the waves, for the sea of life is never calm.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk