Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 25. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Tvillingen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
En lille erindrer :)
      
   

Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden.

Dit indre afspejles i din ydre fremtræden.

 
 
      
A little recollection :)
      
 
 

I am Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end.

Your inner self is reflected in your outer appearance.

                                    
 
 
 
Gylden sti til Solen
 
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Tvillingen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
  
Click Flag
 

Kan du oprigtigt sige, at du elsker dine medmennesker, at du interesserer dig for dem, at du værdsætter dem og betragter dem som din familie?

Eller tolererer du dem blot og synes, det er virkelig anstrengende at skulle gå op og ned ad dem?

Du kan ikke sige, at du elsker Mig, hvis du ikke elsker dine medmennesker, for de indbyrdes forhold er så nært sammenknyttede, at det er umuligt at elske den ene uden at elske den anden.

Bruger du tid på at vælge og vrage imellem, hvem du vil elske, og hvem du føler, at du umuligt kan elske?

Der bør ikke være nogen diskrimination, når det gælder kærlighed, for den guddommelige kærlighed favner alle ligeligt.

Den ser alle mennesker i Mit billede og lig Mig uanset farve, race, køn, trosretning eller religion.

Du må nå det punkt, hvor du kan se og forstå enheden i alt liv, vide, hvad det virkelig vil sige, at alle mennesker er i familie med hinanden, og vide, at Jeg er kilden til alt.

 
    Eileen Caddy    
 

Can you truthfully say you love your fellow human beings, that you are interested in them, that you appreciate them and know them as your family?

Or do you just tolerate them and find it a real effort to have to rub shoulders with them?

You cannot say you love Me if you do not love your fellow human beings, for relationships are so closely interwoven that it is impossible to love one without the other.

Do you spend time picking and choosing whom you are going to love and whom you feel you could not possibly love?

There should be no discrimination in love, for divine love embraces all alike.

It sees all people in My image and likeness, no matter what colour, race, sex, creed or religion.

You will have to reach the point when you can see and understand the oneness of all life, know the true meaning of the family of all human beings, and know Me as the source of all.

  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
Løs op!
 
   
Hvis du altid har sparet på dine penge og været meget omhyggelig med, hvordan du brugte dem, så må du lære at bruge penge på en mere impulsiv måde ved at følge din intuition.

Brug dem på grundlag af en stærk følelse af, at du ønsker dig noget.

Løs op! Du fortjener det!

Hvis du følger din intuition, vil du ikke ende med tørre lommesmerter.

Det vil faktisk skabe større velstand, overflod og glæde i dit liv.

 
  
Jeg fortjener
at bruge mine penge på ting,
jeg ønsker mig.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Det Guddommelige princip, som er i enhver, er som den elektriske strøm, der oplyser pærer af forskellige farver og lysstyrke.

Den samme Gud skinner i og gennem enhver, uanset kaste, trosretning, farve, nationalitet eller religion.

Strømmen opliver og aktiverer alle.

De der ser forskelle, er omtågede og vildførte af uvidenhed.
 
 
The Divine Principle, that is in everyone, is the electric current that illuminates the bulbs of different colours and candle powers.

The same God shines in and through everyone whatever be the cast, creed, colour, nationality or religion..

The current animates and activates all.

Those who see differences are deluded and befogged by ignorance.
   
Top
Top
   
     2010     
Man skal være forsigtig i spørgsmål vedrørende Gud realisering.

Uanset de vanskeligheder og gener gener man kan støde på, skal man forsøge at udføre ens åndelige praksis uden nogen pause eller modifikation i disciplinen.

Et enkelt navn, der ikke giver nogen mindste følelse af modvilje eller uvilje bør udvælges til meditation og gentagelse.

Man skal ikke ændre navn, og den form, som man elsker og værner om og som man har udvalgt til repetition.

Koncentration er umulig, hvis navnet ændres, sindet vil da ikke opnå en-pointeness tilstand.

 
 
One has to be careful in matters relating to realization of God.

Whatever inconveniences one may encounter, one must try to carry on one's Sadhana (spiritual practice) without any break or modification in the discipline.

One single name that does not give any slightest feeling of dislike or disaffection should be selected for meditation and repetition.

One should not be changing the Name and the Form that one has loved and cherished and selected for repetition.

Concentration is impossible if the Name is changed; the mind will not attain one-pointedness.
   
Top
Top
   
     2009     

Fanget i skabelsens spiraler er mennesket blindt for at han er en del af den guddommelige skaber.

Identifisering af ham selv med det fysiske hylster som han er indkapslet i, er han blind over for enheden i alle væsnernes enhed i det Universelle Absolutte.

Mennesket har skrevet og studeret talløse tekster om spirituel disciplin og opdagelser, og omgivet dette med forvirrede dialekter, rivaliseringer og argumenteringer.

Men den som har benyttet mindst en eller to af disse i praksis, er stille og roligt blevet frigjort fra ethvert begær fra berømmelse og begær efter sejr.

Han er glad i dybet af hans væsen.

Han pløjer og går i dybderne i hans hjerte område, sår kærligheds frøene og høster hvad han har sået - i højmodighed og ligevægt.

 
 
Caught in the coils of the creation, man is blind to the fact that he is part of the Divine Creator.

Identifying himself with the physical sheath in which he is encased, he is blind to the unity of all beings in the One Universal Absolute.

Man has written and studied countless texts on spiritual discipline and discovery, and confounded the confusion indulging in dialectical rivalries and argumentation.

But, he who has put at least a page or two of these tomes into practise, is rendered silent and innocent of any desire for fame or victory.

He is happy in the depths of his being.

He ploughs the field of his heart, sows the seeds of love and reaps the harvest of fortitude and equanimity.
   
Top
Top
   
     2008     
 

Mennesket har i ham evnen til at vokse til en ren guddommelig personlighed.

Men på grund af uvidenhed og modvilje er han blevet forvirret.

Han har lænket sig selv til lave idealer og så på denne måde faldet ind i frygt og sorg.

The Upanishads opfordrer mennesket til at vokse ind i en ren hellig personlighed og blive en mester selv - Opstig, vågn op og stop ikke før målet er nået!.

Mennesket er blevet besejret på grund af ligegyldighed og har glemt de sande værdier i livet.

Han er kun besat af materielle værdier og fremgang.

Medmindre han vågner op til de spirituelle værdier, kan der ikke blive nogen fred og velstand i verden.

 
 

Man has in him the capacity to grow into a pure Divine personality.

But, due to ignorance and waywardness, he has become stunted.

He has chained himself to low ideals and so, he has fallen into fear and grief.

The Upanishads exhort man to awaken and become master of himself - "Utthishtta, jaagratha, praapya vaaraan nibodhatha!" (Arise, Awake and stop not until the goal is reached!).

Man is overcome by the sleep of ignorance and has forgotten the true values of life.

He is obsessed only with material progress. Unless he is awakened to the spiritual values of life, there cannot be any peace and prosperity in the world.

   
Top
Top
   
     2007     

Ramayana har forankret i sig nogle meget hårfine sandheder.

Helte digtet forklarer først og fremmest individets pligter.

I hverdagssprog refererer ordet individ til det fysiske.

Imidlertid refererer individets pligter, som det undervises i Ramayana, ikke blot til den ydre form.

Essensen af Ramayana er de umanifesterede, iboende og skjulte menneskelige egenskaber.

Den indre virkelighed og guddommeligheden der bor i hjertet udgør den sande individualitet.

Individuel betyder ikke den ydre form, i stedet er det manifestationen af den iboende guddommelighed.

Rama illustrerer sådanne evige værdier for menneskeheden.

 
 

The Ramayana has very subtle truths embedded in it.

The epic first of all expounds the duties of the individual. In the everyday parlance, the word individual refers to the physical.

However, the duties of the individual as taught in the Ramayana do not relate merely to the external form of the individual.

The unmanifest, immanent and hidden human values are the essence of the Ramayana.

The inner reality and the divinity resident in the heart constitute the true individuality.

Individual does not mean the external form, instead it is the manifestation of the latent divinity.

Rama exemplified such eternal values to humanity.

   
Top
Top
   
     2006     

Der er er ingen mening i at tilbede Gud som legemeligørelsen af sandhed og ikke lydende sandheden i dit daglige liv.

Dharma (retfærdighed) er baseret på sandhed.

Denne retfærdighed udstrømmer fra hjertet.

Retfærdighed støtter selv-tilfredsstillelse. Det er et udtryk for selvbevidsthed.

Hav tro på denne Guddommelige samvittighedens røst.

Ingen bør handle imod hvad hans samvittighed dikter.

Handlen imod denne bevidsthed er ond.

Handlen baseret efter denne bevidsthed er retfærdighed (Dharma).

Sand tilbedelse kommer derfor som en følge af at gøre hvad der er rigtig, og at gøre det, som er dikteret af din samvittighed.

 
 

There is no meaning in worshipping God as Sathyaswaroopa (the embodiment of Truth), and not adhering to truth in daily life.

Dharma (righteousness) is based on truth. This righteousness emanates from the heart.

Righteousness promotes self-satisfaction. It is an expression of self-consciousness.

Have faith in the promptings of this divine consciousness.

No one should act against the dictates of his conscience.

Acting in violation of the conscience is evil; action based on the conscience is righteous.

True worship consists therefore in doing what is right as dictated by your conscience.

   
Top
Top
   
     2005     

Du klager over, at Gud er usynlig, men fejlen ligger virkelig hos dig, for du genkender ikke Gud i alle hans manifestationer.

Du er selv en manifestation af Gud.

Men du kender ikke det; du mærker dig som selv syndig, gående i ørkenens synd og ugudelighed/svaghed.

Men lad nogen tage dig ved dit ord og kalde dig en synder; du harmes over det.

Årsagen til det er, at din sande natur er renhed, fred og glæde.

 
 
You complain that God is invisible; but the fault truly lies with you, for you do not recognise God in all His manifestations.

You are yourself a manifestation of God.

But, you do not know it; you label yourself a sinner, wallowing in sin and wickedness.

But let someone take you at your word and call you a sinner; you resent that.

The reason is that your true nature is purity, peace and joy.
   
Top
Top
   
     2004     

Lad de smålige ønsker, som du nu nærmer dig til Gud om, blive realiseret eller ej, lad planerne for fremme og fremskridt, som du placerer for Gud, blive opfyldt eller ej, de er slet ikke så vigtige.

Det primære mål bør være at blive mestre af jer selv, at holde intimt og konstant fællesskab med det guddommelige, der er i jer såvel som i universet som du er en del af.

Byd skuffelser velkommen..

De skærper dig og tester din fatning.

 
 
Let the petty wishes for which you now approach God be realised or not; let the plans for promotion and progress which you place before God be fulfilled or not; they are not so important after all.

The primary aim should be to become masters of yourselves, to hold intimate and constant communion with the Divine that is in you as well as in the universe of which you are a part.

Welcome disappointments.

They toughen you and test your fortitude.
   
Top
Top
   
     2003     
 

Ilden fra sorger og glæder brænder, når brændstof af tidligere indtryk, dannede indtryk, nutidens bevidsthed om fortidens (liv) opfattelser er inde i sindet.

Tag brændstoffet ud, og ilden dør ud.

Tag tidligere indtryk, dannede indtryk, nutidens bevidsthed om fortidens (liv) væk, og du bliver din egen mester.

Dette kan gøres i ved Yoga ved forskellige fysiologiske øvelser.

Men hengivenhedens sti er det letteste middel til dette formål.

Besværgelser i Guds navn er nok - følgende eksempler siges at være tilskrækkeligt:
1. navnet 'Sitarama' i Tretha yoga,
2. navnet 'Radheshama' er tilstrækkeligt i Dwapara yoga,
3. i Kali yoga, har alle navne den kapacitet (nuværende tidsalder).

 
 
The fire of sorrow and joy burns when the fuel of vasanas (tendencies) are fed in to the furnace of the mind.

Take away the fuel and the fire dies out.

Take away the vasanas, the force of impulses, promptings and urges and you become your own master.

This is done in Yoga by various physiological exercises.

But Bhakthi (the path of Devotion) is the easier means for this end.

Namasmarana (chanting of God's name) is enough: it is said that the name 'Sitarama' sufficed in the Tretha yuga; the name 'Radheshama' sufficed in the Dwapara yuga; and now in the Kali yuga, all names have that capacity.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk