Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 30. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Mandag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Livet kan være en skabende leg.
      
   
- leg med.
- stå på egne ben.
- frigør dig selv og andre.
- find modet til at udtrykke dig selv.
- tænk selvstændigt, dan dit eget tankeunivers og udtryk dig selv ud fra det.
- og du er skabende.
 
 
      
Life can be a creative play.
      
 
 

- play with.
- stand on their own feet.
- liberate yourself and others.
- find the courage to express yourself.
- think independently, create your own thought universe and express yourself based on it.
- and you are creative.

                                    
 
 
Smed - mens jernet er varmt
 
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
  
Click Flag
 

Du kan få fortalt om åndelige sandheder; men først når du lever dem, omsætter dem i praksis i dit liv og demonstrerer dem, bliver de til virkelighed for dig og lever og ånder og har deres væsens rod i dig.

Du må tænke selv, leve dit eget liv og selv afprøve tingene.

Du må stå på egne ben og aldrig forvente, at andre gør det for dig.

Vend blikket indad, søg i dit indre efter ethvert svar, så vil du også finde det. Det tager måske tid.

Du skal måske lære at være tålmodig og vente på Mig, men når din tro og tillid er stærk nok, vil du finde alt det, du søger efter.

Lær at gå ud over dine egne grænser, at vokse og udvikle dig.

Lær at trække på kilden til al kraft, al viden, al visdom og al forståelse.

Bliv ved med at komme til Mig, Herren din Gud, det guddommelige i dig.

Jeg vil aldrig svigte dig eller forlade dig, for du ved helt sikkert på nuværende tidspunkt, at JEG ER hos dig altid.

 
    Eileen Caddy    
 

You can be told about spiritual truths; but only as you live them, put them into practice in your life and demonstrate them do they become reality to you and live and move and have their being in you.

You must do your own thinking, your own living and your own working things out.

You must stand on your own feet and never expect anyone else to do it for you.

Turn within, seek within for every answer, and you will find it. It may take time.

You may need to learn to be patient and wait upon Me, but when your faith and belief are strong enough, you will find all you are seeking.

Learn to stretch, to grow and expand.

Learn to draw from the source of all power, all knowledge, all wisdom and all understanding.

Keep turning to Me, the Lord your God, the divinity within you.

I will never fail you nor forsake you, for surely you know by now that I Am with you always.

  
Click Flag
 
   
Top
Top
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
Top
Top
 
Forvent det bedste.
 
   
Når vi er negative og frygtsomme, utrygge eller ængstelige, er vi tilbøjelige til at tiltrække netop de oplevelser, situationer eller mennesker, som vi søger at undgå.

Vi tiltrækker disse oplevelser for at blive bevidste om og helbrede vores dybeste følelser af frygt.

Når vi har en positiv indstilling, forventer og forestiller os glæde, tilfredsstillelse og lykke, er vi tilbøjelige til at tiltrække og skabe mennesker, situationer og begivenheder, der er i overensstemmelse med disse forventninger.

Jo mere vi derfor er i stand til at forestille os og tage imod det, som er til størst gavn for os, jo mere begynder det at manifestere sig i vores liv, og jo større styrke og frihed vil vi føle.

  
I dag
forventer jeg glæde
og tilfredsstillelse.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
 
Hvert barn kommer til verden, bærer byrden af konsekvenserne, der ikke var ført op til afslutningen i tidligere liv.

Barnet falder ikke fra skødet af naturen, som en stribe af lyn fra skyerne.

Det er født i denne verden for at opleve den retmæssige og ondartede konsekvenser, som er produkter af sine egne handlinger i tidligere liv.

Dette er forklaringen på de forskelle, der er tydelig blandt mennesker.

Dette er princippet om Karma.
 
 
Every child arrives into the world, bearing the burden of consequences that were not carried to completion in previous lives.

The child does not drop from the lap of Nature, as a streak of lightning from the clouds.

It is born in this world in order to experience the beneficial and the malignant consequences that are the products of its own acts in past lives.

This is the explanation for the differences that are evident among men.

This is the principle of Karma
   
Top
Top
   
     2010     
Folk er nu blevet mere onde end nogensinde.

De udnytter deres intelligens og færdigheder til at hengive sig til grusomhed.

Folk nyder og svælge i at påføre andre smerte. Historien viser, at omkring 15.000 krige har været ført i de sidste 5500 år.

Den forestående atomkrig truer med at ødelægge hele den menneskelige race.

Hvad er præcist årsagen til al denne angst og frygt?

Det er klart, at dyret i mennesket stadig ikke fremherskende og endnu ikke er overvundet.

Først når dyriske element i mennesket er overvundet, kan vores land opnå fred og glæde.
 
 
People have now become more vicious than ever.

They utilize their intelligence and skills to indulge in cruelty.

People relish and revel in inflicting pain on others so much that as history reveals, around 15,000 wars have been waged in the last 5,500 years.

The impending atomic war threatens to destroy the entire human race.

What exactly is the cause of all this anxiety and fear?

It is clear that the beast in the human being is still predominant and has not yet been overcome.

Only when this is achieved can our country attain peace and joy.
   
Top
Top
   
     2009     

Fyld ethvert åndedræt med kærlighed.

Kærlighed kender ikke til frygt.

Frygt trækker mennesket ind i falskhed, uretfærdighed og ondskab.

Kærlighed tørster ikke efter ros.

Kun dem der som ikke har kærlighed i dem, søger efter belønning og omdømme.

Kærligheden bærer i sig selv belønningen.

Når du er ivrig efter at bringe ofre til Gud, lad det være kærlighed i stedet for materielle ting.

Kærlighed er ikke nogen vare; forhandl ikke om dens pris.

Lad den strømme fra hjertet, som en strøm af Sandhed, en flod af visdom.

Lad den ikke strømme fra hovedet, ej heller fra tungen.

Lad den komme til syne, hel og fri fra hjertet.

 
 
Saturate every breath of yours with love.

Love knows no fear.

Fear drags man into falsehood, injustice and evil.

Love does not crave for praise.

Only those who have no Love in them itch for reward and reputation.

Love is its own reward.

When you are eager to place offerings before the Lord, let it be love instead of mere material objects.

Love is no merchandise; do not bargain about its cost.

Let it flow clear from the heart, as a stream of Truth, a river of wisdom.

Let it not emanate from the head, nor from the tongue.

Let it emerge, full and free, from the heart.
   
Top
Top
   
     2008     

Hengivenhed defineres som et redskab til at opdage den Guddommelige virkelighed indeni hver eksistens.

I skrifterne er der nedfældet fire trin til hjælp i menneskets stræben –
skelneevne mellem det blivende og det flygtige;
at trække sig tilbage fra at give næring til sanserne;
positiv kontrol over følelserne, tankerne og det man higer efter
og en uafladelig længsel efter frihed fra alle bånd.

Hengivenhed er den tilskyndelse der manifesterer sig som alle disse fire bestræbelser.

Det leder mennesket til altid at have Gud i tankerne og til at opdyrke kærlighed til Gud indeni sig selv.

 
 

Devotion is defined as a means of discovering the Divine reality within each being.

Four steps are laid down in the scriptures to help man succeed in this effort -
discrimination between the permanent and the ephemeral;
withdrawal from the process of catering to the senses;
positive control of the feelings, thoughts and pursuits,
and incessant yearning for liberation from all bonds.

Devotion is the urge which manifests as all these four endeavours.

It directs man to have God ever in mind and to cultivate love for God within him.

   
Top
Top
 
 
     2007     

Bevidstheden om ens Guddommelige Virkelighed er den eneste effektive måde at besejre alle kilder til fysisk og mental sygdom og opløsning.

Dette vil give plads til en forøgelse af Kærlighed og Lys, for når man erkender at man er Gud så genkender man Gud i alt.

Han deler glæde og sorg med alle og tager del i alles styrke og svaghed.

Han ser Gud i alle.

Enhver handling bliver et ren, oprigtig og hellig offer til Gud.

Når man længes efter glæde og fremgang for menneskeheden, så velsignes man med visdom og styrke til at bane vejen og til at lede mennesker hen imod den.

 
 

The one effective way to conquer all sources of physical and mental disease and debility is awareness of one's Divine Reality.

That will bring about an upsurge of Love and Light, for, when one recognises that one is the Divine, one cognises the same Divine in all.

He shares the joy and grief of all and partakes of the strength and weakness of all.

He sees God in everyone.

Every act will be a pure, sincere and sacred offering to God.

When one yearns for the happiness and prosperity of all mankind, one is blessed with the wisdom and strength to mark out the way and lead men towards it.

   
Top
Top
 
 
     2006     

I bærer briller med kulørt glas og ser alt igennem disse.

Ret op på dit syn; verden vil rettes op.

Forbedre jer selv; verden vil forbedres.

I skaber verden efter jeres eget valg. I ser mange, fordi I søger mange, ikke den Ene.

Prøv at indbefatte de mange i den Ene – jer selv og andre, familien, naboerne, lokalsamfundet, staten, landet, verden.

Dette er kærlighedens Sadhana, thi kærlighed er ekspansion.

Det individuelle må gøres Universelt og udvides til det Kosmiske Selv.

 
 

You wear coloured glasses and see everything through those glasses.

Correct your vision; the world will get corrected.

Reform yourselves; the world will get reformed.

You create the world of your choice.

You see many, because you seek the many, not the One.

Try to subsume the many in the One - yourselves and others, the family, the neighbourhood, the community, the state, the nation, the world.

This is the Sadhana of Love, for Love is expansion.

The individual has to be Universalised and expanded into the Cosmic Self.

   
Top
Top
   
     2005     

Det er ingen mening i præstere det, at få navnet på Herren på læberne under de sidste øjeblikke.

Det må praktiseres i mange år baseret på dybtliggende tro og en stærk karakterer, blottet for had, grådighed og stolthed, for tanken om Gud overlever kun i et rent hjerte.

Men vi ved aldrig, hvilket øjeblik der kan vise sig at være vores sidste.

Derfor må man konstant synge Guds navn og bestræbe sig på at dyrke gode kvaliteter.

 
 
It is no mean achievement to get the name of the Lord on the lips during the last moments.

It needs practice of many years based on deep-seated faith and a strong character, devoid of hatred, greed and pride; for, the thought of God can survive only in a pure heart.

But, we never know which moment may turn out to be our last one.

Therefore, one must constantly chant God's name and endeavour to cultivate good qualities.
   
Top
Top
   
     2004     

Det bør realiseres og indses, at der ikke er nogen større ven end Gud.

Han er upåvirket af ros og censur.

Han opgiver ikke mennesket under nogen omstændigheder, ikke engang på sidstnævntes manglende opfyldelse af hans forventninger.

Derfor har Gud fået betegnelsen den gode ven, den der tillægger sine hengivne fordele uden at forvente nogen tilbage for sig selv.

Kun det menneske, der accepterer Gud som sådan en ven og er styret af hans råd kan forstå den virkelige betydning af Guddommelig venskab.

Troen på denne natur udgør sand visdom.

 
 
It should be realised that there is no greater friend than God.

He is unaffected by praise and censure.

He does not give up man under any circumstances, not even on the latter's failure to come up to His expectations.

That is why God has been given the appellation a good friend, the one who confers benefits on His devotees without expecting any return for Himself.

Only the man who accepts God as such a friend and is guided by His advice can understand the real meaning of Divine friendship.

Faith of this nature alone constitutes true wisdom.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Sorger og katastrofer er de skyer, der glider over himlen; de kan ikke skade de blå dybder af trosrummet.

Se på glæde og sorg som lærere af hårdhed og balance.

Sorg er en venlig påmindelse, en god tugtemester, endnu bedre lærer end glæde.

Få ikke sorg i ansigtet over sorg.

Vig ikke tilbage i sorg.

Byd testen velkommen, fordi du derefter tildeles certifikatet.

Det er for at måle dine fremskridt at prøverne bliver dig pålagt.
 
 
Sorrows and disasters are the clouds that flit across the sky; they cannot injure the blue depths of space of faith.

Look upon joy and sorrow as teachers of hardihood and balance.

Grief is a friendly reminder, a good taskmaster, even a better teacher than joy.

Do not flinch in the face of grief.

Welcome the test because thereafter you are awarded the certificate.

It is to measure your progress that tests are imposed.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk