Retur:
 Maj oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 31. Maj
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Tirsdag
Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
      
Vertical og Horisontal værensplan.
      
     
Opstår i sindet i relation til følelser og tankesæt fra det horisontale værensplan.

Og kan derfor opløses ved at dreje energien væk fra det horisontale væsensplan og ind i det åndelige lodrette væsensplan.

Så at sige sulte disse falske forestillinger for opmærksomhed.

Og integrere den sandhedens energi, der strømmer ned fra dit indre sande højere åndelige selv.

Og efter bedste føre disse ud i handling i dit fysiske liv, følelses og tanke liv på det fysiske plan..

Og efter bedste føre disse ud i handling i dit fysiske liv, følelses og tanke liv på det fysiske plan.
 
 
      
Vertical and Horizontal Being Plan.
      
 
 

Occurs in the mind in relation to emotions and mindsets from the horizontal being plane.

And can therefore be dissolved by turning the energy away from the horizontal plane of being and into the plane of the spiritual being.

So to speak, these false notions are starving for attention.

And integrate the energy of truth that flows down from your inner true higher spiritual self.

And at best, bring these into action in your physical life, emotional and thought life on the physical plane.

And at best, these lead into action in your physical life, emotional and thought life on the physical plane.

                                     
 
 
Snip - Snap - Snude, så er den historie ude.
 
Top
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
Top
 
 
     Eileen Caddy     
   
  
Click Flag
 
   
   

Begynd straks at udvide din bevidsthed og tænke i overflodsbaner, for det er kun på den måde, at dine behov bliver dækket.

Det er Mit ønske, at du skal vide, at det er med største glæde, Jeg giver dig Mit rige, for det er fra dette rige, at alt andet strømmer ud.

Det er derfor, du først må søge det; derefter vil alt andet blive dig givet.

Jeg kender alle dine behov, og alle dine behov er ved at blive dækket på den mest vidunderlige måde.

Tro det af hele dit hjerte.

Du må aldrig lukke den mindste tvivl ind, så underet spoleres.

Accepter Mit ord, lev efter det, så vil du se det ene mirakel efter det andet finde sted.

Miraklernes tid er sandelig ikke forbi.

Efterhånden som du lever et liv i fuldkommen hengivelse over for Mig, vil du blive vidne til usigelige undere.

Du vil se det umulige blive gjort muligt. Du vil anerkende Min hånd i alt.

Dit hjerte vil strømme over af kærlighed og taknemmelighed for alt det, der vil ske.

 
    Eileen Caddy    
 

Start right now to expand your consciousness and to think abundance in everything, for only in this way can all your needs be met.

I want you to know that it is My good pleasure to give you the kingdom, for it is out of the kingdom that all else flows.

That is why you have to seek it first; then all else shall be added unto you.

I know your every need, and your every need is being wonderfully met.

Believe it with all your heart.

Never at anytime allow a single doubt in to mar the wonder of it.

Accept My word, live by it, and see miracle upon miracle take place.

The time of miracles is certainly not over.

As you live a life completely dedicated to Me, you shall witness wonders untold.

You shall see the impossible made possible.

You shall recognise My hand in everything.

Your heart will overflow with love and gratitude for all that will take place.

   
  
Click Flag
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
     Shakti Gawain     
 
Sæt dig månedlige mål.
 
   

Skriv en gang om måneden en liste med fem eller seks mål, der er vigtige i dit liv, noget, som du gerne vil sætte din energi ind på lige nu eller i den nærmeste fremtid.

Nogle af dem er måske kortsigtede, andre langsigtede, men det er dem, du føler stærkest for i øjeblikket. Vær realistisk med hensyn til kortsigtede mål; vær ekspansiv og idealistisk med hensyn til langsigtede.

De kan ændre sig fra måned til måned. Formålet med at nedskrive dine mål er at åbne og udvide din forestillingsevne såvel som at hjælpe dig til at koncentrere dig om, hvilke ting der er virkelig vigtige for dig.

  
Jeg er
ved at udvide min
forestillingsevne.
 
 
 
   
 
 
Top
Top
 
 
  
    
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside: Klik her
Hjemmeside: Klik her
    
  
     Don Miguel Ruiz     
 
De Fem Leveregler
 
   
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
   
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
   
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
   
   
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
   
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
   
   
Top
The Five Agreements.
Top
   
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
   
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
   
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
   
   
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
   
 
 
Top
Top
 
 
   
    
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
    
   
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Vær omhyggelig med ikke at diskutere fordele og ulemper ved din åndelige praksis med alle og enhver.

Hvis de hører at du træffer en anden vej end deres, vil de fordømme din praksis for gentagelse af navn og meditation og behandle den med ringe respekt.

De vil se ned på din praksis, som om de var meget elementære og som om du kun var en nybegynder i skolen.

Som følge heraf vil du begynde at betvivle effektiviteten af din valgte vej!

Du vil få bekymring, hvor tidligere du havde glæde, afsky hvor tidligere du havde kærlighed.

Derfor tænk dig om inden du nærmer dig dem, der har smagt nektaret til det pågældende navn.

Skændes, diskuterer ikke med dem om disse ting med alle, du møder.

Den tid, der bruges i disse trættende siskusioner er bedre anvendt i dyrkningen af glæde gennem de gentagne overvejelser af Navnet og meditation på din valgte form og navn af Herren.
 
 
Be careful not to discuss the pros and cons of your spiritual practices with all and sundry.

If the people consulted are treading another path, they will decry your practice of repetition of the name and meditation and treat them with scant respect.

They will look down upon your practices, as if they were very elementary and as if your were but a beginner in school.

As a result, you will start doubting the efficacy of your chosen path!

You will get concern where earlier you had joy, disgust where earlier you had love.

Therefore, reflect within yourself, or approach those who have tasted the nectar of that Name.

Do not argue about these things with everyone you meet.

The time spent in these disputations is better used in the cultivation of joy through the repeated contemplation of the Name and meditation on the Form of the Lord.
   
Top
Top
   
     2010     
Ens egoistiske behov må ofres.

Der skal være en konstant indsats for at gøre godt for andre.

Dit ønske bør være at etablere verdens velfærd.

Med alle disse følelser i og af hjertet, skal du meditere over Herren.

Det er den rigtige vej.

Hvis store mænd og autorister er involveret i menneskehedens tjeneste og for at fremme verdens velfærd, vil tyvene som lidenskab, had, stolthed, jalousi, misundelse og svindel ikke invadere almindelige menneskers sind, og værdier som Retfærdighed, Barmhjertighed, Sandhed, Kærlighed, Viden og Visdom vil være sikre mod skade.

De seks indre fjender kan kun fordrives ved lærdom af store sjæle, kærlighed til Gud, kendskab til Herren og selskab med hellige og de store.
 
 
One's selfish needs have to be sacrificed.

There must be constant efforts to do good to others.

Your desire should be to establish the welfare of the world.

With all these feelings at heart, you must meditate on the Lord.

This is the right path.

If great men and those in authority are thus engaged in the service of humanity and in promoting the welfare of the world, the thieves of passion, hatred, pride, jealousy, envy and conceit will not invade the minds of common people; the values such as Right Conduct, Mercy, Truth, Love, Knowledge and Wisdom will be safe from harm.

The six internal foes called the Arishadvarga can be uprooted only by the teachings of great souls, love of God, knowledge of the Lord and the company of the holy and the great.
   
Top
Top
   
     2009     

Hvor er retfærdigheden? Den er i din opførsel, tanker, ord og adfærd.

Retfærdigheden hviler i dit hjerte. Når impulserne opstår fra hjertet og udtrykkes i ord, er det sandheden (Sathya).

At overføre disse ord til handling er retfærdighed (Dharma)

I alt dette, er kærlighed den vigtigste forudsætning.

Kærlighed er handling i retfærdighed.

Kærlighed i tale er sandhed.

Kærlighed i tale er Fred.

Kærlighed i tankerne er Fred.

Kærlighed i forståelse er Ikke-vold.

Når du indser at Gud er i alles indre, vil du praktisere ikke-vold.

Gud er en, selvom Han bliver tilbedt på forskellige måder og ved forskellige navne - Rama eller Krishna, Allah eller Jesus, Hari eller sai.

 
 
Where is righteousness? It is in your conduct, thoughts, words and deeds.

Righteousness dwells in your heart. When the impulses arising from the heart are expressed in words, that is Truth.

To translate those words into action is Righteousness.

For all these, Love is the primary requisite.

Love in action is righteousness.

Love in speech is Truth.

Love in thought is Peace.

Love in understanding is Non-violence.

When you realise that God is in everyone, you will practise non-violence.

God is one, though He may be worshipped in different forms and by different names - Rama or Krishna, Allah or Jesus, Hari or Sai.
   
Top
Top
   
     2008     

Universet er det område hvor Gud spiller.

Når du er klar over dette faktum i hvert øjeblik af bevidsthed, så behøver du intet andet til at leve et liv i glæde.

Så vil du kontakte Gud i alt, igennem hver tanke, på hvert sted og i hvert øjeblik.

Hans pragt er tydelig i den mindste blomst og i den fjerneste stjerne.

Den glæde som du modtager gennem at betænke disse beviser på forsynet er ubeskrivelig.

Herren Krishna sagde i Bhagavad Geetha at Han for altid er ved siden af enhver glædesfyldt eksistens.

Vær derfor selv fyldt med glæde og del den med andre.

Man bør opgive den begrænsede glæde der kommer fra selviskhed.

 
 

The Universe is the field where God sports.

Be aware of this fact in every moment of consciousness and there is nothing more you need for a happy existence.

For, you will then contact God in everything, through every thought, at every place and at very moment.

His glory is evident in the smallest flower and the most distant star.

The joy that you can derive from the contemplation of these proofs of providence is indescribable.

Lord Krishna has said in the Bhagavad Geetha that He is ever by the side of the joyous being.

Be joyful yourself and share it with others.

Limited happiness arising out of self-centeredness should be given up.

   
Top
Top
   
     2007     

Den sande hemmelighed om nydelse ligger i opofrelse.

Det er også blevet sagt at opofrelse er den eneste vej til at opnå udødelighed.

At opgive det der indtages er livets lov.

Det henvender sig til det at ånde,mad og andre ting. På samme måde skal den rigdom som man opnår også gives tilbage til samfundet.

Rigdom omfatter ikke blot kostbarheder, men enhver form for opnåelse inkluderet viden, studier og forskellige slags evner.

Den viden du har opnået gennem uddannelse bør videregives til andre.

Det er ved at dele på denne måde at din uddannelse beriges og nyttiggøres.

Hvis ikke du deler den viden du er i besiddelse af, så bliver den nyttesløs.

Dette betyder at jo mere du giver, desto mere vokser du og udvikler dig.

 
 

The true secret of enjoyment lies in sacrifice

Sacrifice has also been declared to be the only means of achieving immortality.

Giving up what is taken in is a law of life.

It applies to breathing, food and other things.

Likewise, the wealth which one acquires should also be given back to society.

Wealth includes not only riches, but every other form of acquisition including knowledge, scholarship, and skills of various kinds.

The knowledge you have acquired through education should be imparted to others.

It is by such sharing that your education gets enriched and purposeful.

If you do not impart the knowledge you possess, it becomes useless.

This means that the more you give, the more you grow.

   
Top
Top
   
     2006     

Den verden vi ser omkring os kan ikke give os glæde.

De oplevelser glæden giver os i vågen tilstand bliver slettet i drømmetilstanden, og de drømmeoplevelser vi har, ophører når vi vågner fra drømmen.

Drømmeoplevelserne er vores egen skabelse.

Og det er vores oplevelser i den vågne tilstand også!

Oplevelserne fra verden er blot en projektion af vores sind og en refleksion af vore indre tanker.

Som tanken, så visionen.

Den farve dine brilleglas har bestemmer den farve som tingene viser sig for dig.

Bærer I røde brilleglas, så vil alt forekomme rødt.

Bærer I grønne brilleglas, så vil alt forekomme grønt.

Rene tanker vil få verdenen til at fremstå som ren.

Ser I tingene gennem kærlighed, med et kærligt hjerte, så vil hele verden, hele skabelsen vise sig for jer som en refleksion af Kærlighed.

 
 

The world we see around us cannot give us happiness.

The experiences happines gives us in the waking state get obliterated in the dream state, and those of the dream stage cease when we wake up from the dream.

The dream experiences are our own creation. And so are the waking state experiences!

The experience of the world is but a projection of our mind and the reflection of our own inner thoughts. As the thought, so the vision.

The colour of glasses you wear determines the colour in which things appear to you.

If you wear red glasses, everything will appear red.

If you wear green glasses, everything will appear green.

Pure thoughts make the world appear as pure.

If you view things with Love, with a loving heart, the whole world, the whole creation will appear to you as a reflection of Love.

   
Top
Top
   
     2005     

Hav ingen torn af had i dit sind.

Udvikle kærlighed til alle.

Ønske er en storm, grådighed er en strømhvirvel, stolthed er en afgrund, tilknytninger er en lavine, egoisme er en vulkan.

Hold disse ting udelukket, så du kan nyde uforstyrret ro.

Lad din kærlighed være bestandig i dit hjerte.

Derefter vil der være et varmt solskin og en kølig brise og en tilfredshed der vil føde dine rødder af tro i dit hjerte.

 
 
Have no thorn of hate in your mind.

Develop love towards all.

Desire is a storm; greed is a whirlpool; pride is a precipice; attachment is an avalanche; egoism is a volcano.

Keep these things at bay, so that you can enjoy undisturbed equanimity.

Let love be enthroned in your heart.

Then there will be warm sunshine and cool breeze and the gurgling waters of contentment will feed the roots of faith in your heart.
   
Top
Top
   
     2004     

Studiet af de hellige skrifter eller Vedaerne er den højeste type læring, eftersom det fører til erobringen af døden, mens alle andre undersøgelser behandler transportmidler følger lidt fornøjelser i verden.

Vedaerne viser stien til områder af evig lyksagelighed, hvor der er hverken fødsel eller død.

Mennesker stræber efter at vide alt om verden, men de forsøger sjældent at vide selv det mindste af deres egne indre riger.

 
 
The study of the Vedas is the highest type of learning, since it leads to the conquest of death, while all other studies deal with the means of deriving little pleasures of the world.

The Vedas show the path to the realms of eternal bliss, where there is neither birth nor death.

People strive to know all about the world, but they seldom try to know even an minimum of their own inner realms.
   
Top
Top
   
     2003     
 
Så længe mennesket lever et liv viet til objektive fornøjelser og objektive sejre, ikke kan han undslippe sorg, frygt og ængstelse.

Der er intet objekt uden fejl eller mangel, der er ingen fornøjelse, der ikke er blandet med smerte, der er ingen handling, der ikke er behæftet med egoisme.

Så være ren og udvikle frigørelse og ikke tilknytning, som vil spare dig fra sorg.
 
 
So long as man lives a life devoted to objective pleasures and objective victories, he cannot escape sorrow, fear and anxiety.

There is no object without fault or failing; there is no pleasure that is unmixed with pain; there is no act that is not tainted with egoism.

So be pure and develop detachment, which will save you from grief.
   
Top
Top
   
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk