Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 28. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Lørdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Frigør dig fra "gamle" vaner.
      
     

Slip den gamle vanetænkning og skær en portallignende åbning igennem den gamle cirkeltænkning. Gå igennem portalen og om på den anden side og sig farvel til de gamle mønstre.

Vend atter blikket fremad og gå videre.

Står du foran atter et cirkelformet begrænsende mønster/en cirkeltænkning , så skærer du atter en portallignende åbning - vælger at gå igennem den, vender dig om og ser på den og siger farvel til det gamle o.s.v. og vender blikket fremad og opad.

Pludselig vil du opleve at foran dig er frit udsyn - de gamle mønstre er brudt og du er FRI.

 
 
      
Free yourself from "old" habits.
      
 
 

Let go of the old habitual thinking and cut a portal-like opening through the old circular thinking. Go through the portal and about on the other side and say goodbye to the old patterns.

Turn your gaze forward again and move on.

If you are in front of a circular limiting pattern / a circular thinking again, then you cut a portal-like opening again - choose to go through it, turn around and look at it and say goodbye to the old and so on. and turns his gaze forward and upward.

Suddenly you will find that in front of you is a clear view - the old patterns are broken and you are FREE.

                                    
 
 
Værende i sin egen solbevidsthed.
 
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
  
Click Flag
 

Før du besteg et højt bjerg, ville du helt sikkert afprøve hele dit udstyr for at finde ud af, om det var i orden, og at der ikke var nogen skavanker ved rebet, for det ville selve dit liv afhænge af.

Du ville vælge en dygtig fører, og det var nødvendigt, at du havde fuldkommen tillid til dette menneske.

Du måtte være villig til at følge denne førers instruktioner og adlyde ordrer uden at stille spørgsmål. Således er det også med dette åndelige liv.

Før du har lært disciplin og lydighed, før du vælger at gøre Min vilje og adlyde Min stemme, kan du ikke håbe på at begynde at leve dette eventyrlige liv.

Det ville ikke være sikkert for dig at gøre det.

Hvis du føler, du er kørt fast, så kig nærmere på dig selv og find ud af, hvad det er, der dybt i dit indre holder dig tilbage.

Hvad gør du for at øve selvdisciplin?

Kan du stadigvæk ikke sige 'nej' til dig selv?

Hvad med lydighed? Er du villig til at følge Min vilje, ligegyldigt hvad det måtte koste?

 
    Eileen Caddy    
 

Before you climbed a high mountain, surely you would test all our equipment to see that it was sound and that the rope had no flaws in it, for your very life would depend on it.

You would choose a good guide and would need to have absolute confidence in that person.

You would have to be willing to follow the guide's instructions and obey orders without question. So with this spiritual life.

Until you have learnt discipline and obedience, until you choose to do My will and obey My voice, you cannot hope to start on this life of adventure.

It would not be safe for you to do so.

If you feel you are stuck in a rut, take stock of yourself and find out what it is deep within that is holding you up.

What are you doing about selfdiscipline?

Can you say "no" to yourself yet?

What about obedience?

Are you willing to follow My will no matter what the cost?

  
Click Flag
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
 
Få, hvad du virkelig ønsker.
 
     

Universet er i sin natur overdådigt.

Du kan få alt, hvad du virkelig behøver eller ønsker, bare du peger på det.

Tro på, at du kan få, hvad du ønsker, ønsk det virkeligt, og vær villig til at modtage det.

  
Jeg tror på overdådighed,
jeg ønsker overdådighed,
jeg modtager overdådighed.
 
 
 
 
 
 
 
Top
Top
 
 
   
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
 
 
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Hverken befrielse fra fødsels- og døds cyklussen eller renhed af intellekt og følelser er mulig uden hengivenhed til Herren.

De, der har foråret af ekstatisk hengivenhed til Herrens nærvær i dem, behøver ikke nogen tekster til at overveje.

Den meget overvejelse om Herrens skønhed, nåde og kraft vil give dem den lyksalighed, de søger.

I det ekstatiske humør kasserer de al selvbevidsthed og længes efter at blive Guds elskede og forblive i salig fællesskab med Ham.

De danser og synger højt og smelter sammen med ham i ægte glæde og lyksalighed.

Den hengivnes kvaler for at opnå deres elskede Herre er det sande tegn på hengivenhed.

 

 
Neither liberation from the cycle of birth and death nor purity of intellect and emotions is possible without devotion to the Lord.

Those who have the spring of ecstatic devotion to the Presence of the Lord within them do not need any texts to ponder over.

The very contemplation on the beauty, grace, and power of the Lord will give them the bliss they seek.

In that ecstatic mood, they discard all self-consciousness and yearn to become the beloved of God, and remain in blissful Union with Him.

They dance and sing aloud and merge with Him in genuine joy and Ananda (bliss).

The agony of the devotee to attain their beloved Lord is the true sign of devotion.
     
Top
Top
     
     2010     
Mennesket må være fri for den onde natur, som ikke tolererer andres lykke og velfærd og som forhindrer ham i at elske sine naboer, i at hjælpe de fortvivlede og i at erkende at i alle er densamme Guddommelige Motivator som er i ham selv.

Denne tendens får ham til at "stikke en kæp i hjulet" for andre og gøre ham blind for deres fortrin og fortræffeligheder.

Dette er en stor hindring på den åndelige vej.
 
 
Man must be free from the evil nature that does not tolerate the happiness and welfare of others and that prevents him from loving his neighbors, helping them despair and acknowledging that in all, he is the same divine motivator in himself.

This tendency makes him "stick a jaw in the wheel" for others and make him blind to their merits and excellence.

This is a major obstacle to the spiritual path.
     
Top
Top
     
     2009     

Tjeneste bør ikke udføres i en nedladende ånd eller med henblik på at opnå et selvisk formål.

Folk tøver med at udføre sociale tjenester, idet de ikke erkender tjenestens hellige og rensende kraft.

Man skal ikke forestille sig, at man fremmer nationens vel-være igennem ens egne tjenester.

Man bør erkende, at man ultimativt kun forbedrer sig selv gennem udførelse af tjeneste.

Tjeneste skal ikke opstå fra bevidstheden om hvad man skylder samfundet.

Taknemmeligheden fordrer, at man skal tjene samfundet, der er kilden til alle de fordele som mennesket nyder.

Mennesker uden taknemmelig er værre end vilde dyr.

Det er hverken penge eller materielle ting der er nødvendige for at udføre tjeneste, men istedet et kærligt hjerte.

Al tjeneste der udføres uden et hjerte fyldt med kærlighed er nyttesløst.

 
 
Service should not be done in a spirit of condescension or to achieve some selfish objective.

Not recognising the sacredness and purifying power of service, people hesitate to embark on social service.

It should not be imagined that one is promoting the well-being of the nation by one's service activities.

One should realise that ultimately one is only bettering oneself by rendering service.

Service should proceed from an awareness of what one owes to society.

Gratitude demands that one should serve society which is the source of all benefits enjoyed by man.

Men without gratitude are worse than wild animals.

What is required for service is not money and materials; a loving heart is the first requisite.

All service done without a heart filled with love is useless.
     
Top
Top
     
     2008     

To ting er nødvendige for at leve et lykkeligt liv.

Korn til næring for kroppen og meditation til at få adgang til Herrens tempel indeni dig selv og smelte sammen med Hans Pragt.

De gamle vise trak sig tilbage i skovens stilhed og modtog, gennem hårdt mentalt arbejde, den store skat af spirituel erfaring og inspiration til hele menneskeheden.

Grunden til at de søgte ophold på ensomme steder var for at holde sanserne bort fra ting der fryder og distraherer, for at undslippe den betændelse der vil ødelægge glædens kilder.

Deres eneste formål var at lære frihedens hemmelighed at kende til gavn for menneskeheden.

 
 

Two things are essential for happy life. Dhaanya and Dhyaana.

Dhaanya (food grains) for the sustenance of the body and Dhyaana (meditation) for entering the temple of the Lord within you and merging in His Glory.

The sages of yore retired into the silence of the forest and by means of hard mental toil won for mankind the great treasure of spiritual experience and inspiration.

The reason for their taking refuge in lonely places was to keep the senses away from things that delight and distract, to escape the infection that will damage the springs of joy.

Their sole purpose was to learn the secret of liberation for the benefit of humanity.

     
Top
Top
     
     2007     

Når du planter sandhedens frø i dit hjerte og lader troen slå dybe rødder og vander den Gud's Navn, så vil fred blomstre og give frihedens frugt.

Derfor bør hvert menneske så sandhedens frø i hjertet. Jo dybere troens rødder er, desto stærkere bliver livets træ.

Du må sørge for vand således at træet blomstrer ved hjælp af tanker og eftertænksomhed om Gud.

Kun da vil fredens blomster springe ud og ud fra disse vil frihedens frugt opnås.

 
 

When you plant the seed of truth in the heart and make faith take deep root, watering it with the Name of God, peace blossoms, yielding the fruit of liberation.

Therefore, every human being should sow the seed of truth in the heart. The deeper the root of faith, the stronger will be the tree of life.

You must provide water so that the tree may flourish by means of Bhajana and Daiva chinthana (contemplation of God).

Only then the flower of Shanthi (peace) will bloom and from this the fruit of liberation will be attained.

     
Top
Top
     
     2006     

Kernen i dette univers er det øverste selv, som ligger udenfor sindets forståelse.

Både det erkendbare og det ikke-erkendbare udstråler fra den samme Ene Usynelige Bevidsthed.

Hver er fuld og fuldstændig i sig selv. Den enkelte bevidsthed er det kosmiske bevidstheds manifestation.

Når den materielle kappe falder, så smelter den sammen i dens kilde.

Veda’erne erklærer, ”Det er fuldt; og det er helt. Fra det hele, fremkommer det hele.

Når det hele tages fra det fuld, så forbliver fylden fuld.

Så, Kosmos, Verden, Individet – alle er de udførelser af den fulde.

Alt dette er faktisk Gud.

Bevidstheden om det universelle iboende i en - kan først erkendes, når mennesket når og overskrider "jeg"’- bevidstheden.

 
 

At the core of this universe is the Paramatma (Supreme Self), which lies beyond the comprehension of the mind.

Both the cognisable and non-cognisable have emanated from the same One Indivisible Consciousness.

Each is full and complete in itself. The individual consciousness is the manifestation of the Cosmic Consciousness.

When the material sheath falls off, it merges in its source.

The Vedas declare, "That is full; this is full. From the full, emerges the full.

When the full is taken from the full, the full remains full.

"So, the Cosmos, the world, the individual - all are embodiments of the Full.

All this is indeed Brahman.

The awareness of the immanence of the Universal can come to man only when the 'I' consciousness is transcended.

     
Top
Top
     
     2005     

Du er i dette legeme, denne beholder, for at realisere din Guddommelighed.

Denne krop er den kokon du har spundet omkring dig selv ved hjælp af dine impulser og ønsker.

Brug det, imens det varer, så der kan vokse vinger, og du kan undslippe fra denne snare.

Du trådte i denne verden skrigende, annoncererne din sorg over at blive presset ind i den, sorg over at have mistet Guds hånd.

Når du kommet med sorg, så beslut dig for at komme af med det i dette liv.

 
 
You are in this body, this receptacle, in order to realise your Divinity.

This body is the cocoon you have spun around yourself by means of your impulses and desires.

Use it while it lasts to grow wings so that you can escape from this snare.

You came into this world crying, announcing your grief at being thrust into it, grief for having lost hold of God.

Having come with grief, decide to get rid of it in this life itself.
     
Top
Top
 
 
     2004     

Hellig sang er en af de processer, som kan du træne sindet til at udvide sig til den evige bevidsthed dvs. den evige uendelige bevidsthed.

Lær sindet at svælge i Guds herlighed og Majestæt.

Holde det klart af smålige fornøjelser og lidenskaber.

Hellig sang inducer i dig et ønske om at opleve sandheden, til at fange et glimt af skønhed, der er Gud, at smage lyksageligheden i selvet.

Det tilskynder mennesket til at dykke ind i sig selv og være hans virkelige selv.

 
 
Bhajan is one of the processes by which you can train the mind to expand into eternal consciousness.

Teach the mind to revel in the glory and majesty of God.

Keep it clear of petty pleasures and passions.

Bhajan induces in you a desire to experience the truth, to catch a glimpse of the Beauty that is God, to taste the Bliss that is the Self.

It encourages man to dive into himself and be his Real Self.
     
Top
Top
 
 
     2003     
 
Når den sorte bi, der selvom den har kapacitet til at bore et hul gennem en stærk bambus, kommer ind i Lotusblomsten og bliver nedsænket i nydelsen af honning, glemmer den sin egen magt.

På samme måde har mennesket glemt det guddommelige i ham og er nedsænket i verdslige bekymringer og er beruset af jordiske fornøjelser.

Det alene er årsagen til al sin elendighed.

 
 
Like the black bee which though it has the capacity to bore a hole through a strong bamboo, gets immersed in the enjoyment of honey when it enters the lotus flower and thus forgets its own power, man has forgotten the Divine in him and is immersed in worldly concerns and is intoxicated with mundane pleasures.

That alone is the cause of all his misery.
     
Top
Top
 
 
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk