Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 27. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Fredag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Enhver del af dit liv har udfoldet sig som det skal.
      
     

Der er ingenting for dig at gå tilbage til og leve igen, eller fixe eller føle fortrydelse over nu.

Enhver del af dit liv har udfoldet sig rigtigt.

Og så - nu - med al den viden - alt det du ved fra hvor du er nu, står du, hvad ønsker du dig så nu?

Svaret kommer lige nu til dig.

Gå fremad i glæde og kom så igang med det du vil.

 
 
      
Every part of your life has unfolded as it should.
      
 
 

There is nothing for you to go back to and live again, or fix or feel remorse over now.

Every part of your life has unfolded properly.

And then - now - with all that knowledge - everything you know from where you are now, you stand, what do you want now?

The answer is coming to you right now.

Go forward in joy and then get started with what you want.

                                    
 
 
Se nu at komme igang.
 
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
  
Click Flag
 

Enhver har brug for at trække sig tilbage fra verden engang imellem for at finde den fred, som overgår al forstand.

Enhver har brug for at stabilisere sig, og det kan kun ske i fred og stilhed.

Når først denne indre stabilitet er blevet oprettet, kan du gå hen, hvor det skal være, og gøre alt, uden at ydre kaos og forvirring påvirker dig på nogen måde.

Så går du ind i det Højestes lønkammer. Og her vil du finde din enhed med Mig, så du vil kunne fortsætte, selv om du når et punkt, hvor du ikke kan holde til mere eller gå et skridt længere.

Det er disse skridt ud i det uvisse, i troen, i Min styrke, som udvirker undere, og som forandrer mange liv.

Det er disse skridt, som får det umulige til at blive muligt, og som henter Mit rige ned på jorden, denne herlige nye himmel og nye jord.

Bevæg dig altid i den retning.

Du må forandre dig og gøre det hurtigt, når der er brug for forandring.

JEG ER altid hos dig. Træk på Mig.

 
    Eileen Caddy    
 

Every soul needs to withdraw from the world from time to time to find that peace which passes understanding.

Every soul needs to be stabilised, and it can come about only in peace and stillness.

Once that inner stability has been established, you can go anywhere and do anything without the outer chaos and confusion affecting you in anyway.

It is going into the secret place of the Most High. It is finding your oneness with Me, which enables you to go on when you feel you have come to the end of your tether and cannot go a step further.

It is those steps taken into the unknown, in faith, in My strength, which work wonders and which change lives.

It is those steps which enable the impossible to become possible and bring down My kingdom on earth, that glorious new heaven and new earth.

Move always towards this end.

Change and change quickly when change is needed.

I AM with you always. Draw upon Me.

  
Click Flag
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
 
Idealscene.
 
     

Skriv en liste over alle de fantasier, du har haft vedrørénde arbejde, karriere, en skabende aktivitet eller hobby.

Skriv om en idealscene, en beskrivelse af, hvordan du gerne vil have, at dit fuldkomne arbejde eller fuldkomne karriere skal være.

Skriv i nutid med béskrivelser og enkeltheder, som får det til at virke meget virkeligt.

Luk nu øjnene og oplev, hvordan det føles, at din fantasi- eller idealscene bliver virkelighed.

Oplev, at du får alt, hvad du ønsker, og bemærk, hvordan din krop reagerer på denne mulighed.

Husk disse følelser, mens du lever din dag, så vil de initiativer, der er nødvendige for at få det til at ske, dukke op et efter et.

 
  
Mine
drømme går i
opfyldelse.
 
 
 
     
 
 
Top
Top
 
 
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Fisk plejer først deres nyklækkede ungert på et sikkert og overfladisk sted.

Derefter sender de dem ud i det åbne hav med sine monsterfulde borgere.

Først da kan de unge overleve modigt og vokse uden frygt.

Hvis de blev opdrættet i det åbne hav lige fra begyndelsen, ville de helt sikkert blive slugt!

På samme måde praktiseres overvejelsen af navnet, gentagelse af navnet og meditationen med stor omhu ifølge en fast rutine i de indledende faser, indtil du bliver en ekspert, der overvejer navnet konstant og gentager det med koncentration.

Gentagelse af Herrens Navn er den tryggeste, sikreste og nemmeste åndelige praksis.
 
 
Fish nurture their newly hatched young ones first in a safe and shallow spot.

Then, they send them out into the wide open sea with its monstrous denizens.

Only then can the young ones survive courageously and grow without fear.

If they were bred in the open sea right from the beginning, they would certainly be swallowed up!

In the same way, the practice of the contemplation of the name (nama), repetition of the name (japa), and meditation (dhyana) are to be practised with a great deal of care according to a set routine in the initial stages, until you become an expert who contemplates on the name constantly and repeats it with concentration.

Repeating the Name of the Lord is the safest, surest and easiest spiritual practice.
     
Top
Top
 
 
     2010     
Hver eneste bør føre deres liv, så ingen smerter er forårsaget af dem til noget levende væsen.

Det er den højeste pligt.

Også, det er en pligt for alle, der har haft mulighed for i denne menneskelige fødsel at dele en del af hans/hendes energier til bøn, gentagelse af Herrens navn.

Man må vie sig til et sandheds-, retfærdigheds-, freds- og gode værks liv, som er til tjeneste for andre.

Man skal være bange for at gøre handlinger, der er skadelige for andre eller gerninger, der er syndige, ligesom man er bange for at røre ild eller forstyrre en kobra.

Man skal have så meget tilknytning og standhaftighed i udførelsen at gode gerninger, i at gøre andre glade og tilbede Herren, som man nu har i at samle guld og rigdom.

Dette er den retfærdige handling for ethvert væsen.

 
 
Every one should lead their life so that no pain is caused by them to any living being.

That is the supreme duty.

Also, it is the duty of everyone who has had the chance of this human birth to spare a part of his/her energies occasionally for prayer, repetition of the Lord's Name.

One must devote oneself to a life of truth, righteousness, peace and good works which are of service to others.

One must be afraid of doing acts that are harmful to others or deeds that are sinful, just as one is afraid to touch fire or disturb a cobra.

One must have as much attachment and steadfastness in carrying out good works, in making others happy and in worshipping the Lord, as one now has in accumulating gold and riches.

This is the Dharma (Right Action) of every being.
     
Top
Top
 
 
     2009     

Den største årsag til slaveri i verden er når sindet bliver givet for meget frihed.

For eksempel, når et dyr er tøjret til en pæl vil det ikke være muligt for det at flakke rundt over forskellige områder og forårsage skade på afgrøderne og skade andre, og efterfølgende blive slået for dens gale streger.

Så derfor, sindet må bindes til bestemte regler og begrænsninger.

Så længe mennesket lever et disciplineret liv, bundet af nogle regler og regulativer, vil han være i stand til at fortjene et godt omdømme og leve et lykkelig og frugtfuld liv.

Når han krydser disse grænser, vil han gå på afveje.

 
 
The most important cause for bondage to the world is giving too much freedom to the mind.

For example, when an animal is tethered to a post, it will not be able to roam over various fields, destroy the crops and cause loss and harm to others, and thereafter get beaten for the mischief done by it.

Hence, the mind must be bound by certain regulations and limits.

As long as man lives a disciplined life, bound by certain rules and regulations, he will be able to earn a good reputation and lead a happy and fruitful life.

Once he crosses these limits, he will go astray.
     
Top
Top
 
 
     2008     

Vrede og had er til tider nyttige som cobras hvislen - for at holde de ubudne væk.

De kan bruges til at afværge det onde der forfølger den åndelige aspirant.

Vær vred på ting der hindrer din spirituelle vækst, had de dårlige vaner der piner dig.

Dyrk den højeste viden og visualisér Herren i alle ting og i alle handlinger.

Dette gør den menneskelige fødsel værdifuld.

Undlad at søge efter fejl i andre, de 'andre' er blot manifestationer af Herren, som du søger at virkeliggøre.

Det er dine egne fejl/skyld som du ser genspejlet i andre.

 
 

Anger and hatred are useful sometimes like the hiss of the cobra to keep the intruders away.

They can be used to ward off the evil that stalks the Sadhaka (spiritual aspirant).

Be angry at things that hinder your spiritual growth; hate the bad habits that torment you.

Cultivate Jnana (Supreme Knowledge) and visualise the Lord in all the things and activities.

That makes the human birth worthwhile.

Do not seek faults in others; for 'others' are but manifestations of the Lord you are seeking to realise.

It is your own fault that you see reflected in others.

     
Top
Top
     
     2007     

Tag beslutningen at beskæftige dig med ædle handlinger.

Arbejdet er som en blomst.

Hvis vi kan beskytte blomsterknoppen, så vil den vokse og blive til en blomst og denne blomst vil til sidst modnes og blive til en frugt.

Dette er grunden til at vi ikke bør anse arbejde, tilbedelse og visdom som forskellige fra hinanden.

De er uadskilleligt forbundne.

Hvilket arbejde du end udfører, så gør det i Guds navn, således vil dit arbejde blive tilbedelse.

 
 

Make the decision to plunge into noble activity.

Work is like a flower.

If we can protect the bud, it will grow into flower, and that flower will ultimately ripen and become a fruit.

This is why we should not regard work, worship and wisdom as distinct from each other.

They are inseparably connected.

Whatever work you do, do it in the name of God, then your work will become worship.

     
Top
Top
 
 
     2006     

Menneske handlinger er relateret til ønsker og aversioner.

De er årsagen til hans glæder og sorger.

Alle verdens sygdomme stammer fra menneskers onde tanker og gerninger.

Det er først, når mennesket er forvandlet, at samfundet kan omdannes og verden reformeres.

Mennesket bruger ikke sine sanseorganer på den rigtige måde.

Han har øjne, men ser ikke, hvad der er godt. Han har ører, men lytter ikke til, hvad der er godt.

Der findes kun en måde at korrigere ham.

Han er nødt til at blive vist den åndelige vej og vejledes til at opelske sandhedens, kærlighedens og selvopofrelse.

Han skal afvænnes fra selviske sysler og fra arrogance og stolthed.

Hans sind, som er den virkelige skyldige, skal renses for alt ondt.

Man kan kun erhverve ægte fred og glæde, når man vender sine tanker mod Gud og væk fra verden.

 
 

Man's actions are related to desires and aversions. They are the cause of his joys and sorrows. All the world's ills arise from the evil thoughts and deeds of men.

It is only when man is transformed that society can transform and the world be reformed.

Man does not use his sense organs in the right way.

He has eyes, but does not see what is good. He has ears, but does not listen to what is good.

There is only one way to correct him.

He has to be shown the spiritual path and guided to cultivate the virtues of Truth, Love and self-sacrifice.

He must be weaned away from selfish pursuits and from arrogance and pride.

His mind, which is the real culprit, has to be cleansed of all evil.

One can acquire real peace and joy only when one turns one's thoughts towards God and away from the world.

     
Top
Top
 
 
     2005     

Mennesket er udstyret med mange færdigheder; han bliver tilbudt mange liv og vist mange stier.

Formålet med alle disse gaver er at udvikle ånden i hengivenhed og frigive ham fra dualiteten af glæde og sorg.

Når mennesket visualiserer universet som Gud, forsvinder dets evne til at overføre den dobbelte oplevelse; i dens sted finder mennesket freden og roen.

Gud er kun Én og kun En, Han er det immanente princip.

Derfor må man forsøge at kende Gud, hvem er Sandheden.

 
 
Man is endowed with many skills; he is offered many lives and shown many paths.

The purpose of all these gifts is to develop in him the spirit of devotion and release him from the duality of joy and grief.

When man visualizes the universe as God, its capacity to confer the dual experience disappears; in its place, man finds peace and calm.

God is One and One only, He is the immanent principle.

Hence, one must endeavour to know God, who is Truth.
     
Top
Top
 
 
     2004     
Ingen kan gå på college, før skoleundervisningen er afsluttet.

Flere faser skal bestås.

Så også har vi på den åndelige vej, stadier af arbejde, tilbedelse, visdom og ofre.

Offer kan sammenlignes med en moden frugt, der falder fra et træ og ofrer sin kærlighed og tilknytning.

Arbejdet er for det fysiske niveau, tilbedelse for det mentale niveau og visdom for det åndelige niveau.

Hver enkelt skal gennemgå disse tre faser.
 
 
Nobody can enter college until school education is completed.

Several stages have to be passed.

So too, we have on the spiritual path, the stages of work, worship, wisdom and sacrifice.

Sacrifice may be likened to a ripe fruit falling from a tree, sacrificing its affection and attachment.

Work is for the physical level, worship for the mental level and wisdom for the spiritual level.

Each one has to pass through these three stages.
     
Top
Top
 
 
     2003     
 

Glæde er en vildledende fælde; sorg er den reelle lærer, undervisning i forsigtighed, omhyggelighed, skelneevne, ikke tilknytning, bevidsthed og årvågenhed.

Død er ikke den nådesløse, som den er gjort til at være; den er ven og følgesvend, læreren, den venlige slægtning, som tager dig til sin fold og omgiver dig med erindringer.

Mennesket hjerte skal hærdes, ikke gøres hårdt; det må gøres blødt, ikke krybende hid og did; dette kan opnås kun ved slag af tab, sorg og nød.

Det er Guds måde at sørge for at forme og skærpe os i den Guddommelige form.

 
 
Joy is a deceptive trap; grief is the real preceptor, teaching caution, circumspection, discrimination, detachment, awareness and vigilance.

Death is not that merciless as it is made out to be; it is the friend and companion, the teacher, the kindly kinsman, which takes you in to its fold and clothes you with the halo of remembrance.

The heart of man has to be toughened, not hardened; it has to be made soft, not slithery; this can be achieved only by the blows of loss, grief and distress.

It is God's way of shaping us in the Divine mould.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk