Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 29. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Søndag
Esoterisk viden om Søndag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Tvillingen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Medspillere og modspillere.
      
     

På din vej i hverdagen møder du medspillere og modspillere.

Husk på den gamle "tese" - der fortæller at du oftest lærer mest af dine modspillere.

Og husk på at åndelig udvikling foregår i hverdagens liv og episoder.

Og du modtager alt efter hvilken måde du reagere på, så tænk selvstændigt - reflekter - undrer dig .

Du vil kunne se mirakler opstå i selv tilsyneladende uløslige konflikter - knuder osv.

 
 
      
Fellow players and opponents.
      
 
 

On your way in everyday life, you meet teammates and opponents.

Remember the old "thesis" - which says that you most often learn most from your opponents.

And keep in mind that spiritual development takes place in everyday life and episodes.

And you receive depending on which way you react, so think independently - reflect - you wonder.

You will be able to see miracles occur in even seemingly insoluble conflicts - knots, etc.

                                    
 
 
Alt er ok.
 
Esoterisk viden om Søndag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Tvillingen

Kursus materialer

De 12 Stjernetegn

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
  
Click Flag
 

Du er lyset i Mit sind. Du er kærligheden i Mit hjerte.

Når du kan acceptere det, når du kan se dig selv som et mikrokosmos i forhold til makro-kosmos, vil du aldrig mere forklejne dig selv eller tænke ilde om dig selv.

Du vil indse, at du i sandhed er skabt i Mit billede og lig Mig, at vi er ét, og at der ikke er nogen eller noget, der skal adskille os.

Hvis du føler, at du er adskilt fra Mig, har du selv forårsaget det, for Jeg adskiller Mig aldrig fra dig.

Du er på det individuelle plan, hvad Jeg er på det universelle plan.

Er det så mærkeligt, at du må fødes påny for at kunne acceptere, hvilket under denne sandhed er?

Der er så mange, der har forvildet sig væk fra Mig og har fjernet sig så meget, at de har anbragt Mig så højt i himlen, at JEG ER utilnærmelig.

JEG ER i dit indre, skjult i dit allerinderste, hvor Jeg venter på at blive anerkendt og taget frem.

 
    Eileen Caddy    
 

You are the point of light within My mind. You are the point of love within My heart.

When you can accept it, when you can see yourself as the microcosm of the macrocosm, you will never again belittle yourself or think ill of yourself.

You will realise that you are indeed made in My image and likeness, that we are one, and that nothing and no one can separate us.

If you feel any separation from Me, it is of your own making, for I never separate Myself from you.

You are individually what I AM universally.

Is it any wonder you have to be born again to accept the wonder of this truth?

So many souls have strayed so far from Me, and have separated themselves to such an extent that they have placed Me in the heavens at such heights that I AM unapproachable.

I AM within you, hidden in the very depths waiting to be recognised and drawn forth.

  
Click Flag
 
     
Top
Top
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
 
Tiltrækningens lov.
 
     
Energi af en vis kvalitet eller vibration er tilbøjelig til at tiltrække energi af en lignende kvalitet eller vibration.

Tænkemåde og følelser har deres egen magnetiske energi, som tiltrækker energi af lignende art.

Vi kan se dette princip i funktion, for eksempel når vi tilfældigvis løber på en, vi lige har tænkt på, eller får fat i en bog, som indeholder lige præcis de oplysninger, vi har brug for i øjeblikket.
 
  
Jeg tiltrækker
nu alt, hvad jeg
behøver.
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
       
   
     Don Miguel Ruiz     
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Tiden er manifestationen af Guds kraft, så det har ingen ende, eller begyndelse, som kan måles.

Karma er også en vigtig manifestation. Gud er ikke en egensindig kraft som ikke bryder sig om grænser og begrænsninger.

Han skaber omstændigheder i nøje overensstemmelse med de aktiviteter, som mennesker har deltaget i løbet af deres tidligere liv. Skabelse, Tid og Retfærdighed - alle tre er instrumenter, som han bruger.

De er bundet til ham.

Gud som ikke er synlig for sanserne, bliver sædvanligvis synlig for den hengivne, som har en dyb tilknytning til ham, som hengiven længes efter at være sammen med Ham.

Sådanne hengivne kan opfatte Gud så klart som de opfatter eksterne objekter.

 
 
Time is the manifestation of the power of God, and so it has no end or beginning which can be measured.

Karma too is an important manifestation. Easwara or God is no wayward force, unmindful of bounds and limits.

He creates circumstances strictly according to the activities that men have engaged in during their previous lives. Creation, Time and the Karma— all three are instruments which He uses.

They are bound to Him.

Easwara though not perceptible to the senses ordinarily, becomes so perceptible to the devotee who has deep attachment to Him that the devotee yearns to merge in Him.

Such devotees can perceive God as clearly as they perceive external objects.

     
Top
Top
     
     2010     
For at ilden kan øges eller falde, er brændstof den eneste årsag .

Jo mere mængde af brændstof, jo mere oplysning.

Ild har magt til at give lys i sin natur.

Også i den åndelige aspirants ild er det ilden, der frembringer afkald, fred, sandhed, venlighed, tålmodighed og uselvisk tjeneste, konstant tilført, så visdomslyset bliver produceret.

Jo mere "brændstof" placeres, desto mere effektive og effektive bliver de åndelige udøvere.  

Kun træer, der vokser på frugtbar jord, kan give en god høst.

Træer, som vokser på saltholdig jord vil kun bære fattig udbytte.

På samme måde er det kun i hjerter, som er ubesmittede at hellige følelser, guddommelig kraft og gaver kan skinne i pragt.
 
 
For fire to increase or decrease, fuel is the only cause.

The more the quantity of fuel, brighter will be the illumination.

Fire has the power to give light by its very nature.

So too, in the fire of intellect of the spiritual aspirant, the fuel that produces renunciation, peacefulness, truth, kindness, forbearance and selfless service has to be constantly fed so that the light of wisdom is produced.

The more ‘fuel’ placed, the more the efficacious and effulgent the spiritual practitioners will become.

Only trees growing on fertile soil can yield good harvest.

Trees which grow on saline soils will bear only poor yield.

So also, it is only in hearts that are unsullied can holy feelings, divine power and gifts shine in splendour.
     
Top
Top
     
     2009     

Du påstår måske at du har overgivet al din rigdom, kraft og position til Gud.

Men ved sand overgivelse, når man oplever ens relationer med Gud, siger man, "Jeg er i dig, Du er i mig".

Følelsen af adskillelse imellem Gud og det individuelle skal undgås.

Hengivelse til Gud skal ikke bestå ved blot at ofre tilbedelse på forskellige måder.

Det betyder at tilbyde sig til Herren med dedikation og ubesværet kærlighed.

Du er kommet fra den Guddommelige som er indbegrebet af kærlighed.

Derfor - baser dit liv på den kærlighed.

 
 
One may claim to have surrendered all his wealth, power and position to God.

But, when one truly surrenders, one realizes one's relationship with God saying, "I am in You, You are in me."

The sense of separation between God and the individual should vanish.

Devotion does not consist merely in offering worship in various ways.

It means offering oneself to the Lord with dedication and unsullied love.

You have come from the Divine who is the embodiment of love.

Hence, base your life on that love.
     
Top
Top
 
 
     2008     

Vid, at den virkelige 'Jeg' er dødløs og gør døden til en sublim handling af befrielse.

Sådan viden kan kun komme gennem et liv dedikeret ved jævn forfølgelse af den moralske kodeks og jævn hengivenhed til opgaverne i ens livsstadium.

Disse to må ende i at Gud udvikler sig i dig - den faste overvejelse af den ene basis af al denne tilsyneladende mangfoldighed, nemlig Gud.

Disciplinen bliver stabil ved praksis, og din egen individuelle eksistens er fusioneret i visdomens store flod, som fusionerer dig i Ham.

 
 

Know that the real 'You' is deathless; make death a sublime act of liberation.

Such knowledge can come only through a life devoted to steady pursuit of the moral code and steady devotion to the duties of one's stage of life.

These two must end in the evolution of the steady contemplation of the One Basis of all this seeming multiplicity, namely, God.

Discipline becomes steady by practice and your separate individual existence is merged in the great deluge of wisdom, which merges you in Him.

     
Top
Top
 
 
     2007     

Gud bor i hjertet udenfor rækkevidde af de ydre objekter. Nutidens menneske fælder rigeligt med tårer i jagten på rigdom, sundhed, status og berømmelse.

Fælder mennesket en enkelt tåre for at opnå Gud's nåde eller for at vinde Hans kærlighed?

Den hellige Purandaradasa sang er, ”Til hvilken nytte er øjne der ikke kan se Gud?”

Du bruger hele livet dine øjne på at se den ydre verden. Hvad opnår du med det?

Ingen prøver at se det Usete.

De daglige pligter, at spise og sove repeteres i det uendelige. Men der er ingen længsel efter at se det Usete Guddommelige.

Det er først når du udvikler dette ønske at dit liv bliver meningsfyldt.

Kun dette giver dig fred.

 
 

God resides in the heart, beyond the reach of external objects.

Man today sheds copious tears for achieving wealth, health, position and fame.

Does he shed a single tear for getting the grace of God or winning His love?

Saint Purandaradasa sang, "Of what use are eyes that cannot see God?"

You use your eyes all your life to see the external world. What do you achieve thereby?

No one attempts to see the Unseen. The daily chores, eating and sleeping are repeated endlessly.

But there is no yearning to see the Unseen Divine.

It is only when you develop that desire will your life become meaningful.

That alone confers peace.

     
Top
Top
 
 
     2006     

Det er ret ynkeligt at se folk være ofre for sindets luner og flirte med ulykker i stedet for at anvende intellektet til at skelne mellem det flygtige og det evige.

Sindet bør kontrolleres af intellektet.

Ellers vil slette beslutninger omsættes i handlinger der vil resultere i sorg.

Bestem jer for gode handlinger og høst glæde.

Selvfølgelig, hvis man kan afstå fra begær og tendens til at forfølge dem, kan man nyde ubrudt fred.

Hvis sindet løses og gives mesterskab, bliver mennesket drevet fra et ønske til et andet.

Mennesket mister sin selvrespekt.

Han tilsidesætter lov og retfærdighed, adfærdskodekser og regler for social adfærd.

Menneskets liv bliver et hektisk og forhastet fra det ene sted til det andet og fra den ene ting til den næste.

Kun afkald og objektivitet kan give lykke og glæde.

Afkald er den sande forening.

 
 

It is indeed pathetic to see people falling prey to the vagaries of the mind and courting disaster instead of using the intellect to discriminate between the transient and the permanent.

The mind should be checked by the intellect.

Or else, evil resolutions translated into action will result in sorrow.

Resolve on good actions and reap joy.

Of course, if one can desist from desires and the tendency to pursue them, one can enjoy unbroken peace.

If the mind is let loose and yielded mastery, man is driven from one desire to another.

He loses his self-respect.

He sets at naught law and justice, rules of conduct and regulations of social behaviour.

His life becomes a frantic rush from place to place and object to object.

Detachment alone can give happiness.

Thyaga (renunciation) is the real yoga.

     
Top
Top
     
     2005     

Skade påført enhver er en helligbrøde og er i sandhed selv skadende.

Kærlighed er omdannet til gift, hvis det er forurenet med had.

Elsk nogle, men had ikke resten, for had vil besmitte kærligheden og gøre den dødelig.

Kærlighed kommer automatisk til den realiserede sjæl, men åndelige aspiranter må dyrke det ved hjælp af service og undersøgelse af enheden i skabelsen.

Kærlighed flyder ikke fra tungen eller hovedet, men fra hjertet.

 
 
Injury inflicted on any being is sacrilege and indeed self-injury.

Love is transformed into poison if it is contaminated by hate.

Love some, but do not hate the rest, for that hate will befoul the love and make it mortal.

Love comes automatically to the realised soul; but, the sadhaka (spiritual aspirant) has to cultivate it by means of Seva (service) and enquiry into the unity of creation.

Love does not flow from the tongue or the head, but from the Heart.
     
Top
Top
 
 
     2004     

Følg kaldet fra den guddommelige som udspringer fra hjertet af alle levende væsener.

Tjene dem i en holdning af tilbedelse og forvent ikke noget til gengæld.

Accepter ikke selv taknemmelighed, dediker alle dine handlinger til den iboende Gud.

Dette vil rense dig så du vil være i stand til at lytte til 'Soham' (Jeg er Ham) som dit åndedrag gentager hvert øjeblik.

'Soham' overfører sig til 'Om', når sondringen mellem Ham og jeg er opløst i foreningen med det absolutte.

 
 
Follow the call of the Divine arising from the hearts of all living beings.

Serve them in an attitude of worship, not expecting anything in return.

Do not accept even gratitude, having dedicated all your acts to the indwelling God.

This will purify you so that you will be able to listen to the 'Soham' (I am He) that your breath repeats every moment.

'Soham' transmutes itself into 'Om' when the distinction between He and I has dissolved in the union with the Absolute.
     
Top
Top
 
 
     2003     
 
Sorger i livet kan ikke bringes til ophør gennem had og uretfærdighed, disse vil kun avle mere af samme art.

Sorger vil som udbytte kun bestyrke højere tanker og du vil erfare oplevelser fra dit rene hjerte, hvor Herren er bosat.
 
 
The sorrows of life cannot be ended through hatred and injustice; these will only breed more of the same species.

The sorrows will yield only to nobler and higher thoughts and experiences germinating from the pure heart, where the Lord resides.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk