Retur:
 Juni Oversigt
Retur:
 12 Månd. oversigt
Retur:
 Ugens 7 dage
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Dagens ord - 30. Juni
( kloge ord til brug i hverdagen og nu´et )
Retur:
 Tegning / billeder
Retur:
Retur:
 Portal
Retur:
 Aktuelle Nyheder
Smil - det er Onsdag
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel

 Byd en ny dag velkommen med et smil på dine læber, kærlighed i dit hjerte og taknemmelighed i din ånd.
Welcome a new day with a smile on your lips, love in your heart and gratitude in your spirit.
 
      
Når lidelse er nærværende.
      
     
Når lidelse er nærværende - så bryd cirklen og tænk opad.

Tænk på Gud - lysets og kærlighedens rige og Mestre.

Er dette næsten umuligt for dig på grund af "nød" - så kald på Sananda Jesus Kristus.
 
 
      
When suffering is present.
      
 
 

When suffering is present - break the circle and think upwards.

Think of God - the kingdom of light and love and masters.

Is this almost impossible for you because of "distress" - so call for Sananda Jesus Christ.

 
 
                               
 
Aktuelle Nyheder
 
 
Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden.
 
Esoterisk viden om Onsdag

Dagens støttende energi


Stjernetegn Krebsen

De 12 Stjernetegn

Kursus materialer

Lysets Mestre

Energi øvelser

Engle/Deva´er

Proces siden

Lysets Love

Ærkeengle

Månetabel


  
Hvis du ønsker at se Original billeder fra denne side - klik på mini billede.
If you want to see Original images from this page - click on thumbnail.
 
 
 
     Eileen Caddy     
Top
Top
  
Click Flag
 

Er du bevidst om Mig og Min guddommelige tilstedeværelse?

Vågner du hver morgen med en kærlighedens og taknemmelighedens sang i dit hjerte?

Er du parat til at tage imod det, dagen måtte bringe, fordi du ved, at det vil blive en vidunderlig dag, og at Jeg går foran dig for at bane vejen?

Forventer du, at det allerbedste kommer ud af denne dag, og ser du alt falde på plads i fuldkommenhed?

Kan du se al den skønhed, der er i verden, og det under den er, eller koncentrerer du dig snarere om den kaotiske tilstand, verden befinder sig i, og sukker over, at menneskeheden selv er årsag til det?

Du må være klar over, at uden tro kan du ikke leve dette liv, for det er i troen, at alt bliver muligt.

Det er i troen, at du kan gøre alt, men af dig selv kan du intet gøre.

Lad Mig arbejde i og igennem dig, så alle kan komme til at kende Mig og elske Mig og ønske at gå Mine veje og gøre Min vilje.

  
Click Flag
 
 
 

Are you consciously aware of Me and My divine presence?

Do you wake up each day with a song of love and gratitude in your heart?

Are you ready for whatever the day may bring, knowing that it will be a wonderful day because I go before you to prepare the way?

Do you expect the very best to come out of this day and see everything falling into place perfectly?

Can you see all the beauty and wonder in the world, or do you find yourself concentrating on the chaotic state the world is in, bemoaning the fact that humanity is the cause of it?

Realise that without faith you cannot live this life, for it is by faith that all things are made possible.

It is by faith that you can do all things, but of yourself you can do nothing.

Let Me work in and through you so all may come to know Me and love Me and want to walk in My ways and do My will

     
     
       
Fra bog: Dit indre univers
Fra bog: Dit indre univers
Forfatter: Eileen Caddy
Forfatter: Eileen Caddy
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
     Shakti Gawain     
Top
 
Top
 
Lav et skattekort.
 
     

Et skattekort er et faktisk fysisk billede af et ønsket mål. Det fungerer på samme måde som en arbejdstegning af en bygning.

Du kan tegne det, male det eller lave en collage med billeder fra ugeblade og fotografier. Enkle, barnlige skattekort er meget virkningsfulde, og de er sjove at lave.

Først og fremmest skal det vise dig i din idealsituation, hvor du har virkeliggjort dit mål fuldt ud.

Tag alle elementerne med uden at blive for kompliceret.

Brug masser af farve. Indfør et eller andet symbol for det uendelige, som har mening og kraft for dig.

Skriv bekræftelser på dit skattekort.

Denne skabende proces er et stærkt fysisk skridt hen imod virkeliggørelsen af dit mål.

 
  
Dette eller noget
bedre er nu ved at manifestere sig
for mig på fuldstændig tilfredsstillende
og harmonisk måde.
 
 
 
     
     
 
 
     
     
       
Fra bog: Tanker i lyset
Fra bog: Tanker i lyset
Forfatter: Shakti Gawain
Forfatter: Shakti Gawain
Hjemmeside:Klik her
Hjemmeside:Klik her
       
     
     Don Miguel Ruiz     
 
 
De Fem Leveregler
 
     
1. Vær ren i dine ord.
Tal med integritet. Sig kun, hvad du mener. Undgå at sige noget du ikke mener eller sladre om andre. Brug styrken i dine ord i retning af sandhed og kærlighed.
     
 
2. Tag ikke noget personligt.
Intet af, hvad andre gør, er på grund af dig. Hvad andre siger og gør, er en projektion af deres egen virkelighed, deres egen drøm. Når du er immun over for andres meninger og handlinger, bliver du ikke genstand for unødige lidelser.
 
 
3. Lad være med at formode noget.
Find modet til at stille spørgsmål og til at udtrykke, hvad du virkelig har lyst til. Meddel dig til andre, så klart du kan for at undgå misforståelser, sorger og drama. Bare denne ene leveregel er nok til at forandre dit liv.
 
4. Gør altid dit bedste.
Dit bedste vil forandre sig fra det ene øjeblik til det næste; det vil være forskælligt alt efter om du er rask eller syg. I alle situationer skal du gøre dit bedste, og du vil undgå selvbebrejdelse, selvkritik og anger.
     
 
5. Vær skeptisk.
Tro ikke på mig, tro ikke på nogen andre, og vigtigst af alt tro ikke på dig selv - men lær at lytte. Sandheden er altid tilstede bag alle dine overbevisninger og forvrængninger, klar til at blive hørt, klar til at blive oplevet.
 
     
     
 
Den Femte Leveregel anvender tvivl som et redskab til at skelne sandheden. Tvivlen tager os med bagom ordene vi hører, til intentionen bag dem.
 
 
Ved at være skeptisk, så tror vi ikke på ethvert budskab vi hører; vi lægger ikke vores tillid og tro til løgnene, og når vores tillid og tro ikke er i løgnene, så bevæger vi os hurtigt udover det følelsesmæssige drama, offerrollen og det begrænsende trossystem som vores adfærdsmæssige tilpasning har programmeret os med.
 
Ifølge Ruiz så forbereder Den Femte Leveregel os til at vende tilbage til vores iboende visdom og leve vores liv baseret på sandheden.
 
Sandheden leder os til at mestre os selv, den leder os til et liv som er meget let; at tro på løgne leder os til unødvendige konflikter og menneskelig lidelse.
     
Som sandhedens budbringer er vi frie til at udtrykke os selv og kan leve et liv uden frygt, fortrydelse eller skam.
     
     
Top
The Five Agreements.
Top
     
1. Be Impeccable With Your Word.
Speak with integrity. Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself or to gossip about others. Use the power of your word in the direction of truth and love.
     
2. Don't Take Anything Personally.
Nothing others do is because of you. What others say and do is a projection of their own reality, their own dream. When you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless suffering.
 
3. Don't Make Assumptions.
Find the courage to ask questions and to express what you really want. Communicate with others as clearly as you can to avoid misunderstandings, sadness and drama. With just this one agreement, you can completely transform your life.
 
4. Always Do Your Best.
Your best is going to change from moment to moment; it will be different when you are healthy as opposed to sick. Under any circumstance, simply do your best, and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret.
     
 
5. Be Skeptical, But Learn To Listen
Don’t believe yourself or anybody else. Use the power of doubt to question everything you hear: Is it really the truth? Listen to the intent behind the words, and you will understand the real message.
 
     
     
The Fifth Agreement uses doubt as a tool to discern the truth. Doubt takes us behind the words we hear to the intent behind them.

By being skeptical, we don’t believe every message we hear; we don’t put our faith in lies, and when our faith is not in lies, we quickly move beyond emotional drama, victimization, and the limiting belief systems our “domestication” has programmed us with.

According to the Ruizes, The Fifth Agreement prepares us to return to our innate wisdom, and live our lives based on truth.

The truth leads to self-mastery, to a life that’s very easy; believing in lies leads to needless conflict and human suffering.

As messengers of truth we are free to express ourselves and can live a life without fear, regret, or shame.
     
 
 
Top
Top
 
 
     
       
Fra bog: De Fem Leveregler
Fra bog: De Fem Leveregler
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Forfatter: Don Miguel Ruiz
Hjemme side: Klik her
Hjemme side: Klik her
       
     
Efterfølgende tekster er fra forskellige inspiratorer igennem tiderne
                          
 
Sathya Sai Baba
* 23.11.1926 - † 24.4.2011
     2011     
Alt du skal indse, er at forholdet mellem dig og Gud er permanent, og det er ud over begrænsninger af tid og rum.

Du skal ikke spilde dit liv kun at tænke på fysiske forhold. Kroppen er en forbipasserende ting. Hvad du ser eksternt er en byrde. Når du har gjort det til en del af dig selv det ophører med at være en byrde.

Det er ligesom den mad, en rejsende medbringer på sine skuldre til forbrug på vejen. Så længe maden står uden for er det en byrde. Men når han har spist det, bliver han stærkere, og der er ingen byrde på hans skuldre.

Du skal beskytte den Guddommelighed du oplever og forstørrer den ved at overveje det internt. Du bør koncentrere sig om at nå forening med det guddommelige, som er permanent og ud over begrænsningerne af tid og rum.
 
 
All of you must realize that the relationship between you and God is permanent, and is beyond the limitations of time and space.

You should not waste your life thinking only of the physical relationship. The body is a passing thing. What you see externally is a burden. When you have made it a part of yourself it ceases to be a burden.

It is like the food that a traveller carries on his shoulders for consumption on the way. As long as the food remains outside it is a burden. But when he has eaten it, he gets stronger and there is no burden on his shoulder.

You must safeguard the Divinity you experienced and magnify it by contemplating on it internally. You should concentrate on the attainment of union with the Divine, which is permanent and beyond the limitations of time and space.
 
Top
 
Top
     2010     
 
 
Alt i denne verden er flygtig, forbigående, det er her i dag, men det er her måske ikke i morgen.

Så hvis du lyst til noget, søg Gud, som ikke har nogen tilbagegang.

I stedet, hvis du tørster for afkom, rigdom og alle bekvemmeligheder, vil du lide usigelig elendighed, når du bliver opfordret til at forlade alt og at rejse.

I det øjeblik, ville du beklage, "Åh, jeg elskede jeg så dybt, at jeg måske græder så højt?"

I dette forbigående liv, er glæde og smerte også optrædende forbigående.

Der er intet her, der er egnet som til at blive tilbedt som evig.

Så det at være nedsænket i denne søgen efter det flygtige, og at glemme den Højeste og Evige er virkelig upassende for mennesket.
 
 
Everything in this world is ephemeral, transitory; it is here today, but it may not be here tomorrow.

So, if you desire for something, seek the Lord, who has no decline.

Instead, if you crave for progeny, wealth and all comforts, you will suffer untold misery when you are called upon to leave everything and depart.

At that moment, you would lament, “Oh, did I love so deep that I may weep so loud?”

In this transitory life, joy and pain are also perforce transitory.

There is nothing here fit to be worshipped as eternal.

So, to get immersed in this search for the evanescent and to forget the Supreme and the Everlasting is indeed unbecoming of man.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2009
     

Ved ikke vold (Ahimsa) menes der det ikke at skade nogen som helst, men det er ikke kun i den retning af at skade andre med at skade andres lemmer eller med våben.

Ikke-vold skal også praktiseres ved renselse af sindet, tungen og kroppen.

Der skulle ikke være nogen dårlige følelser, for det er en form for vold (astral vold).

At forårsage kropslig skade til andre er vold, men det er det at tale hårdt også.

Din tale skal være sød, behagelig og sund.

Alle dine handlinger skulle være hjælpsomme over for andre.

 
 

Ahimsa (non-violence) means not causing harm to anyone, but it is not merely refraining from inflicting injuries on others with one’s limbs or weapons.

Non-violence also has to be practiced with purity of mind, tongue and body.

There should be no ill-feelings, for that too is a form of violence.

To cause bodily harm to another is violence, but so is speaking harshly.

Your speech should be sweet, pleasing and wholesome.

All your actions should be helpful to others.

 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2008
 

Når hindringerne på sandhedens vej er små opnås udfrielse.

Det er derfor frihed er noget der kan vindes her og nu; man behøver ikke vente på legemets opløsning.

Handling bør ikke føles som en byrde, for denne følelse er et sikkert tegn på, at det er imod strømmen.

Ingen handling, der hjælper dig i din fremgang, vil føles som en byrde.

Det er kun når du går imod din inderste natur, at den føles således.

Der vil komme et tidspunkt hvor du vil se tilbage på alt det du har opnået og sukke af dets meningsløshed.

Overlad dit sind til Herren før det er for sent og lad Ham forme den som Han finder bedst.

 
 

When the obstacles in the path of truth are laid low, deliverance is achieved.

That is why Moksha (liberation) is something that can be won, here and now; one need not wait for the dissolution of the physical body for that.

Action must not be felt as a burden, for that feeling is a sure sign indicating that it is against the grain.

No action which helps your progress will weigh heavily on you.

It is only when you go counter to your innermost nature that you feel it a burden.

A time comes when you look back on your achievements and sigh at the futility of it all.

Entrust to the Lord, before it is too late, your mind, and let Him shape it as He likes.

 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2007
 

Arbejde er til det fysiske plan.

Tilbedelse er til det mentale plan og visdom er til det åndelige plan.

Hver af os må gå gennem disse tre stader.

Det er derfor jeg siger, ”I er ikke en men tre.”

Den du tror du er – den fysiske krop eller fysiske person; den andre tror du er – sindet eller den mentale person der består af følelser, holdninger og overbevisninger og så den du i virkeligheden er – Gud eller ånd, kernen af din personlighed.

 
 

Work is for the physical level.

Worship for the mental level and wisdom is for the spiritual level.

Each one has to pass through these three stages.

That is why I say, "You are not one, but three."

The one you think you are - the body or the physical person; the one others think you are - the mind or the mental person consisting of emotions, attitudes and beliefs and the one you really are - the Atma or spirit, the core of your personality.

 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2006
 

Gud vil kun besvare dine bønner om hjælp når du reagerer sympatisk overfor andres behov.

Livet bør ikke spildes på selviske aktiviteter, blind overfor andres nød og døv overfor andres jamren.

I må betragte glæde og sorg på lige fod – dette er sindsligevægt i følge Herren Krishna.

Praktisér denne ligevægt – dette er vejen til at vinde Hans Nåde.

I bliver måske ikke belønnet væsentligt for jeres medfølende handlinger, men der er ingen større belønning end den glæde I får ved at lindre en andens sorg.

 
 

God will respond to your prayers for succour only when you respond sympathetically to the needs of others.

Life should not be wasted in selfish activities, blind to others' distress and deaf to others' groans.

Treat joy and grief equally - this according to Lord Krishna is Samathwam (equanimity).

Practise this equanimity - this is the way to win His Grace.

You may not be rewarded materially for your compassionate acts but there is no greater reward than the joy that you derive by alleviating other's sorrow.

 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2005
 
Kærlighed er en uophørlig strøm af guddommelig stråleglans/lys. Sages kalder denne kærlighed, Gud. Denne Gud, som er fuld af kærlighed, skinner i alle hjerter. Kærlighed, Gud og hjertet er synonymer for Gud. For sådan ren kærlighed, kan der ikke være nogen forskelle baseret på min og din.

Denne Kærlighed er uselvisk. Hvor der er tillid, er der kærlighed. Hvor der er kærlighed, er der fred. Hvor der er fred, er der Sandhed. Hvor der er sandhed, er der Lykke. Hvor der er lykke, der er Gud.
 
 
Love is a ceaseless flow of Divine effulgence. Sages call this Love, Atma. This Atma, which is full of Love, is shining in all hearts. Love, Atma and heart are synonyms for God. For such pure Love, there cannot be any differences based on mine and thine.

This Love is selfless. Where there is confidence, there is Love. Where there is Love, there is Peace. Where there is Peace, there is Truth. Where there is Truth, there is Bliss. Where there is Bliss, there is God.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2004
 
Se Gud i alle, du møder.

Se Gud i alt, hvad du håndterer.

Hans majestæt er iboende i alt, hvad der er følende og bevidst.

Hele denne skabelse er et udtryk for Hans majestæt.

Gud har Hans hænder i alle håndværk, hans fødder i alle højder, hans øjne over alle horisonter.

Hans ansigt, er før enhver form.
 
 
See God in everyone you meet.

See God in everything you handle.

His majesty is immanent in all that is sentient and insentient.

This whole creation is an expression of His majesty.

God has His hands in all handiwork, His feet at all heights, His eyes beyond all horizons, and His face before every form.
 
Top
 
Top
Sathya Sai Baba 2003
 
Opøv dig i at være et-punktet.

Gennem koncentration er det muligt at åbne det indre øje, såledesat mennesket kan se Gud.

Ved stadig gentagelse af det Guddommeliges navn, og ved i sindet at forestille sig den Guds Herlighed, som bærer navnet, vil dit øjes stær forsvinde.

Du vil da se Gud, som er i den inderste celle, installeret på alteret der.

Beslut at udøve denne praksis fra dette øjeblik af.
 
 
Learn to have single-pointetness.

Through concentration is it possible to open the inner eye so that man may see God.

By persistent repetition of the Devine.

Nameand picturing in the mind the Gloryof God who bears that Name, the cataract of your eye will disappear.

You will then see the God who is in the innermost in the alter thereon.

Resolve to practice this from this very moment.
     
Top
Top
     
     Webmaster and creates of the Golden Portal     
Danmark
Børge Nielsen
Danmark
 
shakal@live.dk