Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 26. Maj
'( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Torsdag
Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Tvillingen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Intet er uden en del af Gud´s bevidsthed.
      
     

Da Gud er allestedsværværende og indeholdende i alt uden undtagelse, er muligheden for kontakt med Guds bevidstheden i alt - altid tilstede i nuet.

Men det er dig der skal være vågen over for muligheden i din fysiske hverdags gøremål og dig der enten verbalt, følelsesmæssigt, mentalt eller via hjertecentret skal oprette kontakten.

Mulighederne for kontakt med Guds bevidsthed er ubegrænsede og allestedsnærværende.

Dette er en åndelig lov - og da den er det - så kan den afprøves af enhver, der ønsker dette.

Hvordan kan det lade sig gøre? Fordi du er en del af Guds bevidsthed i fysisk inkarnation.

 
 
      
Nothing is without a part of God's consciousness.
      
 
 

Since God is omnipresent and containing everything without exception, the possibility of contact with God's consciousness is in everything - always present in the now.

But it is you who must be aware of the possibility in your physical everyday chores and you who must either verbally, emotionally, mentally or via the heart center make the contact.

The possibilities for contact with God's consciousness are limitless and ubiquitous.

This is a spiritual law - and since it is - then it can be tested by anyone who wants it.

How is that possible? Because you are part of God's consciousness in physical incarnation.

                                    
 
 
 
 
Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden.
 
Esoterisk viden om Torsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Tvillingen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
  
Click Flag
 

Bring Min himmel ned på jorden.

Det er op til dig at gøre det gennem den måde, du lever på og gennem din holdning til livet.

Livet er vidunderligt, men du må åbne dine øjne og se, hvilket under det er, og hvor herligt det er.

Du må være villig til at se alt det gode i livet og koncentrere dig om det, samtidig med at du udelukker det dårlige, det negative og destruktive og ikke giver det kraft at næres ved.

Du er omgivet på alle sider af naturens undere og skønhed, og alligevel kan du gå en hel dag uden overhovedet at lægge mærke til, hvad der er rundt om dig.

Hvor går du dog glip af meget her i livet, fordi du udelukker det fra din bevidsthed, og fordi du nægter at hæve din bevidsthed til det plan, hvor du indgår i en større sammenhæng med hele livet!

Tag dig tid til at standse op, se og lytte, så du ikke går glip af noget og kan nyde alt. Sig så evindeligt tak for det hele.

Start dagen i dag med at skabe en bedre verden omkring dig.

 
    Eileen Caddy    
 

Bring down My heaven upon the earth.

It is up to you to do it by the way you live and by your attitudes towards life.

Life is wonderful, but you have to open your eyes and see the wonder and glory of it.

You must be willing to see all the good in life and to concentrate on it, ignoring the bad, the negative and the destructive and giving them no life force.

All around you are the wonders and beauty of nature, and yet you can go through a whole day without even noticing what is around you.

What a lot you miss in life by simply shutting it out of your consciousness and by refusing to raise your consciousness to the state where you blend with all life!

Take time to stop, look and listen, so that you miss nothing and can enjoy everything.

Then give eternal thanks for it all. Start this day to create a better world around you.

  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
At tage chancer med arbejde og penge.
 
   

Vær villig til at tage nogle chancer på de områder, der har at gøre med arbejde og penge.

Hvis vi kun gør, hvad vi mener, vi bør gøre, for at tjene penge og føle os trygge, lytter vi ikke til den intuitive stemme, som siger til os, at vi skal prøve noget nyt, være mere kreative eller bevæge os videre til den næste station på vores vej.

Når vi lytter til vores intuition og tager chancer, er vi ikke alene.

Universet vil støtte os og belønne os for at løbe en risiko på dets vegne!

  
Universet
belønner mig for at forsøge
noget nyt.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Et speciel træk ved gentagelse af det Guddommelige navn er dette: Det er muligt at erhverve forskellige okkulte kræfter gennem åndelig praksis og bønner.

Og der er alle sandsynligheder for, at Herren bliver glemt, når disse magter kommer.

Blindet af denne stolthed kan en person endda give slip på den grundlæggende sejr, der vandt af hans / hendes åndelige praksis.

Dette er ikke tilfældet med Navnets navn, gentagelse af Navnet og meditationen; ingen sådanne farer besætter disse stier.

Disse tre veje er at Kærlighed vokser i folk mere og mere.

Gennem kærlighed, bliver Fred opnået.

Når ro i sindet er nået, er alle andre betingelser automatisk opnået.

 
 
A special feature about repetition of the Divine Name is this: it is possible to acquire various occult powers through spiritual practice and penance.

And there is every likelihood of the Lord being forgotten when these powers come.

Blinded by this pride, a person might even let go of the basic victory won by his/her spiritual practices.

This is not the case with remembrance of the Name, repetition of the Name, and meditation; no such dangers beset these paths.

These three paths make Love grow in people more and more. Through love, Peace is achieved.

Once peace of mind is achieved, all other conditions are automatically attained.

   
Top
Top
   
     2010     
Alle i verden ønsker sejr.

Ingen ønsker nederlag.

Alle ønsker rigdom, ingen tørster efter fattigdom.

Men hvordan kan den enkelte opnå sejr og rigdom?

Der er ikke behov for at gennemgå den tredobbelte kamp - fysisk, mental, intellektuel - for at opnå sejr.

Der er heller ikke behov for at blive forstyrret eller ængstelig eller afslå rigdom og velstand.

Tag tilflugt i Herren.

Gå frem med mod og hold hjertet rent.

Dette er nok.

Sejr og velstand vil blive din.

Som du forfølger sejr og velstand, husk dig selv på at de er som skygger, ikke noget væsentlig i sig selv.

Du kan ikke nå dine skygger, selv om du forfølger dem i en million år.
 
 
Everyone in the world desires victory.

No one desires defeat.

All crave for wealth, no one craves for poverty.

But, how should one achieve victory and wealth?

There is no need to undergo threefold struggle - physical, mental, intellectual - to achieve victory.

Nor one need get perturbed or anxious or pine for wealth and prosperity.

Take refuge in the Lord.

Wield the bow of courage by holding your heart pure.

That is enough.

Victory and wealth will be yours.

As you pursue victory and wealth, remind yourself that they are like your shadows, not substantial things in themselves.

You cannot attain your shadow, even if you pursue it for a million years.
   
Top
Top
   
     2009     

Fra ældgamle tider har forskellige betegnelser blevet benyttet for at beskrive den Guddommelige, men det har ikke været muligt at beskrive Guds sande natur.

Den Guddommelige er nærværene i alle ting, og alle former er Hans.

Hvordan kan sådan en allestedsnærværende Guddommelighed beskrives og demonstreret?

Kan du erklære at noget er Gud og noget andet ikke være Gud?

Hvordan er formen af Gud?

Hvis du ønsker at se den Guddommelige, vil den form du får vist, kun være en karikatur, vrængbillede.

Betragt din egen form som en manifestation af Gud.

Agt dig selv som Guddommelig.

Respekter andre.

Elsk dig selv og elsk andre.

Dette er sand tilbedelse, hengivelse.

 
 
From ancient times, various terms have been used to describe the Divine, but no one has been able to demonstrate the true nature of the Divine.

The Divine is present in all things, and all forms are His.

How can such an omnipresent Divine be described or demonstrated?

Can anyone declare that something is Brahman (God) and something else is not Brahman?

What is the form of the Divine?

If you wish to see the Divine, the form you envisage will be only a caricature.

Consider your own form as the manifestation of the Divine.

Esteem yourself as divine.

Respect others.

Love yourself and love others.

This is true worship.
   
Top
Top
   
     2008     

Vredens, stolthedens, hadets og misundelsens flammer er mere ødelæggende end andre flammer; de opstår snigende og i udbrud, de kræver til stadighed mere og mere næring.

I Bhagavad Geetha kaldes ild for 'Anala', for 'Anala' betyder 'ikke nok'.

Du frygter ild når den springer fra ét sted til et andet; hvad kan man så sige når dette sker inden i ens eget selv?

Hvordan kan man slukke disse forfærdelige flammer?
Der er visse former for slukningsredskaber der er afprøvet af erfaringen og garanteres af de gamle viise.

De er Sandhed, Retfærd, Fred og Kærlighed.

Lad dit hjerte blive gennemtrængt af disse, så er du brandsikret.

 
 

The flames of anger, pride, hatred, envy are more devastating than other fires; they arise in the mind stealthily and in spurts; they are ever demanding more and more to feed upon.

Fire is called 'Anala' in the Bhagavad Geetha, for 'Anala' means, 'not enough'.

You dread fire when it leaps at a distance; what then is to be said when it is inside your very self?

How to put out these awful flames?

Well, Sanathana Dharma (the ancient spiritual code) has certain extinguishers tested by experience and guaranteed by sages. They are Sathya (Truth), Dharma (Righteousness), Shanti (Peace) and Prema (Love).

Saturate your heart with these and you are rendered 'fireproof'.

   
Top
Top
   
     2007     

Engang gik nogle hengivne op til Buddha og spurgte ham om han havde nogen bevidsthed om Gud.

Buddha forholdt sig tavs på dette tidspunkt.

Senere kaldte han på én af sine disciple og sagde til ham, ”Søn, det er meningsløst at debattere og argumentere om det ukendte.

Lad dig ikke føre med af sådanne spørgsmål. Guddommelighed kan ikke opfattes.

Det ligger udenfor mennesket forståelse, ikke indenfor rækkevidde af sindet eller talen.

Følg først og fremmest sandheden og handl så i overensstemmelse hermed ved hjælp af retfærdighed.

Lev et liv i ikke-vold.

Dette er sand spirituel handling.

 
 

Once, some aspirants approached Buddha and asked him whether he had any awareness of God. Buddha remained silent at that time.

Later, he called one of his disciples and told him, "Son, there is no meaning in debating and arguing over the unknown. Don't go into such questions. Divinity is not perceptible.

It is beyond human comprehension, not within the reach of the mind or speech.

First of all, follow the truth and act according to Dharma. Lead a life of non-violence. This is true spiritual sadhana."

   
Top
Top
   
     2006     

Den smerte som et andet menneske lider af, som I søger at lindre, er i virkeligheden jeres egen smerte.

Når I lindrer en andens lidelser, så er det jeres lidelser der ophører.

Tjeneste kan først være effektiv når følelsen af 'Jeg' og 'Mig' bliver erstattet med 'Ham' og 'Hans'.

Det er når jeres opmærksomhed monopoliseres af legemet og dets behov at egoismen styrkes.

Når I retter jeres opmærksomhed mod Det Indre Selv - der er Gud, så opdager I den samme Gud i alle og en strøm af ærefrygt opfylder jer og gør enhver af jeres handlinger hellige.

 
 

The pain that another suffers from, which you seek to assuage, is really your own pain.

When you alleviate another's suffering, it is your suffering that ends.

Service can be effective only when the feelings of 'I' and 'Mine' give place to 'Him' and 'His'.

It is when your attention is monopolised by the body and its needs that egoism grows in strength.

When you direct your attention to the Antaratma (Inner Self) which is God, then, you find the same of God in all and a flood of reverence fills you and sanctifies every act of yours.

   
Top
Top
   
     2005     

Før du påpeger fejlene i andremennesker, undersøg dig selv og forsikrer dig, at du er fri for fejl.

Der giver dig alene ret til at dømme andre.

Men sandheden er, at du kun opdager fejl i andre, når du har fejl i dig.

Når du slipper fri af disse svagheder, vil alle skabelser se ud til at være rene og hellige.

Dette er Guddommelig alkymi, Universel Kærlighed, kærligheden for kærlighedens egen skyld.

 
 
Before pointing out the faults of others, examine yourself and assure yourself that you are free from faults.

That alone gives you the right to judge others.

But the truth is that you discover faults in others only when you have defects in you.

Once you rid yourself of these weaknesses, all creation appears to be pure and sacred.

That is the alchemy of Divine, Universal Love, love for love's own sake.
   
Top
Top
   
     2004     
Service åbner menneskets øjne for skabelsens samlede enhed.

Det nemmeste og mest frugtbare udtryk for retfærdighed i dag består i at tjene som tilbedelse af det guddommelige omkring dig.

Dedikér alle dine evner, talenter, rigdom og lærdom til de levende udførelser af guddommelighed omkring dig.

Det er styrken af rigtige aktiviteter, som tiltrækker nåde til dig.
 
 
Seva (service) opens the eyes of man to the comprehensive unity of creation.

The easiest and most fruitful expression of Dharma (righteousness) today consists in doing service as worship of the Divine around you.

Dedicate all your skills, talents, wealth and scholarship to the living embodiments of Divinity around you.

That is the Dharmashakthi (power of right activity) which can draw grace upon you.
   
Top
Top
   
     2003     
 

Når du lever i lystens verden af ønsker/begær, skal du være forberedt på både glæde og sorg.

Invitere ministeren sensuelle fornøjelser, og du skal være forberedt på besøg sammen med ham og hans privatsekretær - sygdom!

Invitere på den anden side ministeren offer eller hans kollega kontrolelementet i sindet, og du vil være glad/lykkelig for at modtage deres privatsekretær - Bhoga, der nu spiller en mindre rolle i tilstedeværelsen af sin herre.

 
 
When you live in the world of desire, you must be prepared for both joy and grief.

Invite the Minister, Bhoga (sensual pleasures) and you must be prepared for the visit along with him of his private secretary - Roga (sickness)!

Invite on the other hand, the Minister Thyaga (sacrifice), or his colleague Yoga (control of mind); and you will be happy to receive their private secretary - Bhoga, who plays a minor role in the presence of his master.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk